1 John 1

Jisas songo ne'no humayo'ne hungkunoso hwapɨngo hweho.

Jisas Kɨlaisɨmne'no ngko ifalifaliyo wamtɨ'mokumone'no yohono. Kako songo humayo'ne hungkuno hwapɨngo hweho. Nakwoe hwaho mamtɨ'mokiyo sohonta Jisas kako ne'no humamojo hweho. Nakwo kakoe hungkunomo nupo'nontani kakoe sɨmo'mangomo tɨmo nuhwonontani kakoe a'apahomo aho upm'mokumentɨhwonefoho. Oso'no nakwo kakine'no hungkuno selalokuhwono. Olo songo humayo hwapɨngo lohwo kako utɨhwa'nyopo i'mofopahonɨngki nakwo uhwonɨmentɨhwonefoho. Uhwonɨmentɨhwone so'no kakine'no hungkuno songo ne'no humayo'ne selalokuhwono. Kako Anɨtuye hungkuno huhwo lohwo kako a'amu imo'nonto utɨhwa'nyopo i'mofopahonɨngki uhwonɨmentɨhwonefoho. Yo'mayo hopi'nono upa'nɨmentɨhwone so'nji uhwonɨmentɨhwone so'ntnne'no selalokuhwono. Oso'no sekwo'nji nakwo'nji sɨmeho afa ufohi'nyo'ne uyantane'yɨhwono. Nakwo'nji Mpohwo Anɨtu'nji kakoe Hwomu Jisas Kɨlais sohwo'nji sɨmeho afa ufohi'nɨngkuhwone hopaso sekwo'nji sɨmeho afa ufohi'nano. Olo hungkuno semtɨ'mokiyalokwe loso tɨfi inɨngkafijo'manji nakwoe sɨmeho'nji sekwoe sɨmeho'nji wopɨngo'nohini umo'nɨmontonoho.

Nakwo honɨngkano wopɨngomnohini wemoyɨhwano.

Olo hungkuno Anɨtuye hwomu nalɨmentisoso selalokuhwono. Hungkuno ole, Anɨtu kako wopɨngo'nohinoso hwapɨngo hweho. Kako wonyo honɨngkano nɨhu'no ane hweho. Oso'no nakwo Mpohwo'nji sɨmeho afa ufohi'nano kolɨhwasi nakwo honɨngkano wonyomo oseno mohumentanɨngkuhwasɨ'manji nakwoe hungkuno hiso hwasyofoho. Nakwo mango'nohino'nwoho.

Nakwo Mpohwoe hungkunomo inɨngkowasoso Jisas kako inɨngkawowo'nɨngkiso pa'nyoso nakwo a'amu hwahoponjo so'nyuye sɨmeho afa'njo wohumantanoho. Ose ihwasɨ'manji Jisas Anɨtuye Hwomu sohwoe honɨyo nakwoe wonyo wae enaofɨhwoso'no nakwoe sɨmeho kiho'maso'nji wohumantanoho.

Nakwo wonyo ane'nwoho hnnaso'manji nakwoe sɨmehomne'no hwasyo hnnalokuhwono. Hungkuno neso nakwoe sɨmehomo monauyoho. Nakwoe wonyo yoloho lɨjwaofaso'manji Anɨtu wopɨngo'nohini iwo'nɨngkiso sohwo kako monesɨkwajonehoho. O'o, kako nakwoe wonyo wae enaofɨhwoso'no nakwo sɨmeho kiho'maso'nji wohumantanoho. 10 Nakwo ole hnnaso, Ngko wonyo ane hwo'nyoho. Ose hnnaso'manji nakwo Mpohwo Anɨtu sohumne'no hwasyo hweho lalokuhwono. Kakoe hungkuno nakwoe sɨmehomo monauyoho. Hwapɨngoso Anɨtu nalohoho, A'amu hopi'nono wonyo hi'njo kuyoho.

Copyright information for `APZ