1 Peter 4

Nakwo hwahoponjo yahinoso noho'naofɨhwasi Kɨlaisɨmne'no tohino womano.

Kɨlais kako nakwo'nji olo hwaho lopo nohumentani kako nakwoe wonyomne'no tohino ma'mentisofoho. I oso'no nakwo yokumpohn'nyo ito'nɨngkuhwasi Kɨlais kako ma'mentiso hopa nakwo tohino womano. U a'amu fihwo kako Anɨtuye honɨngkanomo ito'nohino inɨngkawento yahino wonyo somne'no nɨhu'no ngkilaho ne'no lonteso'no nom'ne a'amu hofɨko kakimo tohino uyɨwo'nɨngkohofofoho. Oso a'amu huhwo sohwo kako honɨngkano wonyo somo nɨhu'nahone hohujo nto ikinjao'maho. Honɨngkano wonyo hiso oso hwe sohumo apa'no momokosyohumanehoho. Oseso sekwo olo hwaho lopo nohumafɨkuji yo'mayo wonyo sekwoe sɨmeho umo lonto a'amu yonte hopa somo inɨngkakutoho. O'o, sekwo yo'mayo yahino Anɨtu kakoe sɨmeho wopɨngo umokiyo'ne somnohini fiyɨmno. A'amu Anɨtuye hungkunomo hwotoho fewo'nɨngkohofo sofe yahino pa'nyoso sekwo hohonta imotofofoho. Hofɨkoe yahino hiso olenoho. Apohufo, yo'mayo wonyo somne'no sɨmeho fefoyo, mijo yokumpohn'nyo nontɨfi nilohofo, wosopayo engo ne'no nɨwo'nontɨfi siki humawo'nyo, mijo yokumpohn'nyo ne'no nɨwo'nontɨfi fonɨfonyo yahino yontɨfi Anɨtuye hungkunomo hwotoho fewo'nyo, hwahoponjo anɨtu hwasyo hwoso sohumo hwomtame ulohofontɨfi kakoe yofe ho'nomayo oso yo'mayo yahino wonyo hiso'no sekwo hi semo'nɨngkahonɨngki imotofofoho. Olohonta sekwo oso yahino wonyo somne'no hohujo ikinjaofontɨfi oso yahino wonyo homo somo sekwo hofɨko'nji apa'no miyalokuyohofo. Oso'no hofɨko nosehonontɨfi yomo yontɨfi sitofo selalokwofo. Hwangku sohonta Anɨtu oso a'amu hisomo hofɨkoe yahino wonyo homo somne'no hungkuno ikwolofo'ne hohwafo sopo humafɨkuji osopo Anɨtu'nji hofɨkoe hungkunoso ikwolopitnnefoho. Anɨtu kako oso a'amu songo humalohwone hn'nnonji poyo pe'nɨmentohofo sofe yahino wonyo somne'no yano ilofonehwajiyo'neso nto'no esyohumaho. Hohonta Kɨlais kako a'amu poyo nto pe'nɨmentohofo sofepono nowento kakoe hungkuno wopɨngoso uyɨmentisofoho. Oso a'amu hiso hofɨko nakwoe hwaho lopo nohumantɨfi honɨngkano wonyo somo inɨngkawentɨfi a'amu hopi'nonohinoso pe'nɨwo'nɨngkohofo hopaso pe'nɨmentohofofoho. Kɨlais a'amu homo somo u'manto hofɨkoe huyo'mango Anɨtu'nji humafitnne'ento kakoe hungkuno wopɨngoso ulɨmentisofoho.

Syoho ulohofiyo wopɨngo sohwo Anɨtuye pompenjiyoso yano ulofiyonefoho.

Olo hwaho loponjo yo'mayo hopi'nonohinoso moi'wo umo'nɨmonto yalofoho. Oso'no sekwo yo'mayo wonyo somo monje yasyɨkuji huno nto'no syafɨsyɨkuji ehohosasesyɨhwoso'no sekwo yo'mayo so'no Mpohumo jomo ulɨwo'nɨngkuno. Oso'no nakwo olohonta nohumentanɨngkuhwoni yahino anga'nohino nom'ne somo yakolo'nnyoso olenoho. A'amu nom'ne somne'no huno syafɨsyɨkuji sɨmeho uyɨmno. Sekwo sɨmeho uyɨkujo'no hofɨkoe yahino wonyoso sekumo selohofɨkujo'no'manji oso wonyo homo somo sekwo sekwoe hohujopo meho'naopmno. A'amu nom'neso hofɨko sekumo se'mafɨkujo'no sekwo hofɨkimo hofiyo ulohopmno. Oso syoho nom'ne a'amu somo wopɨngo ulohofo so'no iyoho senɨngkuhwaloho. o'o, sɨmeho wopɨngo'njo fiyɨmno. 10 Sekwo a'amu anga'no anga'nohino sokumo Anɨtu kako syoho wopɨngoso sejapmmentisofoho. Oso'no sekwo Anɨtuye yokumpohn'nyoso nomafɨkuji nom'ne a'amu somo ufo'mapmno. Sekwo ose ikujo'no Anɨtuye syoho ulohofiyo wopɨngo soku sekwo Anɨtuye yahino wopɨngoso yano ulofiyalokwofo. 11 Hwe fihumo Anɨtu kakoe hungkuno lutɨhwayo'ne syoho uyo so'manji kako wolutɨhwano. Anɨtu kako a'amu nom'nehumo a'amumo fo'mayo'ne syoho uyoso'manji Anɨtu kakoe yokumpohn'nyo'nji oso hwe huhwo sohwo kako hofiyo ufo'mano. Sekwo ose ikujo'no a'amu hofɨko nosehonɨngkuji ole wolantɨfeho, Jisas Kɨlaisɨye a'amuso wopɨngo'nohini iwo'nɨngkohofofoho. Ose lɨkuji hofɨko Anɨtuye yofe engo woho'nomantɨfeho. Kakoe yofe engo so'nji kakoe yokumpohn'nyo so'nji ne'no nowentɨhwonefoho.

Hofɨko Kɨlaisɨmo wonyo uloho'mtohofo hopaso nakumo wonyo ose'nohini wonelohofantɨfeho.

12 Nje a'amu soku yo'mayo tango toho pa'nyoso sekumo wosema'monte'no yalofoho. Sekwo nom'ne tango ne'makwoho lɨkuji yomo ikutoho. O'o, yokumpohn'nyo fosyohumamno. 13 Yo'mayo tango se'malokunjo so'no sekwo sɨmonyo fiyɨmno. Hwapɨngoso oso wonyo sekumo selohofalokwofoso Kɨlais huhumo uloho'mentohofofoho. Oso'no Kɨlais kako asomo poso sohonta kakoe yofe engo'nji kakoe yokumpohn'nyo so'nji utɨhwa'nyopo i'mofapɨhwoso'no sekwo sɨmonyo engo ikuji sɨmeho wopɨngo'nji wohumantɨfeho. 14 Sekwo Jisas Kɨlaisɨye yofe aho yokumpohn'nyo kemokosyohumalofo so'no a'amu nom'neso hofɨko sekumo sitofo selɨkujo'no'manji sekwo sɨmonyo engo fiyɨmno. Hwapɨngoso Anɨtuye Towahuno yokumpohn'nyo hwofilo'nnyo sohwo sekwo'nji humaho. 15 A'amu fihwo kako sekwo'njo ajwo somo humaso sohwo kako a'amu fonjasiyo, yo'mayo yo'mayo hufo, yo'mayo yahino wonyo iyo, a'amufe fosyohumayo somo wonyo imokiyo, oso a'amu huhwo sohwo kako sekwo'nji mohumanehoho. O'o, oso yahino wonyo hopi'nono sekwo'njopo wojo so'no tohino malokwofo so'no nakwo mupo'nanehwono. O'o, sekwo oso yahino wonyo somne'no nɨhu'no ikutoho. 16 U hwe fihwo kako Jisas Kɨlaisɨye yofe so'no kako tohino tɨpemaso'manji wonɨmango munonehoho. O'o, awonoho. U sekwo a'amu Kɨlais we'e imo'nɨmentohofo so'no sekwo kakine'no isamoyoka ulɨkuji Anɨtu kakoe yofe foho'nomapmno.

17 Oso sɨkuno a'amufe yahino somne'no tohino mayoso nto i'mofapohoho. Nakwo Anɨtuye mehomi ne hn'nɨmo tohinoso kaki'no wone'ma'montonoho. I nakumo oso tohino hiso sɨmo'mo ne'maso'manji a'amu Anɨtuye hungkunomo haloho mapewo'nɨngkiyohofoso Anɨtu kako tɨfi no'mo tohino mɨkunɨmposo uyonefoho. 18 A'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi,

A'amu Anɨtuye hungkunomne'no wopɨngo'nohino yɨwo'nɨngkiso sohwo kako Anɨtu'nji engolopohamo wonyoangkafopo humayo'ne oso hwe sohwo ito'no fosyohumayo'ne olohonta yo'mayo tohinoso malofoho.
I ose'manji a'amu Anɨtuye hungkunomo hwotoho fewo'nɨngkohofoso tɨfi no'mo peho tohino mapitnneto.
Ose mtɨ'mokumentohofofoho.
19 Anɨtu kako a'amu fihumo tango u'mano loso'manji oso a'amu huhwo sohwo kako honɨngkano wopɨngo'nohini ihwosi kako Anɨtu kakimo umtɨ'mokumentisoso oso hwoe ahomo wohumano. Anɨtu kako sekumo asomo wosetɨma'monnoho selɨmentiso so'no syafɨsyɨkuji hunoso ole waseyono. Anɨtu kako hungkuno selɨmentisoso ne umo'nɨmontonoho. Huno ose waseyono.

Copyright information for `APZ