2 Corinthians 7

U nje a'amu soku, oso hungkuno wopɨngo hiso mtɨ'mokoheso Anɨtu nejapmmentiso so'no nakwo huno syofɨsyɨhwasi yo'mayo wonyo nakwoe sɨmeho wonyo umo lonte so'nji yo'mayo nakwoe huyo'mango hwasyo honɨngkanomo ipemotonawe so'nji nɨhu'nahone ho'naofɨhwasi Anɨtuye yahino wopɨngo somo unɨngkohwano. Nakwo nakwoe yahino somne'no Anɨtumo wonɨmango uyoso'no iyoho wonanono. Honɨngkano wopɨngo ito'nohino somo unɨngkohwano.

A'amu Koulin somo Poul iyoswo sɨmo'mjo mtɨ'mokumentiso somo hofɨko tɨfi inɨngkamentohofo so'no Poul kako sɨmonyo imentisofoho.

Nakwo sekumo wonyo maselohofe hwona'nyoho. Nakwo hwe fihumo wonyo mulohofefoho. Nakwo afofo hungkuno hwasyo ulontani a'amu fihwamo mokompemaso hwona'nyoho. I oso'no sekwo sɨmeho monejape'njo peho'neto. Ngko yoka hungkunoso momjoselalokuyohono. O'o, hungkuno ole nto selohono. Nakwo sekune'no sɨmeho engo sejopalokuhwono. Oseso sekwo songo humafijo'manji nakwo sekwo'nji songo wohumano. Sekwo poyo imo'nɨfijo'manji nakwo huhwona'ni poyo umo'nano. Hungkuno yoloho'nohini selalokweno. Ngko sekumne'no sɨmonyo engo yalokweno. Yo'mayo tango nɨ'manteso ngko sekumne'no apa'no huno syafɨsyontnneso nje sɨmeho wopɨngo nɨmo'nɨwo'nɨngkisofoho. Sɨmonyo yɨwo'nɨngkohefoho.

Nakwo ango Tɨlouas ulɨko'mentani hwaho Masetouniya i'mofapmmentɨhwone sohonta nakwoe a'apaho usijo we'e mofosyohumayofoho. O'o, yo'mayo yo'mayo tango engoso ne'ma'mojofoho. Yo'mayo yoka ne'mahonjoso nakwo iyoho nanɨmojofoho. I oso'no Anɨtu kako kakoe a'amu sɨmeho tango'njo somo sɨmeho wopɨngo umokiyoso hwapɨngo hweho. Anɨtu kako Taitas nɨhwatɨmentiso sohwo kako none'manto nakwoe sɨmeho wopɨngo namokumentisofoho. Taitas nakumo ne'mayoso oso'ne'nohino'maho. O'o, kako hungkuno sekumta'ango oso nemotapmmentiso so'ne nakwo sɨmonyo mɨkunɨmposo yontani sɨmeho wopɨngo namokumentisofoho. Kako sekwo'nji nohumentanɨngki sekwo hofiyo umokosyohumamentohofofoho. Kako sekwo'nji humamentiso so'no ole nalɨmento, Sekwo nohonyo'ne humotaho lalokwofo. Sekwo oso honɨngkano wonyo so'no sɨmeho tango seyahonɨngki ito'no mɨhwajɨmalofo kuyoho. Sekwo ngko'nji sɨmeho afa inyo'ne syafɨsyontɨfi nje hungkunomo inɨngkayo'ne semo'nɨngkohoho. Ose upa'nɨmentiso so'no ngko sɨmonyo imentohefoho.

Oso iyoswo sɨmo'mjo ngko sekumne'no semtɨ'mokimentohe so'no sekwoe sɨmeho tango ko seimentisoso olohonta nje sɨmeho tango maniyantofiyoho. I sɨmo'mo ngko mtɨ'mokumentohe sohonta sekumo sɨmeho tango seyo'ne so'no huno syafɨsyonji ngko sɨmeho tango engo nimentisofoho. I oso'no oso sɨmeho tango se'mayoso sɨkuno pi'nɨngo'maho. O'o, sɨkuno tɨfoponoho. Oseso olohonta oso hungkuno tango'njo semtɨ'mokimentohe so'no ngko sɨmonyo yalokweno. Hwapɨngoso sekwo sekwoe sɨmeho tango somjo oso'ne'maho. O'o, olenoho. Oso sɨmeho tangoso sekwoe yahino wonyo somo iwolo'mokumentohofo so'no yalokweno. Ngko huno ole niyohoho. Oso sɨmeho tangoso Anɨtu huhwo sejapmmentisofoho. Oso'no nakwoe hungkunoso sekumo wonyo maselohofefoho. Awonoho. 10 Anɨtu kako kakoe a'amumo sɨmeho tango uyoso'manji oso tango hiso a'amu honɨngkano wonyo somne'no i'waho ikuji yahino wonyo somo hohujo ikinjaofɨkuji Anɨtumo ufohi'nyo'ne wonefo'ma'montonoho. I oseso Anɨtu kako sɨmeho tango nejaposo somo nakwo nakwolaho molanehwono. I oso'no a'amu Anɨtumo sɨmeho munyoso sɨmeho tango uyɨhwoso'no oso sɨmeho tango hiso hofɨkoe yahino wonyo somo mɨwolo'mokufitnnehofo. Oso'no hofɨko tɨkanomo ufitnnefoho. 11 Ou, sekwo huno ito'no fɨkwesyafɨhupmno. Oso sɨmeho tango Anɨtu sejapmmentisoso sekumo yahino wopɨngo wopɨngo setɨhwamentisofoho. Sekwo yahino wopɨngo ito'nohino somo hi semo'nɨngkahonɨngki sekwo olo honɨngkano wonyo so'no semtɨ'mokimentohe so'no komo'no lɨkafontɨfi hungkuno homo somo ito'no mɨhwatɨmentohofofoho. Mɨhwajontɨfi oso hwe honɨngkano wonyo'njo sohumo yoka ulontɨfi honɨngkano wonyo somne'no iyoho senalofoho. Sekwo nakumo nahonyo'ne humotaho lontɨfi oso hwe huhwo sohwoe honɨngkano wonyo somta'ni hungkuno mikwolofɨhwatɨmentohofofoho. Ose imentohofo so'no olohonta sekwo wonyo ane kuyoho, huno nayohoho.

12 Oso iyoswo sɨmo'mjo semtɨ'mokimentoheso ngko oso hwe honɨngkano wonyo'njo sohwo'nji oso hwe kako kakimo wonyo uloho'mentisoso hune'nohini semtɨ'mokimentohe'maho. O'o. Olenoho. Sekwo olo hilo so'no huno seyone'nji semtɨ'mokimentohefoho. Sekwo Anɨtuye tɨmopo nohumafɨkuji nje hungkuno so'no hi semo'nɨngkuhwoso'no nakwo'nji sɨmeho afa inyo'ne'eno lonji semtɨ'mokimentohefoho. 13 Oso hiso ne imo'nɨmentiso so'no nakwo nakwoe sɨmeho wopɨngo namo'nɨmentisofoho.

Oso'nohinɨ'maho. O'o, Taitas kako sekwoe angopo nta'ni ne'manto sɨmonyo engo imentisofoho. Hwapɨngoso kako sekwo'nji nohumentanɨngki sekwo kakimo utɨmantɨfi yahino wopɨngo'nohini uloho'mentohofo so'no kakoe sɨmeho hofiyo umokumalofofoho. Oso'no nakwo sekumne'no sɨmonyo selohofalokuhwono.
14 Sɨmo'mo ngko sekwoe yofe Taitasɨye sɨmanopo ho'nosema'mentohe so'no ngko sekumne'no wonɨmango mannɨmentisofoho. O'o, yo'mayo hungkuno hopi'nonohino ngko sekumne'no Taitasɨmo ulɨmentoheso nehopi imo'nɨmentisofoho. Ngko sekumo hungkuno nehopi'nohino selɨwo'nɨngkohe hopaso oso hungkuno Taitasɨmo ulɨmentoheso ne imo'nɨmentisofoho. 15 Taitas kako sekumo se'ma'mentiso sohonta sekwo kakine'no yomo'nji iyoho'nji ko yontɨfi kakimo utɨmantɨfi wopɨngo uloho'mentohofofoho. Sekwo kakoe hungkunomo hofiyo'no inɨngkamentohofo so'no huno syafɨsyonto kako sekune'no umo'nalofoho. Oso hiso'no ntɨmentisofoho. 16 Oseso sekwo yahino wonyoangkafo yontɨfe so'no ngko huno niyohoho. Sekwo yahino wonyoangkafo'nohinoso ne'no uyɨhwantɨfeho. Oso'no ngko sɨmonyo yalokweno.

Copyright information for `APZ