Acts 14

Ango Aikouniyam sopo syoho imentisiyefoho.

Oseso siko Antiyouk imentisiyo hopa Aikouniyam ango sopo imentisiyefoho. Poulɨ'nji Mponopasɨ'nji siko Jutafe tajo ango uhu'mokiyo sopo Anɨtuye hungkuno lutɨhwahonɨngki a'amu Juta fehohnjo a'amu kengo so'nji Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono umentohofofoho. I oso'no a'amu Juta fehohnjo sɨmeho hi'ntnnono muyo'njoso hofɨko Poulɨ'nji Mponopasɨ'njimo sitofo ulontɨfi a'amu kengo somo ulɨkofahonɨngkofi hofɨko sikimo wonyo uloho'mentohofofoho. Poulɨ'nji Mponopasɨ'nji siko Aikouniyam ango sopo ne'no nohumanji Anɨtuye hungkuno yokumpohn'nyo lutɨhwamentisiyefoho. Siko iyoho munnɨmentisofoho. Anɨtu sikimo sosofitofosyohumentanɨngki siko yo'mayo kengo wonyoangkafo itɨhwamentisiyefoho. Oso ango hopo sopo a'amu fehohnjoApousel Poulɨ'nji Mponopas sohwa'u'njimo sɨmeho afa inɨngkahonɨngkofi nom'ne a'amuso nakwolaho lɨmentohofofoho. Oso'no hofɨko husilo'mentohofofoho. A'amu Juta fehohnjo hofɨkoe hwe engo sohwa'ntnne'no a'amu kengo fehohnjo so'nji uhu'mokontɨfi hnnɨmentohofi, Nakwo Poulɨ'nji Mponopasɨ'njimo sojo wofonjosyano lontɨfi imentohofofoho. Siko oso hiso'no nupa'nonji hwaho Likouniyamno hiyaso umentisiyefoho. Osopo ango hufa'u ole, Lisɨtɨla'nji Ntepe'njoho. Osopo Anɨtuye hungkuno lutɨhwamentisiyefoho.

Poulɨ'nji Mponopasɨ'nji siko ango Lisɨtɨla sopo syoho imentisiyefoho.

Oso Lisɨtɨla ango hopo sopo hwe fihwo sɨfe wonyo'njo sohwo humunyoponoho. Kona'wohi aswo mta'ni ose'nohini ma'mentisofoho. Kako hano memayo'njo hweho. Oso hwe huhwo sohwo Poulɨye hungkuno nupa'nonto sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentisofoho. Oso'no Poul uhwonɨmentisoso kako sɨfe wopɨngo umokiyo'ne syofɨsyahonɨngki uhwonɨmentisofoho. 10 Poul hungkuno yokumpohn'nyo ulɨmento, Kɨko nolɨkafohoji jɨje sɨfe'nji filɨkofohumaho. Ose ulahonɨngki kako komo'no solɨkofapi lohofonto hano emmentisofoho.

11 Oso Poul imentisoso hwe moya'mi nuhwonontɨfi hofɨkoe hungkuno mohm'no lɨmentohofi, Anɨtu pi'nɨngo pi'nɨngo humalofo. Hufa'u hwa'u a'amu imo'nonji nakuyepono pisiyo hwaswoho. 12 Ose lontɨfi hofɨkoe anɨtu sohwa'uye yofe Mponopasɨ'nji Poulɨ'njimo mulɨmentohofi, Mponopas Susɨyoho. Poul hungkuno lɨwo'nɨngkiso sohwo Hemesɨyoho. Ose mulɨmentohofofoho. 13 Oso anɨtu Sus kakoe ango engo kakoe yofe ho'nomayo'ne yolohopo molinyofoho. Susɨye ango mokosyohumayo sohwo ahwomo yahu'nji wokoso'nji kusomno motasɨmentisofoho. Oso hwe huhwo sohwo'nji a'amu hopi'nonohino so'nji yahu'nji wokoso'nji Poulɨ'nji Mponopasɨ'njimo uyantɨfi imentohofofoho.

14 Oso hiso'no Poulɨ'nji Mponopasɨ'nji nupa'nonji yahino hiso nekwolaho lonji sikoe nem'no manji'mofo sɨsɨmpo'mentisiyefoho. Siko hano hwe moya'mi'njopono nowenji ajwopo nta'ni joho ulɨmentisiyefoho. 15 Ole ulɨmentisi, Oso sekwo a'amu soku peho'no yalokwofo. Nekwo a'amu hwoya'yoho. Sekwo hopa hwoya'yoho. Nekwo Anɨtu ne sohwoe hungkuno selalokuhwoyo. Sekwoe yo'mayo hwasyoso ho'naofo'ne'no selalokuhwoyo. Noho'naofɨkuji Anɨtu songo ne'no humayo'ne sohumo finɨngkamno. Kako ahwomo'nji hwaho'nji ayo'nji yo'mayo songo humayoso mtɨ'mokumentiso sohune'no selalokuhwoyo. 16 Anɨtu hohonta a'amu hofɨkoe yahino wonyo imotofo so'no uhwontohumamentisofoho. 17 I oso'no Anɨtu kako yo'mayo wopɨngo utɨhwa'nyopo nejapɨwo'nɨngkiso hweho. Anɨtu kako ahwomomo humanto ifoyo nejaponteso nakwoe yo'mayo nonyo wosopayo wopɨngo i'mofopalofoho. Wopayo nejaponteso nakwoe sɨmeho wopɨngo nemo'nalofoho.

18 Ose ko ulahonɨngki hofɨko Poulɨ'nji Mponopasɨ'nji yahu uyantɨfi yahonɨngkofi nekwolaho ulɨwo'nɨmentisiyefoho.

Poulɨmo sojo fongku'mentohofofoho.

19 A'amu Juta fehohnjo hwaho Pisitiya ango Antiyouknta'ango so'nji nom'ne a'amu Aikouniyam mta'ango so'nji Poul sohumne'no nakwolaho lontɨfi nopontɨfi a'amu nom'ne so'nji nuhu'mokinontɨfi Poulɨmo sojo'nji fongku'mentohofofoho. Nofonjontɨfi poyofoho lontɨfi mempo hohnta'ni mehusɨmpee'mentohofofoho. 20 I oso'no a'amu Jisasɨmo inɨngkamotofo sohwa Poulɨmo ho'nahumentohofo sopo uhu'mokahonɨngkofi Poul apa'no songo lɨka'mentisofoho. Nolɨkafonto angkuhwafo engo sopono asomo umentisofoho. Mo'nɨngka Poulɨ'nji Mponopasɨ'nji ango Ntepe sopono umentisiyefoho.

21 Poulɨ'nji Mponopasɨ'nji ango Ntepe i'mofawenji Anɨtuye hungkuno lutɨhwahonɨngki a'amu pi'nɨngo engo nupa'nontɨfi tɨfi inɨngkomotofofoho. Oso syoho hiso yonji siko nowenji Lisɨtɨla'nji Aikouniyam'nji hwaho Pisitiya ango Antiyouk osopono asomo umentisiyefoho. 22 A'amu Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono umotofo somo siko yokumpohn'nyo sosofito lohofonji ulɨmentisi, Sekwo Anɨtuye hungkuno yokumpohn'nyo fɨkesyohumamno. Olo hwaho lopo nohumehwasi yo'mayo tango'njo wohumantonoho. Oso'no hwangku sohonta Anɨtuye ango wopɨngo kakoe yokumpohn'nyo mokosyhumaso sopo wohumentɨhwantanoho. Ose lutɨhwamentisiyefoho. 23 Ango ho'mo so'mo a'amu Jisasɨmo sɨmeho umotofo sopono Poulɨ'nji Mponopasɨ'nji a'amu anga'no anga'no uhwosopo'mentisiyefoho. A'amu Jisas Kɨlaisɨmo umotofo somo umokosyohumayo'ne hwafoho. Siko wosopayo humaho humantɨfi Anɨtumo a'amu somne'no jomo ulɨmentisiyo, Mpohwo a'amu kikine'no sɨmeho hi'ntnnono kijopalokwofoso olo a'amu lomo kɨko umokosyohumaho. Ose ulɨmentisiyefoho.

Poulɨ'nji Mponopasɨ'nji siko hwaho Siliya ango Antiyouk asomo umentisiyefoho.

24 Osoponta'ango siko hwaho Pisitiya emoyonji ango Pamɨfiliya i'mofapmmentisiyefoho. 25 Siko nowenji ango Peka sopo Anɨtuye hungkuno lutɨhwanji ango Ataliya'no umentisiyefoho. 26 Osoponta'ango yofayokinomo nokotosahonɨngki Antiyoukɨmne'no wekapmmentisiyefoho. Hohonta oso ango Antiyouk ho'mo so'mo a'amu Jisasɨmne'no hitoho ulo'mojoso Poulɨ'nji Mponopasɨ'nji Anɨtuye syohomne'no uhwojahonɨngkofi siko oso syoho hiso moi'wo yonji asomo pmmentisiyefoho. 27 Siko Antiyouk asomo i'mofopahonɨngki a'amu hopi'nono uhu'mokahonɨngkofi siko yo'mayo yo'mayo Anɨtu imentiso so'no lutɨhwamentisiyefoho. Siko ole ulɨmentisiyo, Anɨtu a'amu kengo somne'no honɨngkano hwosompeehonɨngki hofɨko sɨmeho hi'ntnnono umalofofoho. 28 Ose ulonji osopo humamojiyefoho.

Copyright information for `APZ