Acts 27

Poul kako yofayokinomo ango Loum ne'no womentisofoho.

Hofɨko hwaho Itali'no yofayokinomo wekane'entɨfi hungkuno mtito'mentohofo so'no hofɨko Poulɨ'nji a'amu nom'ne impo'ango mta'ango sohwanji hwe nom'ne yofe Juliyos oso hwoe ahomo ho'nahumentohofofoho. Oso hwe huhwo sohwo kako hwe engo Sisafe a'amu itokuso'njowan hantɨlet (100) sohwamo umokosyohumayo hweho. Nakwo yofayokino Atɨlamitiyom mta'ango somo kotasɨmentɨhwonefoho. Yofayokino homo somo hwaho Esiya wowano lahonɨngkofi nakwo'nji umentɨhwonefoho. Hwe fihwo yofe Alisɨtakos nakwo'nji umentɨhwonefoho. Kako hwaho Masetouniya ango Tesolounikanta'ango hweho. Mo'nɨngkanta nakwo ango Saitoun ifohohosahumentɨhwonefoho. Juliyos kako Poulɨmne'no hitoho ulofahonɨngki Poulɨmo ulɨmento, Kɨko jɨje a'amu olo ango lopo humamotofo so'nji fosyohumaho. Ose ulahonɨngki Poulɨye a'amuso wopayo yo'mayoso Poulɨmo uyɨmentohofofoho. Oso ango somta'ni nowekentanɨngkuhwoni ifofo engo ilojaofahonɨngki oso ifofo ilojao'mentiso sohosɨle ifofo engo'njo sohohnta'ni i'waho yontani ifofo we'e'njo sohohnta'ni hwaho we'e Saipɨlos sopo womentɨhwonefoho. Nowentani nakwo Sisaliya'nji mofone sopo mijomo nowekentani hwaho Lisiya ango Maila sopo i'mofapmmentɨhwonefoho.

Osopo a'amu itokuso'njomo mokosyohumayo sohwo yofayokino nom'ne Alekɨsantɨliyanta'angoso Loum ne'no umne'ento tɨpema'mentisofoho. Notɨpemanto nakumo netɨmanto nehwojamentisofoho. Oso yofayokino homo somo nakwo nokotosontani nowentani sɨkuno pi'nɨngo hofohofahn'no umentɨhwonefoho. Hofɨko syoho tohohmtnno'njo engo yontɨfi nakwo ango Nitos mofone sopo i'mofapmmentɨhwonefoho. Oso hopo sopo ifofo nomtɨhupmmofahonɨngki nakwo mayofoho. Oso'no nakwo oso hwaho we'e Kɨlit osohosili nowentani ango Salɨmoune uyakolo'mentɨhwonefoho. Oso hopo sopo hofɨko syoho tohohmtnno'njo engo yontɨfi nakwo hwaho Kɨlit momɨngo sopo womentɨhwonefoho. Nowentani nakwo mijo wopɨngo'njo sopo i'mofɨwentani oso hopo sopo ole lɨmotofofoho. Mijo Wopɨngoponoho. Ango Laseya mofoneponoho.

Osopo nohumentanɨngkuhwoni sɨkuno pi'nɨngo memjaofahonɨngki sɨkuno nom'ne
27:9 Oso sɨkunoso Anɨtu A'amu Wonyo Wae Yaofo'ne Imo'nɨmentisofoho. Oso soswo somo ifofo engo Miyo Engo Sa'njo Metiteleniyan sohohnta'ni lɨka'mentisofoho. Yofayokino hano miyo'njo imojofoho.
a'amu Juta wopayo humaho humayo somo moi'wo imo'nɨmentisofoho. Osohonta mijo ayo nɨhu'no wonyo imo'nɨmentisofoho. Oso'no Poul kako a'amu yofayokino syoho'njo sohwamo ulɨmento,
10 Sekwo upa'nɨmno. Nakwo olohonta hano'manji, syoho tohohmtnno'njo engo yɨhwasi yo'mayo hopi'nono wonyo umo'nɨmontonoho. Ho'yango'nji yofayokino'nnohino'maho. O'o, a'amu'nnonji wonyo umo'nɨmontonoho. Olo hilo so'no ngko huno niyohoho. 11 Ose ko lahonɨngki hwe a'amu itokuso'njomo mokosyohumayo sohwo kako Poulɨye hungkunomo haloho miyofoho. O'o, kako hwe yofayokino kilonjipe sohwo'nji hwe yofayokino kakwo'yohwo sohwo'nji sikoe hungkunomo tɨfi inɨngkamentisofoho. 12 Oso mijo wopɨngo hopo sopo ifoyo'nji ifofo engo'nji iyo sohonta yofayokino ito'no mofosyohumayo'njo yɨwo'nɨngkisofoho. Oso hiso'no a'amu yofayokino syoho'njo sohwa ole mtito'mentohofi, nakwo olopo ulɨko'mano. Nakwo ango Finikɨs nowehwasi ifoyo'nji ifofo engo'nji iyo sohonta yamofo wofosyohumano. Ose mtito'mentohofofoho. Ango Finikɨs oso mijo wopɨngopo hwaho Kɨlitɨ'njoponoho. Ifofommne'no hiyaso'mnoho.

Ifofo engo yonto mijo engo yonto yofayokinomo ho'noma'mentisofoho.

13 We'enepo ifofo posɨpo'nnyo imo'nɨngkahonɨngki hofɨko huno ole syafɨhu'mentohofi, Jefo wopɨngofoho. Hano wohwano. Ose lontɨfi hofɨko sojo tango'njo mijo mta'ni ifɨwosɨpemantɨfi nakwo hwaho Kɨlit momɨngomnohini umentɨhwonefoho. 14 We'enepo nowentanɨngkuhwoni ifofo mɨkunɨmposo hwaho Kɨlitnnta'ango pmmentisofoho. 15 Ifofo engo sohwo nakwoe yofayokinomo fonjahonɨngki kilonjipe monto hopo mmo'nyo'njo yahonɨngki ifofo yofayokinomo motalɨ'mo'mentisofoho. 16 Nomotalɨ'mofontanɨngki hwaho we'e kakoe yofe Kauta hohujo hohnta'ni umentɨhwonefoho. Hohujo hohnta'ni yofayokino nowentanɨngki nakwo oso yofayokino nom'ne we'e husɨmpemotawowo'nɨngkohofoso syoho tohohmtnno'njo engo yontɨfi mokohusɨmpemantɨfi yofayokino engomo ho'nahumentohofofoho. 17 Osohonta hofɨko yofayokino engo sohumo mnangomo'mnohini impe swofapo'mentohofofoho. Yokumpohn'nyo intofomokosyohumayo'nefoho. Hofɨko hwaho engo Apɨlika sojo'njo sopone'no iyoho unɨngkahonɨngki yofayokinomjo hwapɨfe ifofo'ne'entɨfi pmpilɨpeehumentohofoso asomo peehonɨngki yofayokino mijopo mtapmmentisofoho. 18 Ifofo'nji mijo yokino'nji nakumo ne'no ilojonemofahonɨngki mo'nɨngkanta nakwo ho'yango yofayokino mta'angoso mijomo ho'nomo'mosapmmentɨhwonefoho. 19 Mo'nɨngkanta nom'ne sɨkuno sohumo hofɨko yo'mayo yofayokinomjoso aho'nji mijomo mehu'meeo'mentohofofoho. 20 Sɨkuno pi'nɨngo engo somo mofehi'nyo'nji hntokwaliyo'nji muhwonyo'njo yontanɨngkuhwoni ifofo ne'no naloho'mentisofoho. Oso hiso'no nakwo ole syafɨhu'mentɨhwoni, Nakwo angonepo m'mofayo'njo uyantanoho. O'o, nakwo mijomo poyo umo'nantanoho. Ose syafɨhu'mentɨhwonefoho.

21 Sɨkuno pi'nɨngo engo a'amu sohwa wopayo manyo'njo yahonɨngkofi Poul hofɨko'nji ajwo'mta'ni nolɨkafonto ulɨmento, Upa'nɨmno. Sekwo nje hungkunomo haloho yontɨfijontentesi nakwo Kɨlitnnta'ango mulɨko'maso'njo nesohilo. Nakwo olo syoho tohohmtnno'njo engo miyo'njo esohilo. Ho'yango yo'mayo moi'wo mmo'nyo'njo nesohilo. 22 I oso'no ngko hungkuno waselɨmonne'no yohono. Sekwo iyoho senɨngkuhwoloho. A'amu sohwona'ni mape'nyofoho. I, yofayokino'nohino moi'wo imo'nnyofoho.

23 Ngko Anɨtuye a'amu ne hwo'nyoho. Kakine'no ngko hwomtame ulohofɨwo'nɨngkohe hwo'nyoho. Olo sɨkwo'miyo lomo hwe ahwomo mta'ango sohwo ngko'njopo nolohofonto, 24 ntɨmaho, Poul kɨko iyoho kinyo'eno. Hwangku kɨko Loumjo hwe engo Sisafe sɨmanopo lohotnne hwosoho. Anɨtu kako kikine'no hitoho ulofɨwo'nɨngkiso so'no a'amu hopi'nono kɨko'nji humalofo sohwa songo wohumantɨfeho. Ose ntɨmasofoho. 25 Oso'no sekwo iyoho senyo'eno. Olo hungkuno hiloso Anɨtu ntɨmasoso ne imo'nyo so'no ngko sɨmeho uyohono. 26 I sɨmo'mo ifofo nakwoe yofayokinomo motole'mofɨhwosi sojopo wonyo umo'nɨmontonoho. Ose ulɨmentisofoho.

27 Sɨkuno aho hufa'u hopi'nono sɨfe mta'ni osofosofahu'no memjofahonɨngki nakwo Mijo Ayo Engo Sa'njo Metiteleniyan sopo mtawomentɨhwonefoho. Oso sɨkwo'miyo somo kuntoliyopo a'amu yofayokino syoho'njo sohwa ole syafɨhu'mentohofi, Hwaho we'e mofoneponoho. 28 Ose syafɨsyontɨfi hofɨko mijomo impe yamofo yamofo humomjɨmɨhwofofoho. Humomjɨmɨhwofoso uhwonɨmentohofoso mitɨpongo kengomo'mo,fouti (40)mita, uhwonontɨfi we'enehwo nowentɨfi apa'no humomjɨmɨhwofofoho. Osopo nuhwonontɨfi mitɨpongo we'e hopaponoho,teti (30)mita. 29 Ose uhwonɨmentohofoso hofɨko iyoho unɨngkahonɨngki syafɨhu'mentohofi, Nakwo sojo'njopo i'mofɨwanehontɨfi sojo osofosofahu'nohini tango'njo engoso yofayokino hano miyo'njo'ne mijomo intofuyoho'mokumentohofofoho. Ose yontɨfi hofɨko mofehi'nyo komo'no wosɨ'mofapono lontɨfi aho ku'mokumentohofofoho.

30 A'amu fehohnjo yofayokino syoho'njo sohwa hofɨko ole syafɨhu'mentohofi, Nakwo yofayokino we'e so'njo a'amu sohwamo uhwojano lontɨfi hofɨko yofayokino we'e somo impe hiyamno syofɨyoho'mokumentohofofoho. Ose yontɨfi hwasyo hungkuno ulɨmentohofi, Nakwo sojo tango'njo yofayokino sɨmano hohnta'ni untofuyoho'mokano. 31 Ose ulahonɨngkofi Poul a'amu itokuso'njo sohwanji hwe mokosyohumayo sohwo'njimo ulɨmento, Oso a'amu sohwa yofayokinomo mohumayo'njo ifijo'manji nakwo hopi'nono poyo wope'nantanoho. 32 Ose ulahonɨngki a'amu itokuso'njo sohwa hofɨko yofayokino we'e somo impe hotito lohofontɨfi mijomo uyoho'mokumentohofofoho.

33 Mofehi'nyo we'enepi wosapmmonto yahonɨngki Poul a'amu hopi'nonohino sohwamo wosopayo nyo'ne yokumpohn'nyo ulɨmentisofoho. Ole ulɨmento, Sɨkuno aho hufa'u hopi'nono sɨfe mta'ni osofosofahu'no nakwo wopayo manyo'njo humentanɨngkuhwoni memjona'maso hwona'nyoho. 34 Oso'no ngko hungkuno yokumpohn'nyo waselɨmonne'no yohono. Sekwo wopayo'manji fohu'memapmno. Oso yokumpohn'nyo wosemokosyohumano. Upa'nɨmno. Nakwo hopi'nono ito'no wofosyohumantanoho. 35 Ose ulonto kako wopayo nomanto, hofɨkoe sɨmanopo Anɨtumo isamoyoka ulonto wosopayo hiso kutɨkujo lohofonto kako sɨmo'mo nɨmentisofoho. 36 Oseso hwe hopi'nono nuhwonontɨfi sɨmeho wopɨngo umo'nɨngkahonɨngki hofɨko wopayo hu'mema'mentohofofoho. 37 Nakwo yofayokinomo humalohwone sohwona'nitu hantɨlet sefenti-sikɨs (276) hwona'nyoho. 38 Hofɨko wopayo moi'wo nonontɨfi yofayokino nohayo imo'nyo so'no ho'yango nom'ne sɨngkume pa'nyoso mijomo meho'nao'mentohofofoho.

Yofayokino wonyo imo'nɨmentisofoho.

39 Mofehi'nyo sɨ'mofopahonɨngki hwahopo uhwonontɨfi lɨmentohofi, Olo hwaho hopo sopo nakwo huno monayoponoho. Ose lontɨfi uhwonɨmentohofoso mijo wopɨngopo sojo ane wosoho'nohino sopo uhwonontɨfi osopo ufohohososyano lɨmentohofofoho. 40 Hofɨko sojo yofayokino hano miyo'njo'ne intofahinyoso sɨhu hotitofontɨfi nɨhu'nahone mijomo uyoho'mokumentohofofoho. Ose yontɨfi hofɨko impe hohonta kilonjipe somo intofahumentohofoso italo'mentohofofoho. Hwapɨfe ifofo'ne fisojwaofontɨfi yofayokino hwahopone'no umentohofofoho. 41 Yofayokino nowento wosoho'nji sojo'njopo hntoleho hnta'ni fokotofomanto ifofo engo'nji mijo engo'nji hohujo hohnta'ni fonjahonɨngki yofayokino ajwopo mtɨhupo'mentisofoho. 42 A'amu itokuso'njo sohwa huno syafɨhu'mentohofi, A'amu impo'angomjo sohwa mijopo pɨfijoso hiyaso le'mopitnnoho, nakwo wofonjano. 43 Ose syofɨsyahonɨngkofi hwe a'amu itokuso'njo mokosyohumayo sohwo Poulɨmo ufo'ma'mo lonto ulɨmento, A'amu sohwamo nofonjɨkutoho. Sekwo a'amu mijomno huno'njo sohwasi sekwo sɨmo'mo nolɨkofaofɨkuji femoyamno. 44 A'amu nom'ne sohwasi sekwo tɨfi iyofeejo yofayokino mta'ango nomafɨkuji nomtawekuji fɨfohohosahumno. Ose ulahonɨngki nakwo kakoe hungkunomo haloho'no yontani hwahonepo ito'no i'mofamentɨhwonefoho.

Copyright information for `APZ