2 Corinthians 5

A'amu Anɨtuye hungkuno lɨku'mofo syoho'njo sohwa hofɨko Anɨtuye hungkuno homo somo sɨmeho hi'ntnnono uyontɨfi hofɨkoe syoho iyoso'no yokumpohn'nyo ma'mentohofofoho.

Olo so'no nakwo huno ole nayohoho. Nakwoe hwahoponjo a'apahoso holayo ango hopa we'enepi molohinawehwosi wonyo umo'nɨmontonoho. I wonyo imo'nɨngkuhwoso'no Anɨtu kako nom'ne ango songo wonejapmmontonoho. Oso ango songo hiso a'amu molinyo'maho. O'o, Anɨtu kako molinyofoho. Ango hiso ahwomomo wojoso engolopohamo ne'nohini nowentɨhwonefoho. Nakwo olo hwaho lopo nohumentani ahwomomjo ango songo somne'no humotaho lopemo'nawotohwono. Oso ahwomojo ango songoso nakumo hwapɨfe hopa ifehu'mokonesyohumayo so'no nemo'nalofoho. Oso ango songo hiso ifehu'mokonasyɨhwosi nakwoe huyo'mangoso hwapɨfe ane siki mohumanehoho. Nakwo olo hwaho loponjo a'apaho mokosyohumalohwoneso tohino tɨpemawo'nɨngkuhwone so'no nakwo humotaho lopemo'nawotohwono. I nakwoe hwaho loponjo a'apahoso wape'nono malohiyɨhwono. O'o, oso'ne'maho. Nakwo nakwoe ahwomomjo a'apaho hwapɨfe songo pa'nɨngo so'no namo'nɨngkohoho. Oso hiso songo nomehwasi olo hwaho loponjolo poyo pe'nɨwo'nɨngkiso somo ulɨko'mehwasi songo ne'no nɨhu'nahone nohumanefoho. Nakwo oso songo ne'no humayo'ne yahino mayoso'no Anɨtu kako nakumo ito'no enesyohumaho. Sɨmo'mo kako kakoe Towahuno Wopɨngo sohwo nejapmmentisofoho. Oso hiso'no nakwo huno ole nayohoho. Yo'mayo Anɨtu wosejapmmo nalɨmentisoso wonejapmmontonoho.

Nakwo huno ose neyahonɨngki nakwo olopo sɨmeho wopɨngo'nji fosyohumentani Anɨtu ne'no syoho yokumpohn'nyo yalokuhwono. Nakwo olo hwaho loponjo a'apaho'nji nohumehwasi nakwo ahwomomjo a'apahoso momahn'nwoho. Nakwo Jisasɨ'nji ango wopɨngo sopo mohumane'nwoho. Nakwo oso homo somo muhwonyo'njo ko yontaneso nakwo nehopeho hnnalokuhwono. Hwapɨngoso nakwo oso homo somo sɨmeho hi'ntnnono uyalokuhwono. Oseso nakwo olopo sɨmeho wopɨngo'nji fosyohumentani Anɨtumne'no syoho yokumpohn'nyo yalokuhwono eso nto selohono. I oso'no nakwo olo hwaho loponjo a'apaho loso ulɨko'mehwasi nakwoe Hwe Engo Anɨtu'nji kakoe hwapɨngopo fosyohumayo'ne namo'nɨngkohoho. I oso'no nakwo olo hwaho lopo humaso'manji u nakwo Anɨtu'nji kakoe angopo humaso'manji yo'mayo nakwo iwo'nɨngkuhwone so'no huno anga'no ole syofɨsyalokuhwono. Yo'mayo yaneso Anɨtuye sɨmeho wopɨngo umokiyo'ne namo'nyo so'no yalokuhwono. 10 Hwapɨngoso nakwo hopi'nonohino hn'nwi huno ole nayohoho. Nakwo a'amu hopi'nonohino hn'nwi nakwo Jisasɨ'nji nakwoe hungkunoso ikwolofo'ne sopo Jisasɨye sɨmano sopo wolohofantanoho. Nakwo oso hopo sopo nohumentanɨngkuhwasi yo'mayo yahino wopɨngo'nji wonyo'nji imotohwone so'no Kɨlais kako nakumo yano nalofonefoho. A'amu yahino wopɨngo'njoso wopɨngo nomapitnnefoho. A'amu yahino wonyo'njoso tohino nomapitnnefoho.

A'amu Anɨtu'nji sɨmeho afa inyo'ne syoho yokumpohn'nyo iyo'ne hungkunofoho.

11 Nakwoe Hwe Engo a'amufe yahino wonyo somne'no tohino engo uyone so'no nakwo huno syofɨsyontani iyoho nenalofoho. Oso hiso'no nakwo a'amu hopi'nonohinoso Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨfitnne'entani syoho yokumpohn'nyo yalokuhwono. Oso hiso'no Anɨtu kako nakwoe yahino so'no huno uyohoho. I sekwo hokunonji nakwoe yahino wopɨngo so'no huno seyohoho. 12 I ngko ose selohe so'no sekwo huno ole losyofɨsyalokwofo. Poul kakoe yofeso apa'no ho'nomo'nalofoho. Ose losyofɨsyalokwofo. O'o, awonoho. Ole'nefoho. A'amu fehohnjo sohwa hofɨko Anɨtuye hungkuno ko losetɨhwantɨfeso hofɨko sɨmeho anga'nohino'njohwo molosetɨhwawo'nɨngkiyohofo. O'o, hofɨko hofɨkoe yofe'nohini ho'noma'nɨwo'nɨngkohofofoho. Hofɨko hofɨkoe he wopɨngo so'no hofɨkoe a'apaho wopɨngo so'no syafɨsyontɨfi hofɨkoe yofe'nohini ho'noma'nɨwo'nɨngkohofofoho. Hofɨkoe yahino sɨmeho pi'nɨngo'nji Anɨtuye hungkuno losetɨhwalokwofo so'no huno mosyafɨsiyontɨfi yalokwofo. Oso a'amu homo somo sekwo nje yahino sɨmeho anga'nohino'njo iwo'nɨngkoheso nohonɨwo'nɨngkohofo so'no ulɨfitnne'entnne'no selalokweno 13 A'amu fehohnjoso ngkine'no huno'maso hweho. Iloho'nnyo hweho, syofɨsyalokwofo'manji hofɨkoe huno ole uyono. Poul kako yo'mayo yalokusoso Anɨtuye sɨmeho wopɨngo imo'nyo'ne yalofoho. I yo'mayo ngko yalokweso huno ito'nohino'njo yalokwe'manji u sekumo ito'no sefo'mayo'ne yalokweno. 14 Kɨlais kako nakumne'no hitoho mɨkunɨmposo ulo'mentiso so'no nakwo kakoe syoho yalokuhwono. Hwapɨngo so'no nakwo huno ole so'no nayohoho. Hwe fihwo nakumo nayohope-e'ne poyo imo'nɨmentisofoho. Kako nakwoe sɨmo'mango mafohi'nonto poyo imo'nɨmentiso so'no nakwo hopi'nonohi'nnonji poyo imo'nɨmentɨhwone hopa imo'nɨmentisofoho. 15 Kako nakumne'no poyo imo'nɨmentiso so'no nakwo songo humalohwone hn'nwi nakwo nakwoe sɨmeho wopɨngo imokinyo'ne huno syofɨhu'nɨngkuhwaloho. O'o, nakwo oso hwe nakumne'no nayohope-e'ne poyo imo'nonto apa'no songo lɨka'mentiso sohune'no syofɨsyɨhwasi kakoe sɨmeho wopɨngo umokiyo'ne yo'mayo wonyoangkafoso uyano.

16 A'amu hwahoponjoso hofɨko nom'ne a'amu somne'no yo'mayo iwo'nɨngkohofo somo uhwonontɨfi hwe wonyofoho, hwe wopɨngofoho syafɨsyɨwo'nɨngkohofofoho. Oso hopa nakwo miyanehwono. U ngko hohonta oso yahinoso imofonji Kɨlaisɨmne'no syafɨsyonji, Hwe wonyofoho, lɨmentohefoho. Hohonta ngko huno ose ko syafɨhu'moteso olohonta ngko Kɨlaisɨmne'no huno ito'no syofɨsyalokweno. 17 Oseso a'amu fihwo kako Kɨlaisɨ'nji ufohi'nnyo sohwo kako songo imo'nɨmaso hweho. Ihwoni. Kakoe yahino wonyo imojoso moi'wonoho. Olohonta yahino wopɨngoso nto ma'maso hweho.

18 Oso songo imo'nyo hwapɨngoso Anɨtuyoho. Sɨmo'mo nakwo Anɨtuye mango hwona'ni imo'nontani Kɨlais kako nakumo nayohope-e'ne poyo imo'nɨmentiso so'no nakwo Anɨtu'nji sɨmeho afa ininnɨ'nwoho. Oseso Anɨtu kakoe mangohwa hopi'nonohinoso Anɨtuye a'amu ne imo'nɨfitnne'ento kakoe hungkuno lutɨhwayo syohoso nejapɨwo'nɨngkisofoho. 19 Oso'no nakwo ole lutɨhwawo'nɨngkuhwono. Anɨtu Jisas Kɨlaisɨmo humaso sohwo kako kakoe mango sohwa kakoe a'amu ne imo'nɨfitnne'no honɨngkano imo'mentisofoho. A'amu Anɨtuye a'amu ne imo'nyo sofe honɨngkano wonyo somne'no Anɨtu kako apa'no huno mɨkwesyafɨsyɨwo'nɨngki yohoho. Oseso Anɨtu kakoe mango sohwamo kakoe a'amu ne imo'nyo'ne honɨngkano neso lɨjwamofo'ne syohoso nejapmmentisofoho. 20 Oseso nakwo Kɨlaisɨye sɨmo'mango mofohi'nontani kakoe hungkuno lɨjwosemofalokuhwono. Oseso nakwo Anɨtuye hungkuno selontaneso Anɨtu kako a'amu hopi'nonohino somne'no joho ulalofoho. Oso'no olo hungkuno loso nakwo a'amu hopi'nonohino sokune'no yokumpohn'nyo selalokuhwono. Kɨlais kako nakumne'no hitoho mɨkunɨmposo ulofalokunjo so'no sekwo kakoe mango soku Anɨtuye a'amu ne hmmo'nɨmno. 21 Kɨlais kako wonyo honɨngkano ane sohumo Anɨtu kako nakwo hopi'nonohino hn'nwiye honɨngkano wonyoso Kɨlaisɨmo kisahumentisofoho. Nakwo Kɨlaisɨ'nji ufohi'noso'manji Anɨtu Kɨlaisɨye honɨngkano wopɨngo'nohini nejapososo wopɨngo kuyoho wonalɨmontonoho.

Copyright information for `APZ