1 Timothy 4

A'amu hwasyo hungkuno lutɨhwawo'nɨngkohofo sohwafe hungkunofoho.

Anɨtuye Towahuno sohwo kako hungkuno yoloho ole nalɨmento, Olo hwaho lopo sɨkuno moi'wo imo'nyo'ne mofone sohonta a'amu fehohnjoso hofɨko Anɨtuye hungkunomo hohujo ikinjaopitnnefoho. Oso hohosohonta hofɨko hwasyo hungkuno upa'nɨngkuji hofɨko Setenɨmo tɨfi inɨngkafitnnefoho. Oso a'amu wonyo hwasyo hungkuno lɨkujo sohwa hofɨko oso hwasyo hungkuno homo somne'no hofɨko sɨmeho mo'mo wonɨmango munyo'njo ihwoso'no olo'mo i'nongki wohumentɨhwantɨfeho. Hofɨko hwasyo hungkuno ole wolutɨhwantɨfeho. Sekwo ape nomafɨkutoho. Sekwo wosopayo fehohnjoso nonɨngkutoho. Hofɨko hwasyo hungkuno ose wolantɨfeho. I oso'no yo'mayo wosopayo nyo'ne, ape mayo yahinoso Anɨtu kako kakoe mehomi ne somo uyɨmentisofoho. A'amu Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohofoso hofɨko Anɨtuye hungkuno ne'njo somne'no huno uyahonɨngki oso yo'mayo hiso hofɨko Anɨtu kakoe aho mta'ni mantɨfe so'no hofɨko Anɨtumo isamoyoka ulɨwo'nɨngkohofofoho. Nakwo olo so'no huno nayohoho. Yo'mayo Anɨtu mtɨ'mokumentisoso wopɨngofoho. I oso'no nakwo humayoso peho'neto. O'o, nakwo Anɨtuye ahomta'ni yo'mayoso nomehwasi kakimo isamoyoka ulano. Ou, yo'mayo Anɨtu mtɨ'mokonto wopɨngofoho nalɨmentiso so'no nakwo oso hiso'no isamoyoka ulɨwo'nɨngkuhwone'manji yo'mayo wopɨngo'nohini imo'nalofoho.

Poul Timoutimo ulɨmento, Kɨko nto'no humahoji Anɨtuye hungkuno nto'no filutɨhwaho.

U ngko Poulɨ'ni olo hungkuno kikine'no mtɨ'mokalokwe loso kɨko olo hungkuno loso Anɨtuye a'amu ne somo lutɨhusoso u kɨko Kɨlais Jisasɨye syoho ulohofiyo ne umo'nɨmonnoho. Kɨko Anɨtuye hungkuno somo sɨmeho hi'ntnnono uyohoji sɨkuno huhwo huhwi tɨfi inɨngkuso'manji kɨko Kɨlaisɨye yokumpohn'nyo mahoji yokumpohn'nyo waloho'monnoho. Kɨko senɨngkwohwosa mta'ango a'mane hungkuno so'no huno pi'nɨngo engo nosyafɨsyohotoho. O'o, oso hungkuno huhwo sohwo kako nakumo Anɨtuye yofeso molonetɨhwanehoho. Kɨko Anɨtuye yahino so'no huno nto'no syofɨsyomahoji osomnohini nto'no inɨngkayo'ne syoho engo fiyo. Nakwo olo hwaho lopo yo'mayo syoho iwo'nɨngkuhwoneso nakwoe a'apahoso yokumpohn'nyo imokinɨwo'nɨngkuhwonefoho. Oso wopɨngofoho. Oso pa'nyoso nakwo Anɨtuye yahino so'no huno ne'no syafɨsyɨhwasi osomnohini tɨfi nto'no inɨngkowasoso oso yahino hiso olo hwaho lopo humentanɨngkuhwasi wonefo'mamontonoho. I olopo'nohino'maho. O'o, nakwo Anɨtu'nji ne'no humentanɨngkuhwasi tɨfi hohonta ne'no nefo'manefoho. Olo hungkuno lalokwe loso nehopeho. Hungkuno hilo somo a'amu hopi'nono nupa'nɨngkuji sɨmeho hi'ntnnono uyɨfe. 10 Anɨtu kako a'amu hopi'nonohinoso kakimo u'mayo'ne honɨngkano imo'mentisofoho. Nakwo Anɨtu kako songo ne'no humaso sohumo sɨmeho hi'ntnnono nehopi uyalokuhwone hn'nɨmo Anɨtu kako asomo netɨmayo'ne nakwo hontohumalohwono. Oso'no nakwo syoho tohohmtnno'njo yalokuhwoneso a'amu hopi'nono hofɨko Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨfitnne'entani yalokuhwono.

11 Kɨko a'amu hopi'nonohino somo Anɨtuye hungkuno somo ito'no inɨngkafitnne'no hungkuno yokumpohn'nyo filutɨhwaho. 12 Timouti sohwosi, kɨko hwe songo hwosoho. Oseso kɨko nto'no mohumayo'manji a'amu hofɨko kikimo kohonɨngkuji ole wokilantɨfeho. Timouti kɨko yo'mɨngohwosɨ'maho. Ose wokilantɨfeho. Oso'no kɨko nto'no fosyohumahoji a'amu jɨje yahino wopɨngo yahonɨngkiji kohonɨngkuji tɨfi wokinɨngkapɨfe. Yo'mayo hungkuno ujoso nto'no uso. Kɨko hopi'nonohino somo sɨmeho uyo. Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyo. Honɨngkano wonyo ane wopɨngo'nohini fiyo. 13 Ngko kikimo ku'mayo so'no hontohumahoji Anɨtuye hungkunoso kɨko a'amu hopi'nonohino somne'no atofo fiso. Kɨko Anɨtuye yahino wopɨngo so'no syoho toho mtnno'njo fitɨhwaho. 14 Hohonta kɨko Anɨtuye syoho ma'mentohino sohonta hwe engo sohwa hofɨko kikimo aho kilonjɨmokumentohofo sohonta Anɨtu kako kikimo kakoe syoho iyo so'ne kakoe yokumpohn'nyo kijapmmentisofoho. Kɨko oso hiso'no ikwesyafɨsyohoji aho yokumpohn'nyo kemokosyohumahoji Anɨtuye syoho yokumpohn'nyo fiyo. 15 Engolopohamo kɨko Anɨtuye syoho so'no sɨmeho kumo'nɨngkuhwoso'no oso syoho homo somo nto'no mokosyohumentanɨngkiji a'amu hofɨko nokohonɨngkuji hofɨko oso jɨje syoho wopɨngo imo'nalokunjo so'no a'amu wokohonantɨfeho. 16 Kɨko nto'no humanji Anɨtuye syoho iwo'nɨngkino so'no huno nto'no syafɨsyohoji kɨko a'amu somo Anɨtuye hungkuno nto'no filutɨhwaho. Kɨko oso syoho hiso nusɨkwajohotoho. O'o, kɨko oso syoho hiso'no yokumpohn'nyo fiyoho'nyo. U kɨko ose yohojo'no a'amu hofɨko jɨje hungkunomo haloho kupewo'nɨngkohofo so'njimo Anɨtu kako kɨko'nji wosetɨma'montonoho.

Copyright information for `APZ