Colossians 1

Ngko Poulɨ'ni Kɨlais Jisasɨye hungkuno a'amumo uyohojɨku'mofo (apousel) syoho'njo hwo'nyoho. Anɨtu olo syoho loso'no kakoe huno mta'ni nɨhwosopo'mentisofoho. Ngko'nji nenɨngkwa'wehwo Timouti'nji nekwo nohumentai olo iyoswo loso sekwo a'amu Koulousi sokune'no mtɨ'mokalokuhwayo. Sekwo Anɨtuye a'amu soku Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyontɨfi kakine'no yokumpohn'nyo lohokwofo. Oso'no emo'nɨngkohoho. Nanɨngkwohwo Anɨtu kako sekumo yo'mayo wopɨngo selohofɨhwosi sekwoe sɨmeho pompenjiyo wosejapmmontonoho. Oso'no emo'nɨngkohoho.

A'amu Koulousiso hofɨko Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentohofofoho.

Nekwo jomo ujoso engolopohamo nekwo sekune'no isamoyoka nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨye Mpohune'no isamoyoka ulalokuhwoyo. Hwapɨngoso sekumne'no hungkuno ole upo'nalokuhwayo. Hohonta sɨmo'mo ne'mo Anɨtuye hungkuno wopɨngo se'ma'mentiso sohonta sekwo haloho po'mentohofofoho. Yo'mayo wopɨngo Anɨtu sekumne'no selohofone so'no ahwomomo womantɨfeho. Oso'no sekwo Kɨlais Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono nehopi uyontɨfi Anɨtuye hwe moya'mi hopi'nonohino soku sekwo sɨmeho afa inalokwofo. Anɨtuye hungkuno wopɨngoso se'ma'mentiso hopaso ango yawojo'meemo u'malofoho. Hungkuno wopɨngo loso upa'nontɨfi yahino wopɨngo yalokwofo. Sekwo oso hungkuno sɨmo'mo upa'nɨmentohofo sohonta Anɨtu sekumo sefo'mayo'ne so'no huno seyahonɨngki oso yahino wopɨngo somo ema'mentohofofoho. Epeefɨlos sohwo kako Anɨtuye hungkuno wopɨngo hiso losetɨhwamentiso so'no sekwo kakine'no huno seyohoho. Osohumo nekwo kakine'no sɨmeho afa uyalokuhwoyo. Kako Kɨlaisɨye syoho ulohofiyo wopɨngo hweho. Kako nekwo'nji syoho afa'nonohino hweho. Kako hofiyo efo'mawo'nɨngkiso sohwo Kɨlaisɨye syoho somo wopɨngo mokosyohumawo'nɨngkohoho. Anɨtuye Towahuno Wopɨngo kako sekumo sɨmeho afa inyo yahino wonyoangkafo sejapmmentiso so'no Epeefɨlos kako elɨmentisofoho.

Poul kako a'amu Koulousi somne'no Anɨtu yokumpohn'nyo utofo'ne Anɨtumo jomo ulɨmentisofoho.

Oso hungkuno homo somo sɨmo'mo upo'nontai nekwo oso homo somo Anɨtumo sekumne'no jomo ulomawo'nɨngkuhwoyo. Olo so'no jomo ulalokuhwayo,

Anɨtu sekwo yo'mayo ifitnne'ento lɨmentisoso sekwoe hunomo womehu'meesesyono.
Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo kako nosefo'mahonɨngkuhwosi sekwo Anɨtuye yahino wopɨngo so'no huno wopɨngo tɨpemafɨkuji Anɨtuye hunomne'no huno waseyɨmontonoho.
Oso'no jomo ulalokuhwoyo.
10 Oseso yo'mayo yahino wopɨngo nakwoe Hwe Engo hi umo'none somo sekwo inɨngkafijoso sekwoe yahino humayoso kakoe sɨmeho wopɨngo umokantɨfeho. Yo'mayo syoho sekwo ifijoso ne umo'nɨmontonoho. U sekwo Anɨtumne'no huno seyososo oso hunoso engo umo'nɨmontonoho. 11 Olo so'nji sekumne'no jomo ulalokuhwoyo. Nakwoe Hwe Engo sohwoe yokumpohn'nyo wonyoangkafoso kako yokumpohn'nyo setofɨhwoso'no sekwo yokumpohn'nyo lohofɨkuji yo'mayo tango se'mahwoso'no sekwo sɨmeho wopɨngo'nji wohumantɨfeho. 12 Oseso sɨmeho wopɨngo'nji nohumafɨkuji nanɨngkwohwo Anɨtumo isamoyoka ulantɨfeho. Hwapɨngoso kako kakoe mehomi somne'no yo'mayo wonyoangkafo ulohofoneso mapitnne'ento imentisoso sekwo mayoso hoponoho. Oso hiso Anɨtuye a'amu hopi'nonohino hn'nwi pomponahopo humalohwone hn'nwi nakwo womantanoho. 13 Hohonta mewoso sohwafe kanɨngkwohwo Seten kako sɨkwo'mjoho'mo yokumpohn'nyo nemokosyohumamentisofoho. I olohonta Anɨtu kako kakoe Hwomu anga'nohino sohumne'no umo'nalokunjo sohwoe temtitofomo menehumajɨ'mentiso hn'nwi pomponahopo humalohwono. 14 Honɨngkano wonyoso nakumo nokilo'mokomokonesyohumentanɨngki Anɨtuye Hwomu Jisas kako nakwoe honɨngkano wonyoso wae enaofonto nakumo isɨhutofonema'mentisofoho.

Kɨlais kakoe yahino'nji syoho ntnne hungkunofoho.

15 Nakwo Anɨtu sohumo muhwonyo'njo iwo'nɨngkuhwone sohwo kakoe Hwomu Kɨlais a'amu uhwonɨmentohofo sohwo kako Anɨtu'nji nɨhu'no afafoho. Anɨtu kako nakwoe hwaho yo'mayoso mamtɨ'mokummentiso sohonta Jisas Kɨlais kako humamentisofoho. 16 I Anɨtu kakoe Hwomumo ulahonɨngki Kɨlais huhwo sohwo yo'mayo ahwomomjo hwahoponjo kako mtɨ'mokumentisofoho. Yo'mayo uhwonɨwo'nɨngkuhwone so'nji yo'mayo muhwonyo'njo iwo'nɨngkuhwone so'nji kako mtɨ'mokumentisofoho. Kako Seten'nji kakoe towahuno wonyo sohwanji mtɨ'mokumentisofoho. Kako a'amu ahwomomjo sohwamo mokosyohumayo sohwanji a'amu hwahoponjo sohwanji mtɨ'mokumentisofoho. Yo'mayo hopi'nonohino mtɨ'mokumentisoso Anɨtu kako Kɨlais kakimo enjwa'mo ho'nahumentisofoho. 17 Yo'mayo mtɨ'mokumentisoso kako hwapɨngo hweho. Kakoe yokumpohn'nyo'nji yo'mayoso hulɨ'mokomokosyohumawo'nɨngkiso hweho. 18 Nakwo kakine'no inɨngkawo'nɨngkuhwone so'nwi kakoe a'apaho'nwoho oso'no Jisas nakwoe hwe mnokino engo'njo hweho. Nakwoe songo humayoso kako hwapɨngo hweho. Kako poyo pe'nɨngkahonɨngki Anɨtu kakimo nɨhu'no sɨ'momo ne'mo ulɨka'mentiso so'no kako yo'mayo hopi'nonohino somo uyakolofonto mokosyohumayo hweho. 19 Anɨtu kako kakoe Hwomu Jisasɨmo uhwosopo'mentisoso nje huno nje humayoso kako hopi'nonohinoso womano lonto uyɨmentisofoho. Ose uyɨmentisoso Jisasɨ'nji kanɨngkwohwo Anɨtu'nji sikoe humayo nɨhu'no afafoho. 20 Yo'mayo ahwomomjo so'nji hwahoponjo so'nji Anɨtuye mangohwa imo'nɨmentɨhwoni'nwoho. I oso'no nakwo Anɨtuye mango sohwana'nɨmne'no Anɨtu kako sɨmeho afa unano lahonɨngki Jisas kanɨngkwohwoe hunomo inɨngkowahonɨngki iyo hwojiyafɨku'nnyo somo a'amu sohwa Jisasɨmo fonjinto'ofosyahonɨngkofi Jisas kakoe honɨyo usɨhuma'mentiso so'no Anɨtuye sɨmeho pompengo ifɨsyɨmo'mentisofoho. Oso'no Anɨtumo u'mayo'ne honɨngkanoso nakumne'no hwosampo'mentisofoho.

21 U sekwo soku hohonta sekwo huno wonyo'nji nohumantɨfi honɨngkano wonyo imotofo so'no Anɨtuye mango sohwasi Anɨtu'nji mohumammotofo kuyoho. O'o sekwo ikanopo humamotofo kuyoho. 22 I olohonta Anɨtuye hwomu sekumne'no poyo pe'nɨmentiso so'no Anɨtu kakoe a'amu ne kako'nji mokotɨku'nyo'ne mesehumatɨ'mentiso kuyoho. Oso'no Anɨtu sehwosopo'mentiso soku kakiyepono ipesemotasɨhwosi osopo sekwo honɨngkano wonyo ane'njo wohumantɨfeho. Sekwo Anɨtuye sɨmanopo lohofɨkuji wonɨmango masenonehoho. 23 I sekwo syoho ole fiyɨmno, Anɨtuye hungkuno ne somo sekwo sɨmeho hi'ntnnono uyɨkuji kakoe honɨngkanomo yokumpohn'nyo fɨkemokosyalohopmno. Yo'mayo hwahoponjoso honɨngkano hwasyomo ipesomotaweloho. O'o, yo'mayo hungkuno wopɨngo upa'nɨmentohofo somo nusɨkwajɨkutoho. Hungkuno hiloso a'amu hopi'nonohino olo hwaho lopo humalofo sohwamo u'mayo'nefoho. Ngko Poulɨ'ni olo hungkuno wopɨngo homo losomne'no syoho ulohofiyo hwo'nyoho.

Poul kako a'amu Koulousi somo ufo'ma'mentisofoho.

24 Ngko sekumo sefo'mayo'ne tohino malokwe so'no sɨmonyo yalokweno. Hwapɨngoso sekwo Anɨtumo inɨngkawo'nɨngkohofo soku sekwo Kɨlaisɨye a'apaho fehohnjo kuyoho. Kɨlais kakoe a'apaho hn'nɨmo humaso so'no nakwo a'amumo ufo'mayone tohino malokuhwone so'no Kɨlais huhwo tohino malofoho. Oso tohino Kɨlais malokunjoso ngko moi'wo esojwaofo'neso ufo'malokweno. 25 Anɨtu kakoe a'amu ne sokune'no syoho esotɨhwayo'ne nɨhwosopo'mentiso hwo'nyoho. Oso'no sefo'mayo hiso'no kakoe hungkuno hopi'nonohinoso wolosetɨhwamne'no yohono. 26 Hohonta olo hungkuno hiloso nɨhu'no hiyaso'mo wo'mojo so'no a'amu sɨmo'mo ne'mta'ango hopi'nonohinoso mupa'nɨmmentohofofoho. I olohonta Anɨtuye a'amu ne sohwamne'no olo hungkuno hiloso utɨhwa'nyopo nto i'mofapohoho. 27 Olo hungkuno hiyaso'mo wo'mojo loso olenoho. Kɨlais kako sekwoe sɨmehomo humaho. Oso'no hwangku sekwo Anɨtu'nji wonyoangkafopo humayo'ne sekwo hontohumalofo. Olo hungkuno wonyoangkafo loso a'amu Juta somne'nohinɨ'maho. O'o, a'amu temtitofo hopi'nonohino soku upa'nɨfitnne'ento lonetɨhwamentisofoho.

28 Oso'no nakwo Jisas Kɨlaisɨmne'no a'amu hopi'nonohino sokumo hungkuno yoloho'nohini losetɨhwalokuhwono. I nakwo a'amu anga'no anga'nohino olo hungkuno loso huno hofiyo ehohosasiyo'ne so'no huno pi'nɨngo engo syafɨsyɨwo'nɨngkuhwono. Hwapɨngoso nakwo ole namo'nɨngkohoho. A'amu nɨhu'no hopi'nonohinoso hofɨko honɨngkano wonyomne'no i'waho ikuji Kɨlaisɨmo inɨngkayo yahinoso engo imo'nɨngkuhwoso'no hofɨko a'amu ne imo'nɨngkuji Anɨtumo u'mapitnne'entani syoho engo yalokuhwono. 29 Olo syoho tohohmtnno'njo yalokwe loso nje yokumpohn'nyo'njɨ'maho. O'o, Kɨlais Jisas kako kakoe yokumpohn'nyo ntapmmentiso so'nji yalokweno.

Copyright information for `APZ