1 Peter 2

Nakwoe Hwe Engo Jisas sohwo kako engkwosaho fompokumo miyo'njo ne'no wontnnawo'nɨngkiso pa'nyo hweho.

Sekwo yo'mayo yahino wonyoso foho'naopmno. Hwasyo hungkuno so'nji hungkuno mango'nohinojo so'nji foho'naopmno. A'amu ho'yango engo'njo somne'no sɨmeho tohino semnyoso foho'naopmno. U nom'ne a'amu somne'no sitofo ujoso foho'naopmno. Nakwo huno nayohoho. Mehomi we'eso hofɨko amno wonantɨfi humotaho'nohini lɨwo'nɨngkohofofoho. Oso pa'nyoso sekwo Anɨtuye hungkuno ne somne'no humotaho filɨmno. Oso hungkuno hiso sekwoe huyo'mangomnefoho. Oso hungkuno amno pa'nyoso sɨkuno huhwo huhwi nonɨngkuji yokumpohn'nyo nɨto'nɨngkuji Anɨtu'nji wopɨngo wohumantɨfeho. Anɨtu kakoe yahino wopɨngo setɨhwamaso so'no sekwo inɨngkawentɨfi oso homo somne'no huno syafɨsyontɨfi oso yahino me'wampe'njofoho lalokwofo.

Sekwo Jisas Kɨlais songo ne'no humawo'nɨngkiso sohumo u'mapmno. Kako engkwosaho fompokumo miyo'njo engolopohamo ne'no wontnnawowo'nɨngkiso pa'nyo hweho. A'amu hwahoponjoso hofɨko oso engkwosahoso nakwolaho lontɨfi wae yao'mentohofofoho. I oso engkwosaho homo somo Anɨtu kako nohwosopento yofe engo mulɨmentisofoho. Sekwo hoku ango yokino fompokumo miyo'njo ne'no wontnnawowo'nɨngkiso pa'nyo soku Jisas Kɨlaisɨmo nu'mafɨkujo'no Jisas kakoe ango ne wasemokumontonoho. Oso ango homo somo kakoe Towahuno wohumamontonoho. Osopo sekwo kakoe syoho ulohofiyo imo'nɨngkuji Anɨtumne'no yo'mayo syohoso ikujo'no Anɨtuye sɨmeho wopɨngo umokumno. Oso'no nakwo Jisas Kɨlaisɨmne'no yo'mayo syoho yasoso'no Anɨtu kakoe sɨmeho wopɨngo umo'nɨmontonoho. A'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa Jisasɨmne'no ole mtɨ'mokumentohofi,

Upa'nɨmno. Ngko ango yokino hopi'nonohino somo yokumpohn'nyo itofomokosyohumayo'ne engkwosaho wopɨngo wonyoangkafo anga'nohino sohumo uhwosopo'mentohefoho.
I oso engkwosaho hiso ngko pone songo Saiyon sopo wonjahumentohefoho.
I a'amu hofɨko oso engkwosaho wonjahumentohe sohumo hofɨko sɨmeho hi'ntnnono uyɨkuji hofɨko kakine'no wonɨmango munonehoho.
Ose mtɨ'mokumentohofofoho.
A'amu Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohofo somo oso engkwosaho Kɨlais sohwo kako hofɨkimo hofiyo ufo'ma'montonoho. I a'amu kakimo sɨmeho hi'ntnnono muyo'njo somo kako mufo'manehoho. Ole mtɨ'mokumentohofi,

Olo sojo engkwosaho pa'nyo a'amu ango injuwo'nɨngkohofo sohwa nakwolaho lontɨfi syoho iyo sohwa hofɨko wae yao'mentohofo loso
olohontajo engkwosaho loso angomo sosofitofo'ne hwapɨngo imo'nɨngkohoho.
Ose mtɨ'mokumentohofofoho.
I nom'nepo a'amu sɨmeho hi'ntnnono muyo'njo somne'no hofɨko ole mtɨ'mokumentohofi,

Oso engkwosaho ho'nao'mentohofo sohumo a'amu hofɨko entofomafɨkuji wopɨwesyantɨfeho.
Ose mtɨ'mokumentohofofoho. A'amu hofɨko Anɨtuye hungkunomo hwotoho fewo'nɨngkohofoso hofɨko oso hungkuno homo somo entofomafɨkuji hofɨko wopɨwesyantɨfeho. Anɨtu kako oso yahino hiso i'mofapone so'no huno uyɨmentisoso ne imo'nementisofoho.

Nakwo hwe moya'mi Anɨtuye temtitofo'nwoho.

Sekwo sokumo Anɨtu kakine'no sehwosopo'mentiso so'no sekwo kakoe a'amu ne imo'nɨmentohofofoho. Sekwoe Hwe Engo nemokosyohumayo sohwoe syoho ulohofiyo kuyoho. Oso'no Anɨtu kako sekumo honɨngkano wonyo ane imo'nyo'ne sehwosopo'mentiso kuyoho. Sekwo Anɨtuye a'amu ne sokumo kako sekumo wopɨngo selohofiwo'nɨngkiso so'no nom'ne a'amu somo filutɨhwamno. Ole nakumo naloho'mento, Sɨmo'mo sekwo sɨkwo'mjoho'mo nohumentanɨngkofi kako kakoe pomponaho wopɨngopo mesehumajɨ'mentisofoho. 10 Sɨmo'mo sekwo a'amu sikinjo pa'nyo humamotofofoho. I olohonta sekwo Anɨtuye temtitofo neku humalofo. Hohonta Anɨtu kako sekune'no hitoho ulo'mentiso so'no sekwo huno maseyo kuyoho. I olohonta kako sekumo wopɨngo seloho'mentiso so'no huno seyahonɨngki sekwo sɨmeho ne'njo uyalokwofo.

Nakwo Anɨtuye syoho ulohofiyo umo'nano.

11 Nje a'amu soku sekwo olo hwaho lopo kihn'nawo'nnyo kuyoho. Sekwoe hwaho neso olopo mauyoho. Ahomomo weho. Oso'no ngko olo hungkunolo waselɨmonne'no yohono. Sekwo yo'mayo hwahoponjo yahino so'nji sekwoe yo'mayo wonyoso sɨmeho umo lonte so'ntnne'no hohujo fikinjaopmno. Oso yahino wonyo sohwo kako nakwoe huyo'mango nonto wonyo namokonoho lɨkuji hohujo fikinjaopmno. 12 Sekwo a'amu Anɨtuye hungkunomo inɨngkawowo'nɨngkohofo soku sekwo a'amu Anɨtuye hungkunomo hwotoho fewo'nɨngkohofo so'nji ajwopo nohumafɨkuji sekwo honɨngkano wonyo ane hano nto'no fɨwanɨmno. Sekwo a'amu Anɨtuye honɨngkanomo inɨngkawowo'nɨngkohofo so'no hofɨko sekumo sitofo selɨwo'nɨngkohofo oso a'amuso hofɨko ikinjaofontɨfi sekwoe syoho wopɨngo somo sehonontɨfi oso sɨkuno Anɨtu kako hungkuno ikwolofo'ne poso sohonta hofɨko Anɨtu kakoe yofe noho'nomapitnnefoho.

13 Sekwo Anɨtumne'no huno nto'no syafɨsyɨkujɨ'manji olo hwaho loponjo hwe engo yofe hwofilo'nnyo sohwo hwaho lopo sekumo semokosyohumawo'nɨngkiso sohwoe hungkunomo tɨfi finɨngkamno. Anɨtu kako sekumo hofɨkoe sɨfɨlaku'nyo'mo sehumajɨ'mentiso so'no sekwo kakoe hungkuno somo haloho popmno. 14 Oso hwe yofe engo hwofilo'nnyo huhwo sohwamo nom'ne a'amu yofe engo'njo sohwamo enjwa'mo humalofo. Oso huhwafe hungkunomo tɨfi finɨngkamno. Hwe yofe engo'njo sohwa hofɨko hofɨkoe syoho ulohofiyo sohwa hofɨko a'amufe yahino wonyo somne'no tohino uyo'ne uhwajɨkuji nom'ne a'amuso hofɨko hwe engo sohwoe hungkunomo haloho pewo'nɨngkohofo osohwafe yofeso woho'nomantɨfeho. 15 Anɨtu kako olo so'no umo'nɨngkohoho. Sekwoe yahino wopɨngo'nohini yahonɨngkuji a'amu hofɨko Anɨtuye syoho wopɨngo somne'no sitofo lɨwo'nɨngkohofo sofe huno wonyo syafɨsyɨwo'nɨngkohofo somo sekwoe yahino wopɨngoso hofɨkoe mangomo mampi'nyo umokumontonoho. 16 Sekwo oso honɨngkano hungkuno Mouses sejapmmentiso somta'ni Anɨtu isɨhutofosema'mentisofoho. I oso'no sekwo honɨngkano wonyoso nɨhu'no mifitnnehofo. Sekwo ole lɨkutoho. Ngko Anɨtuye a'amu ne nto imo'nɨmaleno. Oso'no ngko honɨngkano wonyo i'meso tohino moma'mnehono. Ose lɨkutoho. O'o, sekwo oso yo'mayo hungkuno homo somo hohujo ikinjaofɨkuji sekwo Anɨtuye syoho oso'nohini ulohofiyɨmno. 17 Sekwo nom'ne a'amufe yofeso monje isyɨkutoho. O'o, sekwo hofɨkoe yofeso foho'nomapmno. I Anɨtuye a'amu ne somne'no sɨmeho uyɨkuji hofɨkimo wopɨngo'nohini ulohopmno. Sekwo Anɨtuye hungkunomo haloho pekuji kakoe yofe foho'nomapmno. Hwe yofe engo hwaho mokosyohumayo huhwoe yofeso foho'nomapmno.

Jisas Kɨlaisɨye hwotohomo inɨmokoho'nawehwasi tohino womano.

18 Sekwo syoho ulohofiyo soku, sekwo sekwoe hwe engo nosemokosyohumawo'nɨngkohofo sofe hungkunomo haloho popmno. Hofɨkoe hungkuno homo somo haloho pekuji hungkuno homo somo sekwo enjwa'mo fosyohumamno. Hwe engo wopɨngo selohofɨwo'nɨngkohofo somnohinɨ'maho. O'o, hwe engo wonyo selohofɨwo'nɨngkiso sohwoe hungkunomo enjwa'mo fosyohumamno. 19 Sekwo Anɨtune'no honɨngkano wopɨngo'nohini ikujo'no sekwoe hwe engo nosemokosyohumawo'nɨngkohofoso hofɨko tohino siki sejapɨkujo'no sekwo Anɨtumne'no yokumpohn'nyo ne'no lohofɨkujo'no Anɨtu kakoe sɨmeho wopɨngo umo'nɨmontonoho. 20 Sekwo honɨngkano wonyo imofɨkujo'no hofɨko tohino sejapɨkujo'no sekwo tɨmo'nohini uhwontohumentanɨngkuji Anɨtu kako sekune'no hitoho mulofe'njo umontonoho. I oso'no sekwo honɨngkano wonyo ane wopɨngo'nohini yontanɨngkuji hofɨko sekumo tohino siki sejapɨkujo'no sekwo tɨmo'nohini uhwontohumentanɨngkuji Anɨtu kako sekumo wopɨngo waseloho'montonoho. 21 Hwapɨngoso oso tohino siki mayo yahino homo somo inɨngkayo'ne Anɨtu kako sehwosopo'mentisofoho. Kɨlais kako sekwoe wonyomne'no tohino ma'mentiso sohonta kako tohino siki mayo'ne yahinoso hofiyo'no setɨhwamentisofoho. Kakoe hwotohomo finɨngkamno. 22 Jisas kako honɨngkano wonyoso nɨhu'no mimmentisofoho. Kakoe mango mta'ni hwasyo hungkunoso maho'nɨmmentisofoho. 23 Hofɨko kakimo sɨfajo ko ulahonɨngkofi kako hofɨkimo sɨfajo aku mulɨmmentisofoho. Hofɨko tohino ko uyahonɨngkofi kako ole mujofoho. Hwangku ngko tohino mɨkunɨmposo wosejapmmonnoho. Ose mujofoho. O'o, Jisas kako Anɨtu a'amufe yahino somne'no yano nto'no ulofɨwo'nɨngkiso sohwoe ahomo yo'mayo hiso ho'nahinonto kako Anɨtu ufo'mayo'ne hontohumamentisofoho. 24 Jisas kako kakoe a'apaho wopɨngo somo nakwoe wonyo hungkunoso kotosahonɨngki kako iyo hwojiyafɨku'nnyo somo pe'nɨmentisofoho. Oso hopo sopo nope'nonto oso yahino wonyo nakumo yokumpohn'nyo nemokosyohumamojo somta'ni wopɨngomnohini unɨngkowantanoho. Jisas nakwoe wonyomne'no tohino mɨkunɨmposo ma'mentiso so'no kako sekumo wopɨngo semokumentisofoho. 25 Hohonta sekwo yahusipsip pa'nyo honɨngkano hwasyomo uhwosopentɨfi we'mo imo'naofamentohofofoho. I olohonta Kɨlais sekwoe huyo'mango semokosyohumawo'nɨngkiso sohwo kako asomo nosetɨmahonɨngki sekwo kakimo yahusipsip pa'nyo soku inɨngkowalokwofo.

Copyright information for `APZ