2 Corinthians 1

Ngko Poulɨ'nɨmo Anɨtu kako Jisas Kɨlaisɨye hungkuno lɨku'mofo (apousel) syoho so'no nɨhwosopo'mentiso hwo'nyoho. Nakwoe nenɨngkwa'wehwo Timouti'nji nekwo olo iyoswo loso a'amu hwaho Ngkɨlik ango Koulin sopo Jisas Kɨlaisɨmo inɨngkawowo'nɨngkohofo a'amu so'nji oso hwaho Ngkɨlik a'amu hopi'nonohino Jisas Kɨlaisɨmo inɨngkawo'nɨngkohofo so'ntnne'no mtɨ'mokalokuhwayo. Nekwo ole'no emo'nɨngkohoho. Nanɨngkwohwo Anɨtu sohwo'nji nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨ'nji siko'monta'i siko sekumo yo'mayo wopɨngo selohofohosɨsi pompenjiyo wosejopanjiyoho. Ose'no emo'nɨngkohoho.

Anɨtu Poulɨmo ufo'mawo'nɨngkiso so'no Poul kako isamoyoka ulɨmentisofoho.

Nakwo nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨye kanɨngkwohwo Anɨtu sohwoe yofe engo noho'nomehwasi kakine'no isamoyoka ulano. Nakwo hi'nwiye nanɨngkwohwo sohwo kako nakumne'no hitoho ulofoso hwapɨngo hweho. Yo'mayo tango ne'mawo'nɨngkiso so'no kako nakumo nefo'mayo'ne hwapɨngo hweho. Yo'mayo tango ne'mante so'no Anɨtu kako nakwoe sɨmeho tangoso nohayo namokuwo'nɨngkiso hopaso nakwo nom'ne a'amu sɨmeho tango'njo humentanɨngkuji Anɨtu kako nakumo nefo'mawo'nɨngkiso hopaso nakwo hofɨkimo ufo'mano. Nakwo huno ole nayohoho, Nakwo yo'mayo tohino Jisas ma'mentiso hopaso mawo'nɨngkuhwone kalohi Jisas kako nakwoe sɨmeho tangoso wopɨngo engo namokuwo'nɨngkisofoho. Oseso nakwo sekumne'no Anɨtuye hungkuno losetɨhwalokuhwone so'no yo'mayo tango ko ne'manteso oso tango hiso sekumo wosefo'ma'montonoho. Hwapɨngoso yo'mayo tango ne'mawo'nɨngkiso so'no Anɨtu kako nakumo hofiyo nefo'manto nohayo namokuwo'nɨngkiso somo sekwo nahonɨngkuji sekwo huno ole waseyono. Yo'mayo tango ne'maso'manji u Anɨtu kako Poulɨmo ufo'mawo'nɨngkiso hopaso nakwo hi'nyumo wonefo'ma'montonoho. Ose syafɨhupijoso yo'mayo tango ko se'masoso sekwo nakwo hopa Anɨtumne'no yokumpohn'nyo wolohofantɨfeho. Sekwo yokumpohn'nyo lohopitnne'entani emo'nɨngkisoso ne umo'nɨmonte'no huno eyohoho. Hwapɨngoso yo'mayo tango nakumo ne'mahonɨngki Anɨtu nakumo nefo'mawo'nɨngkiso hopaso sekumo yo'mayo tango se'mahwoso'no Anɨtu kako wosefo'ma'montonoho.

U, nje a'amu soku, nakwo hwaho Esiya nohumentanɨngkuhwone yo'mayo tango engo mɨkunɨmposo ne'ma'maso so'no sekwo huno seyone'enji selalokweno. Oso tango engo hiso ne'manto nakwoe yokumpohn'nyo somo noneyakolofahonɨngki nakwo huno ole syafɨhu'malohwonefoho. Nakwo poyo wape'nontane'no kiyɨhwono ose syafɨhu'malohwonefoho. U Anɨtu kako poyo pe'nɨfitnne'ento olo sɨkuno ho'nahumentiso lomo huno syafɨhu'malohwonefoho. I oso'no tango hiso peho'ne ne'ma'masoto. Hwapɨngoso olenoho. Nakwo nakwoe yokumpohn'nyo fo'mo'naneso huno honɨngkonontane so'no nakwo nakwoe yokumpohn'nyo so'no huno nayɨhwoloho. O'o, Anɨtu kako a'amu poyo pe'nnyo somo songo ulɨkafɨwo'nɨngkiso sohwoe yokumpohn'nyo so'ne'nohini wonayono. 10 Oso tango engo nɨhu'no wonyoso nakumo poyo wonamokumonto ko yahonɨngki Anɨtu kako nefo'ma'masofoho. Oso'no nakwo oso tango hiso pa'nɨngo nom'ne sohonta ne'mane so'no Anɨtu kako apa'no wonefo'ma'montonoho, huno ose nayohoho. 11 Sekwo hoku nakumne'no Anɨtumo jomo ulɨfijo'manji sekwo hoku nakumo wonefo'mantɨfeho. Oseso sekwo hwe moya'mi pi'nɨngo engo sokuye jomo ulɨfijo somo Anɨtu kako upa'nɨngkuhwosi nto nefo'mahwoso'no sekwo oso hiso'no sɨmonyo ikuji Anɨtumo oso hiso'no isamoyoka engo mɨkunɨmposo ulantɨfeho.

Poul kako a'amu Koulin somo hwasyo hungkuno ulɨmentiso'maho. O'o, ne'njo ulɨmentisofoho.

12 Nakwoe yahino ole so'no nakwo sɨmeho wopɨngo namo'nɨngkohoho. Anɨtu kako nefo'mawo'nɨngkiso so'no nakwoe humayo nto'nohino so'nji nakwoe hungkuno nehopi'nohino so'nji nakwo sɨmeho hufa'u'nji miyalokuyɨhwono. O'o, huno anga'nohino so'nji sɨmeho anga'nohino so'nji yalokuhwono. Oso wopɨngo yalokuhwoneso hwahoponjo huno somta'ango miyalokuyɨhwono. O'o, Anɨtu kako huno wopɨngo nejopahonɨngki nakwo oso wopɨngoso yalokuhwono. Nakwoe sɨmeho so'mo ose hnnɨwo'nɨngkɨhwone so'no nakwo sɨmeho wopɨngo namo'nɨngkohoho. Nakwo sekumo oso hiso pa'nyoso selohofɨwo'nalokuhwono. 13 Yo'mayo hungkuno sekumne'no mtɨ'mokuwo'nɨngkuhwoneso fahosɨhwoyo hungkuno'njo'maho. O'o, hungkuno yoloho neso nto lɨjwaosema'male so'no sekwo atofo lɨkuji huno wopɨngo nto'nohinoso wotɨpemantɨfeho. Sɨmo'mo sekwo nakumne'no fahosɨhwoyo hungkuno'nohino upa'nontɨfi yoloho neso huno maseyo'njo imojofoho. I olohonta sekwo nakumne'no huno ito'nohino seyɨhwoso'no sekwo nakune'no sɨmeho wopɨngo ne'no wasemo'nɨmontonoho. Ose ifijo'manji oso Sɨkuno Engo nakwoe Hwe Engo Jisas asomo poso sohonta nakwo sekumne'no sɨmonyo engo yane hopaso sekwo nakumne'no sɨmonyo engo ifitnnefoho.

15 Sɨmo'mo ngko huno ole syafɨhu'malefoho. Sekwo nakumo nahonɨngkujo'no sɨmeho wopɨngo semo'none'enji ngko oleso imne'entnne'no yohono. Ngko sɨmo'mo sekumo se'mahm'mo osopo nta'ni ngko Masetouniya sopone'no wasehwotɨ'mo'mnoho. Oso Masetouniya hopo sopo nta'ni sekumo asomo wose'ma'monnoho. Oseso nje se'mayoso hufa'u imo'nɨngkuhwoso'no nakwo afapo nohumehwasi sɨmeho wopɨngo engo wonamo'nɨmontonoho. I oseso sekwo'njo lopo nta'ni sekwo ngkimo nonɨfo'mafɨkuji hwaho Jutiya sopone'no wonɨhwojantɨfeho. 17 Ngko huno ose kosyafɨhu'maleso ne mmo'nɨngkahonɨngki sekwo huno ole kosyonɨfɨsyalokwofo, Poul kakoe hungkunoso ne anefoho. Kako nakumo iwolo'mo iwolo'mo hungkuno nalɨwo'nɨngkiso hweho. Kako a'amu hwahoponjoso ole nalɨwo'nɨngkohofo pa'nyo hweho. Hofɨko eno ko nalontɨfi sɨmeho mo'mo ngkilaho unɨwo'nɨngkiso hopaso Poul kako nakumo nelalofoho. Huno ose losyonɨfɨsyalokwofo. 18 Oso'ne'maho. O'o, Anɨtu kako ne'njo sohwoe tɨmo sopo yalokwe so'no hwasyo hwasyoso maselɨmnehono. O'o, hungkuno ne'jo'nohini selɨwo'nɨngkohefoho. 19 Sailasɨyo Timoutiyo nakwo sekumo Jisas Kɨlais Anɨtuye hwomu sohwoe hungkuno losetɨhwamentɨhwonefoho. Jisas Kɨlaisɨye hungkunoso iwolo'mo iwolo'mɨngo hungkuno'njo hwo'maho. O'o, yo'mayo kako lɨmentisoso ne imo'nɨwo'nɨngkiso hweho. 20 Anɨtu kakoe hungkuno pi'nɨngo engo nalɨmentisoso Jisas kako hungkuno homo somo nehopi imokuwo'nɨngkisofoho. Oseso nakwo Anɨtuye hungkuno somo upo'nontani ne'jofoho lontani kakoe yofe engo imo'nyo'ne ho'nomalokuhwono. 21 Anɨtu huhwo sohwo kako nakwo'nji sekwo'njimo yokumpohn'nyo sosofitofonesyohumawo'nɨngkiso so'no nakwo hinjoho'nwi Jisas Kɨlaisɨmne'no yokumpohn'nyo lohokuhwono. Ose yalokuhwone so'no kakoe syohomo nehumojalofoho. 22 A'amu yahu haloho lojwaofɨwo'nɨngkohofo so'no a'amu hopi'nono yahu kakwo'yohwo sohune'no huno uyɨmtonoho. Oso hopaso Anɨtu kako kakoe Towahuno Wopɨngo nakwoe sɨmeho so'mo ho'nonasyɨhwoso'no nakwoe neyakweho eso'no huno wonaimontonoho. Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo nakwoe sɨmeho mo'mo humaso so'no nakwo huno ole nayohoho. Yo'mayo Anɨtu kako wosejapmmo nalɨmentisoso wonejapmmontonoho.

Poul kako a'amu Koulin somo komo'no m'ma'mmentiso so'no hungkuno hwapɨngofoho.

23 Ngko sekumo hwasyo hungkuno selɨ'mtentesi Anɨtu kako nje hwasyo hungkunoso utɨhwa'nyopo sekumo ujo ehontojwasesɨhwonesohilo. I oso'no awonoho. Hwasyo hungkuno maselalokuyohono. O'o ngko sekumo komo'no mose'ma'mmale hwapɨngoso a'amu fehohnjo sokuye yahino somne'no yoka'njo sohwo'ni pm'me'no sekwo tango engo mapitnnohonji humantohe hwo'nyoho. 24 Nom'ne hungkuno somo sekwo sɨmeho hi'ntnnono uyo'neso hungkuno molɨjwosemofanehwono. O'o, nakwo sekwoe sɨmeho hi'ntnnono somo masemokosyohumulohwono. Sekwo Anɨtumne'no sɨmonyo imalofoso nto'no yokumpohn'nyoso imalofo. I oso'no sekwo sɨmeho wopɨngo'njo humayo'ne nakwo sekwo'nji syoho engo ihwaso'no sekwo sɨmonyo uyantɨfeho.

Copyright information for `APZ