2 Peter 1

Ngko Saimoun Pita'nyoho. Ngko Jisas Kɨlaisɨye syoho ulohofiyo sohwo'ni kako'ne hungkuno lɨku'mofo (apousel) syoho'njo hwo'nyoho. Jisas Kɨlais kako yahino wopɨngo'njo sohwo nakwoe Anɨtuyoho. Kako nakwoe wonyo somjo tohino somta'ni isɨhutofonemayo'ne hweho. Sekwo soku oso hiso'no upa'nontɨfi hungkuno homo somo sɨmeho hi'ntnnono nakwo uyalokuhwone hopa uyontɨfi Anɨtuye hungkunomo aho yokumpohn'nyo kemokosyohumalofo. Olo hungkuno loso sekumne'no mtɨ'mokalokweno. Sekwo Anɨtu'nji nakwoe Hwe Engo Jisasɨ'ntnne'no sekwo sɨkuno huhwo huhwi huno engo fɨtɨpemapmno. Huno engo tɨpemapijoso siko sekumo wopɨngo selohofohosɨsi sekwoe sɨmeho wopɨngo engo wasemo'nɨmontonoho.

Anɨtu kako nakwo kakimo ufohi'nyo'ne nahwosopo'mentisofoho.

Anɨtuye yokumpohn'nyoso yo'mayo hopi'nono Anɨtuye yahino wopɨngo somo inɨngkayo'ne nejapmmentisofoho. Nakwo Jisasɨmne'no huno engo tɨpemehwasi yo'mayo nejapmmentiso so'no huno wonayɨmontonoho. Jisas huhwo sohwo kakoe yofe engo so'nji kakoe yahino ito'nohino so'nji mayo'ne joho nalɨmentisofoho. Kakoe yokumpohn'nyo engo so'nji Anɨtu kako yo'mayo wopɨngo wonyoangkafo engo nakwo kakoe honɨngkano ito'no inɨngkayo'ne wosejapmmo nalɨmentisoso olohonta kako nakumo nto nejapmmentono. Oso'no olo hwaho lopo yo'mayo wonyo nakwoe sɨmeho nelɨkafoso nakumo wonyo wonamokumonto yonte somo nakwo Anɨtuye yokumpohn'nyo'nji hwotoho fehwasi nakwo Anɨtuye yahino wopɨngoso womantanoho.

Oseso nakwo Anɨtuye honɨngkano ito'nohino inɨngkayo'ne nakwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyoso nto'nohinɨ'maho. O'o, nakwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨhwasi nakwo honɨngkano wopɨngo imo'nyo'ne syoho yokumpohn'nyo uyano. Oso'nohinoso nto'nohinɨ'maho. O'o, osopo nakwo sɨkuno huhwo huhwi Anɨtune'no huno engo tɨpemayo'ne huno nto'no syofɨsyɨhwasi Anɨtu kako yo'mayo hofɨko ifitnne'ento imentiso so'no nakwo huno wonayono. Nakwo oso'no huno nto'no naihwoso'no osopo nakwoe a'apaho wonyo'ne syofɨsyasoso hwotoho wofeeno. Nakwo yo'mayo wonyoso hwotoho monje fesyɨhwasi yo'mayo tango ne'mahwoso'no nakwo yokumpohn'nyo wolohofano. Nakwo yokumpohn'nyo lohofɨhwaso'no nakwo Anɨtuye yahino hopa uyano. Ose ihwaso'no ou osopo nakwo nom'ne a'amu somo nakwoe a'amu kuyoho ulano. Ose ulɨhwasi hofiyo ufo'mano. Hofiyo ufo'mehwasi nakwo sɨmeho nehopi unano.

Oso yahino ngko seloheso ne'no mjɨmɨhwasi nakwo nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨye yahinoso nakumo toyo enaofɨhwoso'no yo'mayo syoho nakwo kakine'no yasoso ne umo'nɨmontonoho. Anɨtuye a'amu ne fihwo kako oso yo'mayo yahino homo somo momaso'njo yoso'manji oso a'amu huhwo sohwo kako tɨmpi'nyo pa'nyo hweho. Oso a'amu tɨmpi'nyo huhwo sohwo kako Anɨtu kakoe wonyo wae yɨmo'mentiso so'no kako huno muyofoho. Kako inɨngo mofalofoho. 10 Oseso nje a'amu soku sekwo oso hopa ikutoho. Anɨtu kako sekune'no joho selonto kakoe a'amu ne imo'nyo'ne sehwosopo'mentisofoho. Oso yahino ngko selohe somo mayo'ne syoho yokumpohn'nyo yoho'nɨngkuji a'amu hofɨko nosehonɨngkuji ole woselantɨfeho. Sekwo Anɨtuye a'amu ne kuyoho. Sekwo ose ifijoso mopɨwahupitnnehofo. 11 O'o, sekwo Anɨtuye yahino wopɨngoso nomafɨkujo'no oso honɨngkano Anɨtumo u'mayo'neso sekune'no hwosompo'naweho. Osopo nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais kako nakwoe wonyomne'no poyo imo'nɨmentiso sohwo'nji sekwo engolopohamo ne'no nohumafɨkuji kako sekumo hofiyo semokosyohumanefoho.

12 Oseso olo hungkuno loso ngko ne'no selɨwo'nɨngkohefoho. Sekwo olo hilo so'no huno ko seyahonɨngki sekwo aho yokumpohn'nyo ko kemokosyohumalofoso ngko apa'no selalokweno. 13 I ngko olo so'no nɨmo'nɨngkohoho. Sɨkuno hopi'nonohino somo ngko olo hwaho lopo songo humahm'mo sekwo huno aku syafɨsyɨyo'ne olo hungkuno hiloso ngko sekumo ne'no waselɨmonne'no yohono. 14 Ngko olo so'no huno niyohoho. We'enepi ngko olo hwaho lopo ulɨko'ma'monnoho. Nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais kako olo hilo so'no ngkimo huno nto lanɨfohoto'masofoho. 15 Oseso ngko apa'no syoho engo yonji sekune'no olo hungkuno hiloso mtɨ'mokosesyalokweno. Hwangku ngko poyo pe'nɨme sohonta sekwo olo hungkuno homo losomo apa'no huno ne'no syafɨhupitnne'enji mtɨ'mokosesyalokweno.

Nakwo Anɨtuye pomponahoso Kɨlaisɨmo wentanɨngki uhwonɨmentɨhwonefoho.

16 Nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais kakoe yokumpohn'nyo engo so'nji kako asomo pe-e'ne so'ntnne'no noselahonɨngkuhwoni sekwo nto upa'nɨmentohofofoho. Oso hungkuno nakwo Kɨlaisɨmne'no selɨmentɨhwone hwapɨngoso a'mane hungkuno'nji siki hungkuno oso'njo mta'ango'maho. O'o, nakwo Kɨlaisɨ'nji nohumentani yo'mayo wonyoangkafo imentiso somo tɨmo uhwonɨmentɨhwonefoho. 17 Ou, oso hwofɨki'nyo sopo nakwo nohumentanɨngkuhwoni kanɨngkwohwo Anɨtu kakoe hwomufe yofeso ho'nɨmahonɨngki Jisas kakoe a'apahoso pomponaho lahumentisofoho. Nakwo ahwomo mta'ni Anɨtu kakoe mampahoso kakoe hwomumo ulahonɨngki nakwo ole upa'nɨmentɨhwoni, Oloso nje hwomufoho. Ngko kakine'no wopɨngo nɨmo'nantohofoho. Nje sɨmehoso kakine'no wopɨngo nɨmo'nantofoho. Nakwo ose ho'nɨngkahonɨngki upa'nɨmentɨhwonefoho.

19 Oseso a'amu Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwa oso hungkuno hiso hofɨko mtɨ'mokumentohofo somo nakwo nupo'nontani nehopi lɨmotofo lontani sɨmeho yokumpohn'nyo uyalokuhwono. I oso'no sekwo hoku hofɨkoe hungkuno homo somo aho yokumpohn'nyo fɨkesyohumamno. Hofɨkoe hungkuno hiso sɨkwo'mjoho so'mo tɨpomponaho hopa losyalofoho. Oso pomponaho hiso ne'no nolosyontanɨngkuhwosi iyoho walongkonɨmo lɨhwosi iyohohwe'nji i'mu sɨ'mofapɨwo'nɨngkiso uhwonɨwo'nɨngkuhwone hopaso Jisas kako oso i'mu hopa imo'nɨngkuhwosi kako kakoe pomponahoso sekwoe sɨmeho mo'mo lasesyonefoho. 20 Sekwo olo hilo so'no huno waseyono. Anɨtu kakoe a'amumo hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwa iyoswo mtɨ'mokumentohofo somo nakwo atofo lontani a'amu fihwo nakwo'njo mta'ango sohwo kako oso hungkuno homo somjo neso kakoe huno mta'ni syafɨsyɨhwosi yoloho molɨjwaofonehoho. Awonoho. 21 Hohonta hwe fihwo kako ole majofoho. Anɨtu kakoe hungkuno nomahm'mo a'amumo ulɨmne'no yohono. Kakoe huno mta'ni ose majofoho. O'o, Anɨtuye Towahuno kako'nohini hofɨkoe hunomo kakoe huno mta'nnohini tɨpemanto uyahonɨngki a'amu huhwo sohwa hofɨko Anɨtuye hungkuno lɨmotofofoho. Huno ose waseyono.

Copyright information for `APZ