1 Peter 5

Sekwo hwe engo sohwasi Anɨtuye yahusipsip somo nto'no mokosyohumamno.

Sekwo hwe engo sohwasimo, ngko hungkuno ole waselɨmne'no yohono. Ngko huhwo'ni hwe engo hwo'nyoho. Oseso ngko nje tɨmo so'nji Kɨlais kako tohino engo nomanto pe'nɨngkahonɨngki uhwonɨmentohefoho. Jisas Kɨlais asomo poso sohonta yo'mayo wonyoangkafo ne'masoso ngko huhwo'nnonji womantanoho. Oseso ngko olo syoho loso sekwo hwe engo sohwasiye ahopo wohu'meesehumonne'no yohono. Sekwo Anɨtuye a'amu ne yahusipsip pa'nyoso hofɨko sekwoe ahomo humalofo somo nto'no mokosyohumamno. Olo syoho Anɨtu kako sejapmmaso loso'no sekwo sɨmeho semo'nɨngkuhwoso'no hofiyo'no fiyɨmno. Olo syoho hiloso sekwo hamniyoho mayo'ne'nohini ikutoho. O'o, sekwo Anɨtumne'no syafɨsyɨkuji syoho yokumpohn'nyo fiyɨmno. Oso a'amu Anɨtu kako sekwoe ahopo sehumajɨ'mentiso somo sekwo hofɨkoe hwe engo sohwasi hofɨkimo aho yokumpohn'nyo kemokosyohumafɨkuji yoka ulɨkutoho. O'o, hofɨko sekwoe humayo somo sekwoe syoho wopɨngo somo sehonɨngkuji hofɨko oso sekwoe yahino wopɨngo homo somo hofɨko tɨfi wosenɨngkopantɨfeho. Sekwo ose ikujo'ne'manji Anɨtuye yahusipsip somo mokosyohumayo kakwo'yohwo ne sohwo oso yahusipsip somo woma'mo lɨhwosi utɨhwa'nyopo asomo poso sohonta Anɨtu kako sekumo yo'mayo wonyoangkafoso sejapososo engolopohamo ne'no nowentɨhwonefoho.

Nakwoe hunoso nto'no syofɨsyɨhwasi nakwoe yofeso monje ehinɨngkuhwasi nom'ne a'amu somne'no hwahopo wopowano.

Oso'no sekwo hwe songo sohwahnnonji sekwoe hwe engo sohwafe hungkunomo enjwa'mo pahumno. Oso'nji sekwo a'amu hopi'nonohino soku Anɨtuye a'amu ne somne'no hwahopo pawomno. Ufo'ma'nɨmno. Anɨtuye hungkunoso ole nelalofi, Anɨtu kako a'amu kakoe hungkunomo hwotoho fɨfijo somo kako hofɨkimo ilojaofɨhwosi ngkilaho ulɨmontonoho. I oso'no a'amu hofɨko nom'ne a'amu somne'no hwahopo pawowo'nɨngkohofo somo Anɨtu kako hofɨkimo wopɨngo ulohofɨwo'nɨngkiso hweho.

Oso'no sekwo sekwoe sɨmeho sohwo yo'mayo wonyo umo lonto iwo'nɨngkisoso monje feehumno. Monje yasyɨkuji sekwo Anɨtuye aho yokumpohn'nyo somo enjwa'mo fosyohumamno. Anɨtu kakoe sɨkuno jɨje yofe woho'nokuma'mo lɨhwosi ou, kako jɨje yofe ho'nokumayoso hoponoho. Yo'mayo tango sekumo se'masoso sekwo Anɨtu sekumo hofiyo'no semokosyohumaso sohwoe ahopo foho'nahumno.

Sekwo nto'no humafɨkuji Seten sekwoe mango sohune'no i'waho nto'no fiyɨmno. Seten kako sikisɨwojo pa'nyo sohwo hano utɨhwa'nyopo emoyonto houhouyo engo lonto a'amumo wonyo umokumonto iwo'nɨngkiso hweho. Sekwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono yokumpohn'nyo uyɨkuji yokumpohn'nyo lohofɨkuji Setenɨmo mjiyohotofapmno. Sekwo huno seyohoho. Anɨtuye a'amu ango'meemjo humalofoso hofɨko oso tango sekwo malokwofo hopaso malokwofo. 10 Anɨtu kako wopɨngo nalohofɨwo'nɨngkiso sohwo kako sekumo Kɨlaisɨ'nji ufohi'nyo'ne sehwosopo'mentisofoho. Oso'no sekwo kakoe yofe hwofilo'nnyo so'nji kakoe yokumpohn'nyo so'nji ho'nomapijoso sekwo songo ne'no nohumantokutnnefoho. Oseso we'enepi sekumo tango se'maso so'no Anɨtu kako sekumo apa'no wopɨngo wasemokumontonoho. Anɨtu kako sekumo yokumpohn'nyo lohofo'ne sesofitofɨhwoso'no sekwo kako'nji yokumpohn'nyo wolohofantɨfeho. Ikinji ikinjiyo miyofoho. 11 Oseso Anɨtu kakoe yokumpohn'nyoso moi'wo mmo'nonehoho. O'o, engolopohamo songo ne'no nowentɨhwonefoho. Oso hungkunoso nehopeho.

Hungkuno ae'uyofoho.

12 Olo hungkuno tɨfo selalokwe upo'nalokwofo loso ngko Sailasɨmo ulahonɨngko kako mtɨ'mokalofoho. Ngko huno ole syofɨsyalokweno. Sailas sohwo kako nenɨngkwa'wehwo ne hweho. Olo iyoswo loso ngko sekwoe huno Anɨtu kako nakumo wopɨngo nalohofɨwo'nɨngkiso so'no huno nto'no wosyafɨhupɨfenji semtɨ'mokiyalokweno. Ngko Anɨtu kakoe yahino so'no huno niyahonɨngki sekumo yoloho selohono. Oso'no sekwo olo hungkuno hiloso nupa'nɨngkuji aho yokumpohn'nyo fɨkemokosyohumamno.

13 A'amu Mpapilounjo
5:13 Osohonta Pita Mpamilounne'no pahnnɨmo hungkuno Loumne'no lɨmentisofoho. Hwapɨngoso a'amu Mpapilounjoso hofɨkoe yahino hohontajoso imotofofoho.
somo Anɨtu kako hofɨkimo sekwo'nji kakoe a'amu ne imo'nyo'ne sehwosopo'mentisofoho. Oso a'amu hiso hofɨko sekumo nakwoe a'amufo selalokwofo. Nje hwomu Mak huhwo nje a'amufo selalofoho.
14 Sekwo hopi'nonohino soku sekwo nom'ne a'amu somo uhwonɨngkuji oso a'amu hiso'nji sekwo aho po'nɨmno.

Sekwo Kɨlaisɨ'nji humalofo. Oso'no sekwoe sɨmehoso pompenjiyo'nji fosyohumamno. Nje hungkuno osohohweho. Ngko Pita'ni selohono.

Copyright information for `APZ