1 John 4

Anɨtuye Towahuno ne'nji towahuno hwasyo so'ntnne hungkunofoho.

Nje a'amu soku, a'amu pi'nɨngo hwasyo hungkuno'njoso nakwoe hwahopo emoyalokwofo. Oso'no hungkuno hopi'nonohino upa'nɨfijo oso hungkuno somo sɨmeho hi'ntnnono ukutoho. O'o, a'amu ole selososo, Ngko Anɨtuye Towahuno hi'njo hwo'nyoho. Ose selahonɨngkuhwosi sekwo yamofo fiyɨmno. Oso hwe huhwo sohwo Anɨtuye hwolɨkeno. Hwahoponta'ango hwolɨkeno. Huno ito'no tɨpemapitnne'no yamofo fiyɨmno. A'amu fihwo hungkuno ole loso'manji, Jisas Anɨtuye Hwomu Ne sohwo a'amu imo'nɨmentisofoho. Ose loso sohwo kako Anɨtuye Towahuno ne hi'njo hweho. Oso hungkuno hiso a'amu majo'manji kako Anɨtuye Towahuno ane hweho. O'o, kako towahuno Jisasɨye mango sohwa mta'ango hi'njo hweho. Sekwo ole nto upa'nɨmentohofi, Jisasɨye mango sohwo noponefoho. Ou, kakoe towahuno sohwo nto pmmaho.

Nje mehomi soku, sekwo Anɨtuye kuyoho. Sekwo a'amu hwasyo hungkuno'njo somo hwotoho nto hmmalofo. Hwapɨngoso oso Towahuno jɨje sɨmeho mo'mo humaso sohwo kako towahuno hwahoponjo somo nɨhu'nahone uyakolo'mentisofoho. Oso a'amu hwasyo hungkuno'njoso hwe wonyo sohwoe a'amufoho. Hofɨkoe hungkunoso hwahoponta'angofoho. Setenɨye a'amuso hofɨko hwasyo hungkuno hwahoponta'ango somo upa'nɨwo'nɨngkohofofoho. I oso'no nakwo Anɨtuye'nwoho. A'amu fihwo kako Anɨtu ne sohune'no huno unyohwo'manji osohwo kako nakwoe hungkuno upa'nɨmtonoho. Ou, nom'ne a'amuhwo kako Anɨtune'no huno muyohwo'manji i nakwoe hungkunomo mupa'nonehoho. Olo hilo so'no hungkuno Anɨtu mta'ango so'no nakwo huno wonayono. Nakwoe hungkunomo nenɨngkapɨfijohwa'manji Anɨtuye Towahuno ne'njofoho. Ou, nakwoe hungkunomo monenɨngkapɨfijoso hwe wonyo sohwoe towahuno hi'njo hwafoho.

Anɨtu kako nakune'no hitoho ulofalofoho.

Nje a'amu soku, nakwo nom'ne a'amumne'no sɨmeho umo'nyo yahinoso uyano. Nom'ne a'amumne'no sɨmeho umo'nyo yahinoso Anɨtu mta'angofoho. A'amu nom'ne somne'no umo'nɨwo'nɨngkiso sohwo kako Anɨtuye mehomifoho. Kako Anɨtune'no huno uyalofoho. A'amu nom'ne somo sɨmeho muyoso Anɨtune'no huno muyɨhwafoho. O'o, Anɨtu sɨmeho uyoso kako hwapɨngo hweho. Anɨtu nakune'no hitoho mɨkunɨmposo nejapmmentisofoho. Oso'no kako nakwo'nji songo ne'no humayo'ne imo'mentisofoho. Oso hiso'no kakoe hwomu anga'nohino sohumo oso songo humayoso uyo'ne'ento nakune'no hwahopo uhwatɨmentisofoho. Oso'no Anɨtu nakune'no sɨmeho nejaponto netɨhwamentisofoho. 10 Sɨmeho inyo neso ole, nakwo Anɨtumo sɨmeho uyo pa'nyo'maho. Oso, neso ole, Anɨtu nakumo sɨmeho nejaponto kakoe Hwomu nakwoe wonyomne'no tohino mɨkunɨmposo mayo'ne nejapmmentisofoho. 11 Nje a'amu soku, nom'ne a'amumne'no namo'nyo so'no Anɨtu umo'nalofoho. Oso'no nakwo nom'ne a'amune'no wonamo'nono. 12 Nakwo hopi'nonohino so'nwi Anɨtumo muhwonyo'nwoho. I nakwo a'amu nom'ne uhwonɨwo'nɨngkuhwone somo sɨmeho ne'njo uyɨwo'nɨngkuhwaso'manji Mpohwo nakwo'nji nohumahwosi kako nakumo sɨmeho nejape so'no huno wonayɨmontonoho.

13 Kakoe Towahuno nejapmmentiso so'no nakwo huno ole nayohoho, Anɨtu nakwo'nji humaho. Nakwo kako'nji humalohwono. 14 Mpohwo Anɨtu a'amu hwahoponjo so'nyumne'no asomo nemayo'ne kakoe Hwomu uhwatɨmentisofoho. Oso hiso uhwonɨmentɨhwone so'no selalokuhwono. 15 A'amu fihwo Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono nehopi uyɨhwosi a'amu somo ole uloso, Jisas Anɨtuye Hwomu hweho. Ose loso sohwo Anɨtu kakimo humaho. Kako Anɨtumo humaho. 16 Nakwo huno wonayono Anɨtu nakune'no hitoho nejapmmentiso so'no nakwo sɨmeho uyalokuhwono. A'amumne'no umo'nyo yahinoso Anɨtu mta'angofoho. A'amu fihwo nom'ne a'amumne'no umo'nɨwo'nɨngkiso sohwo kako Anɨtu'nji humaho. Oso'no Anɨtu huhwo kako'nji humaho.

17 Jisas nakumo nonehumentanɨngki nakwo nom'ne a'amumne'no namo'nyo yahino wopɨngo yalokuhwoneso olehoho. Sɨkuno Engo hungkuno tango'njo ikwalofo'ne somo nakwo yokumpohn'nyo nolohofɨhwasi wonɨmango monanonefoho. Hwapɨngoso nakwoe songo humayoso olo hwaho lopo Jisas sohwo nakwoe sɨmeho mo'mo humaho. 18 A'amu fihwo nom'ne a'amumne'no umo'nɨwo'nɨngkiso sohwo iyoho miyɨwo'nɨngki yohoho. O'o, iyoho iyoso nɨhu'no awonoho. Iyoho iyo hwapɨngoso olenoho. A'amu fihwo iyoho yososo nakwo huno wonayono nom'ne a'amumne'no umo'nyo yahinoso ito'nohino'maho. 19 Nakwo nom'ne a'amumne'no namo'nɨwo'nɨngkohoho. Hwapɨngoso Anɨtu kako nakune'no sɨmo'mo umo'nɨmentisofoho. 20 A'amu nom'nehwo ole lososo, Ngko Mpohune'no sɨmeho uyalokweno. Ose loso sohwo a'amu nom'ne sohumo sɨmeho wonyo uyoso osohwo kako hwasyo hungkuno lalofoho. A'amu fihwo kako olo hwaho loponjo a'amu uhwonɨwo'nɨngkiso somo sɨmeho muyo'manji kako Mpohwo Anɨtumo muhwonyo sohumo sɨmeho pipi uyɨmontolo. 21 Jisas Kɨlais ole nalɨmento, Kɨko Anɨtumne'no sɨmeho uyo'manji jɨje a'amu homne'no sɨmeho uyo. Ose nalɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ