2 Corinthians 4

A'amu Anɨtuye hungkuno lɨku'mofo syoho'njo sohwa hofɨko hwakwontoho pa'nyo hwafoho.

Anɨtu kako nakumne'no hitoho ulofahonɨngki kako kakoe hungkuno wopɨngo nom'ne a'amu somo ujo'ne syoho wonyoangkafoso nejapmmentisofoho. Oso'no nakwo olo syoho hilo somne'no piso'mo'nyo miyalokuyɨhwono. O'o, yokumpohn'nyo yoho'nalokuhwono. Yo'mayo yahino wonyo a'amu hiyaso'mo yɨwo'nɨngkohofoso wonɨmango nanyo so'no nakwo hohujo ikinjaofontane hn'nwi nɨhu'no nakwolaho lɨmentɨhwonefoho. A'amu Anɨtuye hungkunomo inɨngkafitnne'entani Anɨtuye hungkuno so'no yo'mayo yahinoso yo'mayo hwasyo hungkunoso iwolo'mokontani moselalokuyɨhwono. O'o, nakwo Anɨtuye tɨmo utɨhwa'nyo lopo lohofontani Anɨtuye hungkuno nehopi'nohini lɨjwasemofɨwo'nɨngkuhwonefoho. Oso'no a'amu hungkuno homo somo upa'nɨngkuji huno ole wosyofɨsyantɨfeho. Hungkuno hiso nehopi'nohinofoho. Syoho hiloso ne'njofoho. Ose wosyofɨsyantɨfeho. Olo hungkuno wopɨngo lɨjwaofɨwo'nɨngkuhwone hilo so'no a'amu fiso hofɨkoe huno mehohosasiyo'manji oso a'amu hiso hofɨko tɨkanomo walokwofo. Seten kako olo hwaho lopo yokumpohn'nyo mokosyohumawo'nɨngkisoso kako oso a'amu Kɨlaisɨye hungkuno wopɨngo somo sɨmeho hi'ntnnono munyo sofe tɨmomo pijiyo'meehumentiso so'no hofɨko huno mehohosahinyofoho. Kɨlaisɨye hungkuno wopɨngo somjo pomponahoso oso a'amu homo somo ko lɨsyahonɨngki hofɨko muhwonyo'njo iwo'nɨngkohofofoho. Kɨlais kako hofɨkimo hitoho ulofahonɨngki wopɨngo uloho'mentiso so'no hofɨko huno muyofoho. Oseso hofɨko Kɨlais sohune'no Anɨtuyoho eso huno muyofoho. Oso hungkuno lɨwo'nɨngkuhwoneso nakwo nakwoe huno mta'ni'maho. O'o, ole lɨwo'nɨngkuhwono. Kɨlais Jisas kako nakwoe Hwe Engo hweho. Nakwo kakoe hungkunomo tɨfi inɨngkawowo'nɨngkuhwone hn'nwi nakwo sekwoe syoho selohofiyo'nnwoho. Hwapɨngoso hohonta Anɨtu ole lɨmento, Sɨkwo'mjoho so'mo pomponaho wolasyono. Anɨtu ose lɨmentiso sohwo kakoe pomponahoso nakwoe sɨmeho mo'mo losyalofoho. Oso pomponaho lonesyalokuso so'no nakwo huno ole nayohoho. Anɨtuye pomponaho engoso Kɨlaisɨye sɨmo'mango weho.

Hwakwontoho'ne pahnnɨmo hungkuno so'no fɨsyafɨhupmno. Hwakwontoho sohwo kako we'enehwo nowehwosi moi'wo umo'nɨmontonoho. Nakwo oso pa'nyo ko ho'nwi Anɨtuye pomponahoso nakwoe sɨmeho mo'mo lonesyalofoho. Oseso a'amu hofɨko huno ole uyono. Oso yokumpohn'nyoso Anɨtuye yokumpohn'nyofoho. A'amufe'maho. O'o, nakwo hwakwontoho pa'nyi'nwoho. Yokumpohn'nyo ane'nwoho. Ose wosyofɨsyantɨfeho. U yo'mayo tango wonyoso ko ne'manteso nakwo mopɨwasiyofoho. Nakwoe syoho somne'no nakwoe hunoso iwolo'mo iwolo'mɨngo ko nalohofonteso nakwo Anɨtuye syoho somo musɨkwajiyofoho. Nakwoe mango sohwa nakumo wonyo wonelohofantɨfe'no ko nafotofontɨfeso Anɨtu kako monesɨkwajiyofoho. A'amu nakumo ikujoho ko nafonjontɨfeso hofɨko nakumo wonyo nɨhu'nahone monamokiyofoho. O'o, awonoho. 10 Sɨkuno huhwo huhwi a'amu Jisasɨmo wofonjosyantɨfi imentohofo hopaso sɨkuno huhwo huhwi a'amu sohwa wofonjonesyantɨfe'no yalokwofo. Oso'no nakwo songo humalohwone so'no a'amu hofɨko huno ole uyono. Jisas kako nakumo songo nehumaho. Huno ose uyono. 11 Ou, nehopi. Nakwo Jisasɨye syoho yalokuhwone so'no nakwo songo nohumentanɨngkuhwoni a'amu nakumo poyo wonemokantɨfe'no yalokwofo. Nakwoe a'apaho songo we'enehwo nohumahwosi moi'wo umo'nontani ko yontaneso Jisas kako nakumo songo nehumaho. A'amu nakumo poyo wonemokantɨfe'no yontɨfe so'no nakwo hano emoyontani Jisasɨye yokumpohn'nyoso utɨhwalokuhwono. 12 Nakwo Anɨtuye hungkuno wopɨngoso a'amu somo lutɨhwawo'nɨngkuhwone so'no a'amu fehohnjoso nakumo poyo wonemokantɨfe'no yalokwofo. I oso'no nakwo Anɨtuye hungkuno losetɨhwamentɨhwone so'no sekwo songo ne'no humayo'ne nto tɨpema'mentohofofoho.

13 Hwe fihwo kako Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentiso sohwo ole mtɨ'mokumentisofoho. Ngko Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyalokwe so'no hungkuno lɨjwaofalokweno. Ose mtɨ'mokumentisofoho. Oso pa'nyoso nakwo Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyalokuhwone so'no nakwo kakoe hungkunoso a'amu sɨmeho hi'ntnnono muyo somo wolɨjumofano. 14 Nakwo huno ole nayohoho. Anɨtu kako Jisasɨmo songo ulɨka'mentiso sohwo kako nakwo Jisasɨmo ufohi'nɨngkuhwaso'no songo nelɨkafɨhwoso'no kako nakwo hinjoho'nɨmo sekwo'nji mehu'mokonasyɨhwoso'no nakwo kakoe sɨmanopo lohofɨhwasi kako'nji ne'no nohumentɨhwanefoho. 15 Yo'mayo tango wonyo ko ne'manteso Anɨtu sekumo sefo'malofoho. Oso'no a'amu pi'nɨngo engo Jisasɨye hungkuno upo'nalokwofo. A'amu pi'nɨngo engo Jisasɨmo inɨngkafijo'manji a'amu pi'nɨngo engo Anɨtumo isamoyoka ulɨkuji hofɨko Anɨtu kakoe yofeso woho'nomantɨfeho.

Olohonta tango engo malokuhwone so'no tɨfi no'mo Anɨtuye yokumpohn'nyo'nji wonyoangkafo humayo'nefoho.

16 Oseso nakwo Anɨtuye syoho somne'no iyoho monanɨngkiyohoho. Nakwoe a'apahoso wonyo umo'nɨmonto ko yohonjoso nakwo iyoho monanɨngkiyohoho. Hwapɨngoso sɨkuno huhwo huhwi nakwoe huyo'mango Anɨtu mta'ango yokumpohn'nyo nomanto songo pa'nyo imo'nɨwo'nɨngkisofoho. 17 Ihwoni. Yo'mayo tango olohonta ne'maso somjoso tohino we'enepi wehwoso'no moi'wo umo'nɨmontonoho. I oso'no nakwo tohino malokuhwone so'no Anɨtu kako tɨfi no'mo kakoe yofe engo'nji kakoe yokumpohn'nyo engo so'nji wonejapmmontonoho. Oso hiso engolopohamo ne'no nowentɨhwonefoho. Oso wonyoangkafo tɨfi no'mo maneso'no nakwo huno ole syofɨsyalokuhwono, Olo tango malokuhwoneso engo'maho. We'efoho, syofɨsyalokuhwono. 18 Oseso tango ne'mante somo nakwo tɨmo ko uhwonalokuhwoneso nakwo oso hiso'no huno mosyafɨsiyo'njo yalokuhwono. O'o, yo'mayo wonyoangkafo tɨfi no'mo maneso'no tɨmo muhwonyo'ne hontohumalohwono. Yo'mayo olopo tɨmo uhwonalokuhwoneso we'enepi moi'wo umo'nɨmontonoho. I yo'mayo wonyoangkafo olopo tɨmo muhwonyo'njo yalokuhwoneso engolopohamo ne'no nowentɨhwonefoho.

Copyright information for `APZ