2 Peter 3

Nehopi'nohini nakwoe Hwe Engo sohwo kako asomo noponefoho.

Nje a'amu soku olo iyoswo hufa'uyo mtɨ'mokalokwe loso iyoswo sɨmo'mjo so'nji olo tɨfinjo lo'nji hungkuno wopɨngo nto upa'nɨmentohofo so'no sekwo huno aku syafɨsiyo'ne semtɨ'mokiyalokweno. Hungkuno hiso olenoho. Hohonta Anɨtu kakoe a'amumo hungkuno uyahonɨngki hofɨko mtɨ'mokumentohofo sohwa hofɨko yo'mayo tɨfi no'mo imo'none so'no mtɨ'mokumentohofofoho. Sekwo oso hungkuno so'nji nom'ne hungkuno nakwoe Hwe Engo Kɨlais kako nakwoe wonyomne'no poyo imo'nɨmentiso sohwo kakoe hungkuno lɨku'mofo (apousel) syoho'njo sohwona'nta'ni upa'nɨmentohofo so'ntnne'no sekwo huno nto'no fɨsyafɨhupmno.

Sɨmo'mo sekwo huno olo so'no huno waseyono. We'enepi sɨkuno ae'uyoso moi'wo umo'nɨmo lɨhwosi yoso sohonta a'amu fehohnjoso hofɨko yo'mayo hofɨkoe hunoso umo lonto yahonjo somo hofɨko tɨfi inɨngkawowo'nɨngkohofoso hofɨko sekumne'no sitofo woselantɨfeho. Hofɨko sekumo ole woselantɨfeho. Sekwoe Hwe Engo sohwo kako sekumo ole selɨmentisotaho. Hwangku ngko asomo wapmmonnoho. Ose selɨmentisotaho. I kako ntɨ'mo humaho. Nakwo kakimo muhwonyofoho. Kako sekuyepono asomo maponehoho. Anɨtu hohonta yo'mayo mtɨ'mokumentiso sohonta yo'mayo imo'nɨmentisoso ne'no wo'mopontanɨngki nakwoe ajuyohwosa hofɨko nohumamopontɨfi pe'nɨmentohofo somta'angoso olohonta oso yo'mayoso ne'no weho. Oso pa'nyoso ne'no nowentɨhwonefoho. Sekwoe Hwe Engo sohwo kako maponehoho. Hofɨko sitofo ose woselanɨtɨfeho. Hofɨko olo hungkuno anga'nohino losomo sɨmeho hi'ntnnono uyoso nakwolaho lalokwofo. Hohonta Anɨtu kako hungkuno'nohini lahonɨngki hwaho'nji ahwomo'nji imo'nɨmentisofoho. Oso hwaho hiso mijo ajwopo wo'mentisofoho. Mijo fehohnjoso yokintahopo ho'nahumentisoso fehohnjoso hwaho lopo wo'mentisofoho. Oseso sɨkuno nom'ne somo Anɨtu kako lahonɨngki mijo oso hwaho somo ifehu'mokosyahonɨngki a'amu hopi'nono wonyo humamotofoso mijo mapolo'mentono. Oso pa'nyoso tɨfi no'mo Anɨtu lahonɨngkuhwosi olo hwaho lo'nji ahwomo'nji uhwonɨwo'nɨngkuhwone somo Anɨtu lɨhwoso'no toho nonasyonefoho. Oso hohosohonta a'amu hofɨko Anɨtumne'no hohujo ikinjaofɨwo'nɨngkohofo somne'no oso Sɨkuno Engo Anɨtu'nji hofɨkoe wonyo so'ne hungkuno ikwolopitnnefoho. Oso hiso'no Anɨtu kako hontohumaho. Oso hungkuno homo somo a'amu sitofo'njo huhwo sohwa hofɨko sɨmeho hi'ntnnono muyo'njo hwafoho.

Nje a'amu soku sekwo olo hilo so'no huno nosyafɨsyɨkutoho. Anɨtu kako hontohumayo ne'nohinoso peho'neto. O'o, sekwo huno olo so'no fɨsyafɨhupmno. Anɨtu kako huno syafɨsyonteso sɨkuno anga'nohinoso soswowan tausen (1,000) pa'nyofoho. U soswowan tausenɨso (1,000) sɨkuno anga'nohino pa'nyofoho. Nakwo sɨkuno so'ne atofo lɨwo'nɨngkuhwone hopaso Anɨtu kako oso sɨkuno so'ne atofo majofoho. Nakwoe Hwe Engo Anɨtu sohwo kako ole lɨmentiso, U ngko yo'mayoso umonnoho lɨmentisoso uyɨmontonoho. A'amu fehohnjoso hofɨko huno ole syofɨsyalokwofo. Anɨtu kako oso hungkuno lɨmentisoso inɨngo mofalofoho. O'o, kako inɨngo mamofonehoho. I oso'no Anɨtu kako huno ole syofɨsyalofoho. A'amu anga'nohino fihwo kako tɨkanomo uyoso'no nɨhu'no wonyofoho. Ose lonto ole lalofi, a'amu hopi'nonohinoso hofɨkoe honɨngkano wonyo somo hohujo ikinjaofɨkuji ngkine'no sɨmeho hi'ntnnono yɨwolo'mokukuji wontapɨfe. Anɨtu kako huno ose syafɨsyonto kako a'amu honɨngkano wonyo'njo somne'no hontohumaho.

Olo hwaho lo'nji ahwomo lo'nji moi'wo imo'nonefoho.

10 Oseso a'amu hufo uyantɨfe pɨwo'nɨngkohofo hopaso nakwoe Hwe Engo sohwo kakoe sɨkuno asomo pe-e'neso oso pa'nyofoho. Oso sɨkuno homo somo ahwomo engo nolɨhwoso'no ahwomo hiso moi'wo umo'nɨmontonoho. Oso hohosohonta hntokwaliyo so'nji hamno mofehi'nyo nakwoe hwaho yo'mayo so'nji toho moi'wo nonefoho. 11 Hwangku oso yo'mayo i'mofapone so'no sekwo huno syafɨsyɨkuji olohonta sekwoe humayoso pipi wehumantɨfito. Sekwo honɨngkano wopɨngo'nohini ikuji Anɨtuye yahino wopɨngomnohini nto'no finɨngkakuno. 12 Ose ikuji sekwo Anɨtuye Sɨkuno Engo so'no fohontohumamno. Sekwo Anɨtu kakoe syohoso yokumpohn'nyo ifijo'manji kako komo'no wapmmontonoho. Oso sɨkuno homo somo yo'mayo ahwomomjo somo toho nɨngkuhwoso'no sojo hwaho yo'mayoso afofo mijo pa'nyo imo'nonefoho. 13 Hohonta Anɨtu kako ole nalɨmento, Ahwomo'nji hwaho'nji moi'wo imo'noso sohonta ngko ahwomo songo'nji hwaho songo'nji mtɨ'mokumnefoho. Oso hopo sopo a'amu hofɨko yahino wopɨngo'njoso mapitnnefoho. Anɨtu ose nalɨmentiso so'no nakwo oso hiso'no hontohumalohwono.

Nakwo nakwoe humayoso nto'no ehumehwasi nakwoe Hwe Engo sohumne'no wohontohumano.

14 Oseso nje a'amu soku sekwo yo'mayo yahino wonyo somo nɨhu'nahone ho'naofɨkuji yahino wopɨngo'nohini iyoso'no syoho engo ikuji oso sɨkuno engo somne'no fohontohumamno. Ose ifijo so'no Anɨtu kako sekumo tɨmo wonyo masehononehoho. O'o, sekwo kako'nji sɨmeho afa unantɨfeho. 15 Jisas kako asomo komo'no mape'njo peho'no yalofoho. Hwapɨngoso kako nom'ne a'amu hofɨkoe honɨngkano wonyo somo hohujo ikinjaofɨkuji ngkimo tɨfi wonnɨngkapɨfento hontohumaho. Olo hungkuno ngko semtɨ'mokiyalokwe hiloso Anɨtu kako nenɨngkwa'wehwo Poul huhumo uyahonɨngki kako huhwonji sekune'no iyoswo mtɨ'mokumentisofoho. 16 U yo'mayo iyoswo Poul mtɨ'mokuwo'nɨngkisoso kako sɨkuno ae'uyo yo'mayo somne'no mtɨ'mokuwo'nɨngkisofoho. Hungkuno fehohnjo mtɨ'mokonteso yoloho ne tɨpemayo'ne'entani syoho engo iwo'nɨngkuhwonefoho. I oso'no a'amu huno aneso Anɨtuye hungkunomo hofɨko aho yokumpohn'nyo mokemokosyohumayo'njo hofɨkoe hwasyo hunoso iwo'nɨngkohofoso hofɨko Poulɨye hungkuno yoloho neso huno muyahonɨngki hwasyo lutɨhwawo'nɨngkohofofoho. Poulɨye hungkuno'nohinɨ'maho. O'o, nom'ne hungkuno Anɨtuye iyoswo mta'ango hi yoloho neso hwasyo lutɨhwawo'nɨngkohofofoho. Oso'no hofɨko tohino engo notɨpemapitnnefoho.

17 Nje a'amu soku, sekwo oso a'amu Anɨtuye hungkuno hwasyo lutɨhwamojo so'no huno nto seyohoho. Oseso sekwo oso a'amu somne'no i'waho nto'no fiyɨmno. Oso a'amu Anɨtuye hungkuno hwasyo losetɨhwawo'nɨngkohofoso hofɨko sekumo honɨngkano hwasyomo ipesemotafitnnoho. Sekwo nopɨwahupitnnoho. 18 Sekwo nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais kako nakwoe wonyomne'no poyo imo'nɨmentiso sohune'no sekwo kakine'no sɨmeho hi'ntnnono uyalokwofo soku sekwoe sɨmeho pompenjiyo uyoso engo umo'nono. Sekwo kakoe yahino wopɨngo somne'no sekwo huno engo fɨtɨpemapmno. Nakwoe Hwe Engo Jisas kakoe yofeso engolopohamo ne'no noho'nomehwanefoho. Nje hungkuno osohopeho. Ngko Pita'ni selohono. Nehopeho.

Copyright information for `APZ