1 John 2

Jisas Kɨlais nakwoe Nefo'mayo hweho.

Nje mehomi soku, olo hungkuno mtɨ'mokalokweso sekwo honɨngkano wonyo miyo'nefoho. I oso hiso'no a'amu fihwo wonyo yososo nakwo'ne nefo'mayo'ne oso hi'njɨ'nwoho. Huhwo sohwo Mpohwo Anɨtu'nji humaho. Nakwoe wonyomne'no kako Mpohumo jomo ulɨmontonoho. Oso hwe wopɨngo sohwo Jisas Kɨlaisɨyoho. Yo'mayo iwo'nɨngkiso so'no Mpohwo sɨmeho wopɨngo umo'nɨwo'nɨngkisofoho. Oso hwe huhwo sohwo nakwoe wonyomne'no tohino mɨkunɨmposo ma'mentisofoho. Kakoe honɨyo nakwoe wonyo wae yaofo'ne imo'mentisofoho. Olo hiloso nakwoe wonyomne'nohinɨ'maho. O'o, a'amu hopi'nonohino olo hwaho lopo humolawotofo sofe wonyomne'no imo'mentisofoho.

Nakwo huno ole nayohoho, Nakwo Anɨtuye hungkuno hofiyo inɨngkayo'manji Mpohwo'nji nakwo'nji sɨmeho afa nto inɨngkuhwono. Nakwo kakoe a'amu ne nto imo'nɨngkɨhwono. A'amu ole lososo, Ngko Anɨtuye a'amu ne hwo'nyoho. Ose lososo Anɨtuye hungkunomo ito'no minɨngkayo'njo sohwo hwasyo'nohino hweho. Hungkuno neso kakoe sɨmeho mo'mo mawo'nnyo hweho. A'amu Anɨtuye hungkunomo ito'no inɨngkaweso sohwo kako Anɨtumo sɨmeho uyoso engo umo'nɨmontonoho. Oso hiso kɨko isoso kɨko huno wakiyono. Kɨko Anɨtumo humahnno. A'amu fihwo ole lososo, Ngko Anɨtuye a'amu ne hwo'nyoho. Ose lɨhwosi kakoe honɨngkano Jisasɨye honɨngkano pa'nyo umo'nono.

Hwe fihwo nom'ne a'amumo sɨmeho ne uyalokunjo sohwo kako pomponahopo humaho.

Nje a'amu soku, olo hungkuno sekwo inɨngkayo'ne mtɨ'mokalokweso songo'maho. O'o, yofohofoho. Hohonta sɨmo'mo ne'mo nto upa'nɨmotofofoho. I oso hungkuno hohontajoso huno naimentisoso olohonta Jisasɨmo uhwonɨngkahonɨngkuhwoni honɨngkano hungkuno hohontajoso songo pa'nyo imo'nalofoho. Oso'no sɨkwo'mjohoso moi'wo imo'nalofoho. Pomponaho wopɨngoso weho.

Hwe fihwo ole lososo, Ngko pomponahopo humaleno. Ose lososo kako a'amu nom'ne sohumo sɨmeho wonyo uyososo sɨkwo'mjoho'mo humaho. 10 A'amu fihwo a'amu nom'ne sohumo sɨmeho uyososo kako pomponahopo humaho. Oso hopo sopo nohumahwosi kako a'amu nom'ne somo honɨngkano wonyomo mipemotawenehoho. O'o, hofɨko kakine'no mopɨwasiyofoho. 11 A'amu nom'ne sohune'no sɨmeho wonyo uyososo kako sɨkwo'mjoho'mo wohumamontonoho. Kako sɨkwo'mjoho'mo emoyonto honɨngkano'no pijipijo iwo'nɨngkisofoho. Kakoe wonyomne'no tɨmpi'nyo imo'nonto honɨngkano ito'no muhwonyofoho.

12 Nje mehomi soku, Anɨtu kako Jisasɨmne'no sekwoe wonyo wae yao'mentiso so'no ifalifaliyo semtɨ'mokiyalokweno. 13 Sekwo hwe engo sohwasi olo hwe lohwo sɨmo'mo ne so'mo humamojo sohwo olohonta oseno humaso sohumo sekwo huno moi'wonoho. Oso'no semtɨ'mokiyalokweno. Sekwo hwe songo sohwasi sekwoe yokumpohn'nyo hwe wonyo Seten sohumo uyakolo'malofo so'no semtɨ'mokiyalokweno.

14 Sekwo mehomi soku, sekwo Mpohumo huno ito'no seimentiso so'no semtɨ'mokimentohefoho. Sekwo hwe engo sohwasi olo hwe lohwo sɨmo'mo ne so'mo humamojo sohwo olohonta humaso sohumo sekwo huno seimentiso so'no semtɨ'mokimentohefoho.

Nakwo hwahoponjo yahino somne'no namo'nɨngkuhwoloho.

15 Sekwo yo'mayo hwahoponjo somne'no sɨmeho uyɨkutoho. A'amu fihwo hwahoponjo yahinomo inɨngkaweso sohwo kako Anɨtuye hungkuno ne'njo somo minɨngkayofoho. 16 O'o hofɨko yo'mayo wonyo so'no sɨmeho fefoyo, yo'mayo hwaponjo somo tɨmo uhwononto hi umo'nɨngkahonɨngki yokumpohn'nyo mokosyohumayoso nakwo huno ole nayohoho. Oso hiso Anɨtu mta'ango'maho. O'o, hwahoponjo honɨngkanofoho. 17 Yo'mayo hwahoponjo so'nji honɨngkano wonyo so'nji moi'wo imo'nonefoho. I a'amu Anɨtuye hungkunomo inɨngkayo sohwo songo ne'no nohumantɨhwonefoho.

Jisasɨmne'no hungkuno hwasyo ulɨmotofo sohwa nto i'mofapohofo.

18 Nje mehomi soku, sɨkuno moi'wo imo'nyoso mofoneponoho. Hohonta sekwo nto upa'nɨmentohofofoho. Jisas Kɨlaisɨye mango sohwo wapmmontonoho. Olohonta kakoe mango sohwa nto i'mofapmmalofo. Oso'no nakwo huno ole. Sɨkuno moi'wo umo'nɨmonte'no yohoho. 19 A'amu fehohnjo nto nelɨko'ma'malofofoho. Osohwa nakwoe a'amu'njo'maho. Hofɨko nakwoe a'amu'ntentesi hofɨko nakwo'nji ne'no nohumafɨkutnnesohilo. I oso'no nto nelɨko'ma'malofofoho. Oso'no nakwo huno ole moi'wonoho, nakwoe a'amu ne'maho.

20 I oso'no sekwo Anɨtuye Towahuno Wopɨngo moi'wo nto ma'malofofoho. Oso'no sekwo honɨngkano neso huno moi'wo nto seimaho. 21 Sekwo honɨngkano ne so'no huno maseyoho isoso'no mamtɨ'mokalokuyohono. O'o, sekwo honɨngkano ne so'nji honɨngkano hwasyo so'nji yofe uhwofɨwo'nɨngkohofofoho. Hwasyo hungkunoso hungkuno nehopi mta'ango mmo'nonefoho huno seyohoho. Oso'no semtɨ'mokiyalokweno.

22 Hwe hwasyo hungkuno'njo sohwo tɨhwolo. Hwe ole lɨwo'nɨngkiso hweho. Jisas sohumo Anɨtu nakumne'no uhwosopo'mentiso'maho. Ose lɨwo'nɨngkiso sohwo kako Jisas Kɨlaisɨye mango hweho. Kako Mpohwo Anɨtu'nji kakoe Hwomu Jisasɨ'njimo ngkilaho ulɨwo'nɨmojo hweho. 23 A'amu fihwo Anɨtuye Hwomu sohumo ngkilaho lɨwo'nɨngkiso sohwo Mpohwo huhune'no ngkilaho lɨwo'nɨngkiso hweho. A'amu fihwo Hwomu sohumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkiso sohwo Mpohwo huhune'no sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkiso hweho.

Anɨtuye Towahuno hungkuno ne'njo lonetɨhwawo'nɨngkiso hweho.

24 Oso hungkuno hohonta upa'nɨmotofoso aho yokumpohn'nyo fɨkemokosyohumamno. Oso hungkuno hiso sɨmeho'mo wosewo'mto'manji Mpohwo Anɨtu'nji hwomu sohwo'nji sekumo aho yokumpohn'nyo wosemokosyohumanjiyoho. 25 Olo hilo so'no nalɨmentisofoho. Nakwo kako'nji songo ne'nohini nohumentɨhwanefoho.

26 A'amuso sekumo honɨngkano hwasyomo ipemotasewofitnnohontnne'no semtɨ'mokiyalokweno. Oso'no sekwo huno waseyono. 27 Sekwo Anɨtuye Towahuno nto mahonɨngkofi kako sekwo'nji humaho. Oso'no Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo kako sekwo'nji ne'no humahwosi yo'mayo hopi'nonohino so'no wolosetɨhwahwono. Kako hungkuno nehopi'nohini losetɨhwayo hweho. Hwasyo hungkuno ane hweho. Anɨtuye Towahuno Wopɨngo losetɨhwaso hopaso sekwo Jisas Kɨlaisɨmo aho yokumpohn'nyo fɨkemokosyohumamno.

28 Ou, nje mehomi soku, sekwo Jisasɨmo fosyohumamno. Oseso kako poso sohonta nakwo yokumpohn'nyo lohofɨhwasi wonɨmango monanyo'njo kako'nji woswo'nantanoho. 29 Sekwo huno moi'wonoho. Jisas Kɨlais sohwo hwe wopɨngo hweho. Olo hilo so'no sekwo huno ole waseyono. A'amu honɨngkano wopɨngo'nohini iwo'nɨngkiso sohwo Anɨtuye mehomi ne hweho.

Copyright information for `APZ