2 Timothy 4

Anɨtuye hungkuno ne'njoso a'amu somo ne'no filutɨhwaho.

Nakwoe Hwe Engo Kɨlais Jisas kako a'amu songo humalofo so'nji poyo pe'nɨmentohofo so'njiye hungkuno ikawlofɨhwosi hofɨkoe yahino somne'no yano ilofone sohwo kako nopɨhwosi a'amu hopi'nonohino somo yofe engo'nji umokosyohumanefoho. Oso Kɨlais Jisas huhwo sohwo'nji kanɨngkwohwo Anɨtu'ntnne'no sikoe tɨmopo hungkuno yokumpohn'nyo wakilɨmonne'no yohono. Sɨkuno huhwo huhwi kɨko a'amu somo Anɨtuye hungkuno filutɨhwaho. A'amu Anɨtuye hungkuno upo'nano lɨkuji nto'no esyohumentanɨngkujo sohonta filutɨhwaho. I a'amu Anɨtuye hungkunomne'no mosyafɨsiyo'njo humentanɨngkujo so'ntnne'no kɨko Anɨtuye hungkuno yokumpohn'nyo uso. A'amuso hofɨko Kɨlais Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨfitnne'eno lohoji kakoe hungkuno yokumpohn'nyo uso. A'amu honɨngkano wonyo'njoso hofɨkoe wonyoso noho'naofɨkuji Anɨtuye yahino wopɨngo somo inɨngkayo'ne hungkuno yokumpohn'nyo filutɨhwaho. A'amu honɨngkano wopɨngo somo uyo'ne usosofitofohoji ufo'maho. A'amu jɨje hungkunomo haloho maposo'njo somo yoka hungkuno nulohotoho. O'o, hungkuno pompenjiyo'nohini filutɨhwaho. Hwangku sohonta a'amu hofɨkoe hunomnohini inɨngkafitnnefoho. Osohonta ole wolantɨfeho. Anɨtuye yahinomo nakwolaho. O'o, yo'mayo nakwoe sɨmeho wopɨngo namokiyo'ne oso'nohino upo'nano. Ose lɨfijoso a'amu hwasyo hungkuno lutɨhwayo pi'nɨngoso yo'mayo hungkuno sɨmeho wopɨngo umokiyo'ne'nohini lutɨhwafitnnefoho. Hofɨko Anɨtuye hungkuno ne'njo somne'no haloho pɨjwomokosyohumunɨngkuji a'mane hungkuno somo upa'nɨfitnnefoho. I oso'no kɨko sohwosi, yo'mayo tango ku'masoso jɨje huno nto'no ehohosakisyɨhwoso'no Anɨtuye yahino somnohini sɨmeho anga'nohino'nji nto'no finɨngkayo. Jɨje syohoso a'amu somo Anɨtuye hungkuno yokumpohn'nyo filutɨhwaho. Kɨko Anɨtuye syoho ulohofiyo sohwosi kɨko a'amu somo ufo'mayoso syoho ne'njo fiyo.

Nje syohoso moi'wo umo'nɨmonte'no yohoho.

Oso hungkuno kikine'no mtɨ'mokohe somo kɨko hofiyo finɨngkayo. Nje sɨkuno we'eneponoho. A'amu sohwa ngkimo wofonjonɨsyantɨfe'no yalokwofo. Ngko ahwomomno wasɨmne hwo'nyoho. Ngko mjake'we hnnyoso yokumpohn'nyo yoho'nonji ne sopo nto i'mofohono. Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmɨwenji oso syoho Anɨtu ntapmmentisoso moi'wo esojwaofohono. Mjake'we hnnyo somjo ho'yangoso nje Hwe Engo ngkine'no ntomo'nohino esyohumaho. Ho'yangoso olenoho. Nje Hwe Engo sohwo asomo poso sohonta kako a'amu hopi'nonohino sofe yahino somne'no yano nto'nohini ilofɨhwosi kako ngkimo ntonefo, Kɨko hwe wopɨngo hwosoho. Ose ntonefoho. Ngkimnohinɨ'maho. O'o, a'amu hopi'nono Kɨlais Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyontɨfi kakoe sɨkuno asomo peso'no hontohumalofo somo ose ulonefoho.

Hungkuno ae'uyofoho.

Timouti sohwosi, kɨko ngkiyepono komo'no fɨpe. 10 Upa'nyo Ntemas kako ngkimo nto nɨhwotɨ'mo'maho. Kako hwahoponjo yahino somne'no umo'nɨngkahonɨngki ango Tesolounika'no nto umaho. Kɨlesenɨs kako ango Ngkolesiya'no nto umaho. Taitas kako ango Ntalɨmesiya'no nto umaho. 11 Luk kako'nohini ngko'nji humalohwoyo. Kɨko Mak nutɨmahoji ngkiyepono fɨpinyo. Kako nje syohoso wanɨfo'ma'montonoho. 12 Ngko Tikikosɨmo Efesos ne'no nto lɨhwajɨmaleno.

13 Kɨko wapmmo lohoji ango Tɨlouas nje manji'mofo sawemoso Kaposɨye angomo ulɨko'ma'mentohe so'nji nje iyoswo so'nji nɨmotape. Nom'neso yahwopaho somo hungkuno mtɨ'mokinyo so'no nɨmo'nɨngkohoho. Oso'nji nɨmotape.

14 Alekɨsanta kako ahwomo yokino syoho'njo sohwo kako ngkimo wonyo engo ntoho'maso so'no Anɨtu kako tango engo uyonefoho. 15 Kɨko huhwosi oso hwe huhwo sohumne'no i'waho nto'no fiyo. Kako nakwoe hungkunomo hwotoho nafewo'nɨngkiso hweho.

16 A'amu Loummjo sofe ango hungkuno nto'no mɨhwajiyo'ne sopo ngko nolohofonji nje hungkuno sɨmo'mjo ulahonɨngko nom'ne a'amuso ngkimo monɨfo'mayo'njo imentohofofoho. O'o, a'amu hopi'nono ngkimo nɨhwotɨ'mo'mentohofofoho. Oso ntohofo so'no Anɨtu kako tango muyo'njo iyo so'ne jomo ulalokweno. 17 I nje Hwe Engo kako ngko'nji nohumanto kakoe yokumpohn'nyo ntopahonɨngki Anɨtuye hungkuno wopɨngoso hofɨkimo lutɨhwamentohefoho. A'amu Jutaso aneponoho. A'amu Loummjoso hofɨko Anɨtuye hungkunomo upa'nɨmentohofofoho. Anɨtu nɨfo'ma'mentiso so'no hofɨko mofonjanɨsiyo'njo imentohofofoho. Oseso olohonta ngko wopɨngo humaleno. 18 A'amu sohwa ngkimo yo'mayo wonyo wontohofantɨfe yalokwofo somta'ni Anɨtu ngkimo nontɨmahwosi ahwomomjo ango kako mokosyohumaso sopo womenɨhumajɨ'montonoho. Osopo nohumahm'mo kakoe yofe ne'no woho'nomahm'monnoho. Nehopeho.

19 Hungkuno nom'ne wakilɨmonne'no yohono. Kɨko nje a'amufo eso a'amu Akwila'nji kakoe ape Pɨlisila'nji Ounesifoulosɨ'montohwantnne'no uso. 20 Elasɨtos kako ango Koulin sopo ne'no humaho. Tɨloufimos kako mnokino tɨpemahonɨngki ngko kakimo ango Miletos sopo ulɨko'ma'mentohefoho. 21 Kɨko komo'no fɨpe. Kɨko ifoyo hamnoso m'mofape sohonta kɨko jefo somo komo'no fɨpe.

Olo a'amulo kikine'no nakwoe a'amuhwe kilalokwofo. Hofɨkoe yofeso Yupulos, Piyutenɨs, Linos, Kɨloutiya oso hwanji a'amu Kɨlais Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohofo olopo humalofo sonji kilalokwofo.

22 Nakwoe Hwe Engo Anɨtu kɨko'nji wohumano. Kakoe hitoho so'nji sekumo wosemokosyohumano. Olo hungkuno loso ngko Poulɨ'ni mtɨ'mokohono. Osohopeho.

Copyright information for `APZ