2 Corinthians 8

A'amu Anɨtumo inɨngkawo'nɨngkohofoso hofɨko nom'ne a'amu somo ufo'mawo'nɨngkohofofoho.

Nje a'amu soku, sekwo olo hungkuno loso huno ito'no waseyonontnne'no waselɨmonne'no yohono. A'amu hwaho Masetouniya sopo humalofoso hofɨko Anɨtumne'no sɨmeho uyo so'ne uhu'mokuwo'nɨngkohofo somo Anɨtu kako wonyoangkafoso ulohofalofoho. Hofɨko nohumentanɨngkofi tango mɨkunɨmposo u'manto oso tango hiso hofɨkimo yamofo uloho'mentisofoho. Hofɨko umofonyo mɨkunɨmposo ko inyo hi hofɨko Anɨtumne'no sɨmeho wopɨngo'nji humamentohofofoho. Oseso hofɨko nom'ne a'amu somne'no ufo'mayo'ne huno syafɨsyontɨfi hofɨkoe hamniyoho uhu'mokumentohofofoho. Hungkuno yoloho selalokweno. Ngko oso hamniyoho hiso'no jomo ulɨmentohe'maho. O'o, hofɨko hofɨkoe hunomnohini inɨngkamentohofofoho. Hamniyoho ilɨfeeo'mentohofoso uhu'mokontɨfi osopo nom'ne hamniyohoso umofonyo ko yontɨfi uhu'mokumentohofofoho. Hofɨko nakumo jomo yokumpohn'nyo ole nalɨmentohofi, Anɨtuye a'amu ango Jelusalem humamotofoso yo'mayo so'no umofonyo engo yalokwofo somo nakwo ufo'masoso wopɨngotaho. Ose nelahonɨngkofi nakwo huno ole syafɨhu'mentɨhwoni, Hofɨko hamniyoho we'eso a'amu somne'no uhu'mokantɨfeho. Ose ko syofɨsyahonɨngkuhwoni hofɨko sɨmo'mo hofɨkoe sɨmeho Anɨtumo uyontɨfi hofɨkoe yahino yo'mayo so'nji Anɨtumo nɨhu'nahone uyɨmentohofofoho. Nakwo Anɨtuye sɨmeho wopɨngo umokane'entɨfi nakwo hi'nɨmne'no hitoho ulofalofoho.

Oseso Taitas kako hamniyoho hu'meesiyo syohoso sekwo'nji ema'mentiso sohumo sekwoe ango sopo oso a'amu fo'mayo syoho homo somo esojwaofo'ne hungkuno ulɨmentɨhwonefoho. Yo'mayo syoho iwo'nɨngkohofoso wonyoangkafo'nohini iwo'nɨngkohofo kuyoho. Sekwo yo'mayo so'no Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyalokwofo. Sekwo Anɨtuye hungkunoso hofiyo lutɨhwalokwofo. Sekwo Anɨtu mta'ni yo'mayo huno wopɨngoso tɨpemalokwofo. Sekwo a'amu nom'nimo ufo'mayo'ne hi semo'nɨngkahonɨngki hofiyo yalokwofo. Oso'nji sekwo nakumo sɨmeho nejopalokwofo. Sekwo oso yo'mayo hiso wonyoangkafo iwo'nɨngkohofo hopaso sekwo oso hamniyoho hu'meesiyo syohoso moi'wo wesejwaopɨfentnne'no yalokweno.

Ngko hamniyoho engo uyɨmno maselɨmnehono. O'o oso'ne'maho. I oso'no nom'ne a'amuso hofɨko olo syoho somne'no hi umo'nɨngkahonɨngki hofiyo uyalokwofo. Oseso sekwo oso pa'nyo ifijo'manji nakwo huno ole wonayono. Hofɨko mango'nohinɨ'maho. O'o, nom'ne a'amu somne'no hitoho nehopi'nohini selofalofoho. Huno ose wonayɨmontonoho. Nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais nakumne'no wonyoangkafo naloho'mentiso so'no sekwo huno seyohoho. Kako yo'mayo hopi'nonohino mokosyohumunyo hwapɨngo sohwo kako nakumo nefo'mayo'ne umofonyo hwapɨngo imentisofoho. Sekwo yo'mayo wopɨngo ahwomo mta'ni mayoso'no kako oso wopɨngo homo somo ulɨko'motaponto nakwoe hwaho lopo umofonyo engo imentisofoho. Kɨlais kako sekumne'no ose imentiso so'no sekwo a'amu nom'ne somne'no huno syafɨsyɨkuji ufo'mapmno.

10 Ngko nje hunoso olo syoho lomne'no wolɨjwasemo'mne'no yohono. Sekwo nom'ne soswo somo oso syoho hiso ulɨka'mentohofo so'no sekwo syoho hiso olohonta moi'wo fesyojwaopmno. A'amu hopi'nonohinoso oso hamniyoho hu'meesiyo syoho yalokwofoso sekwo nɨhu'no sɨmo'mo oso hiso'no hungkuno mtitofontɨfi hamniyoho hu'meesiyo ema'mentohofofoho. 11 Oseso olohonta oso syoho hiso moi'wo fesyojwamopmno. Hohonta sekwo oso syoho hiso hi semo'nɨngkahonɨngki ema'mentohofofoho. Oso hopaso sekwo syoho homo somo moi'wo esejwaofo'ne hi wasemo'nono. Oso hamniyoho sekwo anga'no anga'nohino soku mokosyohumawo'nɨngkohofo somo yo'mayo so'no yano ulofiyɨkuji fehohnjo a'amu nom'ne somo ufo'mayo'ne foho'naopmno. 12 Sekwo hamniyoho engo momokosyohumunyo soku nohumafɨkuji nom'ne a'amu somo ufo'ma'mo huno yokumpohn'nyo syafɨsyɨkujo'no Anɨtu kako sɨmeho wopɨngo wosejapmmontonoho. Kako hamniyoho engo so'no mosyofɨsyalofiyoho. O'o, jɨje we'e mokosyohumunyoso nom'ne a'amu somo ufo'mano lɨkuji hamniyoho fehohnjoso uyɨfijoso sekwo Anɨtuye sɨmeho wopɨngo umokantɨfeho.

13 Ole moselalokuyohono. Sekwo nom'ne a'amu somo ufo'mayone syoho engo yokumpohn'nyo yontanɨngkuji oso a'amu hiso sekwoe hamniyoho nomafɨkujo'no syoho ane'njohwo wopɨngo'nohini wohumafe. Ose moselalokuyohono. O'o, ngko Anɨtuye a'amu neso yo'mayo ito'no humayo'ne umofonyo miyoso'no selalokweno. 14 I olohonta sekwo yo'mayoso pi'nɨngo engo mokosyohumunyo kuyoho. Oso'no sekwo a'amu olohonta umofonyo inyo somo ufo'mapijo'manji tɨfi no'mo sekwo umofonyo ifijo'manji hofɨko osohonta oso hiso'no pi'nɨngo mokosyohumunyo'manji wosefo'mantɨfeho. Sekwo ose ifijo'manji sekwo hopi'nonohino yo'mayo so'no ito'no fosyohumayo'ne umofonyo mifitnne kuyoho. 15 Oso hopaso a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa hofɨko a'amu Isɨlael a'amu mohumunyo sopo nohumentanɨngkofi Anɨtu wosopayo ahwomo mta'ni uyɨmentiso somne'no ole mtɨ'mokumentohofi,

A'amu kako wosopayo pi'nɨngo engo hu'mema'mentiso sohwo kako wosopayo nilɨfeesiyoso ane hweho.
A'amu kako wosopayo we'e'nohini hu'mema'mentiso sohwo kako wopayo'ne umofonyo miyo hweho.
Ose mtɨ'mokumentohofofoho.

Poul kako Taitasɨ'nji nom'ne a'amu sohwanji hofɨko ango Koulin sopone'no lɨhwatɨmentisofoho.

16 Anɨtu kako Taitasɨmo huno wopɨngo uyahonɨngki Taitas kako sefo'mayo'ne nakwo hopa imo'nalokunjo so'no ngko Anɨtumo isamoyoka ulalokweno. 17 Ngko oso syoho hiso'no ko ulɨmentoheso ngko huno ole syofɨsyalokweno. Ngko kakimo hungkuno mujo'njo yontɨ'mtentesi kako kakoe huno mta'ni sekuye pono pɨhwonesohilo. 18 Oseso Taitasɨ'nji nom'ne a'amu sohwo'nji sekuyepono uhwojalokuhwono. Ango'meemjo a'amu Anɨtumne'no uhu'mokuwo'nɨngkohofoso oso hwe huhwo sohwo kako Anɨtuye hungkuno hofiyo lutɨhwawo'nɨngkiso so'no hofɨko kakoe yofe ho'nomawo'nɨngkohofofoho. 19 Oso'nohinɨ'maho. O'o, oso a'amu hiso hofɨko oso hwe sohumo ngko'nji a'amu Jutiya somne'no hamniyoho uyohojae'ne uhwosopo'mentohofo hweho. Olo syoho yalokuhwoneso nakwo Anɨtuye yofe ho'nomentani nakwo nom'ne a'amu somo ufo'ma'nyo so'no hi nemo'nɨngkahonɨngki utɨhwalokuhwono.

20 Nakwo olo hamniyoho engo a'amumo ufo'mayo'ne mokosyohumalohwone so'no a'amu fihwa hofɨko nakwoe yahino somne'no hwasyo hungkuno mjonalɨfitnnohontani oso hwe huhwo sohumo hofɨko uhwosopo'mentohofo sohwo'nji uhwojalokuhwono. 21 Nakwo Anɨtuye tɨmoponohini yo'mayo yahino ito'nohino uyantane'no ihwone'maho. O'o, a'amu hopi'nonohino sofe tɨmopo yahino wopɨngo ito'nohinoso uyantane'no yɨhwono.

22 Oso hwe hufa'u sohwa'u'nji nom'ne hwe anga'nohino sohwo'nji uhwojalokuhwono. Sɨkuno pi'nɨngo engo somo olo hwe lohwoe syohoso kakimo nakwo syoho hiso'no yamofo ulohofontaneso kako oso syoho hiso'no hi umo'nɨngkahonɨngki hofiyo yalofoho. Sekwoe yahino wopɨngo so'no ngko oso hwe huhwo sohumo ulɨmentohe so'no kako huno ole uyohoho. Sekwo nom'ne a'amu somne'no hamniyoho hofiyo wohu'mesyantɨfe so'no huno uyohoho. Oso'no kako sekwoe ango pone'no sɨmeho wopɨngo'njo wose'ma'monte'no yalofoho. 23 Taitas sohumne'no sekwo huno ole so'no waseyono. Ngko yo'mayo syoho sefo'mayo'ne iwo'nɨngkoheso Taitas kako ngko'nji majopohi'nontai syoho afa'no afa'no yalokuhwoyo. Oso hwe nom'ne sohwa'u siko oloponjo a'amu Anɨtumne'no uhu'mokuwo'nɨngkohofo sofe sɨmano mafohi'nonji siko Kɨlaisɨye yofe ho'nomayo'ne olo syoho loso yalokusiyo. 24 Oseso oso a'amu huhwo sohwamo sekwo hofiyo utɨmafɨkuji sikine'no hitoho waselofono. Ose ifijo'manji oso a'amu oso hwe hufa'u hwa'umo sekuye pone'no uhwojalokwofoso hofɨko huno ole wosyofɨsyantɨfeho. Yo'mayo hungkuno wopɨngo Poul kako a'amu Koulin somne'no nalɨwo'nɨngkisoso ne'njofoho wosyofɨsyantɨfeho.

Copyright information for `APZ