2 Timothy 3

Sɨkuno ae'uyo mofone sopo a'amufe yahino wonyo mɨkunɨmposo i'mofaponefoho.

Olo so'no kɨko huno wakiyono. Sɨkuno moi'wo umo'nɨmo lɨhwosi yoso sohonta yo'mayo yahino wonyo iyoso yo'mayo tango u'mayoso i'mofaponefoho. Oso hohosohonta a'amu hofɨko huno hofɨkine'nohino syafɨhupitnnefoho. Ho'yango'nji hamniyoho ntnnohini syafɨhupitnnefoho. Hofɨkoe yofe'nohino ho'noma'nɨfitnnefoho. Ole lɨfitnnefoho. Nakwo'nohino huno'njɨ'nwoho. Ose lɨfitnnefoho. Nom'ne a'amu somo wonyo hungkuno'nji sitofo'nji ulɨfitnnefoho. Kanɨngkwohwo'ya'umne'no hahn'nyo ifitnnefoho. A'amu hofɨkimo wopɨngo ulohofahonɨngkujoso hofɨko isamoyoka ulantɨhm'maho. Anɨtuye yo'mayo so'no sɨfajo hungkuno ulɨfijoso honɨngkano wopɨngo somo hwotoho fɨfitnnefoho. Hofɨko'montohwamne'no hofɨko sɨmeho afa minyofoho. A'amu nom'ne somne'no hitoho mulofe'njo ifitnnefoho. O'o, yoka nohnnɨngkuji yoka hiso moi'wo mmo'nonehoho. A'amu Anɨtumo minɨngkayo'njoso hofɨko nom'ne a'amumo tango mayoso'no hwasyo hungkuno lɨfitnnefoho. A'amu yo'mayo wonyoso hofɨkoe sɨmeho umo lonteso ifitnnefoho. Sikiyahu iwo'nɨngkiso hopaso hofɨko a'amu nom'nemo fonɨfonyo ulohopitnnefoho. A'amu hofɨko honɨngkano wopɨngo'njo somne'no nakwolaho ulɨfitnnefoho. Hofɨko hofɨkoe a'amu somne'no tokoyo'ofo ulohopitnnefoho. Hofɨko yofe engo mayo'ne nom'ne a'amu somo hwotoho feehufitnnefoho. Ole hnnɨfitnnefoho, Nakwo yo'mayo so'no huno hwapɨngo'njo'nwoho. Yo'mayo hofɨkoe sɨmeho wopɨngo umo'nyo'neso oso hofɨkoe anɨtuyoho. Hofɨko Santemo uhwonɨngkuji Anɨtuye hungkuno ko lɨkuji mango'nohini hwafoho. Anɨtuye yokumpohn'nyo kakoe honɨngkanomo ito'no inɨngkayo'neso ane hwafoho.

Oso a'amu homo somne'no i'waho ito'no fiyo. Hofɨkine'no hohujo fikinjamofo.

Oso a'amu fehohnjo hiso hofɨko poji poji yontɨfi a'amu somo hwasyo hungkuno ole ulɨfitnnefoho, Anɨtuye hungkuno wolosetɨhwano. Ose ulɨkuji hofɨkoe angomo nosyukuji hofɨko'nji humafitnnefoho. Nohumafɨkuji hofɨkoe hwasyo hungkuno lutɨhwafɨkuji moya'mi fehohnjo honɨngkano wonyo'njo so'no hofɨkoe hunoso nohayo muyo'njo yonefoho. Moya'mi sofa hofɨkoe hwasyo hungkuno somo inɨngkawekuji yo'mayo wonyo sɨmeho umo lɨfijo so'no syafɨhupitnnefoho. Oso moya'mi hofo sofa hofɨko hungkuno songo upo'nano ko lɨfijo sofa Anɨtuye hungkuno neso hofɨko huno muyofafoho. Hohonta hwe hwoso hufa'u hwa'u Janesɨ'nji Jampɨlesɨ'nji
3:8 A'amu Jutaso hofɨkoe mpoeso ole, Janesɨ'nji Jampɨlesɨ'nji siko Mousesɨye sɨkuno i'mofapmmentiso sohonta siko hwe hwoso'nji imo'nɨmojiyehwauyoho.
siko Mousesɨye mangohwa'u imo'nonji kakoe hungkunomo monje yahumentisiyefoho. Oso pa'nyo a'amu hwasyo hungkuno lutɨhwafijo sohwa hofɨko Anɨtuye hungkuno ne somo hwotoho feehufitnnefoho. Hofɨkoe hunoso kokato'nnyo'njofoho. Hofɨko Anɨtu ne sohumne'no sɨmeho hi'ntnnono muyo'njofoho.
I oso'no hofɨkoe syohoso ne mmo'nonehoho. Hohonta a'amu sohwa Janesɨ'nji Jampɨlesɨ'njiye yahinomo uhwonontɨfi ne anefoho lontɨfi minɨngkayo'njo imentohofofoho. Oso pa'nyoso a'amu hwasyo hungkuno lutɨhwafijo sohwafe yahinomo a'amu nuhwonɨngkuji minɨngkofitnnehofo.

Anɨtuye hungkuno aho yokumpohn'nyo fɨkesyohumaho.

10 I kɨko sohwosi, ngko'nji hano emoyontai yo'mayo hungkuno lutɨhwawo'nɨngkohe so'no kɨko huno kiyohoho. Nje yahino hwapɨngo neso kɨko huno kiyohoho. Ngko Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono yokumpohn'nyo ne'no uyonji ngko yokumpohn'nyo ito'nonji Anɨtuye syoho iwo'nɨngkohe hwo'nyoho. A'amu sohwa nje hungkunomo haloho maposo'njo ko yontɨfi wonyo ko ntohofahonɨngkofi ngko hwe moya'mi somo sɨmeho uyɨwo'nɨngkohefoho. 11 A'amu Antiyouk, Aikouniyam, Lisɨtɨla oso a'amufe angopo nohumentanɨngko hofɨko tango engo ntapmmentohofo so'no kɨko huno kiyohoho. I oso tango nɨ'ma'mentiso somta'ni Anɨtu kako wae enɨma'mentono. 12 Ou, hwe moya'mi hopi'nono Kɨlais Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyontɨfi Anɨtuye hungkunomo hofiyo unɨngkowano lontɨfeso oso a'amumne'no a'amu nom'ne sohwa mangohwa imo'nɨngkuji yo'mayo tohino uyantɨfeho. 13 Hwe wonyo sohwanji a'amu hwasyo hungkuno'njo sohwanji hofɨkoe honɨngkano wonyoso nomjɨmɨwentɨfi honɨngkano wonyo mɨkunɨmposo imo'nɨngkahonɨngki a'amu nom'ne somo honɨngkano hwasyomo ipemotawowo'nɨngkohofɨhwafoho. Seten oso a'amu wonyo huhwo sohwamo hwasyo hungkuno ulɨhwoso'no hofɨko hwasyo hungkuno somo sɨmeho uyantɨfeho.

14 I Timouti sohwosi, Anɨtuye hungkuno lokitɨhwamentɨhwone somo kɨko sɨmeho hi'ntnnono ne'no uyohoji aho yokumpohn'nyo ne'no fɨkesyohumaho. Nakwo a'amu lokitɨhwamentɨhwone hn'nwiye ne so'no kɨko huno kiyohoho. 15 Kɨko mehomi we'e sohwosi nohumanji Anɨtuye Hungkuno Iyoswomo mtɨ'mokumentohofo somo kɨko nupa'nonji huno wopɨngo syofɨsyoma'mentohino sohonta oso iyoswoso huno wopɨngo ne'no kijopahonɨngki olohonta kɨko Kɨlais Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyahonɨngkini kako kikimo asomo kitɨmayo'ne hweho. 16 Hohonta Anɨtuye Towahuno sohwo kako a'amu anga'no anga'nohino sohwamo huno wopɨngo uyahonɨngki a'amu sohwa iyoswomo mtɨ'mokumentohofofoho. Olo hungkuno loso Anɨtuye huno ne'njoso nakumo lonetɨhwayo'nefoho. Nakwoe honɨngkano wonyomne'no utɨhwa'nyopo ujo ehontojwasiyo'nefoho. Ujo ehontojwasyɨhwoso'no nakwo Anɨtuye honɨngkano nto'no inɨngkayo'ne nefo'mayo'nefoho. Honɨngkano wopɨngomne'no lonetɨhwayo'nefoho. 17 Olo iyoswo loso nakwo Anɨtuye syoho ulohofiyo hn'nɨmo yo'mayo syoho wopɨngo so'no yokumpohn'nyo nejaponto Anɨtuye syoho so'no ito'no enesyohumayo'nefoho.

Copyright information for `APZ