1 Thessalonians 3

Poul Timoutimo a'amu Tesolounika somne'no yokumpohn'nyo umokiyo'ne lɨhwatɨmentisofoho.

Nakwo sekune'no ne'no syosyefɨsyɨwo'nalokuhwone so'no sekwoe hungkuno najo so'ne nohontohumehwaloho. Oso'no Sailasɨ'nji nekwo ole mtitofontai nekwo ango Atenɨs sopo nohumentai Timouti sekuyepono wolɨhwojantayo'yɨhwoyo. Timouti huhwo sohwo kako nekwo'nji Anɨtuye syoho yontani Jisas Kɨlaisɨye hungkuno lutɨhwawo'nɨngkiso hweho. Nekwo Timoutimo sekwoe sɨmeho hi'ntnnonohino somne'no yokumpohn'nyo semokiyo'ne'no uhwajɨhwoyo. Kako Anɨtuye yokumpohn'nyo so'no wasefohoto'mtonoho. Yo'mayo tangoso se'malokunjo so'no iyoho masenonehoho. Sekwo huno moi'wonoho. Yo'mayo tohino mayoso'no Anɨtu lɨmento, Tohino wotɨpemantɨfeho. Ose lɨmentisofoho. Nakwo sekwo'nji nohumentani oso hiso'no nto selɨmentɨhwoni, Nakwo hopi'nonohino tohino engo notɨpemanefoho. Ose selahonɨngkuhwoni hungkuno hiloso ne imo'nɨmentiso so'no huno seyohoho. Oso'no sekwo wopɨngo ko humalofo syafɨsyonji sekwoe hungkuno najo so'ne mohontohumamnehono. Oso'no olo hilo so'no Timoutimo sekuyepono wolɨhwatɨmne'no yohono. Sekwo sɨmeho hi'ntnnonohinoso yokumpohn'nyo hi'nji kohumalofo. Seten kako sekumo afofo'njo sejapɨhwoso'no nakwoe syoho ne ane imo'nonoholontae lɨhwajɨhwoyo.

Timouti hungkuno wopɨngo Poulɨmo motɨ'mahonɨngki Poul sɨmeho wopɨngo umo'nɨmentisofoho.

Timouti sekumo selɨko'manto olohonta nakumo ne'makwoho. Hungkuno wopɨngo sekumta'angoso lonetɨhwahoho. Ole lonetɨhwahi, Hofɨko Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono yokumpohn'nyo uyalokwofo. Hofɨko a'amu nom'ne somo sɨmeho wopɨngo uyontɨfi ufo'malokwofo. Engolopohamo hofɨko nakumne'no syafɨsyɨwo'nɨngkohofo. Nakwo sekumo wosehonantane'no yalokuhwone hopaso sekwo nakumo wonehonantɨfe'no yalokwofo. Ose nalɨmasofoho. Nakwoe a'amu soku, nakwo olopo tohino engo mentani nohumentanɨngkuhwone sekwo sɨmeho hi'ntnnono yokumpohn'nyo uyɨwo'nɨngkohofo so'no upa'nontani oso hiso'no nakumo yokumpohn'nyo natofo'nefoho. Sekwo Hwe Engo Jisas sohumne'no yokumpohn'nyo humalofo so'no huno naiso so'no yo'mayo tango nakumo ne'masoso nakwo sɨmeho wopɨngo'nji wohumantanoho. Nakwo sekumne'no Mpohumo jomo ulontani sɨmeho wopɨngo wonyoangkafo namo'nɨngkohoho. Sɨmeho wopɨngo wonyoangkafo so'no Mpohumo isamoyoka pipi ulanehwono. Nakwo sekumne'no sɨmonyo yalokuhwono. 10 Mofehi'nyo'nji sɨkuno'nji nakwo sekumo sefomayo'ne Anɨtumo jomo ulɨwo'nɨngkuhwonefoho. Sekwo Anɨtumo sɨmeho we'e uyɨfijo'manji nosehonɨngkuhwasi sekwoe sɨmeho hi'ntnnono engo uyoso'no wosefoma'mtonoho.

Poul kako kakimo Tesolounika'no uhwojayo'ne Anɨtumo jomo ulɨmentisofoho.

11 Nakwoe Mpohwo Anɨtu'nji nakwoe Hwe Engo Jisas ntnne'no sekumo Tesolounika se'mayo'ne honɨngkano namofiyo'ne jomo ulalokuhwono. 12 Hwe Engo sohumo ole ulalokuhwono, Sekwo sɨmeho afa inɨwo'nɨngkohofo so'nji sekwo nufo'ma'nɨwo'nɨngkohofo so'nji a'amu nom'ne somo sɨmeho uyo so'ntnne'no engo umojo. Ose ulalokuhwono. Nakwo sekumne'no hitoho selofɨwo'nɨngkiso hopaso Hwe Engo sohwo kako sekumo sefo'mayo'ne jomo ulalokuhwono. 13 Hwe Engo ose yososo sekwoe sɨmeho somo yokumpohn'nyo semokososo nakwoe Hwe Engo Jisas kakoe a'amu'nji asomo pɨfijo sohonta sekwo Anɨtuye sɨmanopo lohofɨkuji honɨngkano wonyo ane wopɨngo'nohini lohopitnne kuyoho.

Copyright information for `APZ