Acts 26

Poul kakoe hungkuno Akɨlipa sohumo ulɨmentisofoho.

Akɨlipa Poulɨmo ulɨmento, Kɨko jɨje hungkuno fiso. Ose ulahonɨngki Poul kakoe aho ho'nomanto kakoe hungkuno ulɨmentisofoho.

Ole ulɨmento, Hwe engo Akɨlipa, nje hungkuno wakilɨmne so'no nje sɨmeho wopɨngo nɨmo'nɨngkohoho. Oso hungkuno a'amu Jutaso ntɨmentohofoso asomo wakilɨmonne'no yohono. Kɨko nakwo a'amu Juta so'nyuye yahino so'nji yo'mayo nakwo huno kengo kengo so'nji huno kiyohoho. Oso'no nje hungkuno sawemoso kɨko hopi'nonohinomo ito'no upa'nyo.

Ngko we'e sohwo'nnonjo sopo
26:4 Hohohonta Poul kako we'e humamentiso sohonta kako ango pone engo Tasas, hwaho Silisiya, humamentisofoho. (Sohe engo 22, honɨngkano we'e 3, somo uhwonyo.)
olohontajo so'nji yo'mayo yahino yɨwo'nɨngkohe so'no a'amu Jutaso huno uyahoho. Ngko nje ango sopono Jelusalem osoponohini humawo'nɨngkohefoho. Oso'no hofɨko huno uyohoho.
Hohonta ngko nohumanji ngko a'amu Falisi sohwafe honɨngkanomo ito'no inɨngkawo'nɨmote hwo'nyoho. Oso honɨngkano hiso tango we'e'njo'maho. Tango mɨkunɨmposofoho. Oso hiso'no hofɨko huno uyohoho. Hofɨko wokilano lɨfijo'manji olo hilo so'no wakilɨfe. Yo'mayo Anɨtu neyakwosamo ulɨmentiso so'no nejapone so'no hontohumaleno. Olo hilo so'no hofɨko ngkine'no hungkuno ho'nosyahonɨngkofi olopo lohokweno. Nakwo a'amu Juta temtitofo sɨfe mta'ni hufa'u so'nwi Anɨtune'no imɨngo'nji sɨkuno'nji isamoyoka ulɨwo'nɨngkuhwonefoho. Hwapɨngoso yo'mayo Anɨtu neyakwosamo ulɨmentiso so'no ne imo'nyo so'no hontohumaleno. Oso'no hofɨko ngkine'no hungkuno ho'nahumalofofoho. Sekwo a'amu Juta soku, Anɨtu a'amu poyo pe'nyo somo songo ulɨkafo so'no sɨmeho hi'ntnnono muyoso peho'neto.

Hohonta ngko huno ole syafɨhu'mentoho, Oso hwe Jisas Nasaletnnta'ango sohune'no hwotoho wahmmonji imentohono. 10 Ose syafɨsyonji ango Jelusalem sopo nohumanji ose imentohefoho. A'amu yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwa syoho ntapontɨfi nɨhwojahonɨngkofi ngko a'amu Jisasɨmo inɨngkawowo'nɨngkohofo somo nokenji impo'angomo intofahumentohefoho. Oso a'amu hisomne'no a'amu nom'neso wope'nantɨfeho lahonɨngkofi ngko eno ulɨmentohefoho. 11 Sɨkuno huhwo huhwi hofɨkoe tajo ango somo nohumentanɨngkofi ngko tohino umotefoho. Ole ulɨmentoho, Sekwo Jisasɨmo sɨmeho uyoso foho'naopmno. Ose ulonji hofɨkine'no sɨmano hintotohino nɨmnɨngkahonɨngki ango hwaho kengopono a'amu Jisasɨmo inɨngkawowo'nɨngkohofo somo tohino uyɨmo lonji umentohefoho.

Poul Anɨtuye a'amu ne imo'nɨmentiso so'no ulɨmentisofoho.

(Apousel 9:3-19; 22:6-16)

12 A'amu yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwa iyoswo ntapontɨfi a'amu Jisasɨmo sɨmeho uyɨwo'nɨngkohofo somo tohino uyo'ne ango Ntomasɨkos osopono nɨhwatɨmentohofofoho. 13 U, hwe engo sohwosi, ngko honɨngkanomo nowentanɨngko hinjopo pomponaho engo ahwomo mta'ango lanɨhumentisofoho. Pomponaho hiloso mofehi'nyomo yakolo'nnyofoho. A'amu ngko'nji umentɨhwone sohwanji olo pomponaho hiloso uhwonɨmentɨhwonefoho. 14 Ose uhwonontani hwahopo pɨwahu'mentɨhwonefoho. Ngko Hipɨlu mampaho upa'nɨmentoho, Soul, Soul, wonyo peho'no ntohofantokuno. Kɨko sɨhu mampo'nnyo somo entofomahoji'manji kɨko sɨhu wosakolo'nɨmonnoho. 15 Ose ho'nɨngkahonɨngki ulohonɨmentoho, Hwe engo tɨhwosilo. Ose ulahonɨngko ntɨmento, Ngko Jisasɨ'nyoho. Kɨko ngkimo wonyo nɨmokantokuno. 16 Nolɨkafohoji filohofo. Nje syoho ntohofiyo'ne kuhwosopo'mne so'no ku'mahono. Olo sɨkuno lomo yo'mayo uhwonɨngkino so'no a'amu nom'ne somo ulohoho. Oso'nji yo'mayo hwangku kitɨhwamne so'nji a'amumo ulohoho. 17 Ngko a'amu Juta so'nji a'amu kengo so'njimo wokuhwatɨmo. Hofɨko kikine'no wokufonjano lɨfijoso wokufo'ma'monnoho. 18 Ngko nokuhwajɨ'mo kɨko hofɨkoe hunomo fɨwolo'mokahoho. Hofɨko Setenɨye sɨkwo'mjohoso'mo humalofo somo nje pomponahopo fɨpemotapohoho. Hofɨko Setenɨye yokumpohn'nyo usɨkwajɨkuji ngkiyepono wapɨfe. Ngkimo sɨmeho ntapɨfijoso hofɨkoe wonyo wae weeo'mo. Oso a'amu hiso'nji nom'ne a'amu'nji ngkimo sɨmeho ntapefojo so'no hofɨko Anɨtu mta'ni yo'mayo wopɨngo mapitnnefoho. Ose ntɨmentisofoho. Anɨtu kako'ne moi'wo nto uhwosopo'mentisofoho.

Poul kako Akɨlipa sohumo kakoe syoho'ne ulɨmentisofoho.

19 U, hwe engo Akɨlipa sohwosi, Olo hiloso ahwomo mta'ango ho'nɨmentiso so'no hwotoho mafe'njo imentohefoho. O'o, haloho'nohino imentohefoho. 20 Oso hungkuno hiso'no a'amu ango Ntomasɨkos humamotofo somo ulɨmentohefoho. Osoponta'ango a'amu Jelusalem so'nji a'amu hwaho Jutiya hopi'nono humamotofo so'nji a'amu temtitofo kengo so'njimo Anɨtuye hungkuno lutɨhwamentohefoho. Ole ulɨmentoho, Sekwo honɨngkano wonyomo hohujo ikenjaofɨkuji Anɨtumne'no sɨmeho fɨwolo'mokumno. Honɨngkano wonyoangkafo'nohino utɨhwa'nyopo fiyɨmno. A'amu nom'neso sehonɨfijoso Anɨtuye a'amu ne kuyoho woselantɨfeho. Ose ulɨmentohefoho. 21 Oso hwapɨngo wo'nnyo so'no a'amu Jutaso Anɨtuye ango engo somo aho nɨkentɨfi wofonjonɨsyantɨfi imentohofofoho. 22 I Anɨtu nɨfo'mawo'nɨngkahonɨngki olopo nolohofonji a'amu yofe engo ane so'nji sekwo yofe engo'njo sɨkunonjimo Anɨtuye hungkuno selalokweno. Olo hungkuno hiloso songo'maho. O'o Mousesɨ'nji a'amu nom'ne Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lutɨhwamotofo sohwanji hofɨko nto lɨmotofofoho. 23 Ole lɨmotofo, Hwe ahwomo mta'ni nakwoe hwahopo uhwatɨmentiso sohwo tohino engo nomahwosi poyo pe'nɨngkuhwosi apa'no songo lɨkafone sɨmo'mjo hweho. Oso hwe huhwo sohwo a'amu Juta so'nji a'amu temtitofo kengo so'njine'no Anɨtuye honɨngkano hwosampene hweho. Ose nto lɨmotofofoho.

Poul kako Akɨlipa sohumo Anɨtuye honɨngkano tɨpemayo'ne'ento lutɨhwamentisofoho.

24 Poul ose ulontanɨngki Fesɨtos joho mohm'no ulɨmento, Poul kɨko hwayo hohnjo hwosoho. Kɨko huno pi'nɨngo engo tɨpemanji jɨje huno hwayo hohnjo imo'nɨmahnno hwosoho. 25 Ose ulahonɨngki Poul ulɨmento, Hwe engo Fesɨtos sohwosi, ngko hwayo hohnjo hwonɨ'maho. Nje hungkuno nehopeho. Ngko huno'njo hwo'ni lohono. 26 Hwe yofe engo'nji Akɨlipa sohwo kako olo hilo so'no huno uyohoho. Oso'no iyoho mannɨngkahonɨngki ulalokweno. Olo yo'mayo kilohe so'no Akɨlipa kakoe tɨmo'nji haloho'njimo muyakolofefoho. Olo hiloso hiyaso'mo imo'nɨmentiso'maho. O'o, utɨhwa'nyopo imo'nɨmentisofoho. 27 Hwe engo Akɨlipa sohwosi, kɨko a'amu Anɨtuye hungkuno lutɨhwamotofo sohwafe hungkunomo sɨmeho hi'ntnnono luyɨwo'nɨngkino. Ngko huno nɨyohoho. Kɨko uyɨwo'nɨngkino.

28 Akɨlipa Poulɨye hungkunomo hotɨku lohofonto ulɨmento, Kɨko huno pɨpi kiyohoho. Jɨje hungkuno'nohino somo upa'nonji ngko Anɨtuye a'amu ne imo'nyo so'no huno lakiyohoho.

29 Ose ulahonɨngki Poul ulɨmento, Ngko Anɨtumo olo'no jomo ulalokweno. Kɨko'nji a'amu nom'ne oloponjo nje hungkunomo upa'nɨngkohofo so'nji Anɨtuye a'amu ne ngko pa'nyo umo'nɨfe nnɨngkohoho. I oso'no ngko impo'angomo humale hopaso oso ngkilaho nnɨngkohoho. O'o, sekwo Anɨtuye a'amu ne hmmo'nɨmno.

30 Ose ulahonɨngki hwe yofe engo'njo Akɨlipa sohwo'nji Fesɨtos hwe hwaho mokosyohumayo sohwo'nji Akɨlipafe ape Mpenaisi'nji a'amu nom'ne humalofo sohwanji lɨkofohumamentohofofoho. 31 Hofɨko noswapontɨfi hnnɨmentohofi, Yo'mayo poyo pe'nyo so'no impo'angomo intofasiyo so'no olo hwe lohwo kako imentiso'maho. 32 Hwe engo Akɨlipa Fesɨtosɨmo ulɨmento, Poul kako Sisamne'no nje hungkuno upa'nono majo'njo yontentesi kɨko nusɨkwajohotnnesohilo. Ose hnnɨmentohofofoho.

Copyright information for `APZ