Acts 24

A'amu Jutajo hwe yofe engo'njo sohwa Poulɨmne'no hungkuno lɨmentohofofoho.

Sɨkuno aho fehohnjo hopi'nonohino memjaofahonɨngki hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo Anonaiyas oso hwo'nji nom'ne hwe engo sohwanji hwe nom'ne hofɨkoe hungkuno jo'ne yofe Tetulos oso hwo'nji Sisaliya i'mofapmmentohofofoho. Hofɨko hwe yofe engo'njo Felikɨsɨ'njo sopo lohofontɨfi Poulɨmne'no hungkuno ulɨmentohofofoho. Felikɨs Poulɨmne'no lɨhwojahonɨngki nopahonɨngki Tetulos sohwo a'amu Juta sohwafe hungkuno Poulɨmne'no ulɨmento, Hwe engo Felikɨs sohwosi, Kɨko nakumo wonyoangkafo nemokosyohumawo'nɨngkino hwosoho. Nakwo ikujoho mafongki'nyoso sɨmeho pompenjiyo ito'no humalohwono. Nakwoe hwaho lopo yo'mayo wonyo imo'nyoso kɨko huno wopɨngo syafɨsyonji ito'no mtɨ'mokuwo'nɨngkino hwosoho. Oseso nakwo sɨmeho wopɨngo nemo'nɨngkahonɨngki isamoyoka wokilantane'no yalokuhwono.

Ngko huno ole niyohi, Kɨko syoho engo'njo hwosoho. Oso'no hungkuno tɨfo'nohino wakilɨmne'no yohono. Kɨko a'amufe hungkuno upa'nɨwo'nɨngkino sohwosi nje hungkuno upa'nyo. Olo hwe Poul lohwo kako a'amu Jutamne'no wonyo uyɨwo'nɨngkiso hweho. Ango'meemo nowento a'amu'njopo yoka'nji ikujoho'nji ulɨkafɨwo'nɨngkiso hweho. Nakwoe a'amu Juta fehohnjo hotɨku lohofontɨfi honɨngkano nom'nemo inɨngkowalokwofo sofe yofe Nasaletɨyoho. Olo hwe lohwo hofɨkoe hwe engo hweho. Kako a'amu temtitofo kengo sohwa nakwoe Anɨtuye ango engo somo wonyo imokiyo'ne ipemotapmmasofoho. Ose uhwonontani Poulɨmo aho ka'malohwonefoho. [Nakwo nakwoe yahinomne'no Poulɨmo ito'no womɨhwojantani ko yahonɨngkuhwoni hwe itokuso'njo yofe engo'njo Lisiyas osohwo noponto nakwoe aho mta'ni usɨhuto'mto yokumpohn'nyo imo'nonto utɨma'masofoho. Nutɨmanto nalɨma, Sekwo olo hwe lohumne'no hungkuno hi'njo hwasɨ'manji sekwo Felikɨsɨyepono motawomno. Lisiyas ose nalɨmasofoho.] I oso'no kɨko Lisiyas sohumo ulohonyo. Kakoe hungkuno nupa'nɨngkohoji huno wakiyono. Yo'mayo ulɨmalohwone so'no wakilono. Tetulos ose ulɨmentisofoho.

A'amu Juta hopi'nonohinoso sɨmeho inontɨfi ulɨmentohofi, Hungkuno nehopi kilohoho. Ose ulɨmentohofofoho.

Poul kakoe hungkuno Felikɨsɨmo ulɨmentisofoho.

10 Hwe engo sohwo Poulɨmne'no hungkuno jo'ne uhwonɨngkahonɨngki Poul ulɨmento, Kɨko nakwo a'amu Juta sohwona'nɨmo hungkuno ito'no mɨhwojontanɨngkino soswo pi'nɨngo neyakolo'mojofoho. Oso'no ngko nje hungkuno kilɨmne so'no sɨmeho wopɨngo nɨmo'nɨngkohoho. 11 Sɨkuno aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'u mmo'nyo sohonta ngko Anɨtumo jomo ulɨmo lonji Jelusalem i'mofapmmalefoho. Kɨko hofɨkimo olo hiso'no ulohojo'no nehopeho wakilɨfe. 12 A'amu Juta Anɨtuye ango engo somo nom'ne a'amu sohwanji hungkuno ikujoho hopa fongki'nontanɨngkuhwoni monahonyo'njo imalofofoho. Hofɨko ango uhu'mokiyo sopo angkuhwafo engo sopo hwe moya'mi ikujoho so'no ulɨkofontanɨngko manohonyo'njo imalofofoho. Awonoho. Ngko miyo hwo'nyoho. 13 Oso hungkuno yo'mayo imale so'no kilohofoso hungkuno hwapɨngoso ne anefoho. Oso'no hofɨko kikimo olo hungkuno loso nehopi pipi kitɨhwafitnnehofo. O'o, yo'mayo ngkine'no kilohofoso muhwonɨmmalofɨhwafoho.

14 I oso'no hungkuno anga'no kilohofoso nehopeho. Ole. A'amu Juta fehohnjo hotɨku lohofontɨfi Honɨngkano songomo inɨngkowalokwofo. Oso Honɨngkano somo ngko tɨfi inɨngkawenji neyakwosafe Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyalokweno. Mousesɨye honɨngkano hungkuno so'nji a'amu Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwafe hungkuno somo inɨngkowalokweno. 15 Anɨtu a'amu wopɨngo'nji wonyo'nji poyo pe'nyo somo ulɨkafone so'no sɨmeho hi'ntnnono uyonji oso hiso'no a'amu lo'nji hontohumalohwono. 16 Ngko nje honɨngkano wopɨngomne'no syoho engo iwo'nɨngkohe hwo'nyoho. Oso'no Anɨtu'nji a'amu sohwanji ngkimo wonyo hwosoho mantɨfitnnehofo. O'o, hwe wopɨngo hwosoho ntɨfitnnefoho. Ngko ole hnnɨmnefoho. Honɨngkano wopɨngo'njo hwo'nyoho hnnɨmnefoho.

17 Hohonta ngko Jelusalem ulɨko'manji soswo fihwo nɨyokolofahonɨngki ngko hwaho kengo kengopo emoyonji Jelusalemno asomo pmmale hwo'nyoho. A'amu hamniyoho umofonyo iyo somne'no hamniyoho motaponji Anɨtune'no yahu umalefoho. 18 Ose yonji ngko Anɨtuye ango engo somo nohumanji oso hiso kiho'maso imokiyo so'no yontanɨngko nohonɨmalofofoho. Ngko a'amu osofosofahu'nohino'nji nohumentani yo'mayo ito'nohino imalohwonefoho. A'amu pi'nɨngo nakwo'nji mohumulofo. 19 I oso'no a'amu Juta fehohnjo hwaho Esiyanta'ango sohwa nohumantɨfi ngkimo aho nɨko'malofofoho. Oso a'amu huhwo sohwa ngkine'no hungkuno hi'njo hwa'manji jɨje sɨmanopo lohofɨkuji ngkine'no hungkuno ntɨfitnne'no mape'njo peho'neto. 20 Mape'njo so'no ngkokaunɨsolɨ'njopo nohumentanɨngko sohontakaunɨsol sohwa peho wonyo imale'no mtito'malofo. Olo hwe lohwa wantɨfe. 21 Olo hungkuno lo'nohinotɨkeno. Ngko hofɨko'nji nohumanji ngko joho ole ulɨmale, A'amu poyo pe'nyo somo Anɨtu apa'no songo ulɨkafo so'no sɨmeho hi'ntnnono uyalokweno. Oso hiso'no hofɨko ngkine'no hungkuno kontalokwofo. Poul ose ulɨmentisofoho.

22 Felikɨs kako a'amu Jisasɨmo inɨngkamotofo sofe honɨngkano so'no huno umentiso hweho. Oso'no kako a'amu Juta somo ulɨmento, Nta'noho. Sekwo fohontohumamno. Hwe itokuso'njo yofe engo'njo Lisiyas sohwo nopɨhwoso'no sekwoe hungkuno ito'no womesehwatɨmonnoho. 23 Ose ulonto a'amu impe'njo sohwamo mokosyohumayo sohumo ulɨmento, Kɨko Poulɨmno fohontohumaho. Kako pawesoso wopɨngofoho. Kakoe a'amu jomo u'mafɨkuji yo'mayo uyɨfijoso wopɨngofoho. Ose ulɨmentisofoho.

Felikɨs kako Poulɨmo impe intofonto soswo hufa'u uyɨmentisofoho.

24 Sɨkuno nom'ne fihwa memjaofahonɨngki Felikɨs kakoe ape Ntɨlusila'nji pmmentisiyefoho. Oso a'mu hisi Juta apefoho. Felikɨs Poulɨmne'no kakoe hungkuno upa'nyo so'ne luhwajɨmentisofoho. Poul a'amu Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyoso'no lutɨhwamentisofoho. 25 Kako honɨngkano wopɨngo tɨpemayo so'no yo'mayo wonyo ho'naofo so'no hwangku Anɨtu a'amufe hungkuno ikwolofo so'no lutɨhwamentisofoho. Ose ulahonɨngki Felikɨs iyoho unɨngkahonɨngki ulɨmento, Nta'noho. Olohonta kɨko mpano. Sɨkuno nom'nemo ngko iyoho humame sohonta nekwo apa'no wolaho. 26 Ose ulonto ole syafɨhu'mento, Poulɨmo usɨhuto'meso'no hamniyoho wontapmmontolɨkeno. Ose syafɨsyonto sɨkuno pi'nɨngo somo Poulɨmne'no lɨhwajɨwo'nonto Poulɨ'nji hungkuno hnnɨmentisiyefoho. 27 Soswo hufa'u uyokolofahonɨngki hwe nom'ne Pousiyos Fesɨtos oso hwo Felikɨsɨye hwaho mokosyohumayo syohoso ma'mentisofoho. Felikɨs huhwo sohwo a'amu Juta afofo umokumonto yonto Poulɨmo impo'angomo humentanɨngki musɨhutofe'njo yonto ulɨko'ma'mentisofoho.

Copyright information for `APZ