Acts 8

Soul kako a'amu Jisasɨmo inɨngkamotofo somo wonyo umokumentisofoho.

Sɨtifenɨmo fonjosyahonɨngkofi Soul nohumanto ulɨmento, Sɨtifenɨmo fonjasiyoso wopɨngofoho. Ose ulɨmentisofoho. Oso mofehi'nyo somo Anɨtuye a'amu ne Jelusalem humamentohofo somo a'amu kengoso wonyo engo uyomahonɨngkofi tohino engo ma'mentohofofoho. Oso'no Anɨtuye a'amu neso nole'mofontɨfi hwaho Jutiya, Someliya sopone'no humpo'mentohofofoho. A'amuapousel sohwa hofɨko'nohini Jelusalem humamentohofofoho. Hwe Jisasɨmo inɨngkamotofoso Sɨtifenɨye pijafoso motawentɨfi ijopijisyasyontɨfi humotaho engo sulɨmentohofofoho. Soul huhwo sohwo a'amu Jisasɨmo inɨngkawowo'nɨngkohofo somo wae weeo'mo lonto a'amufe angomo noswonto a'amu homo somo nohusɨmpemotaponto impo'angomo intofahumentisofoho.

Anɨtuye hungkuno a'amu Someliya somo lutɨhwamentohofofoho.

Oso a'amu Jelusalemno humpo'mentohofoso ango kengo kengo sopo Anɨtuye hungkuno lutɨhwamentohofofoho. Filip ango Someliya sopono nowento osopo Jisasɨmne'no hungkuno lutɨhwamentisofoho. Anɨtu nakwoe hwahopo uhwatɨmentiso sohwo Jisasɨyoho. Ose ulahonɨngki a'amu hopi'nono nupa'nontɨfi yo'mayo kengo wonyoangkafoso Filip imentisoso uhwonontɨfi huno engo syafɨhu'mentohofofoho. A'amu sisɨ'masoho'njo towahuno wonyo'njoso nohumantɨfi mamuyo engo lontɨfi towahuno wonyoso ulɨko'ma'mentohofofoho. A'amu a'apaho pompenjiyo songo songo miyo'njoso a'amu sɨfe wonyo'njoso wopɨngo umokumentisofoho. Ose uhwonontɨfi sɨmeho wopɨngo umo'nɨmentisofoho.

Hwe fihwo Saimoun oso ango hopo sopo humamentisofoho. Oso hwe huhwo sohwo kako ki'nyo hwapɨngo'njo hweho. Yo'mayo peefoso huno'njo hweho. Saimoun ulɨmojofoho, Ngko huno hwapɨngo'njo hwo'nyoho. Ose ulɨmojo hweho. A'amu Someliyaso Saimoun ne'no pisopisaho lɨmotofofoho. 10 A'amu hopi'nono yofe engo'njo so'nji yofe engo ane so'nji a'amu hamniyoho'njo so'nji hamniyoho umofonyo iyo so'nji nɨhu'no hopi'nono Saimounɨye hungkunomo nupa'nontɨfi ulɨmotofi, Saimoun hwe huno'njo hweho. Anɨtuye yokumpohn'nyo hi'njo hweho. Ose lɨmotofofoho. 11 Saimoun yo'mayo kengo wonyoangkafoso imojo so'no a'amu kakoe hungkunomo inɨngkamotofofoho. 12 Oseso Filip noponto Anɨtu enemokosyohumayo so'nji Jisas Kɨlais ntnne'no lutɨhwahonɨngki a'amu hopi'nono Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyahonɨngkofi hwe moya'mi'nji mijo kiyoma'mentisofoho. 13 Saimoun huhwo sohwo Filipɨye hungkuno nupa'nonto sɨmeho hi'ntnnono uyahonɨngki Filip kakimo mijo kiyoma'mentisofoho. Saimoun Filipɨ'nji nohumanto yo'mayo kengo wonyoangkafosomo nuhwononto pisopisaho lɨmentisofoho.

14 A'amuapousel Jelusalem humamentohofo sohwa ole upa'nɨmentohofi, A'amu Someliyaso Anɨtuye hungkunomo tɨfi inɨngkamentohofofoho. Ose upa'nontɨfi Joun'nji Pita'njimo lɨhwatɨmentohofofoho. 15 Siko nowenji a'amu Anɨtumo inɨngkayo so'no jomo ole ulɨmentisi, Mpohwo jɨje Towahuno Wopɨngoso a'amu somo uyo. Ose ulɨmentisiyefoho. 16 Hwapɨngoso Filip Jisasɨye yofe lonto a'amu somo mijo kiyoma'mentisoso Anɨtuye Towahuno Wopɨngo a'amu somo muhula'mo'mmentisofoho. 17 Pita'nji Joun'nji a'amufe mnokinopo aho kisosyahonɨngki Anɨtuye Towahuno Wopɨngo a'amu somo uhula'mo'mentisofoho.

18 Saimoun kakoapousel sohwa'umo uhwonɨmentisoso siko a'amu somo aho kisosyahonɨngki Anɨtuye Towahuno uhula'mo'mentiso so'no uhwononto kakoe hamniyoho nomanto Pita'nji Joun'njimo ulɨmento, 19 Nje hamniyoho nomahosɨsi Anɨtuye Towahuno ntapinyo. Ngko a'amufe mnokinopo aho kisasehumeso Anɨtuye Towahuno uhula'mofono.

20 Ose ulahonɨngki Pita ulɨmento, Oloso Anɨtu a'amu somo uyalokusoso mpe uyɨmonntaho. Kɨko jɨje hamniyoho'nji tɨkanomo uhnnefoho. 21 Olo syohoso jɨje'maho. Anɨtu jɨje sɨmehomo kohonalofoho. Wopɨngo'maho. Wonyo mnaweho. 22 I oso'no jɨje honɨngkano wonyoso foho'namofo. Oso'no hohujo ikinjamofohoji Anɨtumo, Jɨje huno wonyo so'no wayo'ne jomo uso. 23 Jɨje honɨngkano pisakino'njo hwosoho. Oso wonyo hiso kikimo yokumpohn'nyo kekisyohumaho.

24 Ose ulahonɨngki Saimoun kako Pita'nji Joun'njimo ulɨmento, Siko ngkine'no Anɨtumo jomo ulinyo. Oso ntohino so'no ne mmo'nonehoho. Ose ulɨmentisofoho.

25 Apousel sohwa'u Anɨtuye hungkuno hopi'nonohino a'amu somo lutɨhwanji Jelusalemno umentisiyefoho. Oso honɨngkano hwaho Someliya sopo ango kengo kengo hopo sopo Anɨtuye hungkuno lutɨhwamentisiyofoho.

Filip Anɨtuye hungkuno hwe Itiyoupiyanta'ango sohumo lutɨhwamentisofoho.

26 Hwe ahwomomjo sohwo Filipɨmo ulɨmento, Kɨko Jelusalem honɨngkano sopo nɨhuji ango Ngkasa honɨngkano osomo fɨwe. Ose ulɨmentisofoho. Oso honɨngkano hopo sopo a'amu mahumunyoponoho. 27 Filip nolɨkafonto umentisofoho. Kako honɨngkanopo nohumanto uhwonɨmentisoso, Hwe fihwo Itiyoupiyanta'ango sohwo hwe yofe engo'njo hweho. Oso hwaho Itiyoupiya sopo a'mu mokosyohumayosi kakoe yofe Kantasiyoho. Oso a'musiye hamniyoho hopi'nono hwe huhwo sohwo mokosyohumayo hweho. Kako Anɨtumne'no hwomtame uloho'mo lonto Jelusalemne'no umentisofoho. Ose yonto kakoe angopo ne'no asomo pmmentisofoho. 28 Kako ijempoho sohwe kokapitofo'njo somo nohumanto iyoswo hwe Aisaiya Anɨtuye hungkuno lɨmojo sohwo mtɨ'mokumentisoso atofo lɨmentisofoho. 29 Filip osohumo uhwonɨngkahonɨngki Anɨtuye Towahuno Wopɨngo ulɨmento, Kɨko tɨfonepo uhuji oso sohwe kakopitofo'njo sohwoepono fɨwano. 30 Ose ulahonɨngki Filip fu lɨmentisoso mafone sopo i'mofawento upa'nɨmentisoso, hwe huhwo sohwo Aisaiyafe hungkuno atofo lontanɨngki upa'nonto ulɨmento, Oso hungkuno atofo lalokunoso neso huno lakiyohoho.

31 Ose ulahonɨngki ulɨmento, A'amu malontɨhwayoso ngko huno pipilo. Kɨko ngko'njo lopo fisape. Filontɨhwaho.

32 Anɨtuye hungkuno Aisaiya mtɨ'mokumentiso hwe huhwo sohwo atofo lɨmentisoso ole,

A'amu yahusipsip fonjasiyopo ne'no ipemotawomotofo hopa hwe sohumo ipemotawomentohofofoho.
Yahusipsip a'amu kakoe tohwa hm'motofo sohonta yahu mampi'nyo imojo hopa hwe huhwo sohwo mampi'nyo imentisofoho.
33 Oso hwe sohumo hwotoho fentɨfi hungkuno tango'njo ikwolofo'neso hwasyo lɨmentohofofoho.
Ne'njo'maho. Kako wonyoso miyahonɨngki fonjahumentohofofoho.
Oso a'amu huhwo sohwoe wonyoso tɨhwo lone'ento imentisoto.
Hofɨko nofonjosyahonɨngkofi kako olo hwaho lopo mohumammentisofoho.
Oso Aisaiya mtɨ'mokumentisofoho.
34 Atofo ose lonto, Filipɨmo ulɨmento Aisaiya tɨhumne'no mtɨ'mokumentisoto. Kako kakine'no hnnɨmentisotaho. Nom'ne hune'no lɨmentisotaho.

35 Ose ulohonɨngkahonɨngki Filip Anɨtuye hungkuno Aisaiya mtɨ'mokumentisoso yoloho'no nolonto Jisasɨye hungkuno wopɨngoso ulɨmentisofoho. 36 Siko honɨngkanomo nowenji mijo we'e uhwononji hwe Itiyoupiyanta'ango sohwo ulɨmento, Uhwonyo. Mijo wojo lo'noho. Honɨngkano njisohwo pɨjwanɨmokwoho ngko mijo mokiyonɨmasosofo.

37 [Ose ulahonɨngki Filip ulɨmento, Kɨko Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono nehopi uyoso ngko mijo uyokuma'mnoho. Ose ulahonɨngki ulɨmento, Eno. Jisas Kɨlais Anɨtuye Hwomu Ne sohune'no huno niyohoho.]

38 Ose ulonto sohwe kokapitofo mta'ni siko nokotaponji mijomno umentisiyefoho. Osopo nohumahonɨngki Filip hwe sohumo mijo kiyoma'mentisofoho. 39 Mijo mta'ni sɨmentisiyoso Anɨtuye Towahuno Wopɨngo komo'no Filipɨmo kengopo mɨhumatɨ'mentisofoho. Hwe Itiyoupiyanta'ango sohwo Filipɨmo apa'no muhwonɨmentisoso sɨmeho wopɨngo'nji kakoe angopo ne'no umentisofoho. 40 Filip nom'ne angopo Asyɨtout i'mofawento ango hopi'nonohino somo Jisasɨye hungkuno wopɨngo lutɨhwawento hwangku ango Sisaliya sopo i'mofamentisofoho.

Copyright information for `APZ