Colossians 4

Sekwo hwe engo syoho selohofiyo sohwamo mokosyohumawo'nɨngkohofo sohwasi, sekwo huno ole seyohi, Sekwoe Hwe Engo ne sohwo ahwomomo nohumanto sehonalofoho. Oso'no sekwo a'amu nomokosyohumawo'nɨngkohofo sohwamo yahino wopɨngo'nohini ulohopmno.

Olo yahino lomo finɨngkamno.

Sekwo Mpohumo jomo ujo so'ne yahino somo yokumpohn'nyo fɨkesyohumamno. Sekwo Mpohumo jomo ulano lɨkuji sɨmo'mo huno nto'no syafɨsyɨkuji Mpohumo jomo ulɨkuji isamoyoka ne'nohini ulɨkuno. Sekwo Anɨtumo nakune'no nefo'mayo'ne jomo ulɨmno. Olo so'no ulɨmno. Anɨtu kako kakoe hungkuno lutɨhwayo'ne honɨngkano wonamofiyono. Olo hungkuno hiloso hwapɨngoso Kɨlaisɨyoho. Hohonta hungkuno hiloso hiyaso'mo wentanɨngki Kɨlais ehontojwahumentisoso olohonta ngko hungkuno hiloso a'amu somo lutɨhwahonɨngko a'amu fiso nakwolaho lontɨfi impo'angomo intofanɨhumentohofofoho. Oso'no olo hungkuno Kɨlais ehontojwahumentiso loso ngko a'amumo nto'no lutɨhwayo'ne sekwo ngkine'no Mpohumo jomo ulɨmno. Olo syoho Anɨtu ntapmmentiso loso ngko a'amufe huno somo ito'no ehohosasiyo'ne Mpohumo jomo ulɨmno.

Nakwo olo hwaho lopo siki humayo'ne'maho. O'o, nakwo Anɨtuye syoho ulohofiyo'nwoho. Oso'no sekwo nom'ne a'amu Anɨtumo inɨngkawo'nɨngkohofo so'nji nohumafɨkuji sekwoe yahino somne'no huno ito'no syafɨsyɨkuji Anɨtuye honɨngkano wopɨngo utɨhwamno. Hungkuno ulɨkujo'no siki hungkuno so'nji wonyo hungkuno so'nji nolɨkutoho. O'o, Anɨtuye hungkuno nto'nohino esyohumafɨkuji huno wopɨngo tɨpemafɨkuji hungkuno hofiyo'nohini filɨmno. Ose ifijoso a'amu sekumo yo'mayo hungkuno selohonɨngkujo'no sekwo aku hungkuno ito'nohino ulɨmno.

Poul kako Tikikosɨ'nji Ounesimosɨ'njimo lɨhwatɨmentisofoho.

Tikikos sohwo kako nose'mahwosi nje hungkuno yo'mayo so'no sejo'ne hweho. Kako Anɨtuye syoho so'no hi umo'nɨngkahonɨngki nakwo'nji syoho yalofoho. Oso'no ngko Tikikos sekuyepono uhwojalokweno. Kako yo'mayo ne'ma'maso so'nji selɨhwosi sekumo yokumpohn'nyo wasesosofito'montonoho. Nekwo Ounesimos huhwo'njimo sekuyepono lɨhwojalokuhwoyo. Tikikosɨ'nji siko nose'mahosɨsi yo'mayo olopo ne'ma'maso so'no wolosetɨhwanjiyoho.

Poul kako a'amu Koulousi somo nje a'amu kuyoho ulɨmentisofoho.

10 Alisɨtakos sohwo impo'angomo ngko'nji humantɨhwoyo sohwo kako nje a'amufo selalofoho. Mak, Mponopasɨye konɨngkwa'wehwo kako huhwo'nji nje a'amufo selalofoho. Mak huhwo sohwo sekuyepono se'maso'manji nto selɨmale hopaso sekwo kakimo utɨmafɨkuji hofiyo mokosyohumamno. 11 A'amu nom'ne Jisas Jasɨtos kako huhwo'nji nje a'amufo selalofoho. Oso a'amu Jutafe temtitofo mta'ango hufa'u sɨhune sohwa hofɨko Anɨtuye yo'mayo hopi'nonohinoso a'amumo yokumpohn'nyo enemokosyohumayo'ne syoho engo yalokuhwono. Hofɨko wonyoangkafo nɨfo'malokwofo.

12 Nom'nehwo Epeefɨlos sekwoe angoponta'ango huhwo'nji nje a'amufo selalofoho. Kako huhwo Kɨlais Jisasɨye syoho ulohofiyo hweho. Sɨkuno huhwo huhwi kako sekumne'no Mpohumo jomo ulɨwo'nɨngkiso hweho. Ole ulɨwo'nɨngkohi, Anɨtu sohwosi, kɨko a'amu Koulousi somo hofɨko kikine'no yokumpohn'nyo lohofo'neso kɨko ufo'maho. Hofɨkimo yokumpohn'nyo engo umokohojo'no hofɨko sokafo umo'nɨfe. Jɨje huno hopi'nonohinomo hofɨko huno uyɨhwoso'no osomo tɨfi wokinɨngkapɨfe. Epeefɨlos Anɨtumo jomo ose ulɨwo'nɨngkisofoho. 13 Ngko sohwo'ni Epeefɨlos sohumne'no huno ole niyohi, Kako a'amu Laoutisiyanta'ango sokunonji Hiyelapoulisnta'ango sokunonji sekwo sokunontnne'no sefo'mayo'ne syoho engo yalofoho. 14 Luk sohwo hwe uyohofaho syoho wonyoangkafo iwo'nɨngkiso sohwo'nji Ntemasɨ'nji siko nekwoe a'amufo selalokusiyo.

15 A'amu Laoutisiya mta'ango Anɨtumne'no inɨngkawo'nɨngkohofo somo nje a'amufo ulalokwe so'no sekwo ulɨmno. Nom'ne a'mu Nimɨfa'nji a'amu kakoe angomo Anɨtumne'no uhu'mokuwo'nɨngkohofo so'njimo nje a'amufo ulalokwe so'no ulɨmno. 16 Olo iyoswo losomo sekwo atofo losojwaofɨkuji a'amu Laoutisiya hofɨko Anɨtumne'no uhu'mokuwo'nɨngkohofo somne'no uyɨmno. Hofɨko atofo walɨfe. Nom'ne iyoswo a'amu Laoutisiya somne'no uyahotɨmaleso hofɨko nosejapɨkujo'no sekwo hoku atofo filɨmno. 17 Sekwo Akiposɨmo ole ulɨmno. Oso syoho Anɨtu kijapmmasoso kɨko ito'no esyohumahoji ne'njo fiyohoho.

18 Olo iyoswo sɨmo'mjo semtɨ'mokiyoheso nom'ne a'amumo ulahonɨngko mtɨ'mokohoho. I olo hungkuno ae'uyo loso ngko Poulɨ'ni nje aho'nji mtɨ'mokalokweno. Nje a'amufo selalokweno. Sekwo ngko impo'angomo humale so'no inɨngo nɨmofɨkutoho. Anɨtu kako yo'mayoso wopɨngo waseloho'montonoho. Ngko Poulɨ'ni mtɨ'mokalokweno. Osohopeho.

Copyright information for `APZ