1 Thessalonians 5

Jisas asomo peso'no nakwo ito'no wesyohumano.

Nakwoe a'amu soku, yo'mayo nakwo selɨhwoneso imo'nyo'neso sɨkuno so'no mamtɨ'mokohiyɨhwono. O'o oso hiso'no sekwo huno moi'wonoho. Oso sɨkuno hiso nakwo huno moneyontanɨngkuhwosi imo'nonefoho. A'amu hufo uyantɨfi sɨkwo'miyomo pohofo oso hopa imo'nonefoho. Oso sɨkuno homo somo a'amu ole wohnnantɨfe, Yoka ane sɨkuno wopɨngohontanoho. Nakwo wopɨngo humalohwono. Ose hnnɨngkuji nohumentanɨngkuji yo'mayo huno mosyafɨsiyo'neso u'mofapmmontonoho. Nom'ne pahnnɨmo hungkunoso ole, oso tohino moya'mifa mehomi aswo womantɨfi umnɨngkiso hopa komo'no imo'nonefoho. Oso tohino homo somo hofɨko muyakolopitnnehofo. Sɨkuno oso pa'nyoso imofaponefoho.

Nakwoe a'amu soku, sekwo Hwe Engo Jisasɨye hungkuno hilo somo sekwo sɨmeho hi'ntnnono uyontɨfe so'no pomponahopo humalofo. Sɨkwo'mjoho'mo mohumulofo. O'o sɨkuno homo somo sekwo yomo mifitnnefoho. Oso sɨkuno hiso a'amu hufo uyantɨfi pɨwo'nɨngkofo hopaso imo'nonefoho. Sekwo mofehi'nyo pomponahopo humalofo. Nakwo Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkuhwone so'nwi sɨkwo'mjoho'mo mohumulohwono. O'o pomponahopo humalohwono. Oseso nakwo a'amu nom'ne sofe hofɨkoe huyo'mango fosyawehofo hopa fosyowehwaloho. O'o nakwo Jisasɨmne'no tɨmo hontohumehwasi huno nto'no wehohososonasyono. A'amu Jisasɨmne'no huno mosyafɨsiyo'njo iwo'nɨngkohofoso hofɨko saho'nohini fosyawowo'nɨngkohofo hopa sɨkwo'miyomo huno nto'no mehohosasiyo'njo fosyawowo'nɨngkohofofoho. A'amu mijo yokumpohn'nyo nontɨfi nilohofɨwo'nɨngkohofoso sɨkwo'miyomo nonilohofɨwo'nɨngkohofofoho. I oso'no nakwo mofehi'nyopo humawo'nɨngkuhwone sohwona'niye hunoso ehohosahinyɨ'nwoho. Nakwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyo so'nji a'amu nom'ne somo sɨmeho uyoso'nji nakwoe sampe pa'nyofoho. A'amu jɨje swokinopo wakufongku'mo lɨhwosi yɨhwoso'no jɨje sampe swokinopo womokisahinɨmnoho. U jɨje mnokinopo wafongku'mo lɨhwosi yɨhwoso'no kɨko jɨje sampe wahoholo'nɨmonnoho. Oso pa'nyoso nakwoe wonyomne'no poyo imo'nɨmentiso sohwo nakumo asomo wonema'mo lɨhwosi poso sohune'no syofɨsyɨhwasi nakwoe sampe pa'nyoso nto'no wehoholo'nohumano. Anɨtu nakwoe wonyo'mne'no tohino nejape-e'ne nahwosopo'mentiso'maho. O'o nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais nakumo asomo netɨmayo'ne nahwosopo'mentisofoho. 10 Jisas nakwo kako'nji songo fosyohumayo'ne nakumne'no pe'nɨmentisofoho. Oso'no nakwo poyo pe'naso'manji songo humaso'manji u Jisas kako asomo poso sohonta nakwo kako'nji songo nohumanefoho. 11 Oseso sekwo a'amu anga'no anga'nohino hn'nwi senɨngkwa'wehwosamo hungkuno wopɨngo'nohini ulɨkuji hofɨkoe sɨmehomo yokumpohn'nyo fisosofitofɨsyohumamno. Olo honta yalokwofo somta'angoso ne'no fikuno.

Hungkuno ae'uyofoho.

12 Nakwoe a'amu soku, hungkuno nom'ne woselantane'no yɨhwono. A'amu nakwoe Hwe Engo sohwoe honɨngkanomne'no losetɨhwalokwofo somo sekwo enjwa'mo nto'no fosyohumamno. Nakwoe Hwe Engo sekumo sefo'mayo'ne a'amu homo somo uhwosopo'mentisofoho. 13 Sekwo hofɨkoe syoho so'no huno nto'no fɨsyafɨhupmno. A'amu homo somo sɨmeho uyɨkuji hofɨkoe yofe ho'nomafɨkuji wopɨngo'nohini ulohopmno. Sekwo yoka hungkuno nohnnɨngkutoho. O'o sɨmeho afa inɨngkuji wopɨngo fosyohumamno.

14 Nakwoe a'amu soku, sekwo a'amu piso'mo'nyo'njo somo hungkuno ole ulɨmno, Sekwo syoho yokumpohn'nyo fiyɨmno. Piso'mo'nyo ikutoho. Hungkuno yokumpohn'nyo ose ulɨmno. A'amu Anɨtumne'no yokumpohn'nyo lohofo'ne iyoho unɨwo'nɨngkiso somo yokumpohn'nyo umokumno. Anɨtuye honɨngkanomo ulɨko'mano lɨfijo somo ufo'mapmno. A'amu hopi'nonohino somo sekwo hungkuno hwaho lopo hofohofahn'no ulɨmno. 15 A'amu sekumo wonyo selohopijo somo sekwo aku ulohofɨkutoho. O'o, sɨkuno engolopohamo sekwo a'amu hopi'nonohino somo wopɨngo'nohini ulohofɨkuno.

16 Engolopohamo sekwo sɨmeho wopɨngo'nji fohumantokuno. 17 Engolopohamo sekwo Mpohumo jomo ulɨkuno. 18 Sekwo yo'mayo tango'nji nohayo'nji se'maso so'no Anɨtumo engolopohamo isamoyoka ulɨkuno. Jisas Kɨlais kakoe a'amu somne'no Anɨtu olo yahino loso'no umo'nɨngkohoho. Oso'no sekwo tɨfi finɨngkamno.

19 Yo'mayo Anɨtuye Towahuno selisoso sekwo hwotoho fekutoho. 20 A'amu Anɨtuye hungkuno selɨfijo somo sekwo hohujo ikinjɨmɨfɨkutoho. 21 Yo'mayo hungkuno upa'nɨngkohofoso Anɨtunta'ango so'ne yamofo fiyɨmno. Hungkuno ne'njo somo aho fɨkesyohumamno. 22 Yo'mayo wonyo somne'no i'waho fiyɨmno. Olo hilo so'no sekumne'no Mpohumo jomo ulalokuhwono.

23 Anɨtu kako sɨmeho pompenjiyoso hwapɨngo hweho. Oso'no kako'nohini sekumo wopɨngo wasemokono. Kako sekwoe huyo'mango'nji a'apaho'nji wopɨngo esemokosyohumahwosi nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais asomo poso sohonta Anɨtu sekumo wopɨngo semokonefoho. 24 Anɨtu nahwosopo'mentiso sohwo kako oso hiso'no wopɨngo namokonefoho. Anɨtu ose nalɨmentiso so'no ne imo'nonefoho.

25 Nakwoe a'amu soku, sekwo Anɨtu nefo'mayo so'no Mpohumo jomo ulɨmno.

26 Anɨtuye a'amu hopi'nonohino somo nakwoe a'amu kuyoho ulɨmno.

27 Ngko Hwe Engo sohwoe yokumpohn'nyo'nji hungkuno loso waselɨmonne'no yohono. Sekwo olo iyoswo mtɨ'mokalokuhwoneso nɨngkwahwosamo atofo filutɨhwamno.

28 Nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais kako wopɨngo wosemokosyohumano. Ngko Poulɨ'ni olo iyoswo loso mtɨ'mokohono. Hungkuno osohopeho.

Copyright information for `APZ