2 Corinthians 10

A'amu Anɨtuye syoho'njo somne'no hwasyo hungkuno mjɨjo somo Poul kako monje yahumentisofoho.

Ngko Poulɨ'ni ngkine'no hungkuno we'e waselɨmonne'no yohono. A'amu fehohnjoso ngkine'no ole lalokwofo. Poul kako nakwo'nji nohumanto hungkuno wopɨngo pompenjiyo'nohino ko nalɨwo'nɨngkiso sohwo kako kengopo nohumanto nakumne'no iyoswo mtɨ'mokonto kako yoka hungkuno'nohini namtɨ'mokiwo'nɨngkiso hweho. Ose lalokwofo. I ngko Kɨlaisɨye yahino hopa mahm'mo nje yokumpohn'nyo monje yahinɨ'mo yoka hungkuno'maso hungkuno pompenjiyo'nohini waselɨmonne'no yohono. Ngko sekwo'nji nohumahm'mo yoka sejo so'no ngkilaho ko lalokweso a'amu fehohnjo ngkine'no ole lalokwofo, Poul kako hwahoponjo a'amu pa'nyoso kako kakoe yofe ho'noma'nyo'ne Anɨtuye syoho yalofoho. Ose lalokwofo so'no sekwo huno ole fɨsyafɨhupmno. Poul kako yoka nalonoho lɨkuji nakwo huno ito'no wosyofɨsyano. Ose fɨsyafɨhupmno. Ou nehopi. Nakwo olo hwaho lopo humawo'nɨngkuhwone'nwoho. I oso'no nakwo olo hwaho loponjo yo'mayo mayoso'no hwahoponjo ikujoho yahino somo minɨngkowalokuyɨhwono. O'o, yo'mayo hwahoponjo yahino wonyo somo uyakolofo'neso mokosyohumalohwono. Oso hiso olo hwaho lopo nta'nɨ'maho. O'o, Anɨtuye yokumpohn'nyo mta'angofoho. Oso yokumpohn'nyoso Setenɨye tojo somo kakoe yo'mayo somo mtɨhupesoso hoponoho. Oso yokumpohn'nyoso a'amu hofɨko Anɨtumo nakwolaho lontɨfi kakine'no hwasyo linyo sofe hunomo monje yasiyo'neso hoponoho. A'amu fehohnjoso hofɨko huno ole syofɨsyalokwofo. Nakwo hwe moya'mi nom'neso hofɨko Anɨtumne'no huno wopɨngo tɨpemapitnnohontani nakwoe yokumpohn'nyo'nji oso honɨngkano Anɨtumo u'mayo somo wopɨjwosyano. Huno ose ko syofɨsyantɨfeso oso yokumpohn'nyo Anɨtu mta'ango yo'mayo yahino wonyo somo uyakolofo'ne mokosyohumalohwoneso oso honɨngkano pɨjwasiyo'ne homo somo nakwo mtɨhupeso hoponoho. Oso yokumpohn'nyo mokosyohumalohwone so'no yo'mayo huno wonyo syofɨsyalokuhwone'manji nakwo olo huno Kɨlaisɨmo enjwa'mo ho'nasiyo'neso hoponoho. Oseso sekwo nakwoe hungkunomo enjwa'mo nto'no wohumano nalɨfijo sohonta a'amu anga'no anga'nohinoso oso hungkuno homo somo hwotoho fentɨfi oso a'amu sofe asoho'yomo mewo'nɨngkohofo hungkuno mikwolofɨhwajiyo'ne humalohwono.

A'amu fehohnjoso ngkine'no ole ntantɨkwofo, Poul kako yokumpohn'nyo neso ane hweho. Kako siki mango'nohino nelalofoho. Ose ntantɨkwofo a'amuso hofɨko nje a'apaho hohnjo somnohini nohonalokwofo. Ne somo manohonyofoho. Sekwo Kɨlaisɨye a'amu ne'nwoho lɨkujɨ'manji sekwoe ne somne'no apa'no huno fɨkwesyafɨhupmno. Ole wosyafɨsyontɨfeho, Sekwo Kɨlaisɨye a'amu ku'manji nakwo hi'nnonji Kɨlaisɨye a'amu'nwoho. Anɨtu kakoe syoho somne'no kakoe yokumpohn'nyo nejopahonɨngki kakoe sɨmano mofohi'nontani yalokuhwono. Oso yokumpohn'nyo hiso sekwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyalokwofo somo wonyo semokiyo'ne'maho. O'o, sekumo yokumpohn'nyo sesofitofo'nefoho. Ou, ngko oso yokumpohn'nyo so'ne nje yofe ho'noma'nyo'ne'manji ngko wonɨmango mannonehoho. O'o, Kɨlais kako oso yokumpohn'nyo ngkimo ntapmmentiso so'no sekwo ngkimo enjwa'mo humalofo. Oso'no sekwo huno ole syafɨsyɨkutoho. Ngko sekumo yoka hungkuno semtɨ'mokiyɨwo'nɨngkohe so'no sekwo ngkine'no iyoho wasenono. Ose syafɨsyɨkutoho. 10 U nehopi. A'amu fehohnjoso ngkine'no ole lalokwofo. Oso iyoswo Poul kako nakumne'no mtɨ'mokuwo'nɨngkisoso hungkuno tango'njo'nji yoka'nji ko namtɨ'mokiwo'nɨngkisoso kako none'mahonɨngki uhwonontani kakoe a'apaho yokumpohn'nyo'njo hwo'maho. Kakoe hungkunoso sikinjofoho. 11 Ose lalokwofo soku sekwo olo so'no huno waseyono. Ngko ikanopo nohumanji yoka hungkuno semtɨ'mokiwo'nɨngkohe hopa ngko sekwo'njopo nohumahm'mo oso iyoswo semtɨ'mokiwo'nɨngkohe hopaso waselɨmonnoho. Huno ose waseyono.

12 A'amu fehohnjo sekwo'nji humalofoso hofɨko nom'ne a'amufe yahinomo uhwonontɨfi hofɨkoe yahino so'nji oso a'amu sofe yahino so'nji yano inontɨfi hofɨko ole selalokwofo. Nakwoe yahino wonyoangkafo'njɨ'nwoho. Ose selalokwofo. Oso a'amu hiso hofɨko hofɨkoe huno somnohini syafɨsyontɨfi hofɨkoe yahinomnohini yano inontɨfeso huno anefoho. Nakwo a'amu hwahoponjo huno tɨfo'njo hn'nwi yano minanehwono. 13 I nakwo nakwoe yofeso siki moho'nomo'nanehwono. O'o, oso syoho Anɨtu nejapmmentiso somne'no nakwoe yahinoso ito'no inaso'manji yahino hiso hopo honɨngkonɨngkuhwasi'manji oso syoho Anɨtu nejapmmentiso so'no woho'nomantanoho. Oso syoho hiso sekuyepono lonehwatɨmentisoso sekumo ifehu'mokasesyohumaho. 14 Oso syoho somjo sohe Anɨtu nejapmmentiso somo muyokolofanehwono. O'o, sekwo oso sohe somo mempo hohnta'ni mohumulofo. O'o, nakwo'njo lohohnta'ni humalofo. Oso'no sekune'no sɨmo'mjo sohwona'ni Kɨlaisɨye hungkuno wopɨngo losetɨhwamentɨhwonefoho. Osopo nom'ne a'amuso nakwoe syoho somjo ne tɨpema'mentohofo so'no hofɨko hofɨkoe yofe ho'nomo'nɨmentohofofoho. 15 A'amu nom'neso hofɨko Anɨtuye hungkuno losetɨhwamentohofo somne'no nakwo nakwoe yofe moho'nomo'nanehwono. O'o, nakwo ole'no namo'nɨngkohoho. Sekwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyalokwofoso engo ne'no imo'nɨngkuhwosi oso syoho Anɨtu nejapmmentisoso sekwo'njo ajwo sopo engo umo'nɨmontonoho. 16 Ose imo'nɨngkuhwoso'no nakwo nom'ne hwaho sekwoe hohujo hohnta'ni wojo sopone'no Kɨlaisɨye hungkuno wopɨngoso womotowantanoho. Oso hopo sopo a'amu nom'neso Anɨtuye hungkunoso mulalokuyohofo. Osopo nakwo syoho ihwasi oso syoho somta'ni ne tɨpemaso'manji nakwo huno ole wonayono. Oso neso nom'ne a'amufe syoho somta'ni'maho. O'o, nakwoe syoho mta'angofoho.

17 A'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi,

A'amu fihwo kako sɨmonyo uyɨmo loso sohwo kako kakoe yofe somne'no miyonehoho.
O'o, Anɨtu kako'nohini yo'mayo wonyoangkafo iwo'nɨngkiso sohune'nohini kako sɨmonyo uyono.
Ose mtɨ'mokumentohofofoho.
18 Nakwo huno ole nayohoho. Hwe fihwo kako kakoe yofe ho'noma'nɨngkuhwoso sohwo Anɨtuye tɨmo sopo kakoe yofe engo ane hweho. I oso'no Anɨtu kako a'amu yofe engo ane pa'nyo sohumo yofe ho'nomaso'manji oso hwe huhwo sohwo yofe engo ne'njo hweho.

Copyright information for `APZ