Colossians 2

A'amu Koulousiso hofɨko sɨmeho hi'ntnnono yokumpohn'nyo uyɨkujo'no yo'mayo hungkuno hwasyo somo wae weemopɨfe.

Sekwo upa'nɨmno. Ngko sekumne'no a'amu Laoutisiyanta'ango sohwa hnnonji a'amu nom'ne nje sɨmano manohonyo'njo imotofo sohwa hnnontnne'no syoho engo yalokweno. Syoho engo hiso olenoho. Mpohumo sekumne'no jomo engo ulalokweno. Ole so'no nɨmo'nɨngkohoho. Sekwo yokumpohn'nyo ito'nɨngkuji sɨmeho finɨmno. Sekwo Jisas Kɨlaisɨmne'no huno ehohosahinɨngkuji Kɨlais ne sohune'no huno waseyono. Anɨtuye hungkuno hiyaso'mo wo'mojoso olohifoho. Kɨlaisɨyoho. Yo'mayo huno wopɨngo hiyaso'mo wojoso wotɨpema'mo liso'manji u Kɨlaisɨmo weho. Osohumta'ni wotɨpema'monnoho. Anɨtuye huno mɨkunɨmposo hopi'nonohinoso Kɨlaisɨmo ehuhnnawo'nnyo hweho.

A'amu fihwo kako sekumo hwasyo hungkuno afofo'njo selɨhwoso'no sekwo mopɨwasiyo'ne olo hungkuno loso ngko yolohoso selalokweno. Ngko sekwo'nji mohumayo hwo'nyoho. I oso'no u nje huno somo ngko sekwo'nji hopa humaleno. Sekwo Jisas hnne'no sɨmeho hi'ntnnono engo uyontɨfi kakoe syoho hofiyo yalokwofo so'no sɨmonyo yalokweno.

Nakwo Jisasɨmo ufohi'nontani songo ne'no humayo'neso nto ma'malohwono.

Kɨlais Jisas sekwoe Hwe Engo imo'nɨmentiso so'no sekwo kako'nji hano femoyɨmno. Sɨkuno huhwo huhwi yo'mayo se'maso so'no Jisas sefo'mayo'ne so'no fisyafɨhupmno. Iyo kako hwahopo nta'ni afofo, mijo, yo'mayoso mawo'nɨngkiso pa'nyoso nakwo Jisas mta'ni yokumpohn'nyo nomehwasi nakwo iyo hopa engo imo'nɨngkuhwasi yokumpohn'nyo wolohofano. Oso pa'nyo nakwo hungkuno wopɨngo losetɨhwamentɨhwone somo sɨmeho hi'ntnnono engo uyɨmno. Yo'mayo Anɨtu sekumne'no imentiso so'no sekwo isamoyoka ulɨkuji sekwoe sɨmehomo engo weesemofɨhwono.

A'amu hwasyo hungkunonji ifofo hungkuno'nji nomokokilo'mokokosesyohumanoho. Oso a'amu ose sohwa hofɨko a'mane hungkuno'nji hwahoponjo hungkuno ntnne'no wolosetɨhwantɨfe'no yohofo. Hofɨko Kɨlaisɨye hungkuno masejofoho. Oso'no sekwo huno ito'no syafɨsyɨkuji sekwo i'waho nto'no fiyɨmno.

Hwapɨngoso Anɨtu kakoe yokumpohn'nyo kakoe huno hopi'nonohinoso Kɨlaisɨye a'apahomo ehuhnnamo'nnyofoho. Kɨlais kako a'amu hwahoponjo sofe a'apaho manto olopo humamentiso sohwo Anɨtuyoho. 10 Oso'no sekwo Kɨlaisɨ'nji humalofo soku Anɨtu kakoe yokumpohn'nyo nto seloho'maho. Kɨlais huhwo sohwo kako yo'mayo towahuno yokumpohn'nyo somo mokosyohumawo'nɨngkiso hweho. 11 A'amu Juta sohwa nakwo Anɨtuye a'amu hwona'nyoho lontɨfi a'apaho sɨhu kolo'nɨmotofo hwafoho. I oso'no sekwo Kɨlaisɨ'nji humalofo soku sekwo Kɨlaisɨye yahino wopɨngoso a'apaho sɨhu kolo'nyo yahino somo uyohopo'mentohofofoho. Oso'no sekwoe a'apahomo makolo'nnyo kuyoho. O'o, sekwo huno wonyo so'nji honɨngkano wonyo so'njimo hotɨjwamo'nnyo hwasoho. Oso'no hwahoponjo yahino wonyo yokumpohn'nyo oso mta'ni Jisas kako sekumo isɨhutofosema'mentisofoho. 12 Mijo kiyomayo huyo'mango so'no wosyofɨsyano. Mijomo kesojisyasiyoso olenoho. Nakwoe honɨngkano wonyo somne'no Jisas pe'nɨmentiso hopa pe'nalokuhwono. I mijo mta'ni lɨkafoso Jisasɨmo Anɨtu ulɨka'mentiso hopaso nakwo lɨkofalokuhwono. Nakwo Anɨtuye yokumpohn'nyo hisomo sɨmeho hi'ntnnono uyalokuhwone so'no Anɨtu kako Jisasɨ'nji songo humayo'neso nelɨkofalofoho. 13 Hohonta sekwo sekwoe honɨngkano wonyo somo mohotɨjwaofe sohonta sekwo temtitofo kengo soku Anɨtuye hungkunomo tɨfi minɨngkayo so'no sekwo Anɨtumo u'mayo'ne honɨngkanoso nɨhu'no awonoho. Osohonta Anɨtu sehonɨmentisoso sekwo honɨngkano wonyo somo humantɨfi poyo pe'nɨngkohofo hopa humentanɨngkofi sehonɨmentisofoho. I olohonta Jisas kakoe songo humayoso sejopahonɨngki Anɨtu songo semokonto sekwoe wonyo wae yasemo'mentisofoho. 14 Oso honɨngkano hungkuno Anɨtu Mousesɨmo uyɨmentisoso mokilo'mokosyohumanyo somo nakwo hwotoho hmmentɨhwone so'no hungkuno hiloso sekwo wonyo kuyoho nalɨmojofoho. Yo'mayo honɨngkano wonyo nakwo imotohwoneso Anɨtu nomanto Jisasɨye iyo hwojiyafɨku'nnyo somo meho'nasyonto moi'wo imokumentisofoho. 15 Kɨlais kako iyo hwojiyafɨku'nnyomo poyo pe'nɨmentiso sohonta kako Seten'nji mewoso sofe yokumpohn'nyoso moi'wo imokumentisofoho. Anɨtu nje mango hwamo utɨhwa'nyopo uyakolofohefoho ulahonɨngki Seten kako wonɨmango unɨmentisofoho.

Nakwo Jisasɨ'nji poyo nto sape'nɨmentɨhwonefoho.

16 Anɨtu kako yo'mayo naloho'mentiso so'no a'amu sekumo wosopayo'ne u mijo'ne honɨngkano hungkuno selɨfijo'manji osomo sekwo tɨfi inɨngkakutoho. U sekwo yo'mayo wosopayo nyo'neso u Sɨkuno Engo somo muhwonyo'ne u hamno songo somne'no mosyafɨsiyo'njo sɨkuno iyoho humayo somo muhwonyo'ne oso'no yoka selɨfijo'manji sekwo osomo haloho upekutoho. 17 Hohonta oso yahino imotofoso swo'nohinoho. Tɨfi imo'none so'no netɨhwayo'nefoho. I olohonta Kɨlais kako poso sohwo yahino ne somo hwapɨngo hweho. 18 A'amu fihwo kako kakoe yofe monje poji yasyonto kako ahwomomjo a'amu sofe yofe ho'nomawo'nɨngkiso so'no selɨhwoso'no u ngko wojo uhwonɨngkohe so'no ngko sekumo sehwofilo'nnyo hwo'nyoho. Ose seloso'manji sekwo oso hwoe hungkunomo haloho pekutoho. Oso hwe huhwo sohwo sekwo kakoe honɨngkanomo minɨngkayo so'no kako sitofo noselɨhwoloho. O'o kakoe a'apahomne'nohino syafɨsyɨwo'nɨngkiso hweho. Yokumpohn'nyo imo'nɨwo'nɨngkiso hweho. 19 Oso hwe huhwo sohwo kako Kɨlais nakwoe Hwe Engo sohumo mufohi'nyo hweho. I nakwo Jisasɨmo ufohi'nyo hn'nwi nakwo kakoe a'apaho'nwoho. Kako nakwoe mnokino engo'njo hweho. Nakwoe mnokino engo'njo huhwo sohwo kako kakoe a'apaho hn'nɨmo yokumpohn'nyo yano nejapɨwo'nɨngkisoso nakumo mehulɨ'mokonasyɨwo'nɨngkohoho. Oso'no kako kakoe a'apaho hn'nɨmo Anɨtuye yokumpohn'nyo'nji huno wopɨngo'nji nejaponto sokafo nemokalofoho.

20 Sekwo Kɨlaisɨ'nji sape'nɨmentohofo so'no Seten sohwo mewoso sohwanji hofɨko sekumo yokumpohn'nyo mosemokosyohumafitnnehofo. I oso'no sekwo hohontajo honɨngkano hungkunomo inɨngkafijo so'no sekwo hofɨkimo enjwa'mo humalofo. 21 Olo honɨngkano hungkuno lomo sekwo peho'ne inɨngkowalokwofo. Sekwo yo'mayoso ahomo nomokosyohumafɨkutoho. Yo'mayo wosopayo nonɨngkutoho. Yo'mayo somo nopm'mokukutoho. 22 Hungkuno hiso a'amu hofɨkoe huno mta'ni syafɨsyontɨfi lonetɨhwalokwofo. Yo'mayo hwahoponjoso moi'wo umo'nɨmonto yalofoho. 23 A'amu oso honɨngkanomo inɨngkowalokwofo somo uhwonontani nakwo huno hwasyoso ole syafɨsyɨwo'nɨngkuhwoni, U a'amu honɨngkano wopɨngo'njofoho. Hwapɨngoso hofɨko hwomtame ehumantɨfi hofɨkoe yofe monje yasyontɨfi yo'mayo a'apaho umo lonteso monje yasyɨwo'nɨngkohofofoho. I oso'no nakwo huno wonyo so'nji honɨngkano wonyo so'nji wae yaofo'neso hungkuno hiso monefo'manehoho. O'o, nɨhu'no awonoho.

Copyright information for `APZ