Ephesians 3

Poul kako Anɨtuye hungkuno wopɨngoso a'amu temtitofo kengo somo lutɨhwawo'nɨngkiso hweho.

Ngko Poulɨ'ni Kɨlaisɨye syoho ulohofiyo sohwo'ni ngko sekumne'no impo'angomo humaleno. Hwapɨngoso ngko a'amu temtitofo kengo sokumo Anɨtuye hungkuno wopɨngo losetɨhwawo'nɨngkohe so'no a'amu Jutaso ngkimo impo'angomo intofanɨhumentohofofoho. Sekwo olo so'no nto upa'nɨmentohofo so'no ngko huno syafɨsyohono. Anɨtu sekumne'no hitoho ulofahonɨngki kako yo'mayo wopɨngo waseloho'mto yonto sekumo losetɨhwayo'ne syoho loso ntapmmentisofoho. Anɨtuye hungkuno wopɨngoso hiyaso'mo wo'mojoso ntɨhwahonɨngki ngko hungkuno losomo huno nimentisofoho. Hungkuno fehohnjoso nto semtɨ'mokiyohefoho. Olo iyoswo losomo atofo lɨfijoso sekwo huno ole waseyono. Kɨlaisɨye hungkuno hiyaso'mo wo'mojoso kako ujo nto ehontojwanɨhumentisofoho. Hohonta olo hungkuno hiyaso'mo wo'mojo loso Anɨtu kako a'amu somo mutɨhwammojofoho. I olohonta Anɨtuye Towahuno Wopɨngo kako nakwo a'amu Anɨtuye hungkuno uyohojɨku'mofo (apousel) syoho'njo sohwa hnnonji a'amu Anɨtu kakoe hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwanjimo ujo ehontojwahumentisofoho. Hungkuno wopɨngo hiyaso'mo wo'mojo hiloso olenoho. Sekwo Jisas Kɨlaisɨye hungkuno wopɨngo somo upa'nɨmentohofo so'no sekwo a'amu temtitofo kengo soku sekwo'nji nakwo a'amu Juta so'nnonji nakwo temtitofo afa imo'nontani a'apaho afa pa'nyo humalohwono. Yo'mayo wopɨngo Kɨlais Jisas nakumne'no naloho'mentiso so'no Anɨtu yo'mayo nakumne'no hwosopeehumentisoso womantanoho.

Anɨtu kako ngkimo kakoe hungkuno wopɨngoso uyohojɨku'mofo'ne nɨhwosopo'mentiso so'no ngko oso hungkuno wopɨngo sohwoe syoho ulohofiyo hwo'nyoho. Anɨtu kako olo syoho lomne'no kako ngkine'no hitoho ulofahonɨngki kako kakoe yokumpohn'nyo ngkimo nɨsosofito'mentisofoho. Anɨtuye hwe moya'mi ne somo ngko enjwa'mo humaleno. Ngko Anɨtuye hungkunomo hwotoho hm'mote hwo'nɨmo Anɨtu kako wopɨngo ntohofonto nje wonyoso wae yanɨmo'mentisofoho. I Anɨtu olo syoho a'amu temtitofo kengo somo kakoe hungkuno wopɨngo lutɨhwayo so'no nɨhwosopo'mentisofoho. Anɨtuye hungkuno wopɨngo loso olenoho. Yo'mayo yahino wopɨngoso Kɨlaisɨmo weho. U a'amu sikinjo sohwo kako yo'mayoso matɨpɨhwononehoho. O'o, a'amu Kɨlaisɨmo inɨngkawo'nɨngkiso sohwo kako yo'mayo wonyoangkafoso Kɨlaisɨmo wotɨpema'mtonoho. Sɨmo'mo Anɨtu yo'mayo mtɨ'mokumentiso sohwo kako yo'mayo so'no imne'ento huno syafɨsyonto Jutafe temtitofo so'nji temtitofo kengo kengo so'nji afa imo'nɨfitnne'ento hiyaso'mo ho'nahumentisofoho. Oso hungkuno hiyaso'mo wo'mojoso ne imo'nyo'ne'ento a'amu hopi'nonohino somo huno ehohosɨsiyo'ne Anɨtu olo syoho loso ntapmmentisofoho. 10 Hwapɨngoso Anɨtu kako a'amu ahwomomjo somo mokosyohumayo sohwanji ahwomomjo a'amu hopi'nonohino so'njimo kakoe huno wopɨngo hiyaso'mo wo'mojoso ujo ehontojwahinyo'nefoho. Neso olenoho. A'amu Juta so'nji a'amu temtitofo kengo so'nji Anɨtu kako mekilo'mokuhumajonto kakoe a'amu ne imokahonɨngki hofɨko kakine'no uhu'mokuwo'nɨngkohofofoho. Oso homo somo a'amu ahwomomjo sohwa uhwonontɨfi hofɨko Anɨtuye huno wopɨngo so'no huno uyohoho. 11 Hohonta a'amu ahwomo'nji hwaho'nji mamtɨ'mokiyo sohonta Anɨtu ose imne'ento huno syafɨsyonto nakwoe Hwe Engo Kɨlais Jisasɨmo nejapmmentiso so'no ne imo'nɨmentisofoho. 12 Nakwo Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkuhwone so'no nakwo Kɨlaisɨ'nji ufohi'nontani nakwo Anɨtumo u'mayo so'no iyoho monenalofiyoho. Hwapɨngoso Kɨlais sohwo kako Anɨtumo u'mayo'ne honɨngkano hweho. 13 Oso'no ngko hungkuno we'e waselɨmo. Ngko Anɨtuye hungkuno a'amu temtitofo kengo sokumo selɨwo'nɨngkohe so'no tohino malokwe loso'no sekwo sɨmeho wonyo semo'nɨngkuhwoloho. O'o, sekumo sefo'mayo'nefoho. Oso'no sekwo sɨmeho wopɨngo'nji fohumantokuno.

Kɨlais kako hitoho mɨkunɨmposo sejopalofoho.

14 Nto selohe so'no ngko yo'mayo Anɨtu kako yoneso'no huno syafɨsyonji ngko Mpohumne'no hwahopo hwomtame ulohofalokweno. 15 A'amu nope'nontɨfi ahwomomo nto sɨmentohofo so'nji nakwo hwahoponjo temtitofo hopi'nonohino hn'nnonji nakwo Anɨtu kako kakoe yofe neso nanɨngkwohweho. Oso'no kako menalɨmentisofoho. 16 Olo so'no ngko Mpohwo yo'mayo hwapɨngo sohune'no jomo ulalokweno. Kako kakoe Towahuno Wopɨngo sohwo sekwoe sɨmehomo sehulo'ofɨhwaso'no sekwo kakoe yokumpohn'nyo wonyoangkafo so'nji yokumpohn'nyo wolohofantɨfeho. Oso'no ngko Mpohumo jomo ulalokweno. 17 Sekwo sɨmeho Anɨtumo uyɨwo'nɨngkohofo so'no Kɨlais kako sekwoe sɨmeho mo'mo humaho. Oso'no kakine'no fɨsyafɨsyɨwo'nɨngkuno. Iyo pmpongo hwahomo'mo unjilofonto yokumpoh'nnyo kemokosyohumawo'nɨngkiso pa'nyoso Anɨtu kako sekumo hitoho engo sejopalokunjo so'no sekwo huno syafɨsyɨkuji sekwo yokumpohn'nyo filohopmno. 18 Sekwo ose ifijo'manji sekwo Anɨtuye mehomi hopi'nonohino soku Kɨlais kako sɨmeho nejape so'no huno waseyono. Kɨlaisɨye hitoho nejapeso yo'mayo hwahoponjo so'njimo ahwomomjo so'nji yakolo'nnyofoho. Nɨhu'no yokintahoponoho. 19 Kɨlaisɨye mɨkunɨmposo nejapo so'no nakwo huno nto'no monayohoyohoho. O'o nakwoe hunoso tɨfofoho. I oso'no sekwo Kɨlais yokumpohn'nyo sejape so'no huno nto'no seyo'ne Mpohumo jomo ulalokweno. Oseso Anɨtu kako sekwoe huyo'mango somo sefo'mahwosi kako pa'nyo wopɨngo'nohini wasemokumontonoho. Ngko oso hiso'no Mpohumo jomo ulalokweno.

20 Anɨtuye yokumpohn'nyo engo nakwoe sɨmeho mo'mo syoho nelohofalofoho. Oso'no nakwo nakwoe huno tɨfo so'nji yo'mayo so'no Mpohumo jomo ujo so'ne kakoe yokumpohn'nyo hiso engo namokiyo hweho. 21 Oso'no nakwo Anɨtuye mehomi hn'nwi yo'mayo wopɨngo Kɨlais Jisas nakumne'no naloho'mentiso so'no nakwo kakine'no uhu'mokuwo'nɨngkuhwone hn'nwi Anɨtuye yofe'nji Kɨlais Jisasɨye yofe'nji nakwo engolopohamo ne'no woho'nomewo'nɨngkuhwano.

Copyright information for `APZ