2 Timothy 1

Nje hwomu Timouti sohwosi, ngko Poul Kɨlais Jisasɨye hungkuno a'amumo lutɨhuku'mofo (apousel) syoho'njo sohwo'ni olo iyoswo loso kikimne'no mtɨ'mokalokweno. Anɨtu kakoe huno mta'ni nonɨhwosopento ntɨmento, A'amu Kɨlais Jisasɨmo songo humayo'ne sejopalofoho. Kakoe temtitofo imo'nɨngkahonɨngkuji ango songo ne'no humayo'ne uyɨmonnoho. Oso'no olo hungkuno hiso kɨko a'amu ango'meemjo somo filutɨhuku'mofo. Ose ntonto nɨhwatɨmentiso hwo'nyoho.

Timouti, kɨko nje mehomi sohwosimo ngko sɨmeho kijopalokweno. Nanɨngkwohwo Anɨtu sohwo'nji nakwoe Hwe Engo Kɨlais Jisasɨ'nji siko'monta'i siko yo'mayo wopɨngo kilohofohosɨsi kikine'no hitoho ulofɨhwoso'no jɨje sɨmeho pompenjiyo wokijopanjiyoho.

Nakwo Anɨtuye hungkuno wopɨngo somne'no wonɨmango nanyo'eno.

Nje ajuyohwosa hofɨko Anɨtuye yahinomo tɨfi inɨngkamotofo pa'nyoso ngko huhwo'ni Anɨtumo tɨfi inɨngkowalokweno. Nje sɨmeho ole manjofoho. Kɨko wonyo hwosoho. Ose manjofoho. O'o, Anɨtumne'no hi nɨmo'nɨngkahonɨngki kakoe sɨmeho wopɨngo umokumonne'no yohono. Imɨngo'nji hinjopo sɨkwo'miyomo ngko Mpohumo jomo ulɨwo'nonji kikine'no huno syakufɨsyonji isamoyoka ulɨwo'nɨngkohono. Ngko nokilɨko'mahonɨngko kɨko humotaho sontɨmahnno so'no huno syakufɨsyonji nje sɨmeho wopɨngo wanɨmo'nono lonji wakohonɨmonne'no yohono. Kɨko Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono ne uyalokuno so'no huno nɨfohotokwoho. Sɨmo'mo jɨje atohwo Louis kako Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyahonɨngki hnna'wohi Yunis kako Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyahonɨngki olohonta ngko huno ole niyohi, Kɨko Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyalokuno. Mango'nohini molalokuyohino. O'o, sɨmeho hi'ntnnono ne uyalokuno. Oso'no jɨje hunoso olo so'no kufohotofalokweno. Hohonta nakwo kikimo aho kilonjɨmokumentɨhwone sohonta nje aho kisokisyahonɨngko Anɨtuye Towahuno kakoe yokumpohn'nyo kijapmmentisofoho. Oso kijapeso engo umo'nono. Hwe fihwo kako toho fuyo intofososo toho engo wosijao'montonoho. Oso hopaso Anɨtu kikimo kijapeso engo umo'nono. Kɨko huno kiyohoho. Anɨtu kakoe Towahuno nejapeso nakwo a'amumne'no iyoho nanyo'ne nejapmmentiso'maho. O'o, olo'ne nejapmmentono. Nakwo Anɨtuye yokumpohn'nyo'nji yo'mayo iyo'ne a'amu somne'no hitoho nalofo'ne nakwoe a'apahomnohini syafɨsiyo'ne'maho. O'o, hwahoponjo yahino wonyo somo monje esyɨhwasi Anɨtuye honɨngkanomo nto'no inɨngkayo'ne, oso'no nejapmmentono.

Oso'no oso hiso Anɨtu kijapeso engo i'mokohoji kɨko nakwoe Hwe Engo sohwoe hungkuno a'amu somo lutɨhwahoji wonɨmango kinɨngkuhwoloho. Ngko nakwoe Hwe Engofe hungkuno lutɨhwanji impo'angomo humale so'no kɨko wonɨmango kinɨngkuhwoloho. O'o, Anɨtu kakoe yokumpohn'nyo'nji kakoe hungkuno lutɨhwahoji yo'mayo tango ngkimo nɨ'maso pa'nyoso kikimo woku'mano. Anɨtu wokufo'ma'montonoho. Anɨtu kako nakumo asomo netɨmayo'ne honɨngkano nto hwosampento kakoe mehomi ne wopɨngo'nohini imo'nyo'ne joho nelalofoho. Nakwo honɨngkano wopɨngo imotohwone so'no Anɨtu kako joho monelalofiyohoho. Awonoho. Anɨtu kako'nohini huno syafɨsyonto sɨmeho nejaponto joho nelalofoho. Hohonta Anɨtu nakwoe hwaho mamtɨ'mokummentiso sohonta kako nakumne'no huno syonafɨsyonto sɨmeho nejaponto hwangku Kɨlais Jisas nejapmne'ento lɨmentisofoho. 10 I olohonta Kɨlais Jisas kako nakumo nto none'manto kako nakumo asomo netɨmayo'ne honɨngkanoso utɨhwa'nyopo weho. Kɨlais Jisas kako songo lɨka'mentiso sohonta kako poyo pe'nyo somjo yokumpohn'nyo somo hwotoho fento kako songo ne'no humayo'ne honɨngkano hwosampo'mentisofoho. Oso'no a'amu kakoe hungkuno wopɨngo somo sɨmeho uyososo'no songo ne'no humayoso woma'montonoho.

11 Kako kakoe hungkuno wopɨngo ujo'ne nɨhwosopo'mentisofoho. Oso'no ngko hungkuno lutɨhuku'mofo (apousel) syoho'njo hwo'nyoho. 12 Oso hiso'no olo tango hiloso nɨ'mahonɨngki ngko wonɨmango mannyofoho. O'o, ngko Kɨlais Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyalokwe lohumne'no huno niyohoho. Olo syoho ntapmmentiso somo kako hofiyo nɨmokosyohumentanɨngkuhwosi olo syoho loso ne'no nowentanɨngkuhwosi oso Sɨkuno Engo ae'uyoso i'mofaponefoho.

13 Oso hungkuno lokitɨhwamoteso'no kɨko yokumpohn'nyo kesyohumahoji yahino hisomo hofiyo finɨngkayo. Kɨlais Jisasɨ'nji nohumahoji kakoe hungkunomo inɨngkahuji a'amu somo sɨmeho hi'ntnnono engo uyo. 14 Olo syoho wopɨngo loso Anɨtu jɨje ahomo ho'nakohumentisoso kɨko nto'no mokosyohumaho. Anɨtuye Towahuno Wopɨngo kikimo humaso sohwo kakoe yokumpohn'nyo kijapɨhwosi wokufo'mano.

15 Kɨko huno moi'wonoho. Hwe hufa'u Fijelosɨ'nji Hemoujenesɨ'nji oso hwa'u'nji a'amu hopi'nono hwaho Esiyanta'angoso olopo ngko nohumanji ngkine'no hohujo nto ikinjanɨmo'malofofoho. 16 I hwe anga'nohino Ounesifoulos, ngko impo'angomo nohumentahonɨngko kako ango Loum i'mofaponto ngkine'no hafɨhafe tɨpento tɨpenohonɨma'nɨmasofoho. Kako ngkine'no wonɨmango munyofoho. O'o, sɨkuno pi'nɨngo engo kako nonɨ'mahonɨngki nje sɨmeho wopɨngo nɨmokonto yokumpohn'nyo nɨsosofito'masofoho. Oseso nakwoe Hwe Engo sohwo Ounesifoulosɨ'montohwamo wopɨngo umokosyohumamontonoho. 18 Hohonta ngko Efesos osopo nohumentanɨngko Ounesifoulos kako nɨfo'mawo'nɨmentisofoho. Oso'no kɨko huno kiyohoho. Oso Sɨkuno Engo hungkuno ikwolofo'ne somo Anɨtu kako Ounesifoulosɨmne'no hitoho ulofɨhwosi wopɨngo ulohofonefoho.

Copyright information for `APZ