2 Timothy 2

Kɨko Kɨlais Jisasɨye hungkunomnohini finɨngkayo.

Oseso nje hwomu sohwosi, nakwo Kɨlais Jisasɨmo ufohi'nɨngkahonɨngkuhwoni Anɨtu kakoe yokumpohn'nyo nejapɨwo'nɨngkisofoho. Oso'no kɨko Anɨtuye hungkuno ngko a'amu pi'nɨngo engo somo ulɨwo'nɨngkahonɨngko kɨko upa'nɨmentohinofoho. Oso hungkuno hiso kɨko nomokosyohumahotoho. O'o, nom'ne a'amumo lutɨhwawo'nɨngkijo'no kako hungkuno homo somo nomahwosi nom'ne somo wolutɨhwahwono.

Kɨko Kɨlais Jisasɨye syoho'njo sohwosi olo syoho losomne'no tohino majo'manji tohino mayoso'no iyoho kinyo'eno. Pahnnɨmo hungkuno hufa'u sɨhune wakilɨmo. Hungkuno sɨmo'mjoso olenoho. A'amu nomihwoe syoho ulohofiyo sohwo kako nom'ne hwafe syoho kengo kengo so'nji miyonehoho. O'o, syoho kakwo'yohwoe sɨmeho wopɨngo umo'none'ento kako sɨmeho anga'nohino'nji kakoe syoho wopɨngo iwo'nɨngkiso hweho. Nomihwoe syoho miyɨwo'nɨngkiso hweho. Hungkuno nom'ne ole, a'amu kako hano mjake'we hnnyo sohwo kako yo'mayo so'no hi umo'nɨwo'nɨngkiso so'no huno mosyafɨsiyo'njo monje yasyonto sɨkuno huhwo huhwi kako mjake'we hnnyo yahinoso yamofo ne'no iwo'nɨngkiso hweho. Ose miyo'manji kako a'amu nom'ne somo muyakolofonehoho. O'o, kako mjake'we hnnyo somjo hamniyohoso momanehoho. Hungkuno nom'ne ole, hwe fihwo kako syoho yokumpohn'nyo yonto wosopayo hulonto oso syoho homo somo ne'no mokosyohumawo'nɨngkiso hweho. Wosopayo sɨmo'mjoso toyo yɨhwoso'no hwe huhwo sohwo kako wosopayo hiloso kaki'no woma'montonoho. Oso hungkuno hufa'u sɨhune somne'no huno fɨsyafɨsyo. Nakwoe Hwe Engo sohwo jɨje hunomo ehohosakisyɨhwoso'no hungkuno hwapɨngo ne so'no huno ito'no wakiyɨmontonoho.

Olo hungkuno loso'no sɨkuno huhwo huhwi huno fɨsyafɨsyo. Jisas Kɨlais, Ntefitɨye imu sohwo kako tohino engo nomanto poyo imo'nonto apa'no nolɨkafonto nɨhu'nahone songo ne'no humaho. Oso hungkuno wopɨngoso ngko lutɨhwawo'nɨngkohe hwo'nyoho. I oso hungkuno hiso lutɨhwawo'nɨngkohe so'no a'amu wonyo hwosoho ntontɨfi impo'angomo nɨhumojahonɨngkofi ngko tohino engo malokweno. I oso'no Anɨtuye hungkunoso impo'angomo mohumanehoho. O'o, ifofo hopa ango'meemo womanjao'mtonoho. 10 I Anɨtu nje a'amu ne imo'nɨfitnne'ento nto uhwosopo'mentiso somne'no oso hungkuno lutɨhwawo'nɨngkoheso upa'nɨfijoso Kɨlais Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono ufijo'manji kako songo ne'no humayo wonyoangkafoso uyɨmontonoho. Oso'no oso a'amu homo somo ufo'mayo'ne'manji yo'mayo tango nɨ'masoso wopɨngofoho. Ngko yokumpohn'nyo ito'nɨmeso sɨmeho wopɨngo'nji tohino woma'mo.

11 Olo hungkuno a'amu Kɨlais Jisasɨmne'no lɨwo'nɨngkohofo loso nehopeho.

Nakwo kako'nji poyo sape'nɨmentɨhwone hn'nwi nakwo kako'nji songo nohumentɨhwanefoho.
12 Yo'mayo tango kakoe syohomne'no nakumo ne'mahonɨngkuhwosi yokumpohn'nyo lohofaso'manji nakwo kako'nji yofe engo masoso a'amu somo nomokosyohumentɨhwanefoho.
Nakwo kakimo hohujo ikinjɨmofasoso u kako nakumo hohujo ukinjonao'montonoho.
13 Nakwo hungkuno ne'nji hwasyo'nji lɨwo'nɨngkuhwonefoho.
I Anɨtu ose'njo hwo'maho.
Kako hwasyo hungkunoso ane hweho.
Kako hungkuno ne'njo lɨwo'nɨngkiso hweho.
Kakoe hungkuno ne'no nowentɨhwonefoho.
Yo'mayo so'no nakumo nalonteso ne imo'nɨwo'nɨngkohoho.

A'amu Anɨtuye syoho hofiyo yalokunjo sohumo Anɨtu kako yofe engo uyalofoho.

14 Jɨje a'amufe hunomo olo hungkuno loso'no yokumpohn'nyo ufohotofɨwo'nyo. Ole uso. Anɨtuye yokumpohn'nyo'nji hungkuno waselɨmonne'no yohono. Hungkuno anga'no anga'no ajwo'mta'ango so'no yoka hnnɨngkutoho. Ose uso. A'amu fehohnjoso yoka hungkuno nupa'nɨngkuji hofɨkoe huno somo wonyo umokumontonoho. Oso yokaso ne anefoho. A'amu homo somo mufo'manehoho.

15 Kɨko Anɨtuye syoho yokumpohn'nyo ne'no fiyo. Ose iso'manji jɨje syoho somne'no kɨko wonɨmango makinonehoho. Syoho hofiyo isoso Anɨtu wakilɨmontonoho. Nje syoho ntohofiyo wopɨngo hwosoho. Ose wakilɨmontonoho. Kɨko Anɨtuye hungkuno nehopi hwapɨngo neso ito'no filutɨhwaho. 16 A'amu yo'mayo hwahoponjo hwasyo hungkuno hnnɨwo'nɨngkohofo somne'no i'waho fiyɨmno. A'amu hofɨko hwasyo hungkuno ose hnnɨwo'nɨngkohofoso a'amu nom'nemo hwasyo honɨngkanomo ikinjaofo'ne wolɨpemotowantɨfeho. Anɨtumne'no hohujo ikinjɨmo'malofofoho. 17 Hofɨkoe hwasyo hungkunoso malofoyo pa'nyofoho. Sɨmo'mo meyo kiyɨhwoso'no osopo a'apaho hopi'nonohinomo ifehu'mokasyonto uyo engo imo'nɨwo'nɨngkohoho. Hwe hufa'u Himeneyosɨ'nji Filetos oso hwa'u siko oso yahino yɨwo'nɨngkisiyo hwa'uyoho. 18 A'amu ose sohwa hungkuno ne'njo somo hwosopisyafɨwo'nɨngkohofofoho. Ole lutɨhwalokwofo, Jisasɨye songo ne'no humayoso nto ma'malohwonefoho. Tɨfi no'mo apa'no molɨkafe'njo yanefoho. Oso'no a'amu Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohofo fehohnjoso hofɨkoe hunomo wonyo imokalokwofo.

19 Anɨtuye a'amu neso hofɨko mnangkwosaho yokumpohn'nyo wonjɨwo'nɨngkuhwone pa'nyofoho. Nangkumehoso masyuyofoho. Fompokumo mmo'nyofoho. Oso a'amu homo somne'no Anɨtuye hungkuno ole nalohi, Anɨtu Hwe Engo sohwo kakoe a'amu ne somne'no huno uyohoho. A'amu mango'nohino so'ntnne'no huno uyohoho. I nom'ne hungkuno ole nalohi, A'amu fihwo ngko Anɨtu Hwe Engo sohwoe a'amu ne hwo'nyoho loso sohwo kako honɨngkano wonyo nɨhu'nahone miyonehoho. Nɨhu'nahone honɨngkano wonyo somo hohujo ukinjamofono.

20 A'amu Anɨtumne'no uhu'mokuwo'nɨngkohofo somne'no pahnnɨmo hungkuno upa'nyo. Ango engo somo noswano, hwontoho, iku'yo yo'mayoso pi'nɨngo weho. Fehohnjoso hamniyoho engo'nji mpe imentohofofoho. Fehohnjoso hwaho'nji mtɨ'mokumentohofofoho. Fehohnjoso iyoswo'nohinofoho. Noswanyo wopɨngo sopo wosopayo nopolofasyɨkuji a'amu yofe engo'njo somo uyantɨfeho. Iku'yo wonyoso jopaho hi'nji woho'naofantɨfeho. 21 A'amu fihwo yo'mayo honɨngkano wonyo, huno wonyo, oso nɨhu'nahone ho'naofɨhwosi kiho ane nohumentanɨngkuhwosi kako noswanyo hamniyoho engo'nji mpe imentohofo pa'nyo hweho. Kakoe Hwe Engo sohumne'no sɨmeho anga'nohino'nji Anɨtuye syoho'no hi umo'nyo sohwo Anɨtu osohumo yo'mayo syoho wopɨngo uyɨmtonoho.

22 Mu songo hwomu songo hofɨkoe hunomo huno wonyo sɨmeho fefoyo yo'mayoso u'mawo'nɨngkohoho. Oso hiso'no kɨko i'waho ne'no yohoji hohujo fikinjamofo. A'amu nom'ne sohwo Hwe Engo Anɨtu sohumne'no jomo ulɨwo'nɨngkohofo so'nji sekwo sɨmeho anga'nohino'nji honɨngkano wopɨngomo hano fiyɨmno. Kɨlais Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmno. A'amu hopi'nonohino somo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmno. Sɨmeho pompenjiyo'nji fosyohumamno. 23 Kɨko olo so'no huno kiyohoho. A'amu Anɨtumne'no huno muyo'njoso hofɨkoe siki hungkunomne'no yoka hnnɨwo'nɨngkohofofoho. Hofɨkoe hungkunomne'no kilohonɨngkujo'no'manji kɨko hohujo fikinjaofo. Hofɨko'nji yoka hungkuno nohnnɨngkutoho. 24 Nakwoe Hwe Engo Kɨlais Jisasɨye syoho ulohofiyo sohwo kako nom'ne a'amu'nji ikujoho mofongki'nanehoho. O'o, kako a'amu hopi'nonohino somo hitoho ulofɨhwoso'no wopɨngo ulohofono. Kako Anɨtuye yahino wopɨngoso hofiyo wolutɨhwano. Nom'nehwa kakimo wonyo ulohopijo so'no kako sɨmeho wopɨngo'nji wohumano. 25 Oso a'amu Anɨtumne'no hohujo nto ikinjɨmo'malofo sohwamo Hwe Engo sohwoe syoho ulohofiyo sohwo kako hungkuno pompenjiyo ulɨhwosi Anɨtuye honɨngkanomo apa'no u'mayo'ne ufo'mano. Anɨtu a'amu homo somo huno songo uyo so'manji hofɨkoe huno kokato'nnyo somo nɨhu'nahone noho'namofɨkuji Anɨtuye hungkuno ne'njo somo unɨngkowantɨfitɨkeno. 26 Seten hofɨko'ne hofoyo lisyoswofahumentiso somta'ni po'mentisofoho. Hofɨko Setenɨye hunomo inɨngkowalokwofo. I Anɨtuye hungkuno ne'njo upa'nɨfijoso huno ehohosasyɨhwoso'no Setenɨye hofoyo mta'ni wohumpeentɨfeho. Anɨtuye hunomo unɨngkowantɨfeho.

Copyright information for `APZ