2 Thessalonians 3

Sekwo nakumne'no Mpohumo jomo ulɨmno. Kako wonefo'mano.

Nakwoe a'amu soku, hungkuno ae'uyo woselantane'no yɨhwono. Sekwo Mpohumo nakumo nefo'mayo'ne olo so'no jomo ulɨmno. A'amu hopi'nono upa'nyo'ne nakwoe Hwe Engo sohwoe hungkuno ango'meemo woho'nɨmuweno. Noho'nɨmɨwahonɨngkuhwosi sekwo nupa'nɨngkuji sɨmeho uyantɨfeho. Sekwo jomoso ole'nji ulɨmno. A'amu wonyo nakumo wonyo nalohofɨwo'nɨngkohofo sofe aho mta'ni welojonemano. Sekwo huno moi'wonoho. A'amu pi'nɨngo engo Anɨtuye hungkunomo sɨmeho hi'ntnnono muyoso humalofo.

Yo'mayo hopi'nono nakwoe Hwe Engo sohwo lonteso ne imo'nɨwo'nɨngkisofoho. Oso'no kako yokumpohn'nyo semokuhwosi Seten kako sekumo apa'no mosetɨmanehoho. Olo so'no nakwo huno nayohoho. Yo'mayo hungkuno selɨmentɨhwone somo sekwo ito'no inɨngkowalokwofoso ne'no unɨngkowantɨfeho.

Hwe Engo sekwoe hunomo olo so'no wasefohoto'mtonoho, Anɨtu sekumo sɨmeho sejapɨwo'nɨngkisofoho. Oso'no sekumo yo'mayo tango'njo se'masoso sekwo Jisas Kɨlais pa'nyo yokumpohn'nyo wolohofantɨfeho.

A'amu hopi'nono syoho yokumpohn'nyo uyantɨfeho.

Nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais kako kakoe yokumpohn'nyo ntopahonɨngki olo hungkuno loso waselɨmne'no yohono. Senɨngkwa'wehwo fihwo kako piso'mo'nyo ihwosi siki humasoso oso hungkuno nakumta'ni ma'malofo somo minɨngkayo'njo osohumo uhwotɨ'mapmno. Nakwo sekwo'nji humamotohwone pa'nyoso fosyohumamno. Sekwo huno seyohoho. Nakwo siki mohumammentɨhwonefoho. Nakwo sekwoe aho mta'ni yo'mayoso siki moma'mmentɨhwonefoho. O'o nakwo mpe seloho'motohwonefoho. Mofehi'nyo so'nji sɨkwo'miyomo nakwo syoho engo tohohmtnno'nji imotohwonefoho. Hwapɨngoso nakwo sekumo tango mosejape'njo hwona'nyoho. Nakwo wosopayo'ne yo'mayo so'ne sekumta'ni jomo selontontasi oso yahino ito'nohinosohilo. I oso'no nakwo honɨngkano wonyoangkafo so'no wosetɨhwantane'no imentɨhwonefoho. Ose imentɨhwone homo somo sekwo tɨfi inɨngkayo'nefoho. 10 Olo hungkuno loso songo maselalokuyɨhwono. O'o nakwo sekwo'nji nohumentani ole selɨmentɨhwoni, Hwe fihwo ole lososo, Syoho miyo'njo uyɨmo. Siki wohumamo. Ose loso sohumo sekwo wopayo nuyɨkutoho. Ose selɨmentɨhwonefoho.

11 I oso'no ole upa'nɨngkuhwone, A'amu fihwa piso'mo'nyo yontɨfi yo'mayo syoho so'no nakwolaho lontɨfi siki humalofo. Nohumantɨfi nom'ne a'amufe syohomne'no hofɨkoe humayo somne'no yo'mayo so'no siki hungkuno lutɨhunɨwo'nɨngkohofɨhwafoho. 12 Nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais sohwoe hungkuno yokumpohn'nyoso oso a'amu homo somne'no waselɨmonne'no yohono. Ole uso. Sekwo sekwoe a'amu'nji sɨmeho pompenjiyo'nji humafɨkuji sekwo'ne wosopaesyoho fiyɨmno. Yokumpohn'nyo ose ulɨmno.

13 I nakwoe a'amu soku, sekwo yo'mayo syoho wopɨngo so'no piso'mo'nyo ikutoho. 14 Hwe fihwo olo hungkuno semtɨ'mokiyalokuhwone lomo hwotoho feso sohumo sekwo yofe uhwofɨkuji kakine'no i'waho fiyɨmno. Sekwo i'waho ifijo so'no kako kakoe honɨngkano wonyo somne'no wonɨmango unɨmtonoho. 15 I sekwo oso hwe sohumne'no ole syafɨsyɨkutoho, kako nakwoe mango hweho. Ose syafɨsyɨkutoho. O'o, senɨngkwa'wehweho. Oso'no kakoe hunomo hungkuno wopɨngo ufohotofamno.

Hungkuno ae'uyofoho.

16 Nakwoe Hwe Engo sohwo sɨmeho pompenjiyoso hwapɨngo hweho. Yo'mayo yo'mayoso se'mahwoso'no kako sɨmeho pompenjiyo wosejapono. Sekwo'nji wohumano.

17 Ngko Poulɨ'ni olo hungkuno ae'uyo loso nje aho'nji semtɨ'mokiyalokweno. Nje a'amufo. Iyoswo hopi'nonohino mtɨ'mokuwo'nɨngkoheso nje aho'nji ole mtɨ'mokuwo'nɨngkoho, nje a'amufo. Nje ifalifaliyo somo uhwonɨmno.

18 Nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais sohwo kako sekwo'nji nohumahwosi wopɨngo wosemokosyohumano. Hungkuno hiloso osohopeho.

Copyright information for `APZ