1 Timothy 6

A'amu hamniyoho momaso'njo siki syoho ulohofɨwo'nɨngkohofo sohwafe hungkunofoho.

Timouti kɨko a'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohofo hamniyoho momaso'njo siki syoho ulohofiyo somo ole uso. Sekwo huno ole fɨsyafɨhupmno. Sekwoe hwe engo sohwamo enjwa'mo fohumamno. Hofɨkoe yofeso monje ulohofɨkutoho. O'o, hofɨkoe hungkunomo haloho pekuji hofɨkoe syohoso yokumpohn'nyo ulohofiyɨmno. Ose ikujo'no a'amu nom'neso hofɨko Anɨtuye a'amu ne somne'no syoho ulohofiyo wonyo hwafoho maselɨfitnnehofo. Hofɨko sekwoe syoho somne'no Anɨtuye yofe so'nji kakoe hungkuno lutɨhwawo'nɨngkuhwone so'ntnne'no sitofo mulɨfitnnehofo.

I sekwoe hwe engo huhwanji hofɨko Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono unyohwa'manji sekwo huno ole nosyafɨsyɨkutoho. Nje hwe engo sohwo kako nje tatohweho. Oso'no ngko kakoe mangomo hwotoho wahmmonnoho. Sekwo huno ose syafɨsyɨkutoho. O'o sekwo huno ole fɨsyafɨhupmno. Nje hwe engo sohwo kako Anɨtuye a'amu ne hweho. Oso'no ngko kakine'no sɨmeho uyɨmo. Ngko kakine'no syoho ulohofi'mo ngko Anɨtuye a'amu ne sohumo ufo'malokweno. Huno ose syafɨsyɨkuji syoho wopɨngo'nohini ulohofiyɨmno. Oso hungkuno hiso kɨko oso a'amu homo somo uso.

A'amu hwasyo hungkuno lutɨhwayo sohwa hofɨko huno ane hwafoho.

Engolopohamo kɨko hwe moya'mi hopi'nonohino somo olo hungkunolo lutɨhwahoji hofɨko tɨfi inɨngkayo'ne huno ufohotofo.
Nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨye hungkunoso Anɨtuye yahino wopɨngo so'no lonetɨhwawo'nɨngkisofoho. Hwe fihwo kako oso hungkuno homo somo nulɨko'manto nom'ne hungkuno kengo lutɨhwaso'manji kako huno ne so'no huno'maso hweho. Kako oso huno hwasyo somo ho'nomo'nalofoho. Kako yo'mayo sikinjo so'no ole lɨwo'nɨngkohoho, Nakwo hungkuno hnnyoso kengko kengko'nohini wohnnano lɨwo'nɨngkohoho. Hofɨko ose hnnɨngkahonɨngkofi olo yahino loso imo'nɨwo'nɨngkisofoho. Nom'ne a'amu somne'no sɨmano hntotohino, sɨmeho wonyo, ikujoho, sitofo, nom'ne a'amu somne'no huno wonyo syafɨsiyo, hofɨko yoka hungkuno hnnɨwo'nɨngkohofofoho. Oso a'amu hiso hofɨko hofɨkoe hunoso hwayo hohnjofoho. Oso a'amu ose sohwa hofɨko Anɨtuye hungkuno ne somo hofɨko aho yokumpohn'nyo mokemokosyohumunyofoho. Hofɨko olo hwasyo hungkuno lomo syafɨsyɨwo'nɨngkohofofoho. Nakwo Anɨtuye honɨngkanomo inɨngkowaso'manji ho'yango womantanoho.

Ho'yango engo mayo'ne hungkunofoho.

U nehopi a'amu fihwo kako Anɨtuye yahinomo inɨngkawe sohwo'manji oso a'amu sohwo kako Anɨtu mta'ni yo'mayo wopɨngoso woma'montonoho. I oso'no kako yo'mayo mayoso'no huno mosyafɨsiyo'njo yoso'manji ole wasyofɨsyono, Ngko yo'mayo mokosyohumameso hoponoho. Kako huno ose syafɨsyɨhwosi kako sɨmeho wopɨngo'nji wohumamontonoho. Nakwo huno nayohoho. Nena'wohija olo hwaho lopo aswo nema'mentohofo sohonta yo'mayo ahomo mokaho'nnyo monema'mmentohofo. O'o, awonoho. I oso pa'nyoso hwangku nakwo olo hwaho lopo poyo pe'nɨngkuhwasi Anɨtumo u'mano lɨhwasi oso apa'no u'manefoho. U nakwo wosopayo'nji hwapɨfe'njɨ'nɨ'manji u nakwo ole wolano, Oloso ngko'ne hoponoho. Ose wolano. A'amu fehohnjoso hofɨko ho'yango engo mayo'ne syofɨsyalokwofoso hofɨko oso ho'yango'no hunoso hofoyo hopa lisyoswofohinalokwofo. Oseso hofɨkoe sɨmehoso yo'mayo hopi'nonohino somne'no nulɨkafɨhwosi yo'mayo ho'yango engo mane'eno lɨkuji yo'mayo yahino wonyoso uyantɨfeho. Oso hohosohonta hofɨko nɨhu'nahone tɨkanomo ufitnnefoho. 10 Yo'mayo yahino wonyo hwapɨngoso olenoho. Hamniyoho engo mayo'ne yahino somo kako aho yokumpohn'nyo kemokosyohumaho. A'amu fehohnjoso hofɨko hamniyoho engo mayo so'no sɨmeho umo'nɨngkahonɨngki hofɨko Anɨtuye yahino wopɨngo somne'no hohujo nɨhu'nahone ikinjaofontɨfi hofɨkimo yo'mayo tango engoso u'malofoho.

Poul kako Timoutimo kɨko songo ne'no humayo yahino somo aho yokumpohn'nyo fɨkesyohumaho ulɨmentisofoho.

11 Timouti sohwosi, kɨko Anɨtuye syoho ulohofiyo ne sohwosi oso yo'mayo yahino wonyoso iyo'eno. O'o, kɨko honɨngkano wopɨngo umo lohoji nano yokumpohn'nyo mtitofo. Kɨko Anɨtuye yahino wopɨngo somo tɨfi finɨngkayo. Kɨko Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyohoji kɨko nom'ne a'amu somo ufo'mahoji yo'mayo tango ku'mayo so'no kɨko yokumpohn'nyo filohofo. Kɨko a'amu hopi'nonohino somo sɨmeho pompengo umofohoji wopɨngo'nohini ulohofo. 12 A'amu kako Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkiso sohwo mjake'we hnnyo yahino iwo'nɨngkiso hweho. Kako yo'mayo yahino wonyo somo nuyakolofɨhwosi kako usijo'no humayo hohwafo somo i'mofapɨhwosi ho'yango songo ne'no humayo'neso aho yokumpohn'nyo womakumontonoho. Oso pa'nyoso kɨko syoho yokumpohn'nyo yohoji engolopohamo songo ne'no humayo'ne somo kɨko aho yokumpohn'nyo fɨkemokosyohumaho. Anɨtu kako kikimo hohonta oso hiso'no kuhwosopo'mentisofoho. Kɨko Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkino so'no a'amu pi'nɨngo engo somo yoloho nto lɨjwaofɨwo'nɨngkino hwosoho. 13 Anɨtu kako yo'mayo songo humayo'ne ho'nahumentiso sohwo'nji Kɨlais Jisas kako hwe engo Pountiyas Pailot sohumo kakoe hwapɨngo so'no yoloho lijɨmo'mentiso sohwo'nji siko'monta'i siko nekumo ehonontanɨngki ngko olo hungkuno yokumpohn'nyo loso kijopalokweno. 14 Kɨko nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais kako utɨhwa'nyopo asomo peso'no hontohumahoji kɨko Anɨtuye hungkuno somo nto'no mokosyohumahoji kɨko tɨfi nto'no finɨngkayo. Osomo inɨngkahuji kɨko nom'ne hungkuno'nji nomujo'mokohotoho. O'o, jɨje wopɨngo humayo so'no a'amu hofɨko nokohonɨngkuji hofɨko Anɨtuye hungkuno somne'no sitofo malɨfitnnehofo. 15 Oso sɨkuno Anɨtu ho'nahumentiso nto'nohino somo Anɨtu kako nakwoe hwaho utɨhwa'nyo lopo nakwoe Hwe Engo Kɨlais Jisasɨmo uhwatɨmontonoho. Anɨtu kako'nohini yokumpohn'nyo huhwo sohwo kako yo'mayo so'no sɨmonyo iyoso hwapɨngo hweho. Kako a'amu hwaho mokosyohumawo'nɨngkohofo sohwanji hwe engo hopi'nonohino sohwanjiye Hwe Engo hweho. 16 Oso Anɨtu anga'nohino huhwo sohwo kako kako'nohini poyo mape'nɨwo'nɨngkiso hweho. Anɨtu kako kakoe pomponaho engo sopo humaho. Oso kakoe pomponaho engo hopo sopo humaso so'no nakwo kako'njo tɨfonepo mu'manehwono. Nakwo a'amu hopi'nonohino hn'nwi humentani nakwo'njo mta'nɨngo a'amu anga'nohinohwo kako nolɨkafonto Anɨtumo muhwonyofoho. Oso pa'nyoso olohonta hwangku hohonta nakwo Anɨtumo muhwonanehwono. Nakwo kakoe engo so'no kakoe yofe engo so'nji yokumpohn'nyo so'ntnne'no engolopohamo ne'nohini woho'nomehwano. Nehopeho.

A'amu ho'yango engo'njo sohwafe hungkunofoho.

17 A'amu ho'yango engo olo hwaho lopo mokosyohumawo'nɨngkohofo somo ole uso, Sekwo yokumpohn'nyo imo'nɨngkutoho. Sekwo olo hwaho loponjo yo'mayo mokosyohumalofo moi'wo imo'nɨwo'nɨngkiso osomo sɨmeho uyɨkutoho. O'o, sekwo Anɨtumo sɨmeho nehopi uyɨmno. Kako nakumo yo'mayo nakwo sɨmonyo iyo'ne yo'mayoso nejapɨwo'nɨngkisoso kako hwapɨngo hweho. 18 Oso hungkunoso ulohoji hungkuno nom'ne olo'nji yokumpohn'nyo uso. Sekwo yo'mayo syoho wopɨngo'nohini fiyɨmno. Oso syoho engo hiso ikuji hofɨkoe sɨmeho wopɨngo umo'nɨmontonoho. Sekumo yo'mayo Anɨtu sejaponteso sekwo nom'ne a'amu umofonyo yalokwofo somo ufo'mapmno. 19 Hofɨko ose ifijo'manji tɨfi no'mo yo'mayo wopɨngo hofɨkimo ufo'mayo'ne hu'mesyalokwofo. Osohonta hofɨko songo ne'no humayo'neso womantɨfeho. Ose uso.

Timouti sohwosi kɨko jɨje syohoso nto'no mokosyohumaho.

20 U kɨko Timouti sohwosi, olo syoho Anɨtu kijapmmentiso lomo nto'no mokosyohumaho. A'amu olo hwaho loponjo sohwa hofɨko olo hwaho loponjo huno loso nefoho lɨwo'nɨngkohofo so'nji yo'mayo hungkuno sikinjo so'nji mokosyohumantɨfi Anɨtuye yofe moho'nomayo iyo so'ntnne'no kɨko hohujo fikinjaofo. Oso hungkuno hiso Anɨtuye hungkuno somo mangohwo imo'nɨmentisofoho. 21 A'amu fehohnjoso ole lɨwo'nɨngkohofi, Nakwo huno hi'njɨ'nwoho, hwasyo ose lontɨfi hofɨko Anɨtuye hungkuno ne somo uhwosopeelokwofo.

Anɨtuye hitoho engoso sekumo ufehu'mokasesyono.

Nje hungkuno osohopeho.

Copyright information for `APZ