2 Corinthians 6

A'amu Anɨtuye hungkuno lutɨhuku'mofo syoho'njo sohwa yo'mayo tango mawo'nɨngkohofofoho.

Nakwo Anɨtu'nji syoho iwo'nɨngkuhwone hn'nwi nakwo olo so'no jomo yokumpohn'nyo selalokuhwono. Anɨtu kako sekumne'no wopɨngo seloho'mentiso somo sekwo nto ma'mentohofoso ne ane siki imo'nɨngkuhwaloho. O'o, Anɨtuye hungkuno oleso upa'nɨmno.

Ngko sekumne'no hitoho ntofoso sohonta sekwoe humotahoso upa'nɨmentohefoho.
Sekumo asomo setɨmayo'ne sɨkuno somo ngko sefo'ma'mentohefoho.
Upa'nɨmno. Olohonta Anɨtu kako nakumne'no hitoho ulofalofoho. Olohonta Anɨtu kako sekumo wosefo'ma'mne'no yalokweno nelalofoho.

Ngko Anɨtuye syoho ulohofiyo sohwo'nɨmo a'amu nje yahino somo nohonɨngkujo'no honɨngkano wonyo nohonɨngkiji'manji Anɨtuye syohomne'no hwasyo hungkuno mjantɨfitnnohonji honɨngkano wopɨngo'nohini yalokweno. A'amu fihwo kako Anɨtuye honɨngkanomo tɨfi unɨngkamo loso sohwo nohonɨngkuhwosi ngko honɨngkano wonyo imeso'no kako nohonɨngkuhwoso'no kako pɨwasyoso'manji oso nɨhu'no wonyofoho. Oso'no sɨkuno huhwo huhwi nakwo Anɨtuye syoho ulohofiyo sohwona'ni nakwo a'amu somo yahino wopɨngo'nohini itɨhwalokuhwono. Yo'mayo tango ne'mante so'no nakwo Anɨtumne'no yokumpohn'nyo ne'no lohofɨwo'nɨngkuhwono. Ou, hofɨko nakumo wonyo nalohofoso hofɨko nakumo wonyo namokiyoso nakwo ne'no lohofɨwo'nɨngkuhwonefoho. Oso'no a'amu hofɨko huno ole uyono. Yo'mayo tango ko u'manteso syoho moho'nasiyoso Anɨtuye syoho ulohofiyo ne hwafoho. Huno ose uyono. Hofɨko nakumo hwanɨngo nafonjontɨfi impe nantofontɨfi nakwo mango sohwa nonafotofontɨfi joho wonyo'nji nalɨwo'nɨngkohofofoho. I oso'no nakwo Anɨtumne'no yokumpohn'nyo ne'no lohofɨwo'nɨngkuhwono. Nakwo syoho engo yontani saho ito'no mofosyawoso'njo mijoho'nji humawo'nɨngkuhwonefoho. Nakwo yahino ito'nohino yontani huno wopɨngo'nohini mokosyohumalohwono. A'amu nakumo wonyo nalohofontɨfi somo yoka kunto'no mulɨwo'nɨngkiyɨhwonefoho. O'o, yahino wopɨngo'nohini ulohofɨwo'nɨngkuhwonefoho. Nakwo Anɨtuye Towahuno Wopɨngo'nji nohumentani a'amu hopi'nonohino somo sɨmeho uyalokuhwono. Mango'nohino hwonanɨ'maho. O'o, sɨmeho nehopi uyalokuhwono. Anɨtuye yokumpohn'nyo mentane so'no nakwo Anɨtuye hungkuno nehopi'nohini ulalokuhwono. Nakwoe honɨngkano ito'nohinoso mekino hopa aho angahohnta'ni mokosyohumentani a'amufe yahino wonyo somo monje yasiyo'nefoho. A'amu nakumo wonyo wonelohofantɨfi yalokwofoso nakwoe honɨngkano ito'nohinoso nakwoe sampe pa'nyo nefo'malofoho. A'amu fehohnjoso nakwoe yofe ko ho'nomantɨfeso nom'nihwa nakwoe yofe monje yasyɨwo'nɨngkohofo. A'amu fehohnjoso sitofo ko nalontɨfeso a'amu fehohnjoso nakwoe syoho somne'no hungkuno wopɨngo'nohini lɨwo'nɨngkohofofoho. Oso hiso'no nakwo huno mosyafusiyo'njo yalokuhwono. O'o nakwo syoho'nohino yalokuhwono. Nakwo hungkuno nehopi'nohino ko ulahonɨngkuhwoni a'amu fehohnjoso hwasyo hungkuno'njo kuyoho nalɨwo'nɨngkohofofoho. A'amu fehohnjoso nahonontɨfi a'amu kengo hwasoho nalontɨfi hohujo ikinjonamofɨwo'nɨngkohofofoho. A'amu fehohnjoso nahonontɨfi nakwoe a'amu hwafoho nalɨwo'nɨngkohofofoho. Sɨkuno fisomo nakwo poyo umo'nantani ko yontaneso nakwo songo ne'no humalohwono. Anɨtu kako nakwoe honɨngkano ito'no monehwajiyo'ne so'no tango ko nejaponteso kako nakumo poyo monamokiyofoho. 10 Nakwo sɨmeho tango'njo hopa ko humentaneso nakwo engolopohamo sɨmonyo yalokuhwono. Nakwo yo'mayo so'no umofonyo inyo hopa sohwona'ni ko humentaneso nakwo nom'ne a'amu somo yo'mayo pi'nɨngo engoso uyɨwo'nɨngkuhwonefoho. Nakwo impo'namo'nnyo pa'nyo ko humentaneso nakwo Anɨtuye yo'mayo wonyoangkafoso mokosyohumawo'nɨngkuhwone hwona'nyoho.

11 Ou, nje a'amu Koulin soku, nakwoe sɨmehomjo hungkunoso yolohoso selalokuhwono. Nakwo sekumo sɨmeho engo ne'njo sejopalokuhwono. 12 Nakwoe sɨmehoso hano mopɨku'nauyoho. O'o, nakwo sekumne'no nakwoe sɨmeho nemo'nɨngkahonɨngki sejopalokuhwono. I oso'no sekwo sɨmeho mohwosompo'nawo'nnyo soku nakwo'nji sɨmeho afa inyo ku'maho. 13 I sekwo nje mehomi soku senɨngkwohwosa hungkuno selɨwo'nɨngkohofo hopaso waselɨmonne'no yohono. Nakwo sɨmeho ne'njo sejopalokuhwone hopaso sekwo nakumo sɨmeho ne'njo fonejapmno. Sekwo sekwoe sɨmehoso nakumne'no fohwosampo'nɨmno.

Sekwo Anɨtuye a'amu soku sekwo yahino wonyo so'nji nomajopohi'nɨngkutoho. O'o, sekwo Anɨtuye ango wopɨngo kuyoho.

14 A'amu Anɨtumo minɨngkayoso hofɨkoe yahinoso nakwo pa'nyo'njo'maho. Oseso sekwo Anɨtumo inɨngkunyo soku sekwo hofɨko'nji nomajopohi'nɨngkutoho. Hofɨkoe yo'mayo yahinoso hofɨko'nji ikutoho. O'o, honɨngkano wonyo'nji wopɨngo'nji nem'no kemokosyohumayoso pipilo. Sɨkwo'mjoho'nji pomponaho'nji afapo lawotoho. Nɨhu'no awonoho. 15 Kɨlaisɨ'nji Seten'nji siko sɨmeho afa linalokusiyo. Nɨhu'no awonoho. Oseso a'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono unyo sohwo'nji sɨmeho hi'ntnnono muyo sohwo'nji siko huno afaso pipi wosyofɨsyanjito. Nɨhu'no awonoho. 16 Nakwo huno nayohoho. Anɨtu songo humaso sohwo kako nakumo nehumaso so'no nakwo kakoe ango wopɨngo hn'nwoho. Oso'no nakwo Anɨtuye ango hn'nwi nakwo hwahoponjo hwoso peefo ki'nyo yo'mayo yahino so'nji peho'no elofisosyalokuhwono. Nɨhu'no wonyofoho. O'o, nakwo Anɨtuye ango'nwoho. Anɨtu hungkuno ole nalɨmento,

Ngko nje a'amu'nji nohumahm'mo hofɨko'nji nomohu'mokinɨngkuhwasi hofɨko'nji wofosyohumamonnoho.
Ngko hofɨkoe Anɨtu hwo'nyoho.
Hofɨko nje hwe moya'mifoho.
17 Anɨtu ose nalonto nom'nepo kako ole nalɨmento,

Sekwo oso a'amu ngkimo monnɨngkape'njo somne'no sekwo hohujo ikinjaofɨkuji ulɨko'mafɨkuji nje yahino songo'nji fosyohumantokuno.
Yahino nom'ne wonyoso nokemokosyohumafɨkutoho.
O'o sekwo ose ifijo'manji ngko nje mehomi semoku'mo wosetɨma'mo.
18 Ngko senɨngkwahwo'ni umo'nɨmo.
Sekwo nje hwomu hwahninji nje mu sopeehnnonji fosyohumamno.
Ngko sekwoe Hwe Engo yo'mayo yokumpohn'nyo hwapɨngo sohwo'ni selalokweno.
Copyright information for `APZ