Acts 17

A'amu Tesolounikaso Poulɨ'nji Sailasɨ'njimo ikujoho wofonjantɨfi imentohofofoho.

Poulɨ'nji Sailasɨ'nji ango Amɨfipoulisɨ'nji Apolouniya'nji uhwontawenji ango Tesolounika sopo i'mofapmmentisiyefoho. Osopo a'amu Jutafe tajo ango loho'nnyoponoho. Poul sɨkuno iyoho humayoso engolopohamo kako tajo angomo umojo sohwo hofɨkoe tajo angomo hofɨko'nji humentisofoho. Sɨkuno iyoho humayo hufa'u sɨhune somo Poul Anɨtuye iyoswo mta'ango hungkuno hwapɨngo lutɨhwamentisofoho. Ole lutɨhwamento, Anɨtuye hungkuno ole nalɨmento, Hwe fihwo nopɨhwosi tohino engo nomahwosi nope'nɨngkuhwosi apa'no nolɨkafonefoho. Ose nalɨmentisofoho. Oso hiso'no Anɨtu nakwoe hwahopo uhwatɨmentiso huhwo sohwo Jisasɨyoho. Osohune'no selalokweno. Poulɨye hungkuno upa'nontɨfi a'amu fehohnjo oso hungkuno hiso sɨmeho hi'ntnnono uyontɨfi Poulɨ'nji Sailasɨ'njimo inɨngkamentohofofoho. Oso a'amu hiso fehohnjo Ngkɨlik a'amu Anɨtune'no tajo ango somo uhu'mokumotofofoho. Hwe engo sohwafe moya'mi sofanji inɨngkamentohofofoho.

I oso'no a'amu Juta fehohnjo honɨmo yontɨfi hofɨko hwe wonyo a'amu uhu'mokiyo sopo siki humawo'nɨngkohofo sohwamo nomantɨfi nom'ne hwe moya'mi'nji uhu'mokontɨfi mango engo lɨwo'nɨmentohofofoho. Ose yahonɨngkofi a'amu hopi'nonohino sɨmano hintotohino umnɨngkahonɨngki Jesounɨye angomo kikito'mentohofofoho. Hofɨko Poulɨ'nji Sailasɨ'njine'no notɨpeentɨfi utɨhwa'nyopo womuhumojano lɨmentohofofoho. Ose ko lɨmentohofoso wonyopi tɨpeentɨfi Jesoun oso hwo'nji a'amu Jisasɨmo inɨngkawowo'nɨngkohofo nom'ne so'njimo hwe engo hwaho mokosyohumayo sohwamne'no husɨmpentɨfi mango engo mohm'no ulɨmentohofi, Olo hwe hufa'u lohwa'u siko hwaho hopi'nonohinopo yahino wonyo yonji olohonto olopo humasiyo. Olo Jesoun lohwo hikimo kakoe angomo motawomasofoho. Hiko nakwoe hwe engo Sisafe hungkunomo hwotoho fewo'nɨngkisiyo hwa'uyoho. Ole lɨmentisiyo, Hwe yofe engo'njo hwaho mokosyohumayo ne sohwo Jisasɨyoho. Ose ulahonɨngkofi a'amu hopi'nono nupa'nontɨfi hwe engo huhwanji sɨmano hintotohino umnɨmentisofoho. Hwe engo sohwa Jesoun'nji a'amu Jisasɨmo inɨngkawowo'nɨngkohofo nom'ne so'njiye hamniyoho we'e nomantɨfi usɨhutofahonɨngkofi hofɨko umentohofofoho.

Ango Mpeliya sopo Poulɨ'nji Sailasɨ'nji syoho imentisiyefoho.

10 Oso sɨkwo'miyo somo sɨkuno meefahonɨngki a'amu huhwo sohwa Poulɨ'nji Sailasɨ'nji Mpeliya ango sopo komo'no uhwatɨmentohofofoho. Osopo i'mofaponji a'amu Jutafe tajo ango somo humentisiyefoho. 11 A'amu Mpeliyaso huno wopɨngo'njofoho. Hofɨko a'amu nom'nefe hungkunomo upa'nɨwo'nontɨfi huno ito'no syafɨhu'motofofoho. A'amu Tesolounika pa'nyo'maho. O'o, Poulɨye hungkunomo sɨkuno huhwo huhwi upa'nɨwo'nontɨfi Anɨtuye iyoswo somo hungkuno atofo lɨmotofofoho. Ole syafɨhu'mentohofi, Poulɨye hungkuno nehopitɨkeno. Anɨtuye hungkunomo uhwonano. Ose syafɨsyontɨfi Anɨtuye hungkunomo atofo lɨwo'nɨmentohofofoho. 12 Anɨtuye hungkuno atofo lontɨfi Poulɨye hungkuno ne'njo uhwonontɨfi Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono umentohofofoho. A'amu hiso fehohnjo Ngkɨlik a'amu hwe moya'mi yofe engo'njofoho. 13 A'amu Juta Tesolounika humamotofoso Poul Mpeliya ango sopo Anɨtuye hungkuno lɨjwaofahonɨngki nupa'nontɨfi nolɨkafontɨfi Mpeliya ango sopono pmmentohofofoho. Osopo a'amufe huno yɨwolo'mokontɨfi fonɨfonyo yahonɨngkofi a'amuso sɨmano hintotohino umnɨmentisofoho. 14 Oso hiso'no a'amu Jisasɨmo inɨngkawowo'nɨngkohofoso nupa'nontɨfi Poulɨmo mijo ayo momɨngopo komo'no uhwatɨmentohofofoho. I oso'no Sailasɨ'nji Timouti'nji siko Mpeliya ango sopo humamentisiyefoho. 15 A'amu Poulɨmo ipemotawomentohofo sohwa ango Atenɨs i'mofawentɨfi osopo Poul ole lɨhwatɨmento, Sailasɨ'nji Timouti'nji siko komo'no wapiyo. Ose ulahonɨngki a'amu sohwa Poulɨmo ulɨko'mantɨfi kakoe hungkuno motasɨmentohofofoho.

Ango Atenɨs sopo Poul hungkuno ulɨmentisofoho.

16 Poul ango Atenɨs hwe hufa'u sohwa'umne'no uhwontohumanto sojo huyo'mango kengo kengo uhwonɨmentisofoho. Oso huyo'mangoso a'amu hwomtame ulohofo'ne mtɨ'mokumentohofofoho. Poul nuhwononto sɨmeho tango umentisofoho. 17 Oso'no Poul a'amu Jutafe tajo ango somo noswonto osopo a'amu Juta so'nji a'amu kengo Anɨtumne'no jomo ulɨmotofo so'nji Anɨtune'no hungkuno hnnɨwo'nɨmentohofofoho. 18 A'amu huno hwapɨngo'njoso fehohnjo Epikuliyan honɨngkanomo inɨngkamotofo so'nji fehohnjo Sɨtouik honɨngkanomo inɨngkamotofo so'nji Poulɨ'nji yoka ikujoho pa'nyo hnnɨmentohofofoho. Yo'mayo Jisas imentiso so'no kako poyo pe'nonto apa'no songo lɨka'mentiso so'no Poul kako hofɨkimo ulɨmentisofoho. Oso hungkunoso nupa'nontɨfi fehohnjo ole hnnɨmentohofi, Olo hwe huno ane hweho. Kako ne'no lɨwo'nɨngkiso lohwo pehofo hungkuno lalofoho. Nom'ne fehohnjo ole hnnɨmentohofi, A'amu kengofe anɨtu huyo'mango so'no lalofoho. Ose hnnɨmentohofofoho. 19 Oseso hofɨko Poulɨmo nomantɨfi a'amukaunɨsol Aleyoupakosɨ'njo sopo uhumajontɨfi, Olo hungkuno songo lalokunoloso nakwo huno wonaimonte'no yalofoho. 20 Jɨje hungkuno fehohnjo songoso nakwo huno ito'nohino'maho. Olo hungkuno hwapɨngoso nakwo huno wonayono. Ose ulɨmentohofofoho. 21 A'amu Atenɨs so'nji a'amu nom'ne osopo humamentohofo so'nji hofɨko hungkuno songo upa'nontɨfi oso hiso'no ne'no lɨmotofofoho. Syoho ne'nji miyo'njofoho. O'o, hungkuno'nohino lɨmotofofoho.

22 Oseso Poul kako nolɨkafonto a'amukaunɨsol Aliyoupakas sohwanjo sopo lohofonto ulɨmento, Sekwo a'amu Atenɨs soku, Ngko sehonɨngkoheso sekwoe sojo huyo'mango pi'nɨngo engo somne'no sekwoe Anɨtu pa'nyomo hwomtame ulohofɨwo'nɨngkohofo kuyoho. 23 Ngko sekwoe angkuhwafo lopo emoyonji oso sekwoe ango sojo huyo'mango yofe ho'nomayo'ne pi'nɨngo uhwonɨmalefoho. Ole uhwonɨmaleso, ijempoho anga'nohino sopo sekwo ole mtɨ'mokumentohofi, Oloso nakwo Anɨtu nom'nehwo huno momaso'njo sohumne'nefoho. Ose mtɨ'mokumentohofofoho. Oso Anɨtu huhwo sohwo sekwo huno maseyo'njo siki hwomtame ulohofɨwo'nɨngkohofo sohune'no selalokweno.

24 Kako hwaho'nji yo'mayo hwahoponjo wojoso mtɨ'mokumentiso sohwa kako yo'mayo hwahoponjo ahwomomjoso mokosyohumayo'ne Hwe Engo hweho. Ango a'amu molinyo sopo mohumayoponoho. 25 Kako yo'mayo umofonyo iyoso nɨhu'no awonoho. Oso'no a'amu pipi ufo'mapitnnehofo. O'o, Anɨtu kako songo humayo so'nji ifofo sɨmano esyaofo'ne so'nji a'amu hopi'nonohino somo yano uyɨwo'nɨngkiso hweho. Yo'mayo hopi'nonohino hwapɨngo hweho. 26 Sɨmo'mo ne'mo kako hwe anga'nohino mtɨ'mokumentiso sohonta a'amu hopi'nonohinofe sɨkuno so'nji hofɨkoe hwaho ayo momɨngo sopo ho'nahumentisofoho. Oso hwe sɨmo'mjo sohumta'ango temtitofo hopi'nonohinoso imo'nɨmentohofofoho. Anɨtu a'amu somo hwaho ho'mo ho'mo uhwojɨwo'nalofoho. 27 Anɨtu ose yonto kako a'amuso kakine'no watɨpenɨmopɨfento yalofoho. A'amu hofɨko Anɨtumo notɨpemafɨkuji nuhwonɨfitnnefoho. Nakwo a'amu anga'no anga'nohino so'nnonjo sopo Anɨtu mofonepo humaho. 28 Hwe nom'ne sohwa ole ulɨmento,

Anɨtu nakwoe hwapɨngo hweho.
Nakwoe sɨmano esyaofoso, nakwoe hano emoyoso, nakwoe songo humayoso kako anga'nohino hwapɨngo hweho.
Nom'ne hwe sekumta'ango huno'njo sohwo ole lɨmento, Nakwo'ntnne kakoe mehomi'nwoho.
29 Nakwo Anɨtuye mehominɨ'manji ole mosyafɨsiyo'njo uyano. A'amu hwaho kengo kengo nomantɨfi a'mohuyo'mango mtɨ'mokuwo'nɨngkohofofoho. Nakwoe Anɨtu kako hwahoponjo huyo'mango a'amu mtɨ'mokuwo'nɨngkohofo pa'nyo hweho. Ose mosyafɨsiyo'njo uyano. 30 Hohonta a'amu Anɨtumne'no huno mosyafɨsiyo'njoso yo'mayo huyo'mango mtɨ'mokahonɨngkofi Anɨtu nuhwononto hungkuno mujo'njo imentisofoho. I olohonta Anɨtu kako a'amu hopi'nonohino hn'nɨmo ole nelalofoho, Sekwoe honɨngkano wonyomo hohujo ikinjaofɨkuji ngko Anɨtu ne sohwo'nɨmo tɨfi nnɨngkapmno. Ose nelalofoho. 31 Anɨtu a'amu hopi'nonohino somne'no sɨkuno yano ilofɨhwajiyo'ne ho'nahumentisofoho. Hwe fihumo yano ilofɨhwajiyo syoho so'no uhwosopo'mentisofoho. A'amu hopi'nonohinoso oso hwe huhwo sohumne'no huno uyoso'no Anɨtu utɨhwa'nyopo hwe pe'nyo sohumo songo ulɨka'mentisofoho. Oso hungkunoso Poul ulɨmentisofoho.

32 Oso hungkuno hwe pe'nyo sohumo apa'no songo ulɨka'mentiso so'no nupa'nontɨfi a'amu fehohnjo sitofo ulɨmentohofofoho. A'amu nom'ne fehohnjoso ole ulɨmentohofi, Olo hungkuno hiloso apa'no upo'nano. 33 Oseso Poul a'amu somo nulɨko'manto umentisofoho. 34 A'amu fehohnjo Poulɨmo ufohi'nontɨfi Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono umentohofofoho. Hwe anga'no kakoe yofe Ntiyounisiyos kakokaunɨsol Aleyoupakos syoho'njo hweho. A'mu fisi kakoe yofe Ntomalisɨyoho. Oso'nji nom'nesɨ'njoho.

Copyright information for `APZ