Acts 19

Ango Efesos sopo Poul syoho imentisofoho.

Apoulous ango Koulin osopo nohumentanɨngki Poul ango Antiyouk ulɨko'manto hwaho hwofɨki'nyo'njo sopono nowakento ango Efesos i'mofapmmentisofoho. Osopo kako a'amu Jisasɨmo inɨngkamotofo fehohnjo somo tɨpema'mentisofoho. Poul a'amu homo somo ulɨmento, Sekwo Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentohofo sohonta Anɨtuye Towahuno Wopɨngo ma'mentohofotaho. Ose ulahonɨngki ulɨmentohofi, O'o, nakwo Anɨtuye Towahunomne'no mupa'nyo'nwoho. Ose ulahonɨngkofi Poul ulɨmento, Mijo sekwo tɨhwoe hungkuno upo'nɨngkahonɨngkofi kiyosema'mentohofoto. Ose ulahonɨngki ulɨmentohofi, Jounɨye hungkuno nalontɨfi mijo kiyonema'mentohofofoho.

Ose ulahonɨngkofi Poul ulɨmento, Hohonta Joun ole ulɨmojo hweho, A'amu hofɨkoe wonyomo hohujo ikinjaofɨkujo'no mijo wokiyosema'mnoho. Ose ulonto nom'ne hungkuno ulɨmento, hwe tɨfi pososohumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmno. Ose ulɨmojo hweho. Oso hwe tɨfinjo sohwo Jisasɨyoho. Ose ulɨmentisofoho. Oso hungkuno hiso nupo'nɨngkahonɨngkofi Jisasɨye yofemo mijo kiyoma'mentohofofoho. Ose yahonɨngkofi Poul a'amu homo somo aho kisosyahonɨngki Anɨtuye Towahuno Wopɨngo a'amu somo uhula'ofonto hungkuno kengo kengo uyɨmentisofoho. Hofɨko hungkuno kengo kengo lontɨfi Anɨtuye hungkuno lɨmentohofofoho. Oso hwe sohwa aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyoho.

Poul a'amu Jutafe tajo angomo noswonto Jisasɨmne'no yokumpohn'nyo lutɨhwamentisofoho. Hamno hufa'u sɨhune memjaofahonɨngki kako ne'no lɨwo'nɨmojo hweho. Poul kako a'amu Jutaso Anɨtu nemokosyohumayo sopone'no sɨmeho yɨwolo'mokufitnne'ento lutɨhwamentisofoho. I oso'no a'amu fehohnjo yokumpohn'nyo imo'nontɨfi Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono muyofoho. Hofɨko utɨhwa'nyopo Anɨtuye Honɨngkanomne'no wonyo hungkuno sitofo lɨmentohofofoho. Oso'no Poul oso a'amu homo somo ulɨko'manto a'amu Jisas Kɨlaisɨmo inɨngkunyo nom'ne so'nji umentohofofoho. Sɨkuno huhwo huhwi Poul mesyɨlutɨhwayo sohwoe hungkuno angomo Jisasɨye hungkuno lutɨhwamojofoho. Oso hwe mesyɨlutɨhwayo sohwoe yofe Tilanosɨyoho. 10 Poul ose yontanɨngki soswo hufa'u uyakolo'mentisofoho. A'amu hopi'nono hwaho Esiya sopo humamotofoso Jisasɨye hungkuno upa'nɨmentohofofoho. A'amu Juta so'nji a'amu temtitofo kengo so'nji upa'nɨmentohofofoho.

Hwe Sefa sohwo kakoe hwomu sohwafe hungkunofoho.

11 Anɨtu Poulɨmo aho yokumpohn'nyo umokahonɨngki yo'mayo kengo wonyoangkafoso mtɨ'mokumentisofoho. 12 A'amu fihwafe hwapɨfe we'e somo Poul aho pm'mokahonɨngki nomotawentɨfi a'amu mnokino'njo so'nji a'amu towahuno wonyo ehuhnnamo'nnyo so'njimo uyahonɨngkofi a'amuso hwapɨfe we'eso aho nopm'mokahonɨngkofi mnokino moi'wo imo'nɨmentisofoho. Towahuno wonyoso nulɨko'mantɨfi umentohofofoho.

13 A'amu Juta hwoso sohwa emoyontɨfi towahuno wonyo somo wae yao'motofɨhwafoho. Oso a'amu huhwo sohwa Jisasɨye yofe lontɨfi towahuno wonyo somo wae yaofone'entɨfi lɨmentohofofoho. Towahuno wonyo somo ulɨmentohofi, Poul hungkuno lutɨhwawo'nɨngkiso sohune'no Jisasɨyoho. Oso hwe huhwo sohwoe yokumpohn'nyo'njo kengopo wokuhwatɨmo. Ose ulɨmentohofofoho. 14 A'amu Juta yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwo kakoe yofe Sefa, oso hwoe hwomu aho fehohnta'ni hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'u sohwa oso hungkunoso towahuno wonyo sohumo ulɨmentohofofoho. 15 Oso hungkuno towahuno wonyo sohumo ulahonɨngkofi towahuno wonyo sohwo ulɨmento, Jisas sohune'no ngko huno niyohoho. Poul ntnne'no huno niyohoho. I sekwo tɨhwasilo, Ngko huno maniyohoyohoho. 16 Ose ulonto hwe towahuno wonyo'njo somo a'amu sohwamo hweka'mo yaofonto hofɨkoe hwapɨfemo sɨsɨmpento ikujoho yokumpohn'nyo fongku'mentisofoho. Oso a'amu huhwo sohwa hwe sohwoe angomo komo'no ulɨko'mantɨfi a'apaho tohino'nji hwapɨfe ane hiyae humpo'mentohofofoho. 17 A'amu Juta'nji a'amu kengo so'nji Efesos humamotofo sohwa olo hilo so'no nupa'nontɨfi iyoho unɨmentisofoho. Oso'no hofɨko Jisasɨye yofe ho'noma'mentohofofoho. 18 Hwe moya'mi pi'nɨngo engo Jisasɨmo sɨmeho umentohofoso hofɨko hofɨkoe hohontajo yahino hofɨkoe yo'mayo wonyo so'no utɨhwa'nyopo yoloho ulɨmentohofofoho. 19 A'amu pi'nɨngo engo peefo'nohwoso'no ki'nyo'no huno'njoso hofɨko hofɨkoe iyoswo huno hwapɨngo'njo mtɨ'mokumentohofoso nuhu'mokontɨfi a'amufe tɨmopo toho uyo'mentohofofoho. Oso iyoswo somne hamniyohoso atofo lɨmentohofosofifɨti tausen (50,000) kina imo'nɨmentisofoho. 20 Hohosohonta Jisasɨye hungkuno yokumpohn'nyo imo'nɨngkahonɨngki ango'meemo ho'nɨngkahonɨngki a'amu pi'nɨngo Jisasɨye hungkunomo inɨngkamentohofofoho.

A'amu Efesos sopo humamotofoso Poulɨmne'no yoka hungkuno ulɨmentohofofoho.

21 Osohonta Anɨtuye Towahuno Wopɨngo Poulɨye hunomo uyahonɨngki Poul ole syafɨhu'mento, ngko hwaho Masetouniya'nji Ngkɨlikɨ'nji uhwonta'mo tɨfi Jelusalemno wamo, lonto lɨmento, Ngko osopono u'mo hwangku ango Loum sopo uhwonɨmonnoho. 22 Ose syafɨsyonto kako hwe hufa'u kakimo ufo'mawo'nɨngkisiyo sohwa'u Timouti'nji Elasɨtosɨ'nji oso hwa'umo Masetouniya'no uhwatɨmentisofoho. Poul sikimo nolɨhwajonto kako hwaho Esiya sopo we'enehwo humamentisofoho.

23 Oso hohosohonta a'amu fehohnjo Efesos humamotofoso a'amu Jisasɨye Honɨngkanomo tɨfi inɨngkawowo'nɨngkohofo somo wonyo uloho'mentohofofoho. 24 Oso ango sopo hwe fihwo kakoe yofe Ntemitɨliyosɨyoho. Kako sojo ewafo pa'nyoso huyo'mango syoho'njo hweho. Oso a'amu sofe anɨtu hwasyosi Atemisɨyoho. Ntemitɨliyos kakoe a'amu'nji hofɨkoe anɨtu hwasyosiye ango huyo'mango mtɨ'mokahonɨngkofi a'amu hamniyoho engo'nji mpe imotofofoho. 25 Ntemitɨliyos kako kakoe a'amu syoho afa'njo sohwamne'no joho ulahonɨngki uhu'mokumentohofofoho. Nuhu'mokahonɨngkofi ulɨmento, Olo syoho hiloso nakwoe hamniyoho hwapɨngofoho. 26 Oso hwe Poul sohwo kakoe yo'mayo syoho yɨwo'nɨngkisoso sekwo huno moi'wonoho. Kako ole lutɨhwalofi, sekwo anɨtu aho'nji mtɨ'mokuwo'nɨngkohofoso hwasyo anɨtuyoho. Ne anefoho. Ose lutɨhwalofoho. A'amu pi'nɨngo engo oso hungkunoso nupa'nontɨfi tɨfi inɨngkowalokwofo. Olo hiloso nakwoe ango Efesosɨ'nohino'maho. O'o, nakwoe hwaho Esiya yawojo'meemnoho. 27 Oso hungkuno Poul lisoso nakwoe syohomo wonyo wonamokumontonoho. Oso'nohinɨ'maho. Nakwoe anɨtu engosi Atemis kakoe ango wonyoangkafoso sikinjo pa'nyo umo'nɨmontefoho. Sɨmo'mo a'amu Esiya so'nji hwaho yawojo'meemjo so'nji olo a'mu lohnne'no hwomtame uloho'motofofoho. I oso'no Poulɨye hungkuno Atemisɨye yofe engoso wonyo umokumonto yalofoho.

28 Ose ulahonɨngki a'amuso nupa'nontɨfi sɨmeho tohino umnɨngkahonɨngki mohm'no ulɨwo'nɨmentohofi, Nakwo Efesos so'nyuye Atemis yokumpohn'nyiyoho. 29 Ose ne'no ulɨwo'nontɨfi sɨmeho fefoyo umokahonɨngki hofɨko afa'no afa'no nolɨkafontɨfi angkuhwafo uhu'mokiyo sopono komo'no wentɨfi hwe hufa'u hwa'u Ngkaiyosɨ'nji Alisɨtakosɨ'nji oso hwa'umo kompemotawomentohofofoho. Oso hwe huhwo sohwa'u Masetouniyanta'ango hwa'u Poulɨ'nji emmojiyo hwa'uyoho. 30 Poul kako a'amufe sɨmanopo waloho'mto yahonɨngki a'amu Jisasɨmo inɨngkamotofoso uhoholo'mmtohofofoho. 31 A'amu fehohnjo yofe engo'njo hwaho Esiya mokosyohumayo sohwa Poulɨmne'no hwe wopɨngo hweho hnnɨmentohofo sohwa Poulɨyepono hungkuno ole lɨhwatɨmentohofi, Poul kɨko oso uhu'mokiyo sopo nopohotoho.

32 Ose lɨhwamentohofoso a'amu uhu'mokiyo somjo sofe hunoso ehilo'mee'mentisofoho. A'amu fehohnjo hungkuno kengo lɨwo'nontanɨngkofi a'amu nom'ne sohwa nom'ne kengo hungkuno lɨwo'nɨmentohofofoho. Oso a'amu pi'nɨngo sohwa uhu'mokiyo so'no hwapɨngoso huno muyofoho. 33 A'amu Juta fihwa Alekɨsanta sohumo a'amu somo ulone'entɨfi usɨtofomotamentohofofoho. Oso'no Alekɨsanta ajwomo'mo nolohofonto hofɨkoe hungkunomo asomo ulɨmo lonto aho ho'noma'mentisofoho. 34 Ose ko yahonɨngki a'amuso Alekɨsanta yofe uhwofontɨfi Juta hweho lontɨfi hungkuno afa'no afa'no mohm'no ulɨwo'nɨmentohofi, Atemis nakwo a'amu Efesos so'nyuye a'mu engiyoho. Hofɨko joho ne'no lɨwo'nontanɨngkofi mofehi'nyo sɨmo'me hano uyoso hufa'u imo'nɨmentisofoho.

35 Tɨfi sohonta hwe fihwo yofe engo'njo a'amufe ifalifaliyo syoho'njo sohwo mampi'nyo fosyohumamno ulonto ulɨmento, Sekwo a'amu Efesos soku upa'nɨmno. A'amu hopi'nono huno ole uyalofoho, Nakwo Atemisɨye ango engo so'nji oso sojo ahwomo mta'ango pɨwahu'mentiso so'nji mokosyohumamwo'nɨngkuhwone'nwoho. 36 A'amu oso hungkuno somo ilojaofoneso tɨhwolo. Awonoho. Sekwoe sɨmeho nto'no wasemo'nono. Fonɨfonyoso iyo'eno. 37 Olo hwe sekwo ipemotapohofo sohwa'u nakwoe Atemisɨye ango engomjo hufo miyo hwa'uyoho. Siko Atemisɨmne'no sitofo mujofoho. 38 Ntemitɨliyosɨ'nji kakoe syoho ulohofiyo so'nji hofɨko nom'ne hwe sohumne'no hungkuno'njo'manji oso hungkunoso nakwoe hwe engo sohumne'no fɨpemotapmno. Osopo hungkuno jo'ne sɨkuno somo ito'no womɨhwajɨfe. 39 Sekwo nom'ne hungkuno'njo hwasɨ'manji sɨkuno uhu'mokiyo ne somo walɨfe. 40 Olo hungkuno ne'no lontanɨngkuji nakwoe hwe engo sohwa huno pipi syonafɨhupitnnehofo. O'o, yolohoso ne anefoho. Hwe engo sohwa olo uhu'mokiyo so'no nalohonɨfijoso nakwo pehofo ulantanto. Awonoho. Nakwo hungkuno asomo mulanehwono. 41 Ose ulonto a'amu hofɨko uhu'mokiyo sopo nohumentanɨngkofi ulɨmento, Fohumpopmno. Ose ulahonɨngki humpo'mentohofofoho.

Copyright information for `APZ