1 John 3

Olohonta nakwo Anɨtuye mehomi'nwi humalohwono.

U Mpohwo Anɨtu kako nakumne'no hitoho mɨkunɨmposo nejapmmentisofoho. Kako nakumo nalɨwo'nɨngki, Nje mehomi kuyoho. Ose nalɨwo'nɨngkiso hweho. Oso'no pisopisaho lɨkuji huno fusyafɨhupmno. Ou, nehopeho. Nakwo Anɨtuye mehomi ne'nwoho. A'amu hwahoponjoso Anɨtune'no huno muyoso'no nakwo'ntnne'no hofɨko huno muyofoho. Ou nje a'amu soku, nakwo Anɨtuye mehomi nto imo'nɨngkuhwono. Nakwo hwangku pipi imo'nanehwono. Oso hiso huno monayo'njofoho. I oso'no nakwo huno ole nayohoho. Jisas kako asomo poso sohonta nakwo kako pa'nyo imo'nanefoho. Hwapɨngoso nakwo Jisas ne sohumo uhwonanefoho. A'amu fihwo olo hilo so'no hontohumaso sohwo kako honɨngkano wonyo apa'no miyo'njo hweho. O'o, kako sɨmeho kiho ane'njo Jisas pa'nyo wohumamtonoho.

A'amu yahino wonyo'njo sohwo kako Anɨtuye hungkunomo hwotoho fewo'nɨngkiso hweho. Yo'mayo yahino wonyoso Anɨtuye hungkunomo mtɨhupewo'nɨngkisofoho. Sekwo huno ole seyohoho, Nakwoe wonyo wae so'no Jisas kako a'amu imo'nɨmentisofoho. Kako wonyo ane hweho. Kako Anɨtuye honɨngkano hungkunomo mamtɨhuposo'njo hweho. A'amu Jisasɨmo humaso sohwo wonyo miyo'njo hweho. A'amu fihwo honɨngkano wonyo iwo'nɨngkiso sohune'no nakwo huno ole wonayono, Oso hwe huhwo sohwo Jisasɨmne'no huno muyo hweho.

Nje mehomi soku a'amu hwasyo hungkuno sejo'njo somne'no i'waho fiyɨmno. A'amu honɨngkano wopɨngo'njo Jisas Kɨlais pa'nyo sohwo hwe wopɨngo'nohino hweho. Hwe wonyo Seten sohwo hohonta nakwoe hwaho mmo'nyo sohonta kako wonyo'nohini imojo hweho. A'amu olopo humaso sohwo wonyo ne'no yalokuso sohwo Setenɨye mehomi hweho. Anɨtuye hwomu sohwo yo'mayo Seten iwo'nɨngkiso so'no wae yaofo'ne pmmentisofoho. A'amu Anɨtuye mehomi imo'nyo sohwo kako honɨngkano wonyomo minɨngkayo'njo hweho. Hwapɨngoso Anɨtuye Towahuno kakimo humaho. Oso'no kako wonyo miyo'njo hweho. O'o, Anɨtuye hwomu hweho. 10 Anɨtuye a'amu neso tɨhwolo. Setenɨye a'amu neso tɨhwolo. Oso'no huno nayɨhwoso'no'manji oloso'no huno wosyofɨsyano. A'amu honɨngkano wonyo'njo a'amu nom'ne somo sɨmeho muyo'njo osohwo Anɨtuye a'amu'maho. O'o, Setenɨye a'amufoho.

A'amu nom'ne'nji sɨmeho inyo yahinoso olenoho.

11 Sɨmo'mo ne'mo sekwo hungkuno ole upa'nɨmentohofi, Sekwo a'amu nom'ne somne'no sɨmeho uyɨmno. 12 Nakwo a'amu Kein osohwo pa'nyo miyanehwono. Oso hwe huhwo sohwo Setenɨye a'amu hweho. Konɨngkwa'wehumo fonjahumentisofoho. Peho'no fonjahumentisoto. Hwapɨngoso ole. Kein kako honɨngkano wonyomo inɨngkamojo hweho. Apel kako honɨngkano wopɨngomo inɨngkamojo hweho.

13 Oso'no a'amu olo hwaho loponjoso sekumne'no nakwolaho selɨfijo'manji sekwo yomo iyo'eno. 14 Nakwo a'amu nom'ne Jisasɨmo sɨmeho uyɨwo'nɨmotofo somo sɨmeho uyɨwo'nɨngkuhwone'manji nakwo huno ole, Mpohwoe tojo somo humalohwono huno nto nayohoho. Hwapɨngo ole, Nakwo Setenɨye hantojo tɨkano honɨngkano somo ulɨko'mentani Anɨtuye hantojo songo ne'no humayo'ne somo humalohwono. Olo hilo so'no huno pipi nayohoho. A'amu fihwo kako a'amu nom'ne somo sɨmeho muyo'njo yoso sohwo kakoe songo ne'no humayoso tohino mɨkunɨmposo ne'no umnonefoho. 15 A'amu konɨngkwa'wehumne'no sɨmeho tohino umnoso sohwo wofonjahumonne'no yohono loso sohwo pa'nyo hweho. Sekwo huno moi'wonoho. A'amu nom'ne sohumo wofonjahumonne'no yohono loso sohwo Anɨtu'njopo songo ne'no mohumanefoho. 16 Jisas olo hwaho lopo nakumne'no imentiso so'no nakwo huno nayohoho. Jisas nakumne'no poyo pe'nɨmentisofoho. Oso'no nakwo nakwoe a'amumo ufo'mayo'ne'no nakwoe songo humayoso hofɨkimo uyano. Nakwoe a'amu somo ufo'mehwaso hn'nwi poyo pe'nasoso wopɨngofoho. Jisas hnne'efoho. 17 A'amu olo hwaho loponjo hamniyoho hi'njo sohwo konɨngkwa'wehwo umofonyo yalofonjo sohumo hitoho mulofe'njo'manji kako ole lososo peho'neto, Ngko Anɨtumo sɨmeho uyɨwo'nɨngkohe hwo'nyoho. Ose peho'no lalofoho. Mango'nohino hweho. 18 Nje mehomi soku, nakwo nom'ne a'amu somno namo'nyoso mango'nohini ulɨhwaloho. O'o, nakwo hofɨkine'no hitoho nalofɨhwoso'no hofɨkimo wopɨngo ulohofano.

A'amu Jisasɨmo tɨfi inɨngkawowo'nɨngkohofoso Anɨtumne'no iyoho munonehoho.

19 Sɨmeho uyo yahino ne'nji utɨhwehwasi nakwo Anɨtuye honɨngkanomo nehopi humalohwoneso huno wonayono. Oso'no nakwo Anɨtu'njopo lohofɨhwasi nakwo wonɨmango monanonefoho. 20 I oso'no jɨje sɨmeho mo'mo wonyo hwo'nyoho hnnɨwo'nɨngkino'manji Anɨtu jɨje sɨmehomo yakolo'nnyo hweho. Kako yo'mayo hopi'nonohino so'no huno hwapɨngo'njo hweho. Oso wonyo hiso kako wae nto kiloho'maho Anɨtu huno uyohoho. 21 Ou, nje a'amu soku, nakwoe sɨmeho mo'mo oso hungkuno monajo'manji nakwo Anɨtuye sɨmanopo wonɨmango ane yokumpohn'nyo wolohofano. 22 Nakwo kakoe hungkunomo tɨfi inɨngkawowo'nɨngkuhwone'manji yo'mayo iwo'nɨngkuhwone so'no Mpohwoe sɨmeho wopɨngo umo'nɨngkiso'manji yo'mayo so'no Mpohumo jomo ulasoso wonejapmmontonoho. 23 Anɨtuye hungkunoso olenoho. Nakwo kakoe Hwomu Jisas Kɨlaisɨye yofe somo sɨmeho hi'ntnnono uyɨhwasi nom'ne a'amumo sɨmeho uyɨhwano. Oso hiso kako nalinyofoho. 24 A'amu Jisasɨye hungkunomo tɨfi inɨngkawowo'nɨngkiso somo Anɨtu kakimo ufo'malofoho. Anɨtu kako hwe huhwo sohumo humaho. Anɨtu kakoe Towahuno Wopɨngoso nejopahonɨngki Towahuno sohwo ole netɨhwalofoho. Anɨtu nakumo humaho.

Copyright information for `APZ