2 Corinthians 2

Nje sɨmeho mo'mo hungkuno ole mtito'malefoho. Ngko sekuyepono pm'mo sekwoe yahino wonyo somne'no yoka selɨ'meso sekwoe sɨmeho tango ifisyasemo'mnoho. Ose nto mtito'malefoho. Ngko sekwoe sɨmeho tango ifisyasemo'meso'no nje sɨmeho wopɨngo nɨmokiyoso tɨhwolo. O'o, sekwonoho. I oso'no sekwo sɨmeho tango'nji humafijo'manji sekwo nje sɨmeho wopɨngo nɨmokiyoso pipi uyantɨfito. Awonoho. Oso iyoswo sɨmo'mjoso ngko sekumne'no semtɨ'mokimentohe somo uhwonɨngkuji yo'mayo yahino wonyoso nto'no mɨhwatnnɨngkutnne'enji semtɨ'mokimentohefoho. Ose mɨhwatnnɨngkujo'manji ngko nopm'me'no sekwo nje sɨmeho wopɨngo nɨmokinyo soku nje sɨmeho so'mo tangoso mifisyanɨmopitnnehofo. Ngko huno ole niyohoho. Ngko yo'mayo anga'nohino somne'no sɨmonyo ime'manji sekwo hokunonji sɨmonyo engo uyantanoho. I sekwo ngko'nji sɨmonyo miyo'manji ngko huhwo'ni mimnehono. Ou nehopi. Oso iyoswo sɨmo'mjo semtɨ'mokimentohe sohonta ngko nje sɨmeho tango'nji humanji humotaho engo mjalɨmɨwenji semtɨ'mokimentohefoho. Oso iyoswo sɨmo'mjo semtɨ'mokimentoheso sekumo tango sejape-e'ne'maho. O'o, ngko sekumne'no nɨmo'nɨngkahonɨngki yo'mayo yahino wonyo se'malokunjo somo upa'nonji sekumo sefo'mahwone'enji semtɨ'mokimentohefoho.

Oso hwe honɨngkano wonyo iyo sohwoe wonyoso sekwo wae hmmopmno, ulɨmentisofoho.

Oso hwe honɨngkano wonyo imentiso sohwo kako ngkimo tango engo montapmmentono. O'o, ngko tango we'e ko ma'mentoheso sekwo hopi'nonohino soku tango engoso ma'mentohofo kuyoho. I oso hwe huhwo sohwo kako wonɨmango engo mɨkunɨmposo unonehonji ngko huno ikwesyafɨsyonji oso hungkuno homo somne'no apa'no waselɨmonne'no yohono. A'amu hopi'nonohinɨ'maho. O'o, fehohnjo soku oso hwe wonyo sohwoe yahino somne'no tango engo ma'mentohofo kuyoho. Sekwo oso hwe honɨngkano wonyo imentiso sohune'no sɨmano upentɨfi hohujo ikinjɨmofohofoso olohonta nta'noho. Apa'no ikinjɨmofɨkutoho. O'o, olohonta sekwo nom'ne honɨngkano wopɨngo utɨhwamno. Sekwo kakoe wonyoso wae imofɨkuji kakoe sɨmeho wopɨngo umokumno. Oso hwe huhwo sohwo kako tango engo ne'no malokunjo so'no kako Anɨtumo nɨhu'nahone usɨkwajonoho lɨkuji sekwo kakimo ufo'mapmno. Oseso ole'no nɨmo'nɨngkohoho. Olohonta sekwo oso hwe huhwo sohune'no sɨmeho nehopi semo'nalokunjoso kakimo utɨhwamno. U oso iyoswo sɨmo'mjo semtɨ'mokimentoheso sokumo yamofo selohofo'nefoho. I oso'no sekwo nje hungkunomo wonnɨngkohwantɨfitɨkeno monnɨngkayo'njo uyantɨfitɨkenonji semtɨ'mokimentohefoho. 10 Sekwo a'amu huhwo sohwoe yahino wonyoso wae imopijoso ngko huhwo'nnonji wae umofantanoho. Oso wonyo kako imentisoso ngkine'no wonyo mantoho'mentiso ko huhwo'ni ngko sekumo sefo'mayo'ne Kɨlaisɨye tɨmopo oso huhwo sohwoe wonyoso wae yɨmofalokweno. 11 Seten kakoe yahinoso nakwo huno moi'wonoho. Kako nakumo neyakolofo'ne oso hwe huhwo sohumo nɨhu'nahone honɨngkano wonyo somo ipemotawenoho ntnne'no selalokweno.

Poul kako ango Tɨlouas i'mofaponto sɨmeho tango tɨpema'mentisofoho.

12 Ngko ango Tɨlouas sopo Kɨlaisɨye hungkuno wopɨngoso lutɨhwayo'ne i'mofopahonɨngko Anɨtu kako oso syoho hiso'no hano hwosompemokosyohumamentisofoho. 13 I oso'no ngko nenɨngkwa'wehwo Taitas sohune'no wonyopi tɨpmmentohefoho. I Taitas kako hungkuno sekumta'ni momotonɨmaso so'no ngko kakine'no huno pi'nɨngo syofɨsikaofonji ngko oso a'amu homo somo nulɨko'manji hwaho Masetouniya'ne sɨmentohefoho.

A'amu Anɨtuye hungkuno lɨku'mofo syoho'njo sohwa hofɨko Kɨlaisɨye yokumpohn'nyo'nji mango sohwamo uyakolofɨwo'nɨngkohofofoho.

14 Anɨtu kakoe syoho somne'no ipenemotawowo'nɨngkiso sohumne'no nakwo isamoyoka ulano. Kako Kɨlaisɨye yokumpohn'nyo nejapɨwo'nɨngkiso so'nji nakwo kakoe mango sohwamo uyokolofalokuhwono. Oseso nakwo ango'meemo Kɨlaisɨye hungkuno yokumpohn'nyo lɨjumofahonɨngkuhwoni a'amuso oso homo somo upa'nontɨfi Kɨlaisɨmne'no huno malokwofo. Oso huno wopɨngo hiso akino wopɨngoso wojaofɨwo'nɨngkiso hopaso oso a'amu homo somo wojumofalofoho. 15 Kɨlais kako nakumo nehumaso so'no Anɨtu kako nakumo nonahonɨngkuhwosi akino wopɨngo pa'nyoso uwa'montonoho. Oso akino hiso a'amu Anɨtuye honɨngkano sopo humalofo somo uwahwosi a'amu tɨkanomo uyo'ne honɨngkano sopo humalofo so'njimo uwa'montonoho. Akino anga'nohino hiso'no hwapɨngoso Kɨlaisɨye akinofoho. 16 A'amu tɨkanomo uyo'ne honɨngkano sopo humalofoso Kɨlaisɨye akino hiso uwahwoso'no a'amu poyo pe'nnyo sofe akinofoho lahonɨngkuji akino huhwo sohwo hofɨkimo poyo umokumontonoho. Hwapɨngoso hofɨko Kɨlaisɨmne'no huno muyofoho. A'amu Anɨtuye honɨngkanopo humalofoso Kɨlaisɨye akino hiso uwahwoso'no akino wonyoangkafofoho lɨkuji akino huhwo sohwo hofɨkimo songo usɨmokumontonoho. Hwapɨngoso hofɨko Kɨlaisɨmne'no huno unyofoho. Olo syoho engo Anɨtu nejapmmentiso losomo ihnne hopoenohinoso tɨhwosilo. 17 Sekwo huno seyohoho. A'amu fehohnjoso hofɨko hamniyoho engo mane'entɨfi Anɨtuye hungkuno lɨku'mofɨwo'nɨngkohofofoho. Nakwo oso pa'nyo hwonanɨ'maho. O'o, Anɨtu kako olo syoho loso'no nehwatɨmentiso so'no nakwo kakoe syoho ulohofiyo hn'nwi nakwo sɨmeho anga'nohino'njo hn'nwi Anɨtu nehontohumentanɨngkuhwosi Kɨlaisɨye hungkunoso wolɨku'meeofantanoho.

Copyright information for `APZ