Ephesians 2

Nakwo poyo pa'nyo nohumentanɨngkuhwoni Kɨlais yo'mayo wopɨngo naloho'mentiso so'no Anɨtu nakumo songo nelɨkofalofoho.

Hohonta sekwo temtitofo kengo kengo soku honɨngkano wonyomo nohumantɨfi a'amu poyo pe'nyoso yo'mayo hungkunoso mupa'nɨwo'nɨngkiyohofo hopa sekwo Anɨtuye hungkunomo haloho maposo'njo imotofofoho. Oso'no Anɨtu tohino engo womapɨfe lɨmentisofoho. Oso hohosohonta sekwo hwahoponjo yahino wonyo somo inɨngkawentɨfi yo'mayo towahuno wonyo sofe hwe engo Seten oso hwoe hungkunomo haloho po'motofofoho. Seten huhwo sohwo kako a'amu Anɨtuye hungkunomo hwotoho fewo'nɨngkohofo somo kako yokumpohn'nyo umokosyohumaho. Hohonta nakwo a'amu Juta hn'nwi a'amu temtitofo kengo kengo pa'nyoso nakwo hopi'nonohino Setenɨye temtitofo'nwoho. Nohumentani yo'mayo yahino wonyo nakwoe sɨmeho umo nelahonɨngki imotohwonefoho. Nakwoe hunomnohini inɨngkamotohwonefoho. Nakwo ose humentanɨngkuhwoni Anɨtu nakwoe honɨngkano wonyo somne'no sɨmeho tohino umnɨngkahonɨngki Anɨtu kako a'amu hn'nɨmo tango engo uyɨmne'ento lɨmentisofoho.

Nakwo honɨngkano wonyomo poyo pa'nyo nohumentanɨngkuhwoni Anɨtu hitoho mɨkunɨmposo ulofahonɨngki Kɨlais yo'mayo wopɨngoso naloho'mentisoso Anɨtu kako nakumo Kɨlaisɨ'nji songo nelɨka'mentisofoho. Anɨtu kakoe mehomi so'nne'no umo'nɨngkahonɨngki kako asomo netɨma'mentisofoho. Nakwo Kɨlais Jisasɨmo humalohwone so'no Anɨtu kako Kɨlaisɨ'nji nakwo'njimo songo nelɨkafonto kakoe yofe engo nejopahonɨngki ahwomomo Kɨlaisɨ'nji humalohwono. Ose naloho'mentisoso kako hitoho mɨkunɨmposo nejapeso kako engolopohamo a'amu tɨfi imo'none so'nji ne'no netɨhwawo'nɨngkisofoho. Anɨtu kakoe huno mta'ni wopɨngo uloho'mo lonto wopɨngo nalohofɨwo'nɨngkisofoho. Kɨlais nakwoe wonyomne'no poyo pe'nɨmentiso so'no a'amu hopi'nonohino kakoe hitoho engo nejopahonjo somo uhwonalokwofo. Anɨtu kako wopɨngo uloho'mo lɨmentiso so'no nakwo kakimo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentɨhwone sohonta Anɨtu kakoe mehomi ne namokumentisofoho. Oso hitoho ulofo yahino uyalokuhwone hwapɨngoso nakwo'maho. O'o, Anɨtu huhwo kako hwapɨngo hweho. Kako siki nejapmmentisofoho. Olo hilo so'no nakwo nakwoe yofe moho'nomo'nanehwono. Awonoho. I nakwo hilo so'no hwapɨngo'maho. 10 Anɨtu kako nakumo namtɨ'mokumentiso sohwo nakwoe hwapɨngo hweho. Nakwo yahino wopɨngomo inɨngkayo'ne Anɨtu kako Kɨlais nejapmmentiso so'no Kɨlais Jisas nakumne'no yo'mayo wopɨngo nalohofoso nakwo a'amu songo namokumentisofoho. Anɨtu oso yahino wopɨngo somo hofɨko inɨngkafitnne'ento nakumne'no nto'no esyohumamentisofoho.

A'amu Juta so'nji temtitofo kengo kengo so'nji Anɨtu'nji ufohi'nyo'ne Jisas kako temtitofo anga'nohino umokumentisofoho.

11 Ngko sekwoe hunomo huno wasefohoto'monne'no yohono. Hohonta sekwo Anɨtumne'no huno maseyofoho. I a'amu Jutaso a'apaho sɨhu kolo'nnyo sohwa hofɨko sekumne'no ole lɨwo'nɨngkohofi, Sekwo temtitofo kengo mta'ango soku a'apaho sɨhu makolo'nyo so'no sekwo Anɨtumne'no huno maseyokuyoho, selɨwo'nɨngkohofofoho. 12 Oso hohosohonta sekwo Kɨlaisɨmne'no i'waho yontɨfi Anɨtuye mehomi mmo'nyo kuyoho. Sɨmo'mo Anɨtu a'amu Juta somo uhwosopo'mentisoso kakoe hungkuno wopɨngo kako'nji makotɨku'nyo'neso sekumo mosejapmmentisofoho. O'o, sekwo a'amu temtitofo kengo'mta'ango soku yoloho'mo humamotofokuyoho. Sekwo olo hwaho lopo nohumantɨfi tɨfi no'mo yo'mayo wonyoangkafo imo'none so'no mohontohumayo'njo kuyoho. Sekwo Anɨtu sohumne'no huno mosyafɨsiyo'njo imotofokuyoho. 13 Sekwo Anɨtune'no kengopo nohumentanɨngkofi Kɨlais Jisas kako poyo pe'nonto sekumne'no kakoe honɨyo usɨhuma'mentiso so'no kako impo'nosetɨma'mentisofoho. Oso'no sekwo kako'nji ufohi'nɨmentohofo kuyoho.

14 Sɨmo'mo nakwo a'amu Juta hn'nnonji sekwo temtitofo kengo sɨkunonji mango hwona'ni imo'nontani humamotohwonefoho. Mangohwa imo'nɨmentɨhwoneso nakwoe honɨngkanomo tojo hopa pɨjwahinɨmentɨhwonefoho. I Kɨlais nakumne'no poyo pe'nɨmentiso so'no tojo homo somo wae yao'mentisofoho. Oso hiso wae yaofonto nakwo sɨmeho pompenjiyo'nji nohumentanɨngkuhwoni temtitofo anga'nohino namokumentisofoho. Oso sɨmeho pompenjiyo hwapɨngoso Kɨlaisɨyoho. 15 Jisas nakwoe wonyomne'no poyo pe'nɨmentiso so'no a'amu Jutafe honɨngkano hungkuno hopi'nonohinoso a'apaho sɨhu kolo'nyo yahinoso a'amufe yahino wonyomne'no yahu fonjokisasiyoso yo'mayoso ne ane imo'nɨmentisofoho. Oso'no Jisas kako a'amu Jutafe honɨngkano hungkunomo wae yaofonto nakwo a'amu Juta hn'nnonji sekwo temtitofo kengo kengo sokunonji nakwo hn'nɨmo Jisas kako'nji nakumo monakojɨjwonto temtitofo anga'nohino songo namokumentisofoho. Oso'no nakwo sɨmeho afa inɨmentɨhwone'nwoho. 16 Kɨlais kako iyo hwojiyafɨku'nnyo somo poyo pe'nɨmentiso sohonta nakwoe sɨmeho tohino yahino so'nji mangohwa imo'nyo yahino so'nji Kɨlais kako poyo imokumentisofoho. Poyo imokumentiso sohonta nakwo a'amu Juta hn'nnonji sekwo temtitofo kengo kengo hn'nɨmo temtitofo anga'nohino namokonto nakwo Anɨtu'nji sɨmeho afa inɨmentɨhwonefoho. 17 Kɨlais kako noponto a'amu Juta Anɨtu'nji mofonepo humamotofo so'nji sekwo temtitofo kengo kengo'mo Anɨtune'no humamotofo soku nonjimo olo hungkuno wopɨngo loso nalɨmento, Sekwo sɨmeho afa'njo hmmo'nɨmno. 18 Ose nalɨmentiso so'no Kɨlais kako nakwo a'amu Juta hn'nnonji sekwo a'amu temtitofo kengo sɨkunontnne'no yo'mayo wopɨngo naloho'mentiso so'no Anɨtuye Towahuno Wopɨngo anga'nohino sohwo kako honɨngkano namohmmentiso so'no nakwo hinjoho'nwi Anɨtumo u'malokuhwono.

Nakwo a'amu Anɨtumo inɨngkawo'nɨngkuhwone so'nwi nakwo ango ne'nwoho.

19 Oseso sekwo a'amu temtitofo kengo mta'ango soku olohonta sekwo yoloho'mo mohumu ilofo. O'o, sekwo Anɨtuye a'amu ne so'nji ufohi'nontɨfi Anɨtu'nji sekwo'montohwasi humalofo. 20 Sekwo soku Anɨtu ango molalokunjo pa'nyo kuyoho. Nakwo Anɨtuye hungkuno uyohojɨku'mofo (apousel) syoho'njo sohwona'nnonji a'amu Anɨtuye hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwona'nnonji kako nakumo hwosoku hwosaho pa'nyo nawonjɨmentiso hwona'nyoho. Kɨlais Jisas sohwo kako engkwosaho ne pa'nyo hweho. Sekwo soku ango yokino kuyoho. 21 Ango yokino hopi'nonohino soku Kɨlais engkwosaho ne sohwo'nji ufohi'nɨmentohofofoho. Olo ango hiloso Anɨtu kako hwapɨngo hweho. Ango hiloso Anɨtu nomolɨhwosi engo imokuhwosi kako oso ango wonyo ane wopɨngo'nohino sopo wohumamontonoho. 22 Sekwo sokunonji nom'ne a'amu Anɨtumo inɨngkawo'nɨngkuhwone hn'nnonji nakwo Kɨlaisɨmo ufohi'nontani Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo nakwoe sɨmeho mo'mo humawo'nɨngkiso so'no nakwo Anɨtuye ango ne nto imo'nɨmalohwono.

Copyright information for `APZ