1 Timothy 2

Kɨko a'amu somo Anɨtumo jomo ujo'ne olo yahino loso fitɨhwaho.

Ngko kikimo hungkuno kijopalokwe sɨmo'mjoso olenoho. A'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohofoso ole uyɨfe. Hofɨko yo'mayo so'no umofonyo ikuji hofɨko Mpohumo jomo ulɨfe. Hofɨko a'amu hopi'nonohino somne'no Anɨtumo jomo ulɨkuji yo'mayo Anɨtu hofɨkimo wopɨngo uloho'monto imentiso oso'no sekwo Anɨtumo isamoyoka ulɨmno. Oso a'amu hwaho mokosyohumawo'nɨngkohofo sohwanji hwe engo sohwantnne'no Anɨtumo jomo ulɨfe. Hofɨko Anɨtumo jomo ulɨkujo'no oso a'amu huhwo sohwa hofɨko nakumo hofiyo nemokosyohumafɨkujo'no nakwo sɨmeho wopɨngo'nji nohumehwasi Anɨtuye yahino wopɨngo somo tɨfi ntono unɨngkowantanoho. Nakwo a'amu hopi'nonohino somne'no Anɨtu honɨngkano wonyo somta'ni isɨhutofonemayo'ne sohumo jomo ulɨhwaso'no kako nakumo tɨmo wopɨngo nahonɨngkuhwosi kakoe sɨmeho wopɨngo umo'nɨmontonoho. Anɨtu kako a'amu hopi'nonohino somo kako'njo pone asomo utɨmayo so'no umo'nɨngkohoho. A'amu hopi'nonohinoso hofɨko kakoe hungkuno ne'njo somo nupa'nɨngkuji kakimo tɨfi inɨngkayo so'no umo'nɨngkohoho. Nakwo huno nayohoho. Anɨtu kako anga'nohinohwo humaho. I a'amu anga'nohino sohwo nakwo a'amu hwahoponjo lohn'nɨmne'no Anɨtumne'no hwaho loponjo humaso sohwo Kɨlais Jisasɨyoho. Oso huhwo sohwo kako nakwo'nji Anɨtu'nji hungkuno monehwajiyo'ne hweho. Sɨmeho pompengo nalɨpe-e'ne hweho. Oso syoho homo somne'no Anɨtu kako sɨkuno ho'nahumentisoso i'mofopahonɨngki Kɨlais kako kakoe fosyohumayo wonyoangkafoso noho'nosyahoponto kako a'amu hopi'nonohino honɨngkano wonyo somta'ni isɨhutofonemayo'ne mpe enemayo'ne kakoe honɨyo wopɨngoso usɨhuma'mentisofoho. Ose imentiso so'no nakwo huno ole nayohoho. Anɨtu kako a'amu hopi'nonohino somo asomo utɨmayo'ne so'no umo'nɨngkohoho. Oso honɨngkano hiso utɨhwa'nyopo ujo ehontojwahumentisofoho. Oseso Anɨtu kako ngkimo olo kakoe hungkuno loso a'amu somo lutɨhwayo'ne nɨhwosopo'mentisofoho. Olo hungkuno loso ngko hwasyo molokitɨhwalokuyohono. O'o, nehopi lokitɨhwalokweno. Anɨtu kako a'amu temtitofo kengo somo asomo utɨma'mo lonto hofɨko nje hungkuno ne'njo somo sɨmeho hi'ntnnono ntapɨfitnne'ento hofɨkimo lutɨhwayo'ne nɨhwosopo'mentiso hwo'nyoho.

Oseso ngko olo'no nɨmo'nɨngkohoho. Hwe moya'mi ango'meemjo hopi'nonohinoso hofɨko Mpohumo jomo ulɨfe. Oso a'amu hiso hofɨko yahino wonyoso noho'nasyɨkuji hofɨko wopɨngo'nohini humafɨkuji Mpohumo jomo ulɨfe. Hofɨko nom'ne a'amu somne'no sɨmeho tohino muhmnyo'njo uyono. Hofɨko yoka mahnnyo'njo ufe. O'o Anɨtumne'no huno nto'no syafɨsyɨkuji kakimo yo'mayo so'no jomo ulɨfe. Ose nɨmo'nɨngkohoho.

Moya'mi sofamne hungkunofoho.

Ngko moya'mi sofamne'no ole so'no nɨmo'nɨngkohoho. Moya'mi sofa hofɨko huno ito'no syafɨsyɨkuji he manji'mofo ito'no fiyɨmno. Sekwo huno ole so'no nosyafɨhu'nɨngkutoho. U ngko angkafi'nyoho. A'amu wanohonɨfe. Ose lɨkuji yo'mayo he manji'mofo hamniyoho engo ihn'naofɨkuji mijiyo'nji a'apahomne wokososo wopɨngo wopɨngo ihn'nɨngkutoho. O'o, yo'mayo he manji'mofo honje monje yɨ'mo'nɨngkutoho. 10 Sekwo moya'mi sofasi a'amu ole wonalɨfe, Hofɨko Anɨtuye mehomi nefafoho. A'amu ose wonalɨfe sekwo ose lɨfijo'manji sekwo Anɨtuye syoho wopɨngo'nohini fiyɨmno. Oso syoho wopɨngo hiso sekwoe a'apahomjo wokoso pa'nyofoho. 11 Sekwo moya'mi sofasi sekwo nom'ne a'amumne'no hwahopo pawekuji nom'ne a'amufe huyo so'mo mampi'nyo humafɨkuji Anɨtuye hungkuno upa'nɨmno. 12 Ngko olo yahino loso'no manɨmo'nɨngkiyohoho. Hwe sohwa hofɨko moya'mi sofamo enjwa'mo humayoso wopɨngo'maho. Ngko moya'mi sofa hofɨko hwe sohwamo Anɨtuye hungkuno lutɨhwayo so'no manɨmo'nɨngkiyohoho. O'o, moya'mi sofa hofɨko mampi'nyo humafɨkuji Anɨtuye hungkunoso haloho'no upa'nɨfe. 13 Sɨmo'mjo hwapɨngoso Anɨtu kako Atam sɨmo'mo mtɨ'mokonto tɨfi Efa mta'mokumentisofoho. 14 Nom'neso olenoho. Atam kako Iten nohumanto Setenɨye hwasyo hungkunomo sɨmeho hi'ntnnono muyɨmmentisofoho. O'o, Efa kako oso hwasyo hungkuno homo somo nupa'nonto sɨmeho hi'ntnnono uyonto tɨfi inɨngkawento honɨngkano wonyo imentisofoho. Oso imo'nɨmentiso so'no huno syafɨsyɨhwasi moya'mi sofa hofɨko hwe sohwafe hungkunomo enjwa'mo wohumafe. 15 Oseso olohonta moya'mi sofa hofɨko mehomi aswo mantɨfeso tohino engo malokwofo. I oso'no hofɨko Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono ne'no uyɨkuji nom'ne a'amu so'nji hofɨko sɨmeho inɨngkuji hofiyo'no ufo'mafɨkuji honɨngkano wopɨngo'nohini tɨpemafɨkuji huno wopɨngo'nohini syafɨsyɨkuji humentanɨngkuji Anɨtu kako oso moya'mi hofo sofafe wonyomjo tohino somta'ni isɨhutofumanefoho.

Copyright information for `APZ