Acts 10

A'amu ahwomo mta'ango sohwo hwe Kouniliyos osohumo u'manto hungkuno ulɨmentisofoho.

Hwe fihwo Sisaliya sopo humamentiso sohwo kakoe yofe Kouniliyos. Oso hwe huhwo sohwo hwe yofe engo'njo hweho. A'amu Loum mta'ango itokuso'njo fehohnjowan hantɨlet (100) oso hwamo mokosyohumamojo hweho. Hwe huhwo sohwo hofɨko'montohwa Anɨtumne'no hwomtame uloho'motofofoho. A'amu Juta umofonyo iyo somo ufo'ma'mojo hweho. Kako Anɨtumo jomo ulɨmojo hweho. Sɨkuno fihwi akupo'nyo so'nji (3kɨlouk) wojo hopa uhwonɨmentisoso hwe ahwomo mta'ango sohwo noswonto ulɨmento, Kouniliyos.

Ose ulahonɨngki Kouniliyos nuhwononto iyoho unɨngkahonɨngki ulɨmento. Hwe engofo, peho'no pohino. Ose ulahonɨngki ulɨmento, Jɨje hungkuno Anɨtumo ulɨwo'nɨngkohinoso upa'nɨwo'nɨngkiso hweho. A'amu umofonyo iyo somo ufo'ma'mahnnoso Anɨtu nuhwononto kikine'no huno wopɨngo syokufɨsyalofoho. Olohonta hwe fihwo ango Joupa sopone'no filɨhwajo. Saimoun Pitamne'no. Oso hwe huhwo sohwo hwe nom'ne Saimoun'njomo humaho. Saimoun nom'ne sohwo yahwopaho syoho'njo sohwo kakoe ango mitɨmomɨngopo molinyofoho.

Ose ulonto umentisoso Kouniliyos kakoe syoho ulohofiyo sohwa'u'nji hwe itokuso'njo sohwatnne'no joho ulɨmentisofoho. Oso hwe itokuso'njo Kouniliyosɨ'njo humamojo sohwo Anɨtumne'no huno syafɨhu'mojo hweho. Kouniliyos oso a'amu sohwamo yo'mayo imo'nɨmentiso so'no ulonto Joupamne'no uhwatɨmentisofoho.

Pita wojo hopa honɨngkonɨmentisofoho.

A'amu huhwo sohwa nowentɨfi honɨngkanopo saho fosyawo'mentohofofoho. Imɨngo ne'nji nolɨkafontɨfi Joupa mofonepo i'mofɨwentanɨngkofi Pita ango tokilonjwa'mjomo nohumanto hinjopo Anɨtumne'no jomo ulɨmo lonto antɨfepo kotasɨmentisofoho. 10 Pita mijoho uyahonɨngki wopayo wanɨmo nto ko yahonɨngki hofɨko wopayo sokafo esyohumentanɨngkofi Pita wojo hopa uhwonɨmentisoso, 11 ahwomo mtompeehonɨngki hwapɨfe mɨkunɨmposo ahwomo mta'ni pmmentisofoho. A'amu ahwomomjoso hwapɨfe tokwajo osofosofahu'nohino somo nokemokoho'nowentɨfi antɨfepo pmmentohofofoho. 12 Hwapɨfe ajwo ho'mo so'mo yo'mayo tongoso homa'nji yɨhufo'nji nohu'mehinowentanɨngki uhwononto, 13 mampaho ole upa'nɨmento, Pita, nolɨkafohoji tongo yɨhufo yo'mayo somo nofonjasyohoji hmnyo. 14 Ose ho'nɨngkahonɨngki Pita ulɨmento. Hwe Engo sohwosi, mimnehono. Tongo manilongoso manɨmnehono. O'o, manilongoso nakwoe honɨngkano hungkunoso nonɨngkutoho nalɨmojofoho. 15 Ose ulahonɨngki mampaho hiso apa'no ho'nɨmento, Yo'mayo Anɨtu wopɨngofoho lɨmentiso so'no wonyofoho eso nolohotoho. Ose ho'nɨmentisofoho. 16 Olo hiloso oso pa'nyo imo'nonto tɨfinjo apa'no imo'nonto ahwomomo nɨhu'nahone sɨmentisofoho.

17 Pita ose uhwononto huno pi'nɨngo engo syafɨsyonto huno uyɨmento, Oso uhwonɨngkoheso hwapɨngoso pipilo. Ose syofɨsyahonɨngki a'amu Kouniliyos uhwatɨmentiso sohwa ifawo'mentohofofoho. Ifawentɨfi Saimounɨye ango somne'no ulohonontɨfi nowentɨfi, 18 Saimounɨye hoku'yopo loho'mentohofofoho. Osopo lohofontɨfi joho ulɨmentohofi, Saimoun Pita olo ango lomo lohumaho. Ose ulɨmentohofofoho. 19 Pita ahwomomjo uhwonɨmentiso so'no huno syofɨsyahonɨngki Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo ulɨmento, Upa'nyo. A'amu hufa'u sɨhunehwa kikine'no tɨpeelokwofo. 20 Oso'no nolɨkafohoji hofɨko'nji fɨwanɨmno. Huno pi'nɨngo engo syafɨsiyo'eno. Ngko uhwatɨmalefoho.

21 Ose ulahonɨngki Pita nowento a'amu sohwamo ulɨmento, Oso a'amu sekwo hafɨhafe tɨpeelokwofo sohwasi ngko Pita oloho hwo'nyoho. Sekwo peho'no pohofo. 22 Ose ulahonɨngki ulɨmentohofi Kouniliyos hwe yofe engo'njo a'amu itokuso'njo mokosyohumayo sohwo nalɨmaso'no pɨhwono. Oso hwe wopɨngo sohwo Anɨtumne'no huno syafɨhu'mojo hweho. A'amu Jutaso ole lɨwo'nɨngkohofo, Hwe wopɨngo hweho. A'amu ahwomomjo oso hwe huhwo sohumo ole ulɨma, Saimoun Pitamne'no filɨhwajo. Kakoe hungkuno upa'nɨmnoho. Ose ulahonɨngkofi, 23 Pita nolutɨmanto mokosyawo'mentisofoho. Imɨngo ne'nji nolɨkafontɨfi Pita hofɨko'nji a'amu nom'ne Jisasɨmo inomokomoyo imotofo Joupanta'ango sohwanji umentohofofoho.

Pita Kouniliyosɨye ango sopono umentisofoho.

24 Nowentɨfi mo'nɨngkanta ango Sisaliya i'mofamentohofofoho. Kouniliyos kakoe pone kakoe temtitofo so'nji a'amu nom'ne joho lɨhwatɨmentiso so'ntnne'no hontohumamentohofofoho. 25 Pita wahumo lonto yahonɨngki Kouniliyos Pitamo nu'manto Pita kakoe huyo'mo ipitofawo'mentisofoho. Pita kakoe yofe ho'nomayo'nefoho. 26 I oso'no Pita nulɨkafonto ulɨmento, O'o, ngko kɨko pa'nyo hwo'nyoho. 27 Pita'nji Kouniliyosɨ'nji hungkuno hnnonji angomo noswonji hwe moya'mi nuhu'mokontɨfi humentanɨngkofi u'ma'mentisiyefoho.

28 Pita hofɨkimo ulɨmento, Ngko a'amu Juta hwo'nyoho. Sekwo a'amu kengo kuyoho. Sekwo huno moi'wonoho. A'amu Juta hn'nwi nakwoe yahinoso ole, A'amu kengo so'nji mohumayo'njɨ'nwoho. Wopayo afapo nta'ni manɨwo'nɨngkiyɨhwone'nwoho. O'o, wonyofoho lɨmotohwone'nwoho. I oso hiso'no Anɨtu ole ntɨhwamasofoho. A'amu nom'neso hofɨko a'amu Jutafe honɨngkano hungkuno so'no huno muyo somne'no wonyofoho lohotoho. O'o, a'amu hopi'nonohino Anɨtu afa'nohino uhwonɨwo'nɨngkisofoho. 29 Ntɨhwahonɨngki sekwoe hungkunomo hwotoho mahmmalefoho. O'o nupa'nonji pohono. Peho'no lontɨma'malofo.

30 Ose ulohonɨngkahonɨngki Kouniliyos ulɨmento, Sɨkuno osofosofahu'no memjanɨmo'maso sohwo'ni ngko nje angomo akupo'nyo so'nji (3kɨlouk) Anɨtumo ulontanɨngko hwe fihwo nem'no he nɨhu'no tɨngkaho'nyo'njo sohwo nje huyo'mo lohofonto 31 ntɨma, Kouniliyos, jɨje hungkuno Anɨtumo ulɨwo'nɨngkinoso upa'nɨwo'nɨngkohoho. A'amu umofonyo iyo somo ufo'mawo'nɨngkinoso Anɨtu nuhwononto huno wopɨngo syokufɨsyalofoho. 32 Oso'no Joupa ango sopone'no hwe fihwa Saimoun Pitamne'no filɨhwajo. Oso hwe huhwo sohwo hwe nom'ne Saimoun'njomo humaho. Saimoun nom'ne sohwo yahwopaho syoho'njo sohwo kakoe ango mitɨmomɨngopo molinyofoho. 33 Ose ntahonɨngki ngko komo'no hwe sohwa kohonyo'ne lɨhwatɨmalefoho. Ose'no kɨko pohinoso wopɨngofoho. Anɨtu nakwo'nji humalohwono. Anɨtu yo'mayo hungkuno kijapmmasoso fonaso.

Pita Kouniliyosɨye angomo hungkuno ulɨmentisofoho.

34 Ose ulahonɨngki Pita uloma'mento, Olohonta ngko huno niyohoho. Anɨtu a'amu hopi'nonohino somo afa'nohino ulohofɨwo'nɨngkiso hweho. 35 Anɨtu a'amufe a'apaho so'no temtitofo so'no huno mosyafɨsiyo'njofoho. O'o, a'amu Anɨtumo sɨmeho uyososo kakoe honɨngkanomo inɨngkaweso sohumne'no Anɨtu sɨmeho wopɨngo umo'nɨmontonoho. 36 Oso hungkuno Anɨtu a'amu Isɨlael somo uyɨmentisoso sekwo huno moi'wonoho. Hungkuno hiso ole, Jisas Kɨlais a'amu hopi'nonohinofe. Hwe Engo hweho. Kakoe syoho ole, Anɨtu'nji a'amu'nji sɨmeho afa inyo'ne imokuhwone hweho. 37 Sekwo soku huno moi'wonoho. Sɨmo'mo Joun A'amumo Mijo Kiyoma'mojo sohwo hungkuno wopɨngo lutɨhwamentiso sohonta Ngkalili sopo hungkuno hiloso emanto Jutiya ango ho'mo ho'meemo ho'nɨmentisofoho. 38 Ole upa'nɨmentohofoso Jisas Nasaletnnta'ango sohumo Anɨtu kakoe Towahuno'nji yokumpohn'nyo'nji nuyahonɨngki Jisas kako ango'meemo emoyonto a'amumo ufo'ma'mentisofoho. Hwe wonyo Seten osohwo a'amumo wonyo umokontanɨngki Jisas wopɨngo umokumentisofoho. Jisas kako'nohini umokumentiso'maho. O'o Anɨtu huhwo'njoho. 39 Nakwo a'amuapousel sohwona'ni yo'mayo Jisas a'amu Jutafe hwaho'nji Jelusalem sopo imentisoso uhwonɨmentɨhwone so'no selalokweno. Hofɨko Jisasɨmo fonjinto'ofahumentohofofoho. 40 Nope'nɨngkahonɨngki sɨkuno hufa'u sɨhune memjaofahonɨngki Anɨtu ulɨkofahonɨngki Jisas kakoe a'amu'njopo i'mofapmmentisofoho. 41 Nulɨkofahonɨngki a'amu hopi'nono Jisasɨmo uhwonɨmentohofo'maho. O'o Anɨtu Jisasɨye hungkuno jo'ne nahwosopo'mentiso sohwona'ni uhwonɨmentɨhwonefoho. Jisas nope'nɨngkahonɨngki Anɨtu apa'no ulɨka'mentiso sohonta kako'nji wopayo hwa mijo hwa nɨmentɨhwonefoho. 42 Ole nalɨmento sekwo nje hungkuno a'amumo yoloho filutɨhwamno. Ole ulɨmno. Anɨtu Jisasɨmo uhwosopo'mentiso sohwo a'amu poyo pe'nɨmentohofo so'nji songo humalofo so'njimo hungkuno ito'no mɨhwajiyo'ne honɨngkano yano ilofɨhwajiyo'ne uhwosopo'mentisofoho. 43 A'amu hohonta Anɨtuye hungkuno lɨmotofo sohwa kakine'no ulɨmentohofofoho. Ole ulɨmentohofi, A'amu Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨfijo'manji Anɨtu hofɨkoe wonyo wae yaofonefoho.

A'amu temtitofo kengo somo Anɨtuye Towahuno Wopɨngo uhula'mo'mentisofoho.

44 Oso hungkuno Pita lontanɨngki a'amu upa'nɨmentohofo somo Anɨtuye Towahuno uhula'mo'mentiso so'no 45 Jisasɨmo inomokommotofo Joupanta'ango sohwa Pita'nji pmmentohofo sohwa nuhwonontɨfi pisopisaho mjalɨmɨwentɨfi yomo imentohofofoho. 46 Ole upa'nɨmentohofi a'amu kengoso hungkuno kengo kengo lontɨfi Anɨtumo hungkuno wopɨngo isamoyoka'nji ulɨmentohofofoho. 47 Pita nuhwononto ulɨmento, Olo a'amu loso nakwo hopa Anɨtuye Towahuno ma'nnyofoho. Olo a'amu loso mijo nokiyomase'eno eso tɨhwo lonehoho. Awonoho. 48 Ose ulonto ulɨmento, A'amu somo Jisasɨmne'no fɨkiyomapmno. Ose imentohofoso Pitamo ulɨmentohofi, Sɨkuno nom'ne memjaofɨhwoso'no nakwo'nji wohumano. Ose ulɨmentohofofoho.

Copyright information for `APZ