1 Peter 1

Ngko Pita'ni Jisas Kɨlaisɨye hungkuno lɨku'mofo (apousel) syoho'njo hwo'nyoho. Sekwo a'amu Anɨtu sehwosopo'mentiso soku sekwo sekwoe pone hwapɨngo sopo nulɨko'mantɨfi hwaho Pountosɨ'nji Ngkolesiya'nji Kapotousiya'nji Esiya'nji Mpitiniya osopmmeemne'no humpo'mentohofo sokune'no olo iyoswo loso semtɨ'mokiyalokweno. Anɨtu kako sekune'no huno syasyefɨsyonto kako sekumo kakoe a'amu ne imo'nyo'ne sehwosopo'mentiso kuyoho. Oso'no sekwoe sɨmeho mo'mo Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo kako syoho yalofoho. Osopo nohumanto kako Jisas Kɨlaisɨye hungkunomo sekwo tɨfi nto'no inɨngkafitnne so'no kako sekwoe honɨngkano wonyo somo wae yasemofo'ne syoho iwo'nɨngkisofoho. Jisas Kɨlais kakoe honɨyo sekumne'no usɨhuma'mentiso so'no sekwoe wonyoso wae yaofahonɨngki sekwo a'amu songo pa'nyo kiho'maso kuyoho. Anɨtu sekune'no sɨmeho wopɨngo umo'nyo so'nji kakoe hitoho engo so'nji sekumo engo weesemofono.

Nakwo songo ne'no humayo'neso ahwomomo nehontohumaho.

Anɨtu kako nakune'no hitoho engo ulofahonɨngki kakoe hwomu Jisas Kɨlais nakwoe wonyo'ne poyo pe'nyo'ne uhwatɨmentisofoho. Jisas nope'nɨngkahonɨngki Anɨtu kako apa'no songo ulɨka'mentiso so'no nakwo kakoe a'amu ne imo'nontani olohonta nakwoe yahino songo'nji humalohwone hn'nwi kako asomo netɨmayo'ne hontohumalohwono. Oso'no nakwo nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨye kanɨngkwohwo Anɨtu osohumo isamoyoka ulɨhwasi kakoe yofe woho'nomano. Yo'mayo wopɨngo nakwo Anɨtuye a'amu ne hn'nwi maneso Anɨtu kako ahwomomo ho'nahumentisoso weho. Oso yo'mayo wopɨngo ahwomomjo wojo hiso wonyo mmo'nonehoho. O'o, ne'no nowentɨhwonefoho. Anɨtu kako oso hiso nto'no esyohumanto nakune'no ahwomomo motohontonemokosyohumaho. Sekwo Anɨtumne'no huno ne'no syafɨsyontɨfi sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohofo so'no Anɨtu kakoe yokumpohn'nyo'nji hofiyo semokosyohumentanɨngkuhwosi sekwo yo'mayo wopɨngoso womantɨfeho. Sɨkuno moi'wo imo'noso sohonta Jisas nakumo asomo netɨmayo'ne poso sohonta yo'mayo wopɨngo nakumne'no nto'no esyohumasoso utɨhwa'nyopo i'mofapɨhwoso'no uhwonantanoho.

Sekwo Anɨtu yo'mayo wopɨngo sejapone so'no huno syafɨsyɨkuji sɨmonyo fiyɨmno. I oso'no olohonta yo'mayo tango se'mayo so'no sekwo iyoho senɨngkuhwoloho. O'o, yo'mayo wopɨngo sekwo tɨfi no'mo mapitnne so'no sekwo huno syafɨsyɨkuji sɨmeho wopɨngo'nji fosyohumamno. Anɨtu kako ole syofɨsyalofoho. Yo'mayo tango u'masoso hofɨko ngkine'no sɨmeho hi'ntnnono ntopalokwofoso yokumpohn'nyo uto'monnoho. Anɨtu kako ose syofɨsyalofoho. Oso pa'nyoso a'amu ahwomo yokino mtɨ'mokuwo'nɨngkohofo sohwa hofɨko ahwomo yokinoso toho engo sopo iloho yontɨfi yo'mayo hintalinyoso moi'wo imo'nɨngkahonɨngki ahwomo yokino ne'nohinoso lɨfawowo'nɨngkisofoho. Oso ahwomo yokinoso sekwoe sɨmeho hi'ntnnono Anɨtumo uyalokwofo somo muyakolofonehoho. O'o, oso ahwomo yokinoso wonyo imo'nɨngkuhwoso'no sekwoe sɨmeho hi'ntnnonohino uyoso ne'no nowentɨhwonefoho. Yo'mayo tango se'masoso sekwoe sɨmeho hi'ntnnono uyoso yokumpohn'nyo imo'nɨngkuhwoso'no ne'no nowentɨhwonefoho. Oseso Jisas Kɨlais utɨhwa'nyopo pɨhwoso'no sekwo sɨmeho hi'ntnnono uyalokwofo so'no sekwoe yofe engo nomafɨkuji Kɨlaisɨye yokumpohn'nyo so'nji nomafɨkuji ne'no nohumantokutnnefoho. Sekwo Kɨlaisɨmo muhwonyo'njo ko yontɨfi kakine'no sekwo sɨmeho umentohofofoho. I olohonta sekwo kakimo muhwonyo'njo yontɨfi kakine'no huno ne'no syafɨsyontɨfi sɨmonyo yalokwofo. Oso sɨmonyo iyo hiso yo'mayo hwahoponjo somne'no sɨmonyo iwo'nɨngkohofo somo hwofilo'nnyofoho. U a'amu hofɨko oso sɨmonyo iyo homo somne'no huno muyoso hofɨkoe huno nto'no ehohosasiyo'neso nakwo pipi ufo'manehwono. O'o, awonoho. I hwapɨngoso nakwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyalokuhwone so'no Anɨtu kako nakwoe huyo'mangoso songo imokalofoho. Huyo'mango songo hiso Anɨtu'nji ne'no humayo'nefoho.

10 Oso wopɨngo Anɨtu nelohofalokunjo so'no hohonta a'amu Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwa hofɨko hungkuno hiso ifalifaliyo mtɨ'mokontɨfi hwapɨngo ne so'no wejokwojosyano lontɨfi syoho engo ko imentohofoso hofɨko hwapɨngo ne so'no huno mosyafɨhu'mmentohofofoho. 11 Kɨlaisɨye Towahuno osohwo kako hofɨkoe sɨmeho mom'mo nohumanto hofɨkimo ulɨmento, Tɨfi no'mo Kɨlais kako tohino kengo kengo mahwosi kako yofe engo manefoho. Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Sɨkuno ntɨsomo imo'noneto. Oso sɨkuno homo somo peho peho imo'noneto. 12 Oseso Anɨtu hofɨkimo utɨhwamento, Ngko olo hungkuno selalokwe loso sekwoe sɨkuno lomne'no moselalokuyohono. O'o, a'amu tɨfi imo'nɨfijo osomne'no lalokweno. Ose lutɨhwamentisofoho. A'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa hofɨko olo hungkuno loso sekune'no mtɨ'mokumentohofofoho. Oseso olohonta a'amu Anɨtuye hungkuno wopɨngo selɨmentohofoso oso hungkuno hiso selɨmentohofofoho. Anɨtu kakoe Towahuno Wopɨngo ahwomo mta'ni uhwojahonɨngki oso Towahuno huhwo sohwo kakoe yokumpohn'nyoso oso a'amu somo uyahonɨngki hofɨko oso hungkuno hiso selɨmentohofofoho. I a'amu ahwomomjoso hofɨko Anɨtuye hungkuno hwapɨngo ne so'no wotɨpemantɨfi'no yalokwofo. Neso hofɨko huno muyofoho.

Nakwo kiho'maso'nji humayo'ne Anɨtu nakumo joho nelalofoho.

13 Oseso sekwo sekwoe hunoso nto'no ikwesyafɨsyɨkuji nto'no fohontohumamno. Yo'mayo yahino wonyoso ikutoho. O'o, sekwo Jisas Kɨlais kako utɨhwa'nyopo asomo pɨhwosi kako sekumo yo'mayo wopɨngoso sejapone so'no huno syafɨsyɨkuji nto'no fesyohumamno. 14 Hohonta sekwo Anɨtumne'no huno ito'no maseyo sohonta sekwoe sɨmehoso kako wonyo umo lonte osomo sekwo inɨngkamotofofoho. I oso hiso apa'no ikutoho. O'o, sekwo Anɨtuye mehomi soku, sekwo kakoe hungkunomnohini finɨngkamno. 15 Anɨtu kako kakoe mehomi imo'nyo'ne sehwosopo'mentiso sohwo kako wonyo ane humaso so'no sekwo hoku Anɨtu pa'nyo honɨngkano wonyo'maso hmmo'nɨmno. Oso'no nakwo yo'mayo iwo'nɨngkuhwoneso honɨngkano wonyo'maso uyano. 16 Hwapɨngoso a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa hofɨko ole mtɨ'mokumentohofi,

Anɨtu nalɨmento, Ngko honɨngkano wonyo ane hwo'nyoho.
Oso'no sekwo hoku honɨngkano wonyo ane fosyohumamno.
Ose mtɨ'mokumentohofofoho.

Anɨtu kakoe Hwomu Jisas Kɨlais olo hwaho lopo uhwatɨmentiso sohwo kako nakumo mpe enemayo'ne kakoe honɨyo usɨhumanto pe'nɨmentisofoho.

17 Sekwo Anɨtumo jomo ulantɨfi, sekwo ole ulɨwo'nɨngkohofi, Mpohwo. I ose ko ulontɨfeso ole so'no fɨsyafɨhupmno. Nanɨngkwohwo huhwo sohwo kako a'amufe yofe engo somne'no mosyafɨsiyo'njo iwo'nɨngkisofoho. O'o, kako a'amu anga'no anga'nohino sofe yahino somne'no kako yano ilofɨwo'nɨngkiso hweho. Oso'no sekwo Anɨtuye mehomi olo hwaho lopo humalofo soku olo hwaho loso sekwoe hwapɨngopo'maho. O'o, kihn'nawo'nnyo kuyoho. Sekwoe hwapɨngo neso ahwomomnoho. Oso'no sekwo olo hwaho lopo nohumafɨkuji sekwoe yahino so'nji hano emoyo so'ntnno huno nto'no fɨsyafɨhupmno. Anɨtuye sɨmehoso tango ifisyɨmofanoho lɨkuji huno nto'no fɨsyafɨhupmno. 18 Sekwo huno moi'wonoho. Hohonta sekwo sekwoe ajuyohwosafe yahino somo tɨpemantɨfi ne ane siki humamotofofoho. I oso honɨngkano sikinjo homo somo humentanɨngkofi Anɨtu kako mpe esemanto isɨhutofosema'mentisofoho. Anɨtu kako sekumo mpe esemayoso yo'mayo hwahoponjo hamniyoho wonyo imo'nɨwo'nɨngkiso oso'nji mpe esema'mentiso'maho. 19 O'o, kako sekumo Kɨlaisɨye honɨyo oso'nji mpe esemanto isɨhutofosema'mentono. Oso honɨyoso olo hwaho loponjo hamniyoho hopi'nono mɨhu'mokinɨngkuhwosi oso honɨyo homo somo mpe iyoso hopo'maho. Oso hohosohonta a'amu hofɨkoe wonyomne'no yahusipsip wonyoangkafo'nohini wonyo ane'njoso fonjokisahumotofofoho. Oso pa'nyoso Kɨlais kako honɨngkano wonyo nɨhu'no ane sohwo kako nakwoe wonyomne'no poyo pe'nɨmentisofoho. 20 Nakwoe hwaho mamtɨ'mokiyo sohonta oso syoho homo somne'no Anɨtu kako Kɨlaisɨmo uhwosopo'mentisofoho. Kɨlais huhwo sohwo kako olohonta sɨkuno moi'wo umo'nɨmonte somo sekumo wopɨngo selohofo'neso utɨhwa'nyopo nto i'mofapohoho. 21 Kɨlais kako sekumo nosefo'mahonɨngki sekwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyalokwofo. Anɨtu kako Kɨlaisɨmo apa'no songo ulɨkafonto yofe engo uyɨmentiso so'no sekwo huno olo so'no seyohoho. Anɨtu kako sekumo apa'no songo woselɨka'montonoho. Oso'no sekwo oso hiso'no sɨmeho hi'ntnnono uyɨkuji sɨmeho wopɨngo'nji fohontohumamno.

Nakwo nom'ne a'amu somne'no sɨmeho ne'njo uyano.

22 Sekwo Anɨtuye hungkuno ne somo inɨngkowalokwofo so'no sekwoe sɨmeho wonyo ane pa'nyo imo'nɨngkohoho. Sekwo sekwoe yo'mayo so'no huno mosyafɨsiyo'njo yontɨfi sekwo nom'ne a'amu somo sɨmeho uyalokwofo. Oso sekwo sɨmeho ne'njo uyo hiso mango mta'nnohini lɨkutoho. O'o, sekwo nom'ne a'amu somo sɨmeho ne'njo uyo so'no syoho yokumpohn'nyo fiyɨmno. 23 Sekwoe songo humayo yahinoso songofoho. Oso songo humalofo hiso senɨngkwohwo'ya'u mta'ango'maho. O'o, Anɨtu engolopohamo songo humaso sohumta'angofoho. Nanɨngkwohwo ya'u siko nakumo songo humayo nejapɨwo'nɨngkisiyoso moi'wo umo'nɨmontonoho. Olo nom'ne songo humayo songo loso Anɨtuye hungkuno ne mta'angofoho. Kɨlais Anɨtuye hungkuno sohwo songo ne'no humayo'neso hwapɨngo hweho. 24 A'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi,

Nakwo hwe moya'mi olo hwaho lopo humalohwone hn'nwi hoja pa'nyo'nwoho.
Yo'mayo yofe engo, ou, ho'yango engo mentaneso hoja pa'nyoso sɨlɨfiyo lonto yofoho iwo'nɨngkisofoho.
25 I oso'no nakwoe Hwe Engo sohwoe hungkuno engolopohamo ne'no nowentɨhwonefoho.
Ose lɨmentohofofoho. Oso hungkuno wopɨngo hiso hofɨko sekune'no selɨmentohofofoho.

Copyright information for `APZ