Acts 5

Anonaiyasɨ'nji Sofaila'nji siko Anɨtumo hwasyo ulɨmentisiyefoho.

Hwe fihwo kakoe yofe Anonaiyas kakoe apefe yofe Sofaila, siko hwaho hi'njo ya'uyoho. A'amu nom'neso sikinta'ni oso hwahoso mpe uloho'mentohofofoho. Siko hamniyoho nomanji fehohnjo siko'ne hiyaso mokosyohumanji fehohnjo Anonaiyas kakoapousel sohwafe sɨfɨki'nyo'mo ho'nahumentisofoho. Oso hiso Pita nuhwononto ulɨmento, Anonaiyas, Setenɨye hungkunomo inɨngkawenji hamniyoho fehohnjo hiyaso mokosyohumanji Anɨtuye Towahuno Wopɨngomo hwasyo ole ulohino. Hamniyoho hopi'nono ma'maleso olenoho. Oso hwasyo ulohino. Jɨje hwaho mpe makiloho'mmalofo sohonta hwaho hopi'nono jɨjefoho. Mpe ntokiloho'malofo sohonta hamniyoho hopi'nono jɨjefoho. I oso'no oso hungkuno sɨmehomo'mo peho'no syafɨsyohino. Kɨko hwe sohwona'nnohinomo hwasyo monalohoyohino. O'o, Anɨtumo hwasyo ulohino. Ose ulahonɨngki Anonaiyas nupa'nonto nopɨwasyonto, poyo pe'nɨmentisofoho, Oso hungkunoso ho'nɨngkahonɨngki a'amu nupa'nontɨfi iyoho unɨmentisofoho. Hwe songo sohwa nolɨkafohumantɨfi Anonaiyasɨye pijafomo hwapɨfe ekojɨsasi lohofontɨfi mempo hohnta'ni motawentɨfi pi'nɨmomo ijopijisyahumentohofofoho.

We'enepi a'amu poyo pe'nɨmentiso sohwoe ape noswonto yo'mayoso mupa'nɨmmentisosi, noswopahonɨngki Pita ulɨmento, Jɨje hwahomne'no olo hamniyoho ma'masiyotaho. Ose ulahonɨngki ulɨmento, Eno, osenoho. Ose ulahonɨngki Pita ulɨmento, Kɨko jɨje hwehwo'nji hiyahusi Anɨtuye Towahuno sohumo yamofo peho'no uloho'masiyoto. Upa'nyo. Hwe songo sohwa jɨje hwehwo sohumo pi'nɨmomo ijopijisyasyontɨfi nto pohofo. Hoku'yopo lohokwofo. Kikimo womotokuwantɨfeho. 10 Ose ulahonɨngki a'musi Pitafe sɨfɨki'nyo'mo pɨwasyonto poyo pe'nɨmentisofoho. Hwe songo sohwa noswapontɨfi poyo pe'nɨmentisosiye pijafomo uhwonontɨfi nomotoswapontɨfi kakoe hwehwo'njopo ijopijisyahumentohofofoho. 11 Oso hungkuno hiso noho'nɨngkahonɨngki Anɨtuye a'amu ne so'nji a'amu kengo so'nji nupa'nontɨfi iyoho unɨmentisofoho.

Yo'mayo kengo wonyoangkafoso imotofofoho.

12 Yo'mayo kengo wonyoangkafoso a'amuapousel sohwa utɨhwamentohofo somo a'amuso uhwonɨmentohofofoho. Anɨtuye a'amu neso Soulomounɨye kontolompo'ango sopo uhu'mokumotofofoho. 13 A'amu kengo fehohnjoso Anɨtuye a'amu ne somo uhwonontɨfi lɨmentohofi, A'amu Jisasɨmo inɨngkawowo'nɨngkohofoso wonyoangkafofoho. Ose lontɨfi i hofɨko'nji muhu'mokummentohofofoho. O'o hofɨko iyoho unɨmentisofoho. 14 Hwe hwoya'mi pi'nɨngo engoso Jisasɨye hungkuno upa'nontɨfi hungkuno nehopi lontɨfi sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentohofofoho. Oso a'amu hiso Anɨtuye a'amu ne sɨmo'mjo so'nji uhu'mokumotofofoho. A'amu pi'nɨngo engo imo'nɨmentohofofoho. 15 A'amu pi'nɨngoso a'amu mnokino'njo somo intokwapontɨfi honɨngkanopo itofasi lohofontɨfi ole syafɨhu'mentohofi, Pita nopɨhwosi kako kote uhumiyofɨhwoso'no a'amu mnokino'njoso wopɨngo umo'nɨfe. Ose syafɨhu'mentohofofoho. 16 A'amu ango kengo mta'ango Jelusalem mofone soponjoso Jelusalem uhu'mokumentohofofoho. A'amu mnokino'njo, a'amu sisɨ'masoho'njo towahuno wonyo'njo somo itokwapmmentohofofoho. Hopi'nonohinoso wopɨngo imo'nɨmentohofofoho.

A'amu ahwomomjo sohwo ‘apousel’ sohwamo impo'ango mta'ni isɨhuto'mentisofoho.

17 Hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwo kakoe a'amu'nji a'amu Satɨyusi sohwanji yo'mayo so'no nupa'nontɨfi sɨmeho tohino umnɨmentisofoho. Hwapɨngoso a'amuapousel sohwafe yokumpohn'nyo yo'mayo wonyoangkafo so'no iwo'nɨngkohofofoho. Hofɨko oso yokumpohn'nyo ane hwafoho. Oso'no sɨmeho tohino umnɨmentisofoho. 18 Sɨmeho tohino umnɨngkahonɨngkiapousel sohwamo aho kentɨfi impo'angomo intofahumentohofofoho. 19 Oso sɨkwo'miyo somo a'amu ahwomomjo sohwo noponto impo'ango hoku'yo somo hwosampento a'amuapousel sohwamo mempo hohnta'ni ipemotoswaponto ulɨmento, 20 Sekwo Anɨtuye ango engo somo nowekuji osopo lohofɨkuji olo honɨngkano songomne'no a'amumo filutɨhwamno. Ose ulɨmentisofoho. 21 A'amuapousel sohwa oso hungkunoso haloho imentohofoso imɨngo ne'nji Anɨtuye ango engo somo noswontɨfi Anɨtuye honɨngkano songomne'no lutɨhwamentohofofoho.

Oso imɨngo so'nji hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwo kakoe a'amu'nji a'amu Jutafekaunɨsol sohwanji hwe engo hopi'nono nuhu'mokontɨfi impo'angomne'no hungkuno lɨhwatɨmentohofofoho. A'amu impe'njo sohwamo fɨpemotapmno. Ose lɨhwatɨmentohofofoho.
22 Hungkunoso lɨhwojahonɨngkofi a'amu impo'angomo noswontɨfi uhwonɨmentohofoso huno uhwonontɨfi asomo nopontɨfikaunɨsol a'amu sohwamo ulɨmentohofofoho. 23 Ole ulɨmentohofi, Nakwo impo'ango sopo nowentani hano yokumpohn'nyo pito'malofoso uhwonontani, a'amu pɨjwohumayo sohwa lohofontanɨngkofi uhwonɨngkuhwonefoho. I ango ne somo a'amu aneponoho. Huno uhwonɨngkuhwonefoho.

24 Ose ulahonɨngkofi hwe engo a'amu uhwontohumayo sohwo'nji hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwanji oso hungkuno nupa'nontɨfi huno pi'nɨngo engo syafɨsyontɨfi pipi imo'nɨngkohoho syafɨhu'mentohofofoho. 25 Ose syafɨsyontɨfi nohumentanɨngkofi hwe fihwo noswonto ulɨmento Upa'nɨmno. Oso a'amu sekwo impo'angomo intofohumalofo sohwa Anɨtuye ango engo somo nolohofontɨfi a'amu somo lutɨhwalokwofo. 26 Ose ulahonɨngki hwe engo a'amu itokuso'nji mokosyohumayo sohwo kakoe a'amu sohwanji nowentɨfi Anɨtuye ango engo somo i'mofapontɨfiapousel sohwamo nomantɨfi ipemotaumentohofofoho. Hofɨko ikujoho mafongku'mmentohofofoho. O'o hofɨko iyoho unɨngkahonɨngki a'amu nom'neso sojo nofongkupitnnehontɨfiapousel sohwamo mafongku'mmentohofofoho.

‘Apousel’ sohwa hofɨko ‘kaunɨsol’ sohwamne'no hungkuno ujo'neso iyoho munyo'njo imentisofoho.

27 Ose ipemotawentɨfi a'amukaunɨsolɨ'njopo uhumatɨ'mentohofofoho. Osopo nohumentanɨngkofi hwe yofe engo'njo sohwo ulɨmento, 28 Sɨmo'mo ole selɨmalohwono, A'amu somo yo'mayo Jisasɨmne'no lutɨhwafɨkutoho. A'amu hopi'nonohino Jelusalem humalofoso sekwoe hungkunomo upa'nɨmalofofoho. Ole ulalokwofo.Kaunɨsol a'amu sohwa Jisasɨmo fonjahumentohofofoho. 29 Ose ulahonɨngki Pita'nji nom'neapousel sohwanji ulɨmentohofi, Nakwo Anɨtuye mampaho haloho yɨhwasi tɨfi inɨngkayo'nefoho. A'amu hwahoponjo sohwafe hungkunomo minɨngkowanehwono. 30 Sekwo Jisasɨmo iyopo fonjinto'ofahumentohofofoho. I oso'no neyakwosanjiye Anɨtu sohwo Jisasɨ'mo ulɨko'mentisofoho. Songo apa'no umokumentiso hweho, 31 Nulɨkafonto kakoe aho angahohnta'ni uhumojahonɨngki nakwoe Hwe Engo imo'nɨmentisofoho. A'amu Isɨlael hn'nwiye wonyo wayo'ne pe'nɨmentiso hweho. Oso'no a'amu Isɨlael soku, honɨngkano wonyomne'no hohujo ikinjaofɨkuji wonyo hiso wae yasemofɨhwosi honɨngkano nom'ne songo wosejapmmontonoho. 32 Oloso nuhwonontani nakwo Anɨtuye Towahuno Wopɨngo'nji sohwona'ni olo hilo so'no ulɨwo'nɨngkuhwono. A'amu Anɨtuye hungkunomo tɨfi inɨngkayo somo Anɨtu kakoe Towahuno Wopɨngo uyɨmasofoho. Ose ulɨmentohofofoho.

Hwe Ngkomeliyel sohwo ‘Apousel’ sohwamne'no hungkuno lɨmentisofoho.

33 Oso hungkunokaunɨsol a'amu sohwa nupa'nontɨfi sɨmano hintotohino umnɨmentisofoho.Apousel a'amu sohwamo wofonjano lontɨfi imentohofofoho. 34 Hiso'no hwe fihwokaunɨsol syoho'njo sohwo kakoe yofe Ngkomeliyel
5:34 Osohonta Poul Jisas Kɨlaisɨmo minɨngkayo sohonta Ngkomeliyel sohwo Poulɨye syo itɨhwayo imo'nɨmojo hweho. (Sohe engo 22, honɨngkano we'e 3 somo uhwonyo.)
kako a'amu Falisiyoho. Kako hohontajo honɨngkano hungkuno lutɨhwamojo hweho. Oso hwe huhwo sohumo a'amu hopi'nonohinoso kakoe yofe ho'nomawo'nɨmentohofofoho. Oso hwe sohwo nolɨkafonto ulɨmento, A'amuapousel sohwamo mempo hohnta'ni filɨhwajɨmno.
35 Ose ulahonɨngki hofɨko lɨhwojahonɨngkofi Ngkomeliyel ulɨmento, A'amu Isɨlael sohwasi olo hwe lohwamo ulohopitnne so'no huno ito'no fɨsyafɨhupmno. 36 Hohonta hwe fihwo kakoe yofe Teutas kako ulɨmento, Ngko yo'mayoso huno'njo hwo'nyoho. Hwe yokumpohn'nyo hwo'nyoho. Ose ulahonɨngki a'amu fehohnjofoua hantɨlet (400) sohwa inɨngkamentohofofoho. Osohonta hwe nemokosyohumayo sohwo kakoe a'amu itokuso'njo sohwa hwe huhwo sohumo nofonjosyahonɨngkofi inomokommotofo sohwa hiyaso humpo'mentohofofoho. Teutas kakoe hungkuno ne mmo'nyo hweho. 37 Tɨfi sohonta hwe nemokosyohumayo sohwa a'amufe yofe mtɨ'mokomayo sohonta hwe nom'ne Ngkalilinta'ango sohwo kakoe yofe Jutas. Osohwo nolɨkofahonɨngki a'amu fehohnjo kakoe hunomo nomantɨfi inɨngkamotofofoho. Osohwo poyo imo'nɨngkahonɨngki inomokommotofo sohwa humpo'mentohofofoho. Hofɨko apa'no muhu'mokiyofoho. 38 Oseso ole waselɨmonne'no yohono. Olo a'amuapousel sohwamne'no iyoho masenɨngkoho liyohoho. Wohumantokufe. Hofɨkoe syoho hwahoponta'ango'manji moi'wo imo'nonefoho. 39 Olo syoho hiloso Anɨtu mta'ango'manji milojaopitnnehofo. Ne'nohini wentɨhwonefoho. Sekwo Anɨtumo fongkupitnnoho.

A'amu ‘apousel’ sohwa Jisasɨmne'no tohino ma'mentohofo so'no sɨmeho wopɨngo umo'nɨmentisofoho.

40 Ose ulahonɨngki hungkuno nehopeho ulontɨfi a'amuapousel sohwamne'no joho lontɨfi oso hwamo fonjontɨfi yokumpohn'nyo ulɨmentohofi, Jisasɨye yofe apa'no nolɨkutoho. Ose ulontɨfi uhwatɨmentohofofoho. 41 Apousel sohwakaunɨsol sohwamo nulɨko'mantɨfi hnnɨmentohofi, Nakwo Jisasɨye syoho yontane tohino namnɨngkahonɨngki sɨmeho wopɨngo namo'nɨngkohoho. Anɨtu wopɨngo nahonɨngkohoho. Nakwo Jisasɨye yofe'no tohino mayoso hoponoho. 42 Sɨkuno huhwo huhwi hofɨko Anɨtuye ango engo somo a'amufe ango'njopo Jisasɨmne'no hungkuno wopɨngo ulɨwo'nɨmotofofoho. Anɨtu a'amu ahwomo mta'ni uhwatɨ'mentisoso Jisasɨyoho lutɨhwamentohofofoho.

Copyright information for `APZ