Ephesians 1

Ngko Poulɨ'ni Kɨlais Jisasɨye hungkuno a'amumo uyohojɨku'mofo (apousel) syoho so'ne Anɨtu nɨhwosopo'mentiso hwo'nyoho. Sekwo Anɨtuye a'amu soku ango Efesos nohumantɨfi Kɨlais Jisasɨmo inɨngkawowo'nɨngkohofo sokune'no olo iyoswo loso mtɨ'mokalokweno. Nanɨngkwoho Anɨtu sohwo'nji nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨ'nji siko'monta'i siko sekumo yo'mayo wopɨngo selohofohosɨsi sɨmeho pompenjiyo wosejopanjiyoho.

Kɨlais yo'mayo wopɨngo naloho'mentisoso olenoho.

Nakwo Kɨlaisɨ'nji humalohwone hn'nyumo Anɨtu kako olohonta yo'mayo ahwomomjo wopɨngo hopi'nonohinoso nakwoe huyo'mangomo nefo'mayo'ne nejopalofoho. Oso'no nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨye kanɨngkwohwo Anɨtu osohumo isamoyoka ulano. Hohonta Anɨtu kako nakwoe hwaho yo'mayo mamtɨ'mokiyo sohonta nakwo Kɨlaisɨ'nji humayo'ne Anɨtu kako nakumo nto nahwosopo'mentisofoho. Oso'no nakwoe sɨmeho kiho'maso'nji humehwasi nakwo kakoe sɨmano sopo wolohofantantonoho nje sɨmano sopo wolohofantɨfeho. Ose syafɨhu'mentisofoho. Sɨmo'mo Anɨtu kako nakune'no hitoho mɨkunɨmposo ulo'mentisofoho. Oso'no nakwo kakoe mehomi ne namokiyo'ne Jisas Kɨlais nakumne'no poyo pe'nyo so'ne uhwatɨmne'ento syafɨhu'mentisofoho. Anɨtu kakoe huno homo somo mɨkwesyafɨsiyofoho. O'o, kako oso hiso'no uyɨmonnoho lonto sɨmeho wopɨngo umo'nɨngkahonɨngki nejapmmentisofoho. Nakwo honɨngkano wonyomo nohumentanɨngkuhwoni Anɨtu kako wopɨngo'nohini nalohofonto kakoe Hwomumo nakumo siki nejapmmentisofoho. Oso'no nakwo kakimo aku peho uyanehwono. Awonoho. Siki nejapmmentisofoho. Oso'no nakwo Anɨtumo isamoyoka ulɨhwasi kakoe yofe woho'nomano. Hwapɨngoso nakwo Jisasɨ'nji humalohwone so'no Anɨtu kako nje mehomi kuyoho nalɨmentisofoho.

Kɨlais nakumne'no kakoe honɨyo usɨhumanto poyo pe'nɨmentiso so'no nakumo honɨngkano wonyo mta'ni isɨhutofonema'mentisofoho. Oso'no nakwoe wonyoso kakoe honɨyo'nji wae enao'mentisofoho. Oso wopɨngo hiso Anɨtu nalohofososo ifehu'mokonasiyoso wonyoangkafofoho. Anɨtu huno wopɨngo hwapɨngo'njo sohwo kako nakumne'no huno ito'no uyahonɨngki kakoe yo'mayo wopɨngoso ifehu'mokonesyalofoho. Oso hiso'no Anɨtu kako huno uyohoho. Hofɨkimo ufo'mayo'nefoho. Anɨtu kakoe mehomi hn'nwiye wonyo wayo'ne Jisas uhwatɨmne'ento lɨmentisoso kako ose yonto hohonta kakoe hunoso hiyaso'mo wo'mojoso olohonta ujo ehontojwahumentisofoho. 10 Oso Anɨtuye hunoso hiyaso'mo wo'mojoso olenoho. Oso sɨkuno Anɨtu kako hwosopeehumentiso sohwi i'mofapɨhwoso'no yo'mayo ahwomomjo so'nji hwahoponjo so'nji mtɨ'mokumentisoso mɨhu'mokoso sohonta Kɨlais kako yo'mayo hopi'nonohino somo mokosyohumayo'ne mnokino engo'njohwo imo'nonefoho.

11 Yo'mayo Anɨtu imne'ento imentisoso ne imo'nyo'nefoho. Oso'no Anɨtu kako nakwo a'amu Juta hn'nɨmo nje mehomi ne imo'nɨfitnne'ento kako Kɨlaisɨye temtitofomo nehumatɨ'mentɨhn'nwoho. Anɨtu kako nakumne'no yo'mayo so'no ae'mta'ni huno syonafɨhu'mentisoso ne imo'nɨmentisofoho. 12 Nakwo sɨmeho Kɨlaisɨmo uyɨmentɨhwone sɨmo'mjo hn'nwi nakwo yo'mayo wopɨngo nalohofone so'no hontohumehwasi Anɨtuye yofe engoso woho'nomano.

13 Sekwo temtitofo kengo mta'ango soku, Anɨtu sehwosopo'mentiso so'no sekwo Anɨtuye hungkuno wopɨngo ne'njoso upa'nontɨfi Kɨlais sekumne'no asomo setɨmayo'ne sohumo sekwo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentohofofoho. Oso'no sekwo Anɨtuye a'amu ne imo'nɨmentohofo so'no kakoe Towahuno Wopɨngoso yofe sehwoe'ne sejapmmentisofoho. Oso Towahuno huhwo sohumne'no hohonta Anɨtu nalɨmento, Nje a'amu ne somo nje Towahuno sohwo uyɨmonne'no yohono. Ose nalɨmentiso so'no nakwo huno ole nayohi, Nakwo Anɨtuye Towahuno Wopɨngo'nji humalohwone so'no kakoe a'amu ne nto imo'nɨmalohwone so'no huno nayohoho. Oso'nji yo'mayo Anɨtuye a'amu neso mapitnne'ento lɨmentisoso oso hiso nakwo nomane so'no huno nayohoho. Hwapɨngoso Anɨtuye Towahuno Wopɨngo nakwoe sɨmeho mo'mo humaho. Oso'no olo so'ntnne'no huno nayohi, Anɨtu nakwoe wonyomne'no mpe nto imentisofoho. Oso'no nakwo kako'nji humayo so'no asomo netɨmayo so'neso nakwo hontohumalohwono. Oseso yo'mayo naloho'mentiso so'no nakwo nakwoe Anɨtu wopɨngo sohwoe yofe woho'nomano.

Anɨtu kako a'amu Efesos somne'no huno wopɨngo uyo'ne so'no Poul kako jomo ulɨmentisofoho.

15 Ngko ole upa'nɨmale, sekwo Hwe Engo Jisas sohumo sɨmeho hi'ntnnono uyontɨfi Anɨtuye a'amu nom'ne somo sɨmeho uyalokwofo. 16 Ose upa'nonji sɨkuno huhwo huhwi ngko sekumne'no Anɨtumo isamoyoka ulɨwo'nɨngkohono. Sɨkuno anga'nohino fihwo moniyakolofefoho. O'o, sekumne'no huno syafɨsyonji Anɨtu kako sekumo sefo'mayo'ne jomo ulɨwo'nɨngkohono. 17 Nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨye kanɨngkwohwo Anɨtu yo'mayo wopɨngo hwapɨngo sohwo osohumo ole ulɨwo'nɨngkohono, Anɨtu kɨko jɨje Towahuno wopɨngo sohwo a'amu ango Efesos humayo somo uyahonɨngkohoji Towahuno sohwo kako huno wopɨngo uyɨhwosi Anɨtumne'no a'amu somo utɨhwahonɨngkuhwosi hofɨko kikine'no huno nehopi uyono. Ose ulɨwo'nɨngkohono. 18 Oso'nji ngko ole so'no sekumne'no ulɨwo'nɨngkohono. Anɨtu kakoe pomponaho sekwoe hunomo ho'nasesyɨhwosi yo'mayo so'no sehwosopo'mentisoso sekwo hunoso nto'no ehohosasesyɨhwoso'no yo'mayo wonyoangkafoso mapitnne'ento lɨmentiso so'no sekwo sɨmeho wopɨngo'nji wohontohumantɨfeho. 19 Jisas Kɨlais kako poyo pe'nɨmentiso sohonta Anɨtu kakoe yokumpohn'nyo mɨkunɨmposo so'nji Kɨlaisɨmo ulɨkafonto ahwomo somo kakoe aho angahohnta'ni mɨhumajɨ'mentisofoho. Osopo Kɨlais kako nohumanto nemokosyohumaho. Nakwo a'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkɨhwone hn'nɨmo oso yokumpohn'nyo mɨkunɨmposo Kɨlaisɨmo ulɨka'mentiso hiso nefo'mayo'ne syoho yalofoho. Oso'no sekwo huno waseyono. 21 Kɨlais kako Anɨtuye aho angahohnta'ni humamentiso so'no kako ahwomomjo a'amumo mokosyohumayo so'nji hwahoponjo hwe engo sohwanji a'amu hwaho mokosyohumayo sohwa hnnonji a'amu yofe engo'njo so'nji a'amu hopi'nonohino humalohwone hn'nɨmo Kɨlais kako hwofilo'nnyo hweho. Olohonta'nohinɨ'maho. O'o tɨfi no'mjo hi'nji Hwe Engo oso hwo'nohini kako ne'no wohumantɨ'mtonoho. 22 Anɨtu kako yo'mayo hopi'nonohinoso Kɨlaisɨmo enjwa'mo ho'nasyonto Anɨtu kakimo nakwoe hwe mnokino engo'njo uhumatɨ'mentisofoho. 23 A'amu Kɨlaisɨmne'no huno nayɨwo'nɨngkiso so'nwi Kɨlaisɨye a'apaho'nwoho. Kɨlais kako nakwoe mnokino engo'njo hweho. Oseso nakwo Kɨlaisɨye a'apaho fehohnjo'nwoho. Oso'no Kɨlais kako hopi'nonohinomo mokosyohumaho.

Copyright information for `APZ