Colossians 3

Anɨtu kako Kɨlaisɨ'nji nakwo'njimo songo humayo'ne nelɨka'mentisofoho.

Anɨtu kako Kɨlaisɨ'nji nakwo'njimo songo humayo'ne nelɨka'mentiso so'no nakwo Kɨlaisɨ'nji yo'mayo ahwomomjo so'ntnne'no yomohu'nyopo womeho'nosyano. Kɨlais nakwoe Hwe Engo sohwo yofe engo manto Anɨtuye aho anga sohohnta'ni nemokosyohumayo'ne humaho. Nakwo kako'nji wohumantane'no yɨhwono. Sekwo yo'mayo hwahoponjo somne'no huno syafɨsyɨkutoho. O'o, yo'mayo ahwomomjo somne'no fɨsyafɨhupmno. Hwapɨngoso nakwo yo'mayo hwahoponjo somne'no poyo hopa pe'nontani songo humayo neso Jisasɨmo ufohi'nɨngkahonɨngkuhwoni Jisas kako Anɨtumo ufohi'nɨngkahonɨngki Anɨtu kako wopɨngo nemokosyohumaho. Kɨlais nakwoe songo humayo'neso ne hweho. Kako utɨhwa'nyopo i'mofapɨhwoso'no sekwo kako'nji nohumafɨkuji kakoe yokumpohn'nyo so'nji yofe engo so'nji womantɨfeho.

Olo hungkuno loso yahino yofoho so'nji songo ntnne'ne hungkunofoho.

Hwahoponjo yahino wonyo sɨmeho mo'mo mnonawojoso poyo wape'nono. Yahino wonyoso olenoho. A'mohufo, hungkuno wonyo, sɨmeho fefoyo, huno wonyo, nom'ne a'amufe yo'mayo so'no hi namo'nyo, osenoho. A'amu nom'ne a'amufe yo'mayo so'no hi umo'noso sohwo kako yo'mayo ho'yangoso kako anɨtu pa'nyo umokonto kako oso humnohini inɨngkowalofoho. A'amu oso yo'mayo hwahoponjo yahino wonyoso iwo'nɨngkohofo somo Anɨtu kako sɨmeho wonyo uyonefoho. Hohonta honɨngkano wonyo hiso sekumo yokumpohn'nyo semokosyohumentanɨngki sekwo soku yo'mayo wonyoso imotofo kuyoho.

I oso'no olohonta sekwo yahino hopi'nonohino loso foho'naopmno. Sɨmeho wonyo, yoka, sitofo, oso foho'naopmno. I sɨfajo'nji wonyo hungkuno so'nji sekwoe mango mta'ni noswapɨhwoloho. Sekwo hwasyo hungkuno a'amu so'nji nohnnɨngkutoho. O'o, yo'mayo yahino wonyo imotofo somo nto ho'nao'mentohofofoho. 10 Oso'no sekwo a'amu songo imo'nɨmentohofofoho. Oso a'amu songo imo'nalokunjoso Anɨtu kako hwapɨngo hweho. Sɨkuno huhwo huhwi Anɨtu kako a'amu songo sokumo kakine'no huno wopɨngo sejaponto yahino songo'nji Anɨtu kako pa'nyo semokalofoho. 11 Nakwo Anɨtuye yahino songo ma'mentɨhwone hn'nwi nakwo hinjohi'nwi afa'nwoho. I ole lɨwo'nɨngkuhwoni, A'amu temtitofo kengo kengo mta'ango hwafoho. U hungkuno kengo'njo hwafoho. U Jutafe honɨngkano hungkunomo inɨngkuwo'nɨngkohofofoho. Honɨngkano hungkunomo minɨngkayo'njofoho. U a'amu we'mta'angofoho. U hameponjo a'amufoho. U a'amu yofe engo'njo hwafoho. U a'amu sikinjofoho. Ose lɨwo'nɨngkuhwoneso siki hungkunofoho. Hungkuno neso olenoho. Kɨlais nakwoe songo humayoso hwapɨngo sohwo kako nakwo a'amu kengo kengo hn'nɨmo nonafohi'nonto kako nakwo hinjoho'nɨmo humaho.

Nakwo hitoho inyo yahino somo unɨngkohwano.

12 Sekwo Anɨtuye a'amu ne kuyoho. Kako sekumne'no hitoho ulofoso so'no kakine'no sehwosopo'mentisofoho. Oso'no sekwo kakoe yahino lomo tɨfi finɨngkamno. Sekwo a'amu hopi'nonohino somne'no hitoho selofɨhwoso'no hofɨkimo wopɨngo ulohopmno. Sekwoe yofe monje yasyɨkuji sekwo a'amu somne'no hwahopo pawomno. A'amu fihwa sekumo wonyo selohopijoso sekwo sɨmeho wonyo uyɨkutoho. O'o, sekwo sɨmeho wopɨngo uyɨmno. 13 Sekwo a'amu so'nji fo'ma'nɨmno. U a'amu fihwa nom'ni hwamne'no sɨmeho wonyo umo'noso so'no sekwo wonyo homo somo hohujwo'mo meho'naopmno. Nakwoe Hwe Engo sohwo nakwoe wonyo wae enao'mentiso oso pa'nyoso nakwo nom'ne hwafe wonyo so'no hohujwo ukinjaofano. 14 Yahino wonyoangkafo selohe so'nji nom'ne yahino anga'nohino nom'ne somo hwofilo'nnyo so'nji ufohi'nɨmno. Oso sɨmeho inyo yahino so'nji ufohi'nɨmno. Sɨmeho inɨfijo'manji sɨmeho afa'njo wonyoangkafo'njo wohumantɨfeho. 15 Kɨlais kako sɨmeho pompenjiyo nejapɨwo'nɨngkiso sohwo nakumo yokumpohn'nyo wonemokosyohumano. Kɨlais kako nakwoe a'apaho anga'nohino pa'nyo sɨmeho pompenjiyo'nji humayo'ne so'no nakumne'no joho nalɨmentisofoho. Oso'no sekwo soku sɨkuno huhwo huhwi kakimo isamoyoka ulɨwo'nɨmno. 16 Kɨlaisɨye hungkuno wonyoangkafoso sekwoe sɨmeho mo'mo nomafɨkuji huno wopɨngo sejapɨhwosi yo'mayo iwo'nɨngkohofo somo ufehu'mokasesyono. Ose ifijo'manji sekwo Kɨlais mta'ni huno wopɨngo tɨpemafɨkuji sekwo filutɨhunɨmno. Honɨngkano wopɨngo somo mɨhwatnnɨmno. Ose ifijoso sekwo Anɨtumne'no sɨmeho wopɨngo semo'nɨngkuhwoso'no sekwo Anɨtuye hungkuno'njo Ta'njo Iyoswo ta filɨmno. Oso'nji tajo angomjo ta so'nji ta nom'neso Anɨtuye Towahuno sejapeso Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne filutɨhunɨmno. 17 Sekwo yo'mayo hungkuno wolano lɨkuji ou syoho uyano lɨkuji sekwo Jisasɨ'nji ejoku'nohumafɨkuji sekwo Mpohwo Anɨtumo isamoyoka ulɨkuji yo'mayoso nakwoe Hwe Engo Jisasɨye yokumpohn'nyo'nji fiyɨmno.

A'mu somontohwa Anɨtuye sɨmeho wopɨngo umokiyo'ne yahinofoho.

18 Sekwo moya'mi sofasi sekwoe hwehwamne'no hwahopo pawomno. Hofɨkimo enjwa'mo fosyohumamno. Hofɨkoe hungkunomo haloho ito'no popmno. Oso yahino nakwoe Hwe Engo moya'mi sofa hofɨko ifitnne'ento imentisofoho.

19 Sekwo hwe sohwasi sekwoe moya'misafamne'no wasemo'nono. Sekwo sɨmeho wonyo semo'nɨngkuhwoso'no ape sofamo yoka hungkuno nulɨkutoho. O'o, hungkuno hofiyo'nohino ulɨmno.

20 Sekwo mehomi soku, senɨngkwohwo sena'wohijafe hungkunomo sɨkuno huhwo huhwi haloho popmno. Ose ikujo'no Anɨtu kakoe sɨmeho wopɨngo umo'nɨmontonoho.

21 Sekwo homnɨngkwohwosasi homna'wohijasi sekwoe mehomife sɨmeho wonyo umokukutoho. Oso hwapɨngo hiso ole, yoka, sitofo, sɨfajo hungkuno ulɨwo'nɨngkutoho. Yo'mayo ulohofɨkujo'no hofɨko sɨmeho tohino umnɨngkuhwoso'no honɨngkano wonyomo wowantɨfeho.

Syoho ulohofiyo so'nji mokosyohumayo sohwanjiye hungkunofoho.

22 Sekwo syoho ulohofiyo soku, sekwoe hwe engo sohwafe hungkunomo tɨfi finɨngkamno. Sekwoe syoho somne'no wasemo'nono. Syoho homo somo semokosyohumayo sohwo kako nosehonɨngkahonɨngki syoho yokumpohn'nyo iwo'nɨngkohofo oso pa'nyoso ne'no fiyɨkuno. Hwapɨngoso sekwo Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne syoho yalokwofo. 23 Yo'mayo hopi'nonohino uyano lɨkuji sɨmo'mo ole fɨsyafɨhupmno. Olo syoho we'e loso a'amumne'no miyalokuyɨhwono. O'o, nakwoe Hwe Engo Anɨtumne'no yalokuhwono. Ose syafɨsyɨkuji syoho yokumpohn'nyo fiyɨkuno. 24 Sekwo inɨngo seyɨhwoloho. Nakwoe Hwe Engo Anɨtu sohwo sekwoe syoho yo'mayo so'no ho'yango ne sejaponefoho. Oso ho'yango neso Anɨtu nto hwosopeehumentisofoho. Sekwo Kɨlaisɨye syoho ulohofiyo soku kako sekwoe Hwe Engo hweho. 25 A'amu fihwo kako wonyo yoso'manji kako tohino nomanefoho. Nakwoe honɨngkano wonyomne'no Anɨtu kako tango monejape'njo iyoso'no afofo hungkuno mulanehwono.

Copyright information for `APZ