1 Timothy 5

Poul Timoutimo ulɨmento, Kɨko a'amumo yahino wopɨngo'nohini ulohofo.

Timouti, kɨko hwe engo sohwamo yoka nulohotoho. O'o, kɨko hungkuno hofiyo'no ulohoji hofɨkimo honɨngkano nto'no hmmofɨhwajo. Hofɨko jɨje mpohwosa pa'nyo hwafoho. Kɨko hwomu songo sohwamo honɨngkano jɨje nɨngkwahwosamo imofɨhwajɨwo'nɨngkino hopa hmmofɨhwajo. Jɨje na'ujamo honɨngkano nto'no mɨhwajɨwo'nɨngkino hopaso nom'ne moya'mi sofamo oso hopa hmmofɨhwajo. Moya'mi songo sofa hofɨko hnnampijamo imofɨhwajɨwo'nɨngkino hopa hmmofɨhwajo. Kɨko moya'mi songo sofanji nohumahoji kɨko hnnampijanji humawo'nɨngkino hopaso honɨngkano nto'no fiyo. Wonyo honɨngkanoso yohotoho.

Apɨwojo sofamo nto'no mokosyohumayo'ne hungkunofoho.

U a'mu fisi kakoe hwehwo poyo nto pe'nososi kako'nohini humentanɨngkuhwososo a'amu Anɨtumne'no uhu'mokuwo'nɨngkohofo somo apɨwojo sekwo'njo ajwo'mo humalofo sofamo kɨko nto'no ufo'mayo'ne nto'no filutɨhwaho. U oso a'musi kakoe mehomitaho, hofiyakwosalaho, oso hwa hofɨko nto'no humafijo hwa'manji u hofɨko oso ape apɨwojo somo nto'no ufo'mapɨfe. Hohonta a'musi kako oso mehomi somo kako nonyo wosopayo hofiyo umojofoho. Kako fo'mofo'mo hofiyo uloho'mojofoho. Oso'no olohonta oso mehomi sohwa hofɨko homnɨngkwohwo'ya'umo hofɨko sikimo aku hofɨkimo mokosyohumamentisiyo hopaso hofɨko sikimo nto'no womokosyohumantɨfeho. Oso mehomife syoho sɨmo'mjofoho. Oso yahino hiso Anɨtu kakoe sɨmehoso wopɨngo umo'nɨmontonoho. I a'mu fisi kakoe hwehwo poyo nto pe'nɨmentisosi oso a'mu hisi nom'nihwo nufo'mane anesi nohumanto Anɨtu kakimo ufo'mayo'ne hontohumaho. Oseso oso a'mu hisi kako sɨkuno huhwo huhwi sɨkuno'nji imɨngo'nji Anɨtu kakimo ufo'mayo'ne jomo ulalofoho. Oso yahino wonyoangkafofoho. I oso'no a'mu nom'nesi kakoe hwehwo poyo nto pe'nɨmentisosi kako kakoe hunoso a'apahomne'nohini syafɨsiyoso yo'mayo kakoe sɨmeho umo lonto yontesi kakoe fosyohumayo wopɨngoso poyo nto pe'niyoho. Oseso kɨko Timoutiki a'amu hopi'nonohino kɨko'nji Anɨtumne'no uhu'mokuwo'nɨngkohofo somo homnɨngkwohwo homnosyamo nto'no mokosyohumayo so'no hungkuno yokumpohn'nyo uso. Hofɨko'nji apɨwojo sofanji oso hungkuno homo somo tɨfi nto'no inɨngkafijo'manji nom'ne a'amuso hofɨko hofɨkine'no oso yahino homo somne'no sitofo mulɨfitnnehofo. A'amu fihwo kako kakoe a'amu somo nto'no mufo'mayo'manji kako Anɨtuye hungkuno somne'no hohujo nto ikinjao'maso hweho. Olo kakoe honɨngkano loso a'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono muyo'njo iwo'nɨngkohofo sofe honɨngkano wonyo somo yakolo'nnyofoho.

Apɨwojo kako hwe anga'nohinohumo uma'nɨmentisosi kakoe soswosikɨsɨti (60) uyakolo'nnyosimo kakoe yofeso iyoswomo mtɨ'mojo. Apɨwojo yofe wo'nnyo sofamo ufo'mapitnne'eno. 10 I apɨwojo hofo sofa hofɨkoe honɨngkano wopɨngo'njo sofa hofɨko hofɨkoe mehomi somo nto'no mokosyohumamotofo sofa, a'amu ango kengo mta'angoso u'mahonɨngkofi wosopayo'nji ango'nji uyɨmotofo sofa, Anɨtuye a'amu somo ufo'ma'motofo sofa, a'amu nom'ne somo yo'mayo tango u'mahonɨngki hofɨkimo ufo'ma'motofo sofa, hofɨko yo'mayo yo'mayo syoho wopɨngo'nohini imotofo, osofafe yofe so'nohini iyoswomo mtɨ'mokukuji sekwo ufo'mapmno. 11 I sekwo moya'mi songo sofa hofɨkoe hwehwa poyo nto pe'nɨmentohofo sofafe yofeso nomtɨ'mokukutoho. O'o, hofɨko nom'ne huhwamo umo'nantane'no yalokuhwono lɨkuji hofɨko hofɨkoe sɨmeho yo'mayo umo lonte somo inɨngkakuji Kɨlaisɨye syoho wopɨngo somo ulɨko'mantɨfeho. 12 Oso moya'mi sofa sɨmo'mo hofɨko nakwo Kɨlaisɨmne'nohini syoho uyano ko lɨmentohofo osomo ne'no unɨngkowano majo'njo yontɨfi hofɨko hwe nom'ne hwamo uma'nontɨfi oso hungkuno hohonta nakwo Kɨlaisɨmnohini syoho uyano lɨmentohofo somo mtɨhupeelokwofo. Oso'no a'amu Anɨtumne'no uhu'mokuwo'nɨngkohofoso hofɨko apɨwojo hofo sofamo ole ulantɨfeho. Yo'mayo hungkuno Anɨtumo yoloho nto ulontɨfi aku mtɨhupeso hopo'maho. Wonyofoho. Ose ulantɨfeho. 13 Nom'ne yahino apɨwojo songo sofa iwo'nɨngkohofoso olenoho. Hofɨko Anɨtuye syohoso miyo'njo ikuji hofɨko piso'mo'nyo yahinoso mafɨkuji ango ho'mo ho'mo uku'mofantɨfeho. Oso'nohini'maho. Hofɨko siki hungkuno lɨwo'nontɨfi nom'ne a'amufe yahino syoho yo'mayo so'no ukinjɨhwojano lontɨfi iwo'nɨngkohofofoho. Hofɨko nom'ne a'amu somne'no hwasyo hungkuno lontɨfi wonyo hungkuno kengo kengo nakwo majo'njo iwo'nɨngkuhwoneso lɨwo'nɨngkohofofoho. Oso'no kɨko hofɨkoe yofeso iyoswomo nomtɨ'mokohotoho. 14 O'o, ngko moya'mi songo sofafe hwehwo poyo nto pe'nɨmentohofo sofamo ole ulɨwo'nɨngkohono. Sekwo nom'ne huhwamo uma'nɨngkuji sekwo mehomi tɨpemafɨkuji yo'mayo ango syoho osomo nto'no mokosyohumantokuno. Ose ulɨwo'nɨngkohono. U hofɨko ose ikujo'no Anɨtuye mango sohwa hofɨko nakumo nonahonɨngkuji Anɨtuye a'amu ne sofe yahino somo nuhwonɨngkuji hofɨko nakumo sitofo monalɨfitnnehofo. 15 Nakwo huno nayohoho. Moya'mi apɨwojo fehohnjo sofa hofɨko Anɨtuye honɨngkano wopɨngo somo nulɨko'mantɨfi hofɨko Setenɨye honɨngkano somo tɨfi inɨngkowalokwofo. 16 Oseso a'amu Anɨtumne'no sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohofo sofe temtitofo somta'ango hwe fihwo kako poyo pe'noso sohwoe apɨwojo humaso simo hofɨko kakimo womokosyohumafe. Ose ikujo'ne'manji a'amu Anɨtumne'no uhu'mokuwo'nɨngkohofoso hofɨko oso apɨwojo hisimo mokosyohumayo'ne tangoso motɨpemapɨfitnnehofo. O'o, hofɨkoe syohoso apɨwojo hopifahwosa ane sofamo mokosyohumayoso hofɨkoe syohofoho.

Hwe engo Anɨtuye syohomo mokosyohumayo sohwafe hungkunofoho.

17 Hwe engo Anɨtuye syohomo mokosyohumayo sohwa hofɨko Anɨtuye hungkuno losetɨhwawo'nɨngkohofo sohwa hofɨkoe syoho wopɨngo ifijo'manji sekwo hofɨkoe yofe ho'nomafɨkuji hofɨkimo mpe engo ulohopmno. 18 Hwapɨngoso Anɨtuye hungkunoso ole nelalofi, Yahu (mpulɨmokau) sohwo kako kikine'no syoho engo yontanɨngkuhwosi kɨko kakoe sɨmuyo somo hnnanosyɨswohotoho. O'o, kako wosopayo wanono. Anɨtuye hungkuno nom'nepo ole nelalofi, A'amu syoho'njo sohwa hofɨko hamniyoho womapɨfe. Ose nelalofoho. 19 Hwe anga'nohinohwo kako a'amu Anɨtuye syoho'njo sohumne'no hungkuno ole somjulɨmasofoho. Olo hwe lohwo kako wonyo imasofoho. Kɨko kakoe hungkuno ose mjulisomo haloho upehotoho. I oso'no kɨko a'amu hufa'utaho u hufa'u sɨhunehwalaho oso hwa hofɨko hungkuno somjakilɨfijo osomo kɨko nupa'nɨngkohojɨ'manji haloho pofo. 20 A'amu Anɨtuye syoho'njo sohwo kako honɨngkano wonyo yoso'manji kɨko a'amu hopi'nonohino sofe tɨmo sopo mɨhumajohoji osopo kɨko kakoe honɨngkanoso nto'no mɨhwajo. Oseso a'amu Anɨtuye syoho'njo hopi'nonohino sohwa hofɨko honɨngkano wonyo somne'no i'waho nto'no uyɨfe.

21 Ngko olo hungkuno kijopalokwe loso'no Anɨtu'nji Kɨlais Jisasɨ'nji a'amu ahwomomjo hopi'nonohinofe tɨmopo kilalokweno. Oso'no kɨko nto'no finɨngkayo. A'amu Anɨtuye syoho'njo sohwa hofɨko kikimo enjwa'mo humalofo somo kɨko nto'no mokosyohumaho. Kɨko oso a'amu hofosofe hungkuno nto'no mɨhwajiyo sohonta kɨko olo hungkuno hiloso swo'nohini upa'nɨngkohoji kɨko jɨje sɨmeho mo'mo huno komo'no ole syafɨsyohotoho. U oloso kako imasofoho. U oso kako mimmasofoho. Jɨje sɨmeho mo'mo huno komo'no ose syafɨsyohotoho. U kɨko jɨje a'amu fehohnjo somo yoka mulohoyohoji nom'ne a'amu somo yoka hungkuno ulohotoho. O'o, kɨko hofɨkimo yahino afa'nohino ulohofo. 22 Kɨko a'amu fihumo kako Anɨtuye syoho iyoso'no kɨko kakimo aho komo'no ulonjimokohotoho. U sɨmo'mo kɨko kakoe humayo yahino so'nji kakoe syoho so'ntnne'no huno nto'no syafɨsyohoji kɨko uhwonjoso nto'nohini uhwonɨngkijɨ'manji ou kɨko osohumo Anɨtuye syohoso noho uyo. A'amu fihumo kɨko Anɨtuye syohoso komo'no usoso kako honɨngkano wonyo yoso'manji oso kakoe wonyo homo somne'no tango woki'ma'montonoho. Kɨko oso yahino homo somne'no kɨko i'waho nto'no ehumahoji u kɨko wonyo'maso wohumamonnoho.

23 U Timouti sohwosi ngko jɨje yahino somne'no hungkuno we'e wakilɨmo. Jɨje sɨmeho kumnalofɨwo'nɨngkiso so'no kɨko ahu'mo mijo'nohino nonɨngkohotoho. O'o, kɨko ipisayo mijo we'e yokumpohn'nyo so'nji mahoji hmnyo. Oso mahoji njoso jɨje mnokinoso moi'wo wakumo'nɨmontonoho.

24 Ngko a'amu Anɨtuye syoho'njo somne'no hungkuno nom'ne wakilɨmo. Anɨtuye syoho iyo so'ne a'amumo komo'no nɨhwosopehotoho. A'amu fehohnjoso hofɨkoe honɨngkano wonyoso utɨhwa'nyopo yahonɨngkofi a'amu hofɨko nuhwonontɨfi wonyofoho huno umontonoho. Oso honɨngkano homo somo nto'no mɨhwajo. I oso'no a'amu fehohnjoso hofɨko hofɨkoe honɨngkano wonyoso hiyasomo mokosyohumawo'nɨngkohofo so'no kɨko huno makiyofoho. I oso'no hwangku hofɨkoe yahino wonyo somo ujo ehontojwasyonefoho. Oso a'amu hofɨko oso a'amu homo somo hofɨkoe ne so'no huno umontonoho. 25 Oso pa'nyoso nakwo a'amu nom'ne fehohnjo sofe yahino wopɨngoso utɨhwa'nyopo wentanɨngki uhwonɨwo'nɨngkuhwono. I oso'no nakwo a'amu fehohnjo sofe yahino wopɨngoso muhwonyofoho. Oso'nji nom'ne sɨkuno somo utɨhwa'nyopo i'mofaponefoho.

Copyright information for `APZ