2 Corinthians 12

Yo'mayo hungkuno somne'no Poul kako wojo hopa honɨngkonyo so'ne'no Anɨtu Poulɨmo hungkuno ulɨmentisofoho.

A'amu hofɨkoe yofe ho'noma'nyo'ne yahinoso hofɨkimo mufo'maso'njo ko yososo ngko a'amu omomo hungkuno'njo sohwafe yahino hopaso apa'no wahnnɨmonne'no yohono. Olo hungkuno loso a'amu hwasyo hungkuno selɨwo'nɨngkohofo somo monje yasiyo'ne wonɨmango unyo'ne selalokweno. Ngko wojo honɨngkononji Anɨtu kako hiyaso hungkuno ntɨmentiso so'nji yo'mayo ujo ehontojwanɨhumentiso so'nji waselɨmonne'no yohono. Hohonta soswo aho hufa'u hopi'nono nom'ne sɨfe mta'ni osofosofahn'no m'mofape sohonta Anɨtu kako kakoe a'amu ne sohwo'nɨmo kakoe ahwomomjo ango sopone'no nɨmotasɨmentisofoho. Nje huyo'mango'nohini motasɨmentisotɨkeno. A'apaho hi'nji motasɨmentisotɨkeno. Ngko huno maniyohoyohoho. Anɨtu kako'nohini huno uyohoho. Ose seloheso apa'no waselɨmonne'no yohono. Oso hwe huhwo sohwo ngkonoho. Anɨtu kakoe ahwomomjo ango sopone'no ntɨmotasɨmentisofoho. Nje huyo'mango'nohino ma'mentisotɨkeno. Nje a'apaho hi'nji ma'mentisotɨkeno. Ngko huno maniyohoyohoho. Anɨtu kako'nohini huno uyohoho. Oseso ngko Anɨtuye ahwomomjo ango sopo nohumanji yo'mayo hungkuno wopɨngo wonyoangkafo ko upa'nɨmentoheso nakwoe hwahoponjo hungkuno somo oso hungkuno hiso ujo ehontojwosyaneso hopo'maho. O'o, nakwo huno monayonehoho. Oso yo'mayo ahwomomjo upa'nɨmentohe so'no ngko nje yofe ho'noma'nɨ'mtentesi oso yahino hiso ito'nohinesohilo. I oso'no ngko olohonta oso hiso'no ngko nje yofe moho'noma'nɨmnehono. O'o, ngko nje yofe woho'noma'nɨmo lɨme'manji ole'nohini waselɨmonne'no yohono. Ngko nehopi'nohini yokumpohn'nyo ane hwo'nyoho.

U, nehopi. Ngko nje yofe nehopi'nohini ho'noma'nɨ'mententesi ngko a'amu omomo hungkuno'njo sohwafe hungkuno pa'nyo maselɨ'mnesohilo. O'o, hungkuno nehopi'nohinoso noselɨ'mnesohilo. I oso'no ngko nje yofe moho'noma'nɨmnehono. O'o, yo'mayo hungkuno ngko ngkine'no hnnɨngkohe somne'no ho'nɨngkisoso a'amu soku ngkimo yano ntofɨkutoho. O'o, Anɨtuye hungkuno losetɨhwawo'nɨngkohe so'nji yo'mayo yahino iwo'nɨngkohe so'ntnne'no sekwo nto nohonɨmotofo somne'no sekwo ngkine'no huno ito'no waseyono. Oso'no nje yofe peho'ne woho'noma'nɨmonnto.

Tango fihwo yongo hopaso Poulɨmo umnɨmojofoho.

Oso hungkuno wonyoangkafo Anɨtuye ahwomomjo ango sopo nta'ni ntapmmentiso somne'no ngko Poulɨ'ni hwa'mo hwa'mɨngo miyo'ne nje yofe moho'noma'nyo'njo yone'ento Anɨtu kako eno lahonɨngki Seten kako nom'ne tangoso ntapmmentisofoho. Oso tango hiso nje a'apahomo yongo kintofohofo pa'nyofoho. Oso tango hiso ngkimo monje yanisiyo so'no ngko nje yofe moho'noma'nɨmnehono. Oso tango hiso'no ngko Mpohumo jomo yokumpohn'nyo hufa'u sɨhune ole ulɨmentoho, Kɨko olo tango hiloso wae feenɨmofo. Ose ko ulahonɨngko Anɨtu ole ntɨmento, O'o, ngko oso tango hiso wae meekumofe'njo ko i'mo ngko kɨko'nji nohumahm'mo wopɨngo'nohini wakiloho'monnoho. Nje wopɨngo'nohini kiloho'meso hopoenohinofoho. Hwapɨngoso a'amu kakoe humayo somne'no yokumpohn'nyo ane sohumo ngko nje yokumpohn'nyo ujo wehontojwahumonnoho. Anɨtu kako ose ntɨmentisofoho. Oseso ngko yokumpohn'nyo ane sohwo'nne'no ngko sɨmeho tango maniyonehoho. O'o, sɨmeho wopɨngo'nji nje yokumpohn'nyo ane humayoso ho'nomo'nalokweno. Oso'no Kɨlaisɨye yokumpohn'nyo engoso ngkimo nɨweho. 10 Ngko Kɨlaisɨye syoho somne'no ngko yokumpohn'nyo ane ko humame sohwo'ni a'amu hofɨko ngkimo wonyo ko ntohopijoso yo'mayo yo'mayo tangoso ko nɨ'masoso a'amu ngkimo wonyo wontopano lɨkuji ko ifijoso oso hiso'no ngko sɨmeho wopɨngo'nji wohumamonnoho. Ou, nje yokumpohn'nyo ane sohonta Kɨlaisɨye yokumpohn'nyo ne'njoso ngkimo nɨweho.

Poul kako a'amu Koulinɨfe sɨmeho hi'ntnnono Anɨtumo uyo somo yokino uto'monto imentisofoho.

11 Oso a'amu hiso Anɨtuye syoho'njo hwona'nyoho hwasyo selɨwo'nɨngkohofo sohwafe yofe ho'noma'nyo yahino somo maheso'no ngko a'amu omomo hungkuno'njo lɨwo'nɨngkohofo pa'nyo selalokweno. Sekwo nje yofe ho'nonɨmantɨfijontentesi oso yahinoso ito'nohino'nesohilo. I oso'no sekwo nje yofe moho'nonɨmawo'nɨngkiyohofo. I, ngko yokumpohn'nyo ane ko huhwo'nɨmo oso a'amu hwasyo selɨwo'nɨngkohofo sohwa hofɨko ngkimo moniyakolopitnnehofo. 12 Ngko sekwo'nji nohumentanɨngko yo'mayo tango ko nɨ'mahonɨngki ngko syoho yokumpohn'nyo ne'no yoho'nɨmentohe sohonta Anɨtu kako yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso yonto kako ngkine'no olo hwe lohwo nje syoho'njo hweho, syanɨfɨsonto sekumo setɨhwamentisofoho. Oso'no sekwo huno seyohoho. Ngko Anɨtuye hungkuno lɨku'mofo (apousel) syoho'njo ne hwo'nyoho. Sekwo Anɨtuye yokumpohn'nyo homo somo uhwonontɨfi yomo imentohofofoho. 13 Sekwo oleso peho'no hnnalokwofo. Poul kako a'amu ango kengoponjo somo wopɨngo uloho'mentisofoho. Kako nakumo wonyo naloho'mentisofoho. Oso peho'no syonɨfɨsyantokwofo. Olo wonyo anga'nohino loso seloho'mentoheso ngko sekumta'ni sekwoe wosopayo yo'mayo so'ne'no jomo maselɨmentohefoho. Sekwo oso wonyo seloho'mentohe hisomne'no wae feenɨmopmno.

14 Ngko nom'ne honta se'ma'mentoheso hufa'u imo'nɨmentisofoho. Olohonta ngko apa'no se'ma'meso hufa'u sɨhune umo'nɨmontonoho. Ngko nose'mahm'mo ngko sekwoe yo'mayoso nɨfo'mayo'ne jomo maselɨmnehono. O'o, sekwoe yo'mayoso sekumta'ni semayoso ngkilaho. Sekune'nohini nɨmo'nɨngkohoho. Ihwoni. Mehomiso hofɨko hofɨkoe ho'yango homnɨngkwohwo'ya'umo ufo'mayo'neso melofisyasyɨwo'nɨngkiyohofo. I oso'no kanɨngkwohwo'nji kona'wohi'njiye ho'yangoso hofɨkoe mehomi somo umasiyo'neso elofisasyɨwo'nɨngkohofofoho. 15 U ngko senɨngkwohwo sohwo'ni sɨmeho mɨkunɨmposo sejopalokweno. Oso'no sekwoe huyo'mango Anɨtu'nji ito'no fosyohumayo'ne imo'nyo so'no ngko yo'mayo yo'mayo hopi'nonohino sekumo sefo'mayo'ne uyɨmonne'no yohono. Ou, ngko ho'yango sekwoe huyo'mango somo ufo'mane'manji e'wano. Nje ho'yango hopi'nono wosejapmmo. U nje poyo pe'nɨmeso sekwoe huyo'mangomo ufo'mane'manji e'wano, ngko sekumne'no wape'nɨmo. Ngko sekumo sɨmeho mɨkunɨmposo sejopalokwe so'no sekwo ngkimo sɨmeho ntapɨwo'nɨngkohofoso we'e limo'nalofoho. We'e'manji wopɨngo'maho.

16 Ngko sekwo'nji nohumanji ngko sekwoe wosopayo ho'yango yo'mayoso mosemaso so'no sekwo huno ko seyahonɨngki a'amu fehohnjo sekwo'nji humalofoso olo hwasyo hungkunoso ngkine'no syonɨfɨsyalokwofo, Poul kako afofo hungkuno'nji hwasyo hungkuno'njo hweho. Oso'no kako nakwo'nji humantiso sohonta kako nakwoe yo'mayoso momaso'njo ko yahonɨngki uhwonontani kako nakumo Anɨtuye hungkuno nalɨmentiso so'no kako hamniyoho engo mawo'nɨngkiso hwolɨkeno. Oso hunoso hwasyo huno syonɨfɨsyantokwofo. 17 I a'amu huhwo sohwa pehofo kosyonɨfɨsyalokwofo. Ngko a'amu fehohnjo sekuyepono uhwatɨmentohe sohonta hofɨko sekumta'ni yo'mayo mokulisyosyema'mentohofo ntapmmentohofotaho. Ose kosyonɨfɨsyalokwofo. 18 Ngko Taitas sohumo sekuyepono hano iyoso'no jomo yokumpohn'nyo ulohonɨmentoheso Anɨtuye a'amu nom'ne hwo'nji ngko sikimo sekuyepono uhwatɨmentohefoho. Oso hohosohonta Taitas kako sekwo'nji nohumanto kako poji hungkuno selonto kako ngkine'no sekwoe yo'mayo yo'mayoso mokulisyosema'mentisotaho. O'o, Taitas kako ngko'nji sɨmeho afa inɨwo'nɨngkuhwayo sohwo kako sekwo'nji nohumanto syoho ngko iwo'nɨngkohe hopaso sekwo'njopo imentisofoho.

19 Olo hungkuno mtɨ'mokalokwe loso sekwo nuhwonɨngkuji olo so'no wosyofɨsyantɨfitaho. Poul kako nakwoe tɨmopo kakoe yofe wopɨngo imo'nyo'ne hungkuno loso mtɨ'mokalofoho. Ose wosyofɨsyantɨfitaho. I oso'ne'maho. Nakwo Kɨlaisɨye a'amu hn'nne'no Anɨtuye tɨmopo lohofontane so'ne yo'mayo mtɨ'mokalokwe loso nje yofemo fo'ma'nyo'ne'maho. O'o, nje a'amu sɨmeho sejopalokwe sokumo sekwoe huyo'mangoso Anɨtu'nji ito'no humayo'ne sesosofitofo'ne semtɨ'mokiyalokweno. 20 Ngko olo so'no iyoho nnɨngkohoho. Ngko sekumo se'mahm'me'no sekwo ito'no mohumayo'njo sehonɨmnehontnne'no semtɨ'mokiyalokweno. I sekwo ito'no mohumayo'manji ngko sekumo yoka hungkuno tohohmtnno'njo selɨmeso manohonɨfitnnoho. Olo yahino wonyoso mawenoho. Ikujoho hungkuno, a'amu nom'ni hwamne'no sɨmeho tohino, yoka hungkuno, yokumpohn'nyo yahino, sitofo hungkuno, a'amu nom'ni hwamne'no siki hungkuno ujo, a'amu hofɨkoe yofe ho'noma'nyo, a'amu Anɨtumne'no uhu'mokuwo'nɨngkohofo sofe sɨmeho inyo somo wonyo imokinyo. Oso yahino homo somo ngko sekwo'njopo tɨmo sehonyo so'no iyoho nnɨngkohoho. 21 Ngko sekumo se'mahm'me'no sekwoe yahino wonyo ne'no wojo'manji sekumne'no Anɨtu kako ngkimo wonɨmango engo wontapmmontolaho. A'amu fehohnjo sekwo'nji humalofo hohonta hofɨko yahino wonyo imo'motofo, akngkilɨke yahinoso, yo'mayo yahino wonyo somne'no sɨmeho fefoyo umojo oso hwa hofɨko hofɨkoe yahino wonyo somne'no hohujo mikinjaofe'manji ngko sekumne'no humotaho engo wosaselɨmontaho. Oso homo somne'no iyoho nnɨngkohoho.

Copyright information for `APZ