Acts 12

Helout kako Jemɨsɨmo nofonjasyonto Pitamo impo'angomo intofahumentisofoho.

Hohosohonta hwe yofe engo'njo Helout osohwo a'amu Jisas Kɨlaisɨmo inɨngkawo'nɨngkohofo somo wonyo umokumentisofoho. Hwe huhwo sohwo kakoe a'amu itokuso'njo sohwamo uhwojahonɨngki hofɨko Jounɨye kola'wehwo Jemɨs oso hwi hosɨmno'nji fahumentohofofoho. Fahumentohofo so'no a'amu Juta nuhwonontɨfi sɨmeho wopɨngo umo'nɨngkahonɨngki Helout nuhwononto a'amu Jutafe sɨmeho wopɨngo umo'nyo'ne Pitamo impo'angomo intofahumentisofoho. Hohosohonta a'amuso Sɨkuno Engo uhwonɨmotofofoho. Oso sɨkuno so'no ole lɨmotofo. Sɨkuno hiso wopayo engo kamo'nnyoso ane nyo'nefoho lɨmotofofoho. Osohonta Pitamo aho kento impo'angomo intofasyonto hwe itokuso'njo mtitofo osofosofahu'nohino sohwamo umentisofoho. Hofɨko Pitamo uhwontohumayo'ne hwafoho. Oso mtitofo anga'nohino sohwa a'amu osofosofahu'nohino hwafoho. Helout huno ole unɨmento, Olo Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo Sɨkuno Engo
12:4 Mt. 26:2 enjwa so'mo fehonolo'mongkomaho.
moi'wo imo'nɨngkuhwoso'no ngko Pita sohumo hwe moya'mife tɨmopo uhwatɨmo. Ose syafɨhu'mentisofoho.
Pita impo'angomo nohumentanɨngki a'amu Jisas Kɨlaisɨmo inɨngkawo'nɨngkohofoso Pitamne'no Anɨtumo jomo yokumpohn'nyo ufo'mayo'ne ulɨmentohofofoho.

A'amu ahwomomjo sohwo Pitamo impo'ango mta'ni isɨhutofoma'mentisofoho.

Oso Sɨkuno Engoso moi'wo umo'nɨmonte'no yahonɨngki Helout huno ole syafɨhu'mento, Mo'nɨngka ngko Pitamo hungkuno ulɨmo. Ose lɨmentiso sohonta sɨkwo'miyo somo Pita a'amu itokuso'njo sohwa'u'njo ajwo'mo saho fosyowentanɨngki ahwomo nano hufa'u'nji into'mentohofofoho. Hwe nom'ne itokuso'njo sohwa hoku'yopo a'amu impo'angomjo sohwamo uhwontohumayo'ne'entɨfi loho'mentohofofoho. A'amu ahwomomjo sohwo noponto impo'angomo humentisofoho. Noswahonɨngki iyohohopa longkonɨmentisofoho. A'amu huhwo sohwo Pitafe hupepo hwanɨngo ufonjonto ulɨmento, Komo'no filɨkaho. Ose ulahonɨngki ahwomo nano hufa'uyoso Pitafe aho mta'ni isɨhuto hmmokwajɨmentisofoho. Oso a'amu huhwo sohwo ulɨmento, Jɨje ahuloho yohoji sɨfɨkwongofosyo fiyo. Ose ulahonɨngki Pita yahonɨngki ulɨmento, Jɨje manji'mofo yohoji tɨfi nnɨngkape. Ose ulahonɨngki Pita hwe sohumo tɨfi inɨngkowahonɨngki impo'angomo ulɨko'ma'mentisiyefoho. Oso hiso hwe ahwomomjo sohwo imentiso so'no Pita huno ito'no muyɨmmentisofoho. Wojo hopa honɨngkonɨmentisofoho. 10 Siko nowenji a'amu itokuso'njo sɨmo'mjo sohwa impo'angomjo somo uhwontohumayo sohwa nohumentanɨngkofi uyakolofonji nom'ne a'amu itokuso'njo ayo soponjo sohwamo uyakolofonji hoku'yo ahwomo yokino'nohinoso siki hwosampo'nɨngkahonɨngki mempo hohnta'ni swolɨkofawenji honɨngkanomo umentisiyefoho. Osohonta hwe ahwomomjo sohwo Pitamo komo'no uhwotɨ'ma'mentisofoho.

11 Nuhwotɨ'mofahonɨngki Pita kako huno ito'no uyahonɨngki ole lɨmento, Ngko huno niyohoho. Anɨtu kakoe a'amu ahwomo mta'ango uhwajiso sohwo Heloutɨye aho mta'ni isɨhutofonɨmakwoho. A'amu Juta sohwanji Heloutɨjonji yo'mayo wonyoso wontohofantɨfi imalofoso ne mmo'nɨngkohoyohoho. 12 Huno ose uyahonɨngki Joun Makɨye kona'wohi Maliyafe angomno umentisofoho. Oso ango somo a'mu pi'nɨngo nuhu'mokontɨfi Anɨtumo jomo ulontanɨngkofi, 13 Pita hoku'yo mempo mongkihnta'ni hwanɨngo fonjahonɨngki a'mu syoho ulohofiyosi kakoe yofe Louta, hoku'yo uhwosampo'mo lonto pmmentisofoho. 14 Pitafe mampaho upa'nonto ole lɨmento, U, olo Pitafoho. Ose lonto kakoe sɨmeho wopɨngo umo'nɨmentisofoho. Oso'no mɨhwosampo'mmentisofoho. O'o haloho'no mupa'nonto hano kunto'no swonto ulɨmento, Pita hoku'yopo lohofoho. Ntopohoho. 15 Ose ulahonɨngki ulɨmentohofi, Kɨko ilo'nnyo kiyoho. Ose ulahonɨngkofi kako yokumpohn'nyo imo'nonto ulɨmento, Awonoho. Kako nehopi pohoho. Nɨhu'no nehopi selohono. Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Kakoe huyo'mangofoho.

16 Ose lontanɨngkofi Pita hoku'yopo hwanɨngo ne'no fongku'mentisofoho. Hofɨko hano hwosampo lohofontɨfi uhwonɨmentohofoso Pita nohumentanɨngki uhwonontɨfi yomo yomo imentohofofoho. 17 Mampi'nyo wohumafento Pita kakoe aho ho'noma'mentisofoho. Mampi'nyo humahonɨngkofi Pita ulɨmento, Anɨtu impo'ango mta'ni isɨhutofonɨhwatiso hwo'nyoho. Oso'no ulonto ulɨmento, Sekwo Jemɨsɨ'nji nom'ne sohwanjimo olo hilo so'no ulɨmno. Ose ulonto mempo swaponto nom'ne ango kengopono umentisofoho.

18 Hwangku imɨngo'nji mofehi'nyo si'mofape so'nji a'amu itokuso'njo sohwa yomo yontɨfi ole hnnɨmentohofi, Pita ntɨ'mto. 19 Ose hnnɨngkahonɨngkofi Helout ulɨmento, Sekwo Pitamne'no hafɨhafe fɨtɨpmno. Ose ulahonɨngki wonyopi tɨpmmentohofofoho. Oso'no Helout nom'ne a'amu itokuso'njo sohwamo ulɨmento, A'amu Pitamo ito'no momokosyohumayo'njo imalofo sohwamo fonjahumno. Osohonta Helout hwaho Jutiya ulɨko'manto Sisaliya'no wento osopo humamentisofoho.

Helout poyo pe'nɨmentisofoho.

20 Osopo nohumanto Helout a'amu Taiya'nji Saitoun ntnne'no yoka ulɨmentisofoho. Oso a'amu huhwo sohwa huno ole syafɨhu'mentohofi, Helout nakumne'no sɨmano hintotohino umnalokusoso nakwo kakoe hwaho mta'ango wopayo mpe pipi yanehwono. Ose syafɨsyontɨfi nuhu'mokontɨfi Helout kakoe hungkunoso pompengo wonamofono lontɨfi lɨmentohofofoho. Sɨmo'mo hofɨko Mpɨlasɨtosɨ'nji hungkuno ito'no melɨhwatɨmentohofofoho. Mpɨlasɨtos huhwo sohwo kako Heloutɨye ango engo somo mokosyohumayo hweho. Hofɨko oso yokaso wope'nono lontɨfi jomo ulɨmentohofofoho.

21 Oseso Helout a'amu so'nji nuhu'mokuhwasi hungkuno lane'ento sɨkuno ho'nahumentisofoho. Oso sɨkuno somo Helout a'amu mnokino engo'njo sohwafe hwapɨfe wonyoangkafoso pa'nonto epohumayo wopɨngo engo sopo nohumanto hungkuno sawemo ulɨmentisofoho. 22 Ose lontanɨngki a'amu sohwa joho ulɨmentohofi, Olo hwe lohwo a'amu'maho. O'o Anɨtu pa'nɨngo hweho. 23 Helout ose upa'nonto huno syafɨhu'mento, Ou Anɨtu pa'nyo hwo'nyoho. Oso kakoe huno hiso Anɨtu nuhwononto a'amu ahwomomjo sohwo Heloutɨyepono uhwojahonɨngki Helout sohumo hwanɨngo fongku'mentisofoho. Nofonjahonjo sohonta pihnnyo Heloutɨye a'apaho nolongkwopmmokosyahonɨngki poyo pe'nɨmentono.

24 Anɨtuye hungkuno ango'meemo ho'nɨngkahonɨngki a'amu pi'nɨngo engoso Jisasɨmo inɨngkamentohofofoho.

25 Mponopasɨ'nji Soulɨ'nji Jelusalemne'no hamniyoho motawenji osopo syoho moi'wo esojwaofonji Joun Mak'nji Antiyoukɨmne'no umentisiyefoho.

Copyright information for `APZ