2 Corinthians 9

Anɨtuye a'amu ne somo ufo'ma'nyo'ne hungkunofoho.

Sekwo oso hungkuno Anɨtuye a'amu ne somo ufo'mayo'neso nto upa'nɨmentohofofoho. Oso'no oso hiso'no ngko nom'ne hungkuno sawemoso maselɨmnehono. Ngko huno niyohoho. Sekwo olo syoho losomne'no hi semo'nyo'ne yalokwofo. Oso'no ngko olo hwaho Masetouniya a'amufe sɨmanopo sekwoe yofe ho'nomawo'nɨngkohefoho. Ole ulɨwo'nɨngkohono. Soswo anga'no mehonɨhwatɨmentɨhwone sohonta a'amu hwaho Ngkɨlik ango Koulin osopo humalofoso olo syoho hiloso nto ulɨka'mentohofofoho. Ose ulɨwo'nɨngkohe so'no olo hwaho Masetouniya a'amuso oso hungkuno homo somo upa'nontɨfi hofɨko hi'nji olo syoho hiloso ulɨkofalokwofo. Ngko olo syoho hilo so'no sekwoe yofe ho'nomawo'nɨngkohe so'no ne ane imo'nonoho. O'o, ngko nto selohe hopaso sekwo hamniyoho hu'meesiyoso sokafo femokosyohumamno. Ose syafɨsyonji oso a'amu hiso sekwoe ango pone'no uhwojalokuhwono. Ngko sekwoe yahino wopɨngo so'no a'amu lomo ulɨwo'nɨngkohe so'no ngko a'amu Masetouniya fehohnjo so'nji sekumo se'mehwaso'no sekwo hamniyoho hiso sokafo moho'nasiyo'manji ngko wonɨmango engo wannɨmontonoho. I sekwo hokunonji wonɨmango wonanɨmontonoho. Ose mmo'nonehonji ngko ole syofɨhu'male, Ngko olo a'amu lomo ango Koulin sopo kakine'no uhwatɨme oso hamniyoho sekwo uyohojano lontɨfe so'no hofɨko sekwo'nji sokafo ito'no fesyohumamno. Oseso ngko tɨfi nose'mahm'me'no ngko hamniyoho hiso sekumta'ni momakulɨsyosema'mnehono. O'o, sekwo nom'ne a'amu somo sɨmeho uyalokwofo so'no sekwo sɨmeho nohayo'nji sekwoe huno mta'ni foho'nahumno.

Sekwo olo so'no huno fɨsyafɨhupmno. Hwe fihwo kako wopayo we'e hulinyo sohwo kako wopayo we'e woma'montonoho. I a'amu nom'ne sohwo kako wopayo engo hulinyo sohwo kako wopayo engo woma'montonoho. Sekwo a'amu anga'no anga'nohino soku sekwo huno hamniyoho alale woho'nosyano lɨfijo'manji sekwoe hunomnohini inɨngkakuji foho'naopmno. A'amu fehohnjo hofɨko hamniyoho engo so'no jomo yokumpohn'nyo selɨkujo'no a'amu fihwa hofɨko sɨmeho tango'nji hamniyoho hiso ho'nasiyoso oso wopɨngo'maho. O'o a'amu kakoe huno mta'ni hamniyoho sɨmeho wopɨngo'njo uyo sohumo Anɨtu kako oso humne'no sɨmonyo yalofoho. Anɨtu kako yo'mayo ito'no humayo'ne sejapɨhwosi oso'nji nom'ne yo'mayoso ilɨfeesiyo'neso sejaponeso hopoenohino hweho. Oseso sekwo ito'nohini nohumafɨkuji nom'ne a'amu somo ufo'mayo'neso ilɨfeesiyo'neso weho. Oseso sekwo nom'ne a'amu somo wopɨngo ulohofo'neso hopoenohino kuyoho. Oso pa'nyoso a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi,

A'amu fihwo Anɨtuye yahinomo inɨngkawowo'nɨngkiso sohwo kako a'amu yo'mayo so'no umofonyo inyo somo yano'nohino hweho.
Oso yahino wopɨngoso ne'no mjɨmɨwentanɨngkuhwosi Anɨtu kakimo ne'nohino hofiyo womokosyohumamontonoho.
Wopɨngo uloho'montonoho.
Ose mtɨ'mokumentohofofoho.
10 Anɨtu kako a'amu hn'nɨmo yo'mayo uyo hujo'ne nejaponteso tɨfi wopayo nyo'neso nejapɨwo'nɨngkiso hweho. Oso hopaso sekwo a'amu nom'ne somo ufo'malokwofo so'no sekwo wopayo hulalokwofo. Oso hulalokwofoso engo imo'nɨngkuhwosi ne pi'nɨngo engo womantɨfeho. Oseso oso uyo hujoso Anɨtu kako pi'nɨngo wosejapmmontonoho. 11 Sekwoe yo'mayo so'no Anɨtu engo imokahonɨngkuhwosi sekwo yo'mayoso nom'ne a'amu somo yano uyantɨfeho. Oseso oso hamniyoho uhu'mokinyoso nakwo nomotasɨhwaso'no a'amu pi'nɨngo engo sekwoe yahino wopɨngo so'no Anɨtumo isamoyoka mɨkunɨmposo ulantɨfeho. 12 Sekwo oso yahino wopɨngo yalokwofo so'no yo'mayo wopɨngoso hufa'u umo'nɨmontonoho. Sɨmo'mo Anɨtuye a'amu umofonyo inyoso ito'nohino wohumantɨfeho. Nom'neso olenoho. A'amu pi'nɨngo engoso hofɨko Anɨtumo isamoyoka ulɨkuji kakoe yofe engo woho'nomantɨfeho. 13 Sekwo nom'ne a'amu somo ufo'malokwofo huhwo sohwa hofɨko huno ole wosesyofɨsyantɨfeho. A'amu Koulinɨso hofɨko Kɨlaisɨye hungkunomo upa'nontɨfi ito'no inɨngkowalokwofo. Mango'nohinɨ'maho. O'o, ne'njofoho. Ose syasyefɨsyɨkuji hofɨko sekumta'ni hamniyoho mapijo so'nji sekwoe yahino wopɨngo so'ntnne'no Anɨtumo isamoyoka engo ulantɨfeho. 14 Oseso a'amu hiso hofɨko huno ole uyono. Anɨtu kako sekumo wopɨngo engo selohofalofoho. Hofɨko sekumne'no Anɨtu kako sekumo wopɨngo ne'no selohofo'ne so'no jomo ulantɨfeho. 15 Anɨtu kako kakoe hwomu wonyoangkafo nejapmmentiso so'no nakwo isamoyoka mɨkunɨmposo ulano. Hwomu huhwo sohwoe mpoyo wopɨngo hopi'nonohinoso nakwo hopoenohini molanehwono.

Copyright information for `APZ