1 Timothy 3

A'amu Anɨtuye syoho somo nto'no mokosyohumayo sohwamne hungkunofoho.

Olo hungkuno loso nehopeho. A'amu kako Anɨtuye syoho somo mokosyohumayo so'no kako syoho wonyoangkafo so'no umo'nɨmontonoho. Oseso oso a'amu Anɨtuye syoho mokosyohumayo huhwo sohwo kako kakoe yahino wopɨngo'nohino so'nji wohumano. Ose humentanɨngkuhwosi nom'ne a'amuso hofɨko hwe huhwo sohumo nuhwonɨngkuji hofɨko yahino wonyoso nɨhu'no motɨpemapɨfitnnehofo. Olo syoho hiloso hwe kako ape anga'nohino'njohwo humahwosi uyono. Oso a'amu huhwo sohwo yo'mayo yahino kako iwo'nɨngkisoso kakimo yokumpohn'nyo mumokosyohumanehoho. Yo'mayo yahino wonyo kakimo u'masoso kako oso yahino homo somo monje yasiyoso hoponoho. Kako yo'mayo so'no huno nto'no syafɨsyɨhwosi syoho nto'no uyono. Oso hwe huhwo sohumo a'amu ango kengo'mta'angoso kako nom'ne a'amu somo Anɨtuye hungkuno lutɨhwayo syohoso wopɨngo uyono. Kako mijo yokumpohn'nyoso nɨngkuhwosi monilohofonehoho. Kako nom'ne a'amu somne'no sɨmeho tohino komo'no muhmnonehoho. O'o, kako a'amu hopi'nonohino somo sɨmeho wopɨngo'nohini uyɨmontonoho. Kako nom'ne a'amu somo ikujoho mafonjonehoho. Kako yo'mayo hamniyoho mayo so'ne huno engo syafɨsyɨwo'nɨngkuhwoloho. Kako kakoe ape'nji mehomi'njimo kako nto'no wemokosyohumamontonoho. Kakoe mehomi sohwa kanɨngkwohwoe hungkunomo haloho'no upeentɨfeho. Hwe fihwo kako kakoe mehomi'nji kona'wohi'njimo nto'no memokosyohumayo sohwo kako oso a'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyo somo nto'no mokosyohumayoso pipi wemokosyohumamontolo. O'o, awonoho. A'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono kahopi uyalokuso sohwo kako a'amumo mokosyohumayo syoho loso momanehoho. Oso a'amu sɨmeho hi'ntnnono Anɨtumo kahopi uyalokunjo sohwo kako olo syoholo nomahwoso'no, ngko hwe engo hwo'nyoho, kako huno ose syafɨsyonehoho. I kako oso hunoso nosyofɨsyɨhwosɨ'manji Anɨtu kako oso huno wonyo hiso'no kako Setenɨmo wae yao'mentiso hopaso oso hwe sohumo wae yaofonefoho. A'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono muyo'njo yontɨfi yoloho'mo humalofo huhwanji oso hwe a'amumo mokosyohumayo syoho'njo sohumo uhwonɨngkuji kakoe yahino wopɨngo somne'no hofɨko huno ole wosyofɨsyantɨfeho, Kako hwe wopɨngo hweho. Kako yahino wonyo yoso'manji hofɨko kakoe yahino wonyo somne'no hungkuno mjulɨkujo'no Seten kako monje ulohofɨhwoso'no kakoe syohoso wopɨwahu'montonoho. Kako Anɨtuye a'amu somo honɨngkano wopɨngomo nto'no momɨhwajonehoho.

I ngko olo iyoswo a'amu yahino wopɨngo wopɨngo'njo somne'no mtɨ'mokalokwe loso i a'amu oso yo'mayo yahino hi'njo somo kɨko Anɨtuye a'amu ne somo mokosyohumayo'ne syoho so'no uhwosopofo.

A'amu Anɨtuye syoho'njo sofe hungkunofoho.

Oso pa'nyoso a'amu Anɨtuye syoho'njoso hofɨko hofɨkoe yahino somne'no huno nto'no wosyafɨhu'nɨfe. Hofɨko huno hufa'u'nji nomokosyohufɨkutoho. O'o, huno Anɨtumne'nohini wosyafɨhupɨfe. Hofɨko mijo yokumpohn'nyo nɨngkukuji nonilohofɨkutoho. Hofɨko huno nom'ne a'amu mta'ni hamniyoho yo'mayoso engo mayoso'no huno nosyafɨsyɨkutoho. A'amu Anɨtuye syoho'njo sohwa hofɨko hofɨkoe sɨmeho mo'mo ole mahnnɨfitnnehofo, Ngko wonyo hwo'nyoho. Ose mahnnɨfitnnehofo. O'o, hofɨko Anɨtu kakoe hungkuno ne'njoso ujo ehontojwahumentiso homo somo sɨmeho hi'ntnnono uyɨkuji aho yokumpohn'nyo wokemokosyohumantɨfeho. Ose ikujo'no ole wosyafɨhu'nɨfe, Anɨtuye hungkuno ne'njoso nje yahino wonyo somo wae yanɨmo'mentisofoho. Kakoe hungkunomnohini unɨngkamo. Ose syafɨhu'nɨngkuji Anɨtuye yahino wopɨngo'nohini uyɨfe. 10 A'amu Anɨtuye syoho'njo sohwa hofɨkoe yo'mayo yahino so'nji hofɨkoe syoho so'nji sekwo sɨmo'mo uhwonɨmno. Oso homo somo sekwo yahino wopɨngo'nohini uhwonɨfijo'manji e'wano hofɨko Anɨtuye syohoso uyɨfe. 11 I hofɨkoe a'musya hofanji yahino wopɨngo'nohini uyɨfe. Hofɨko nom'ne a'amu somne'no sitofo nolɨkutoho. Oso moya'mi hofo sofa hofɨko yo'mayo yahino iwo'nɨngkohofo huhwo sohwo hofɨkimo yokumpohn'nyo mumokosyohumanehoho. Oso yo'mayo yahinoso hofɨkimo u'masoso hofɨko oso yahino homo somo monje yasiyoso hoponoho. Hofɨko yo'mayo yahino iwo'nɨngkohofoso nto'nohini uyɨfe. 12 A'amu Anɨtuye syoho'njo sohwo kako ape anga'nohini womano. Oso hwe huhwo sohwo kako kakoe mehomi'nji kakoe ape'nji nto'no womokosyohumano. 13 A'amu Anɨtuye syoho'njo sohwa hofɨko hofɨkoe syoho wopɨngo'nohini ikuji hofɨkoe humayo yahinoso wopɨngo'nohini'manji a'amuso hofɨkimo nuhwonɨngkuji hofɨkoe yofe noho'nomafɨkuji yo'mayo hungkuno Kɨlais Jisas mta'angoso lutɨhwawo'nɨngkohofo somo hofiyo upo'nantɨfeho.

Anɨtuye hungkuno hwapɨngoso olenoho.

14 Ngko sekwoe angopo sekumo komo'no wose'ma'monji yalokweno. 15 I oso'no ngko komo'no mose'maso yalokwe so'no ngko olo iyoswo mtɨ'mokalokwe losomo sekwo atofo lɨkuji Anɨtuye mehomife yahino wopɨngo so'no huno wopɨngo wotɨpemantɨfeho. Sekwo Anɨtuye mehomi soku, Anɨtu kakoe ango kuyoho. Anɨtu kako sekwoe sɨmeho mo'mo songo humaho. Oseso sekwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyalokwofo soku sekwo Anɨtuye hungkuno ne somo aho yokumpohn'nyo kesyohumafɨkuji oso hungkuno huhwo sohwo sekwo itɨhwa'nyopo meho'nahumno. 16 Anɨtuye hungkuno hwapɨngo ujo ehontojwahumentisoso nɨhu'no wopɨngofoho. Anɨtuye hungkuno hwapɨngoso Jisas Kɨlaisɨyoho. Oso huhwo sohwo kako kakoe yahino wopɨngo somo a'amu hwahoponjo hn'nwi monje mesyanehwono. Kakoe yahino somo sɨmeho hi'ntnnono uyalokuhwoneso olenoho.

Jisas Kɨlais kako nakwo a'amu hwaho loponjo lohn'nwiye a'apaho nehopi manto kako utɨhwa'nyopo i'mofapmmentisofoho.
Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo kako Kɨlaisɨye yahino hwapɨngo neso netɨhwahonɨngki oso yahino hiso nto'nohini uhwonɨwo'nɨngkuhwonefoho.
A'amu ahwomomjo huhwo wopɨngo osenohini uhwonɨwo'nɨgkohofofoho.
Kɨlaisɨye hungkunoso a'amu temtitofo hopi'nonohino sofe ango'meemo ho'nɨmentisofoho.
A'amu hwahoponjoso hofɨko kakine'no huno syafɨsyontɨfi sɨmeho hi'ntnnono umentohofofoho.
Anɨtu kakoe hwomu Kɨlaisɨmo ahwomomo utɨma'mentisofoho.
Copyright information for `APZ