Acts 3

Hwe sɨfe wonyo'njo sohwo wopɨngo imo'nɨmentisofoho.

Sɨkuno fihwi Pita'nji Joun'nji siko Anɨtuye ango engo somno sɨmentisɨyofoho. Osopo akupo'nyo so'nji (3kɨlouk) a'amu pi'nɨngoso Anɨtumo jomo ujo'ne uhu'mokumotofofoho. Kuso somne'no ole lɨwo'nɨngkohofi wonyoangkafoponoho. Hopo sopo hwe fihwo sɨfe kokato'nnyo'njo kona'wohi aswo mta'ni osenohini ma'mentiso sohwo humunyoponoho. Sɨkuno huhwo huhwi huhwo sohwoe a'amuso intokwasontɨfi osopo itofasiyo'nohini imotofɨhweho. A'amu ango engo somo nohotoswahonɨngkofo sohonta hwe huhwo sohwo hamniyoho jomo ulɨmojo hweho. Osopo sɨfe wonyo'njo sohwo nohumanto uhwonɨmentisoso, Pita'nji Joun'nji woswanji yontanɨngki uhwononto ulɨmento hamniyoho we'e ntapinyo. Ose ulahonɨngki Pita'nji Joun'nji siko tɨmo yokumpohn'nyo uhwononji ulɨmentisi, Kɨko tɨmo fehonyo. Ose ulahonɨngki hwe huhwo sohwo hamniyoho wontopanjiyo'ne fohonto uhwonɨmentisofoho. Pita ulɨmento, Ngko hamniyoho ane hwo'nyoho. Nom'neso wokijapmmo. Jisas Kɨlais Nasaletnnta'ango sohwoe yokumpohn'nyo'nji wakilɨmonne'no yohono. Hano fiyo. Ose ulonto kako kakoe aho nomanto ulɨka'mentisofoho. Ose ulɨkofahonɨngki hwe huhwo sohwoe sɨfe yokumpohn'nyo imo'nonto noswolɨkofawento hano umentisofoho. Siko'nji ango engo somo noswontɨfi hwe huhwo sohwo lɨkofahm'nyo yonto Anɨtumo isamoyoka ulɨmentisofoho. A'amu ango engo somo nohumantɨfi uhwonɨmentohofoso, hwe huhwo sohwo lɨkofahm'nyo yonto Anɨtumo isamoyoka ulahonɨngki uhwonontɨfi 10 ole syafɨhu'mentohofi, U olo hwe sɨfe kokato'nnyo'njo lohwo hoku'yopo humanto hamniyoho'no jomo lɨmojo hweho. Oso hunoso uyahonɨngki yomo yomo yontɨfi pisopisaho lɨmentohofofoho.

Anɨtuye ango engo somo Pita hungkuno lutɨhwamentisofoho.

11 Hwe huhwo sohwo Pita'nji Joun'njimo aho kehonɨngkofi hwe moya'mi hopi'nono hano kunto kunto'no wentɨfi kontolompo'ango somo uhu'mokumentohofofoho. Oso kontolompo'ango somo Soulomounɨyefoho lɨmotofofoho. 12 Osopo uhu'mokahonɨngkofi Pita nuhwononto ulɨmento, Sekwo a'amu Isɨlael soku, yomo yomo peho'no yohofo. Nekumo tɨmo yokumpohn'nyo peho'no ehonalokwofo. Sekwo huno ole laseyohoho, Hikoe yokumpohn'nyo mta'ni hwe lohwo wopɨngo imo'nɨngkohoho. Huno ose laseyohoho. 13 O'o, Apɨlohamja Aisakɨja Jekoupɨja nakwoe ajuyohwosafe Anɨtuyoho. Osohwo kako kakoe syoho ulohofiyoso Jisasɨye yofe ho'nomayo'nohinofoho. Oso huhwo sohumo sekwo nokentɨfi a'amu Loum sohwafepono ipemotosahonɨngkofi osopo Pailot usɨhuto'mto yahonɨngki sekwo nakwolaho ulɨmentohofofoho. 14 Oso Jisas huhwo sohwo honɨngkano wonyo ane hweho. Wopɨngo'nohino hweho. Osohumo nakwolaho ulontɨfi hwe wonyo a'amumo fonjahumentiso sohune'no Pailotɨmo jomo ulɨmentohofo kuyoho. 15 Ose ulontɨfi sekwo yo'mayo songo humayo hwapɨngo sohumo sekwo a'amu Loum somo uyahonɨngkofi hofɨko fonjahumentohofofoho. Nofonjosyahonɨngkofi Anɨtu apa'no ulɨko'mentisofoho. Oso hiso'no nekwo nuhwonontayo olohonta hungkuno hiso'no selalokuhwoyo. 16 Nekwo Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyahonɨngkuhwoi Jisasɨye yokumpohn'nyo olo hwe lohumo wopɨngo imokohoho. Sekwo olo hwe sɨfe kokato'nnyo lohumo huno moi'wonoho. Olo sɨmeho hi'ntnnono Jisasɨmo uyalokuhwayo loso Jisas mta'angofoho. Olo hiloso hwe sohumo wopɨngo umokahonɨngki uhwonalokwofo.

17 Nje a'amufo, sekwo sekwoe hwe engo sohwanji Jisasɨmo fonjahumentohofo sohonta huno ito'no mosyafɨsiyo'njo imentohofo kuyoho. Oso'no ngko huno nɨyohoho. 18 Hohonta a'amu Anɨtuye hungkuno lɨmotofo sohwamo Anɨtu ulɨmento, Hwe uhwosopo'mentohe sohwo tohino engo manefoho. Ose ulahonɨngki a'amu somo ulɨmentohofofoho. Sekwo Jisasɨmo fonjahumentohofo sohonta oso hungkuno hiso ne imo'nɨmentisofoho. 19 I oso'no olohonta sekwo huno fɨkwesyafɨhupmno. Sekwoe sɨmeho yɨwolo'mo filohopmno. Sekwo sɨmeho yɨwolo'mokukujo'no Anɨtu sekwoe wonyo wae weesemo'mtonoho. 20 Wayo yasemofɨhwosi kakoe yokumpohn'nyo'nji sɨmeho wopɨngo'nji wosejapmmontonoho. Hohonta Anɨtu nakune'no fohu'nɨmentisoso nefo'mayo'ne kakoe hwomu Jisasɨmo uhwosopo'mentisofoho. Anɨtuye hungkuno lɨmotofo sohwa yo'mayo lɨmentohofo so'no ito'no imo'nyo'ne Jisas ahwomomo hontohumaho. Moi'wo imo'nɨngkɨhwosi nopone hweho. 22 Hohonta Mouses seyakwosamo ulɨmento, Hwe Engo Anɨtu sekwo'njo mta'ango fihumo wamɨhwosopo'mtonoho. Anɨtuye hungkuno selohe sohwo ngko pa'nɨngo hweho. Oso hwe huhwo sohwoe mangomo sekwo haloho ito'no upa'nɨngkuno. 23 Hohosohonta a'amu oso hwe huhwo sohwoe hungkunomo haloho maposo'njo ifijoso Anɨtu oso a'amu somo kengopo uhumajososo nɨhu'nahone wae umontonoho. Mouses ose ulɨmentisofoho. 24 Anɨtuye hungkuno lɨmotofo sohwa Samuelɨjanji nom'ne tɨfinjo sohwanji hofɨko olo sɨkuno lomne'no lɨmentohofofoho. 25 Oso a'amu Anɨtuye hungkuno lɨmotofo sohwa sekwo hofɨkoe imu kuyoho. Oso'no oso hungkuno Anɨtu seyakwosamo ulɨmentisoso sekumne'nefoho. Anɨtu Apɨlohammo ulɨmento, Jɨje imu sohwa mta'ni hwe fihwo a'amu hopi'nonohinomo wopɨngo ulohofonefoho. Ose ulɨmentisofoho. 26 Oseso Anɨtu kakoe hwomu Jisasɨmo uhwosopento sekumne'no wopɨngo selohofo'ne kaki'no uhwatɨmentisofoho. Kako ole umo'nalofoho, Sekwo a'amu anga'no anga'no honɨngkano wonyomo hohujo ikinjaofɨkujo'no ngko wopɨngo uloho'mo. Ose lalofoho.

Copyright information for `APZ